Νόμος 2508/97 - Άρθρο 4a

Άρθρο 4Α


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Κατ' εξαίρεση από την παράγραφο 7 του άρθρου 4, πριν ή και εφόσον έχει κινηθεί και εκκρεμεί διαδικασία αναθεώρησης ή τροποποίησης εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου στις περιοχές των ρυθμιστικών σχεδίων της ευρύτερης περιοχής Αθήνας και Θεσσαλονίκης, επιτρέπεται να προταχθεί η έγκριση αναθεώρησης ή τροποποίησης για τμήμα ή τμήματα του εν λόγω σχεδίου για περιοχές του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

 

α) Η πρόταξη της μερικής έγκρισης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου επιτρέπεται μόνο για την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος ή την κάλυψη άμεσων οικιστικών αναγκών ή αναγκών σε χώρους υποδοχής παραγωγικών δραστηριοτήτων για την τόνωση της οικονομίας και την αντιμετώπιση της ανεργίας σε τοπικό επίπεδο και εφόσον είναι συμβατή με τον ισχύοντα πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό της περιοχής.

 

β) Πριν από τη μερική έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου εκπονείται Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με την οποία αξιολογούνται, ιδίως, η συμβατότητα της προτεινόμενης τμηματικής έγκρισης, με το περιεχόμενο και τις κατευθύνσεις του ευρύτερου χωροταξικού σχεδιασμού, και στην περίπτωση που ήδη εκκρεμεί διαδικασία αναθεώρησης ή τροποποίησης με το περιεχόμενο της συνολικής πρότασης αναθεώρησης του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και με το σκοπό της προστασίας του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Αν πρόκειται για εντοπισμένη τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, δεν ακολουθείται η διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου, του άρθρου 7 της με αριθμό ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/107017/2006 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (ΦΕΚ 1225/Β/2006), αλλά η διαδικασία του άρθρου 5 της παραπάνω υπουργικής απόφασης.

 

γ) Το τμήμα του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του άρθρου 4. Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση του επίμαχου τμήματος ή τμημάτων Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, κατά τις οικείες διατάξεις με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης β'. Οι προθεσμίες για την έκδοση των κάθε είδους αναγκαίων γνωμοδοτήσεων και πράξεων, καθώς και για την περάτωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης και έγκρισης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, όπως αυτές ορίζονται στις κείμενες διατάξεις, συντέμνονται στο ήμισυ αυτών, με εξαίρεση τις προθεσμίες για τη διαβούλευση του ενδιαφερόμενου κοινού. Στην περίπτωση που έχουν προηγουμένως εκδοθεί αρμοδίως οι απαιτούμενες πράξεις, εγκρίσεις και γνωμοδοτήσεις για το τμήμα ή τμήματα Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου δεν απαιτείται η έκδοση νέων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 35 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 50 του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13Α του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.