Απόφαση 31158/16

Απόφαση 31158/2016: Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Χολαργού (τέως Δήμος Χολαργού) του Δήμου Παπάγου - Χολαργού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 31158/2016: Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Χολαργού (τέως Δήμος Χολαργού) του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, (ΦΕΚ 132/ΑΑΠ/2016), 13-07-2016.

 

Ο Υπουργός και ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 38 και 39 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 13Α και 33, του νόμου 4269/2014 Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση - Βιώσιμη ανάπτυξη (ΦΕΚ 142/Α/2014).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του προεδρικού διατάγματος 100/2014 Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 167/Α/2014), όπως ισχύει.

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 2 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 70/2015 Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ 114/Α/2015).

 

7. Την υπ' αριθμόν Υ31/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη (ΦΕΚ 2183/Β/2015).

 

8. Το 65179/2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

9. Το 231354/2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής.

 

10. Το 4573/2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Μελετών Έργων Οδοποιίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

11. Το Φ24/5671/2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

 

12. Τα 16051/9565/576/476/2014 και 58415/36034/1914/786/2014 έγγραφα της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

13. Την 172124/2014 απόφαση της Γενικής Διευθύντριας Περιβάλλοντος Περιβαλλοντικός προέλεγχος για την τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δημοτικής Ενότητας Χολαργού του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

 

14. Την 222/2009 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Χολαργού.

 

15. Τις 242/2012 και 15/2014 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου - Χολαργού.

 

16. Τις 2/συνεδρία 17/11-11-2013 και 2/συνεδρία 9/23-06-2014 γνωμοδοτήσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας.

 

17. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Α. Εγκρίνεται η τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Χολαργού, του Δήμου Παπάγου - Χολαργού το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 26958/1253/1988 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 386/Δ/1988), όπως αναδημοσιεύθηκε και εγκρίθηκε με την 8290/1461/1994 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 406/Δ/1994) όπως τα όρια του προσδιορίζονται στο χάρτη Π.1 σε κλίμακα 1:10.000 για το σύνολο της Δημοτικής Ενότητας.

 

Το ως άνω σχέδιο περιλαμβάνει:

 

1. Την πολεοδομική οργάνωση της Δημοτικής Ενότητας Χολαργού του Δήμου Παπάγου - Χολαργού στις πολεοδομημένες και προς πολεοδόμηση περιοχές με την δημιουργία 6 πολεοδομικών ενοτήτων (ΠΕ) με μέση πυκνότητα και μέσο συντελεστή δόμησης, όπως φαίνεται στο χάρτη Π.1 και στο πίνακα Π.1 που ακολουθεί.

 

Πίνακας Π1: Πολεοδομικές Ενότητες - Χωρητικότητα Δημοτικής Ενότητας Χολαργού

Ενότητες

Εμβαδά (ha) (Ε)

Μέσος Συντελεστής Δόμησης

Μέση Πυκνότητα (κάτοικοι/ha) (d)

λ κορεσμού (λ)

Χωρητικότητα (κάτοικοι) (C) (C=λ*d*E)

1

2

3

4

5

6=5*4*2

ΠΕ 1

41.71

1.20

175

0.984

7.182

ΠΕ 2

32.45

1.20

219

0.984

6.993

ΠΕ 3

40.09

1.20

173

0.984

6.825

ΠΕ 4

32.85

1.20

170

0.984

5.495

ΠΕ 5

40.24

1.20

176

0.984

6.969

ΠΕ 6

45.09

1.20

170

0.984

7.543

 

2. Την γενική εκτίμηση της χωρητικότητας των πολεοδομικών ενοτήτων όπως φαίνονται στον πίνακα Π.1.

 

3. Τη γενική εκτίμηση αναγκών σε κοινόχρηστους χώρους και κοινωφελείς εξυπηρετήσεις επιπέδου πολεοδομικής ενότητας και επιπέδου πόλης και την πρόβλεψη των σχετικών χώρων όπως φαίνονται στο χάρτη Π.1.

 

4. Τη διατήρηση των ρυθμίσεων του τροποποιημένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Χολαργού, που εγκρίθηκε με τις ως άνω αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα απόφαση.

 

5. Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης όπως φαίνονται στον χάρτη Π.1 και ειδικότερα:

 

5.1. Τον καθορισμό περιοχών γενικής κατοικίας, όπως προσδιορίζονται με το άρθρο 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος, όπως ισχύει, με εξαίρεση:

 

α. Ξενοδοχεία μέχρι 100 κλίνες και ξενώνες

β. Πρατήρια βενζίνης

γ. Κτίρια, γήπεδα στάθμευσης

 

5.2. Τον καθορισμό περιοχών πολεοδομικού κέντρου Δήμου, όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 4 του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος.

 

Επιπλέον επιτρέπεται χρήση περίθαλψης

 

α) στο οικοδομικό τετράγωνο 101 και μόνο για το κτίριο του παλαιού νοσοκομείου ΗΡΑ και

β) στο οικοδομικό τετράγωνο 13Α στο οικόπεδο με πρόσωπο επί των οδών Λεωφόρο Περικλέους και Ευτέρπης, όπου λειτουργεί διαγνωστικό κέντρο - πολυϊατρείο

 

5.3. Τον καθορισμό περιοχών τοπικού κέντρου γειτονιάς, όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 4 του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος.

 

5.4. Όπου στο χάρτη Π.1 προσδιορίζονται χρήσεις με βάση το πρόσωπο επί οδικού άξονα, η χρήση καθορίζεται σε βάθος ιδιοκτησίας.

 

6. Ο πίνακας κοινωνικής υποδομής που εγκρίθηκε με τις ανωτέρω αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων δεν τροποποιείται.

 

7. Γενικές διατάξεις

 

Καθορίζεται μέγιστο ύψος των οικοδομών: 16 m.

 

8. Περιοχές εκτός πολεοδόμησης - Περιοχές Προστασίας

 

Για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στον εξωοικιστικό χώρο, εκτός των πολεοδομικών ενοτήτων, διατηρούνται σε ισχύ οι ακόλουθες ρυθμίσεις

 

α. Οι διατάξεις του από 14-06-2011 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός μέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή - Ιλισίων (ΦΕΚ 187/Δ/2011).

 

β. Οι διατάξεις του άρθρου 11 του νόμου 4237/2014 (ΦΕΚ 36/Α/2014).

 

γ. Οι διατάξεις του νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002), για την προστασία του αρχαιολογικού χώρου στη Ζώνη Α' του Υμηττού.

 

9. Δίκτυο Μεταφορών Την ιεράρχηση του οδικού δικτύου, όπως φαίνεται στο χάρτη Π.1, ως εξής:

 

Ελεύθερη Λεωφόρος: η Ανατολική Περιφερειακή Υμηττού
Πρωτεύουσα Αρτηρία: η Λεωφόρος Μεσογείων
Δευτερεύουσες αρτηρίες και συλλεκτήριες όπως φαίνονται στο χάρτη Π.1.
Διέλευση γραμμής μετρό κατά μήκος της Λεωφόρου Μεσογείων και σχετική αναδιάταξη των τοπικών λεωφορειακών γραμμών.

 

10. Για τη βιώσιμη λειτουργία των οικιστικών περιοχών προστασίας:

 

Η χωροθέτηση, μετά από σχετική τεχνική έκθεση, υπόγειων χώρων στάθμευσης για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών.
Ο καθορισμός ερυθρού περιγράμματος κτιρίου εντός του κεντρικού Άλσους (απέναντι από το Δημαρχείο) για χρήση αναψυκτηρίου, μέγιστου εμβαδού 200 m2 και μέγιστου ύψους 4.5 m.

 

11. Οι παραπάνω ρυθμίσεις φαίνονται στο χάρτη Π.1 σε κλίμακα 1:10.000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών και Γεωχωρικών Πληροφοριών με την 31158/2016 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με την παρούσα απόφαση.

 

Β. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.31158.16

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 21-06-2016

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.