Απόφαση 359/15

Απόφαση 359/2015: Τροποποίηση του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων Δημοτικής Ενότητας Λαππαίων Δήμου Ρεθύμνης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 359/2015: Τροποποίηση του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων Δημοτικής Ενότητας Λαππαίων Δήμου Ρεθύμνης, (ΦΕΚ 49/ΑΑΠ/2015), 24-03-2015.

 

Ο Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 13 και 13Α του νόμου 4269/2014 Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση - Βιώσιμη ανάπτυξη (ΦΕΚ 142/Α/2014), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

3. Την εγκύκλιο 12/2012 (Εγκύκλιος 29829/10/2012) Αρμοδιότητα γνωμοδότησης Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού (Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, Θέματα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κ.α.).

 

4. Την με αριθμό 69659/2013 υπουργική απόφαση Έγκριση τροποποίησης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού (ΦΕΚ 3155/Β/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

5. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 22353/2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Τουρισμού.

 

6. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 7274/2009 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης Έγκριση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Λαππαίων Νομού Ρεθύμνης (ΦΕΚ 69/ΑΑΠ/2009).

 

7. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 2204/2013 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Επικαιροποίηση του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων πρώην Δήμου Λαππαίων ως προς τις ζώνες αρχαιολογικής προστασίας και διόρθωση σφαλμάτων στα όρια των οικισμών Μυριοκέφαλα και Κουφή (ΦΕΚ 413/ΑΑΠ/21-11-2013).

 

8. Το Πρακτικό 5/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ρεθύμνου με θέμα Τροποποιήσεις Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων Δημοτικής Ενότητας Λαππαίων Δήμου Ρεθύμνης.

 

9. Το Πρακτικό 9/2014 της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνου με θέμα Τροποποίηση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων Δημοτικής Ενότητας Λαππαίων Δήμου Ρεθύμνης και την 186/2014 σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΒΙΦ5Ω1Ψ-ΖΔΨ).

 

10. Το με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν ΥΔ/3477/2014 Ανακοίνωση Δήμου Ρεθύμνης για την υποβολή τυχόν ενστάσεων κατά των προτεινόμενων τροποποιήσεων.

 

11. Το με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν ΥΔ4112/2014 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Ρεθύμνου σχετικά με την ανάρτηση και μη υποβολή ενστάσεων κατά των σχετικών αποφάσεων.

 

12. Το με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν ΥΔ4114/2014 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Ρεθύμνου.

 

13. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 3149/2014 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.

 

14. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 2425/2014 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης.

 

15. To με αριθμό πρωτοκόλλου 27356/2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού και Υποδομών του Υπουργείου Τουρισμού.

 

16. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 146/2015 έγγραφο των Τμημάτων Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων, Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων και Βυζαντινών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων, Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου.

 

17. To με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν ΥΔ211/2015 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Ρεθύμνου.

 

18. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 164/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού με το οποίο διαβιβάζεται η σχετική εισήγηση προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

 

19. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 02/2015 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

 

20. Τη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, όπως αυτή διατυπώνεται στο 1ο/2015 πρακτικό της συνεδρίασης της 22-01-2015 (θέμα 4ο).

 

21. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

22. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και της 4/2015 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α/2015), αποφασίζουμε:

 

Την τροποποίηση - διόρθωση του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων Δημοτικής Ενότητας (πρώην Δήμου) Λαππαίων ως εξής:

 

1. Στην περιοχή τουριστικής ανάπτυξης Τ2 τροποποιούνται οι όροι δόμησης από:

 

{Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 4.50 m, αριθμός ορόφων 1. Σε περίπτωση κατασκευής κεκλιμένης στέγης το ύψος προσαυξάνεται κατά 1.20 m. ... Μέγιστος επιτρεπόμενος ενιαίος κτιριακός όγκος 400 m3}

 

σε

 

{Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 6.50 m. Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2. Σε περίπτωση κατασκευής κεκλιμένης στέγης το ύψος προσαυξάνεται κατά 1.50 m με μέγιστη κλίση 25%. Οι κοινόχρηστοι χώροι των ξενοδοχείων θα είναι ισόγειοι σε ποσοστό τουλάχιστον 70%. Το υπόλοιπο 30% των κοινόχρηστων χώρων μπορεί να είναι και σε όροφο.}

 

Απαλείφεται η φράση:

 

{Μέγιστος επιτρεπόμενος ενιαίος κτιριακός όγκος 400 m3.}

 

Σε κάθε περίπτωση η αρτιότητα προσδιορίζεται από το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, με την επιφύλαξη των κατευθύνσεων για τα μη κύρια τουριστικά καταλύματα, τα οποία εξακολουθούν να δομούνται με όρους δόμησης κατοικίας σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία.

 

2. Στις Περιοχές Π.2.1, Π.3, Π.4, Π.5.1.1, Π.5.1.2, Π.6 - Φαράγγια / Παραποτάμιες Ζώνες / Δάση / Αρχαιολογικοί Χώροι Πετρέ, Κολλητά Φαράγγια, Ασή Γωνιά, Αργυρούπολη, Αλώνες στο κείμενο (σελίδα 769 ΦΕΚ):

 

{Δεν επιτρέπεται η ανέγερση οικοδομών και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια αλλοίωσης του χαρακτήρα του τοπίου και των φυσικών χαρακτηριστικών του χώρου (εξόρυξη, αμμοληψία, εκβραχισμοί, επιχώσεις, κοπή αυτοφυούς βλάστησης κ.λ.π.)}

 

προστίθεται η φράση:

 

{πλην διαμορφώσεων (διαπλατύνσεις - επιστρώσεις οδών, περιτοιχίσεις, κατασκευές εισόδων σε ιδιοκτησίες) για κυκλοφοριακούς λόγους, οι οποίες θα εκτελούνται από φορέα του Δημοσίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή κατόπιν έγκρισης από τους φορείς αυτούς σε δημόσιες ή ιδιωτικές εκτάσεις, μετά από έγκριση της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων.}

 

3. Στην Περιοχή Γεωργικής Ανάπτυξης (Γ) στο κείμενο (σελίδα 769 ΦΕΚ):

 

{Ειδικότερα, κατά μήκος της οδού που συνδέει τον οικισμό της Επισκοπής με το Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης επιτρέπεται η δημιουργία πρατηρίων βενζίνης ... και μόνον εφόσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη Υπουργείου Γεωργίας και Δήμου Λαππαίων)}

 

προστίθεται η φράση:

 

{Επιτρέπεται και η δημιουργία εμπορικών καταστημάτων, εστιατορίων και αναψυκτηρίων.}

 

4. Στην περιοχή των πηγών Αργυρούπολης σε τμήμα της Περιοχής Π.5.2.1 δημιουργείται η Περιοχή Π.5-2-3, όπως αποτυπώνεται στους συνημμένους χάρτες. Στη νέα Περιοχή Π.5.2.3 ισχύουν τα εξής:

 

{Περιοχές Π.5.2.3 Αργυρούπολη.

 

Χρήσεις γης:

 

Καφενεία (παραδοσιακά).
Ταβέρνες.
Γεωργικές αποθήκες.
Δεξαμενές.
Φρέατα.

 

Οι πάσης φύσεως διαμορφώσεις θα γίνονται μετά από έγκριση της αρχαιολογίας.

 

Όροι δόμησης:

 

Μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση: 200 m2.

Οι νέες κατασκευές θα είναι ισόγειες, λιθόκτιστες με λιθοδομή, με πέτρινες διαμορφώσεις, με χρήση ξύλου και θα έχουν κεραμοσκεπή.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της εκτός σχεδίου δόμησης.}

 

5. Στην περιοχή Π.1 - Παραλιακή ζώνη Πετρέ την τροποποίηση των χρήσεων γης σχετικά με την κατασκευή εγκαταστάσεων πλαζ και συγκεκριμένα την αντικατάσταση της φράσης στο κείμενο (ΦΕΚ σελίδα 769):

 

{Χρήσεις γης. Κτίρια και εγκαταστάσεις: αναψυχής και πολιτισμού}

 

με τη φράση:

 

{Χρήσεις γης: Επιτρέπεται η κατασκευή κτιρίων αναψυχής, πολιτιστικού χαρακτήρα καθώς και εγκαταστάσεις πλαζ.}

 

6. Στο άρθρο 3 της απόφασης (ΦΕΚ σελίδα 769) διορθώνουμε το κείμενο ως προς την απαλοιφή της γραμμής Περιοχή Π.2.1 Φαράγγι Πετρέ μετά το κείμενο Περιοχές Π.2.1, Π.3, Π.4, Π.5.1.1, Π.5-1.2, Π.6 - Φαράγγια / Παραποτάμιες Ζώνες / Δάση / Αρχαιολογικοί Χώροι Πετρέ, Κολλητά Φαράγγια, Ασή Γωνιά, Αργυρούπολη, Αλώνες.

 

7. Τη σχεδιαστική διόρθωση του δυτικού ορίου του νομού στην περιοχή Π.5.A (όπως απεικονίζεται στους συνημμένους χάρτες).

 

8. Τη σχεδιαστική διόρθωση του θύλακα νοτιοδυτικά του Π.5.A και την ένταξή του στο Π.4, με την επισήμανση ότι για οποιαδήποτε δραστηριότητα εντός των ορίων του πρέπει να κατατίθεται αίτημα στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, η οποία εισηγείται σχετικά στο αρμόδιο Αρχαιολογικό Συμβούλιο, καθώς η περιοχή εμπίπτει στη ζώνη Β' προστασίας του Αρχαιολογικού Χώρου της Αργυρούπολης (όπως απεικονίζεται στους συνημμένους χάρτες).

 

9. Τη σχεδιαστική διόρθωση και ενσωμάτωση του μικρού νησιώτικου υγροβιότοπου στον Πετρέ (όπως απεικονίζεται στους συνημμένους χάρτες).

 

10. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η παραπάνω (3) σχετική απόφαση.

 

11. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

 

a.359.15

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ηράκλειο, 20-02-2015

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.