Απόφαση 3782/16

Απόφαση 3782/2016: Τροποποίηση του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης - Βραχασίου Δήμου Αγίου Νικολάου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 3782/2016: Τροποποίηση του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης - Βραχασίου Δήμου Αγίου Νικολάου, (ΦΕΚ 280/ΑΑΠ/2016), 19-12-2016.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α. των άρθρων 4 και 5 του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997),

 

β. των άρθρων 13 και 13Α του νόμου 4269/2014 Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση - Βιώσιμη ανάπτυξη (ΦΕΚ 142/Α/2014), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,

 

γ. του άρθρου 280 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,

 

δ. του προεδρικού διατάγματος 136/2010 Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 229/Α/2010),

 

ε. του άρθρου 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και της πράξης 4/2015 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α/2015).

 

2. Την εγκύκλιο 10/2012 (εγκύκλιος 29829/10/2012) Αρμοδιότητα γνωμοδότησης Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων/Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού (Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, Θέματα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κ.α.).

 

3. Τη με αριθμό 2821/2012 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Έγκριση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) του τέως Δήμου Νεάπολης και τέως κοινότητας Βραχασίου (σήμερα Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Αγίου Νικολάου) (ΦΕΚ 383/ΑΑΠ/2012).

 

4. Το με αριθμό 48859/13-11-2008 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Οδηγίες για την παρακολούθηση/έγκριση μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης του νόμου 2508/1997.

 

5. Το με αριθμό 34992/07-09-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

6. Το με αριθμό 2960/23-09-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.

 

7. Το με αριθμό 12615/13-08-2015 έγγραφο του Γραφείου Δημάρχου Δήμου Αγίου Νικολάου.

 

8. Το με αριθμό 33056/30-07-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

9. Το με αριθμό οίκοθεν 10543/06-07-2015 έγγραφο του Γραφείου Δημάρχου Δήμου Αγίου Νικολάου.

 

10. Το με αριθμό οίκοθεν 2642/22-07-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.

 

11. Το με αριθμό 2407/17-07-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.

 

12. Το με αριθμό 24917/18-06-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

13. To με αριθμό 8094/29-05-2015 έγγραφο του Γραφείου Δημάρχου Δήμου Αγίου Νικολάου

 

14. Το με αριθμό οίκοθεν 30/12-01-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αγίου Νικολάου.

 

15. Τη με αριθμό 236/2014 (ΑΔΑ: ΩΓ79ΩΚΨ-3Δ8) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Νικολάου.

 

16. Το με αριθμό 3090/10-09-2014 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.

 

17. Το με αριθμό οίκοθεν 1726/22-08-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Αγίου Νικολάου.

 

18. Το με αριθμό 17483/05-08-2014 έγγραφο του Δήμου Αγίου Νικολάου.

 

19. Το με αριθμό 1836/21-05-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

20. Το με αριθμό 1553/12-06-2014 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.

 

21. Το με αριθμό 895/16-04-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Αγίου Νικολάου.

 

22. Τη με ημερομηνία 25-04-2014 επιστολή της Catarina Horst - Mehlhorn προς την Υπηρεσία μας.

 

23. To με αριθμό 657/03-04-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Αγίου Νικολάου.

 

24. To με αριθμό 10221/ΠΕ/08-01-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

 

25. Το με αριθμό οίκοθεν 1943/25-07-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Αγίου Νικολάου.

 

26. Το με αριθμό 293/04-02-2014 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.

 

27. Το με αριθμό 38/22-01-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Αγίου Νικολάου.

 

28. Το με αριθμό 2823/20-12-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Αγίου Νικολάου.

 

29. To με αριθμό 3237/29-10-2013 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.

 

30. Τη με ημερομηνία 29-10-2013 αίτηση της εταιρείας ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ VILLAGE PARK AE προς την Υπηρεσία μας.

 

31. Το με αριθμό 2897/27-09-2013 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.

 

32. Την με ημερομηνία 26-09-2013 αίτηση των Uwe Werner Mehlhorn και Catarina Horst - Mehlhorn προς την Υπηρεσία μας.

 

33. Το με αριθμό 2417/11-09-2013 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.

 

34. Τη 13-08-2013 αίτηση του Καφετζάκη Γεωργίου προς την Υπηρεσία μας.

 

35. Το με αριθμό 16140/29-07-2013 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

 

36. Το με αριθμό 3258/15/20-09-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού με το οποίο διαβιβάζεται η με ημερομηνία 13-09-2016 σχετική εισήγηση προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

 

37. Το με αριθμό 45/30-09-20126 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, με το οποίο διαβιβάζεται το 5/2016 πρακτικό της συνεδρίασης.

 

38. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, όπως αυτή διατυπώνεται στο 5/2016 πρακτικό της συνεδρίασης της 26-09-2016 (θέμα 9ο).

 

39. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

1. την τροποποίηση του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) του τέως Δήμου Νεάπολης και τέως κοινότητας Βραχασίου (σήμερα Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Αγίου Νικολάου) ως εξής:

 

το εδάφιο του άρθρου 3:

 

{3.1.11 ΠΕΠ - ΖΓΓ: Περιοχές προστασίας αρδευόμενης γεωργικής γης

 

Καθορίζονται περιοχές προστασίας αρδευόμενης γεωργικής γης ΠΕΠ - ΖΓΓ, στις θέσεις που σημειώνονται στο χάρτη Π2.

 

Επιτρεπόμενες χρήσεις γης

 

αγροτικές αποθήκες αναλόγως της έκτασης και του είδους της καλλιέργειας μετά από βεβαίωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης,
εργαστήρια αγροτικών προϊόντων που παράγονται στην περιοχή,
περίπτερα πώλησης τοπικών αγροτικών προϊόντων μέχρι 50 m2,
αντλιοστάσια - υδατοδεξαμενές - φρέατα,
εγκαταστάσεις δικτύων - τεχνικές υποδομές μόνο εφόσον αφορούν στην διατήρηση, ανάδειξη και αναβάθμιση του αγροτικού χώρου,
πρατήρια βενζίνης μόνο κατά μήκος του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου,
η εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μόνο ως έργα εξυπηρέτησης των έργων και εγκαταστάσεων που επιτρέπονται}

 

αντικαθίσταται με το εξής:

 

{3.1.11 ΠΕΠ - ΖΓΓ: Περιοχές προστασίας αρδευόμενης γεωργικής γης

 

Καθορίζονται περιοχές προστασίας αρδευόμενης γεωργικής γης ΠΕΠ - ΖΓΓ, στις θέσεις που σημειώνονται στο χάρτη Π2.

 

Επιτρεπόμενες χρήσεις γης

 

αγροτικές αποθήκες αναλόγως της έκτασης και του είδους της καλλιέργειας μετά από βεβαίωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης,
εργαστήρια αγροτικών προϊόντων που παράγονται στην περιοχή,
περίπτερα πώλησης τοπικών αγροτικών προϊόντων μέχρι 50 m2,
αντλιοστάσια - υδατοδεξαμενές - φρέατα,
εγκαταστάσεις δικτύων - τεχνικές υποδομές μόνο εφόσον αφορούν στην διατήρηση, ανάδειξη και αναβάθμιση του αγροτικού χώρου,
πρατήρια βενζίνης μόνο κατά μήκος του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου,
η εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μόνο ως έργα εξυπηρέτησης των έργων και εγκαταστάσεων που επιτρέπονται,
κατοικία,
υφιστάμενες δραστηριότητες τουρισμού - αναψυχής επιτρέπεται να λειτουργούν, να εκσυγχρονίζονται και να επεκτείνονται εντός του γηπέδου όπως αυτό υφίσταται πριν την έκδοση της παρούσας απόφασης.}

 

2. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η παραπάνω (3) σχετική απόφαση.

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ηράκλειο, 28-11-2016

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.