Απόφαση 2931/12

Απόφαση 2931/2012: Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Κομοτηνής (νομού Ροδόπης)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 2931/2012: Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Κομοτηνής (νομού Ροδόπης), (ΦΕΚ 52/ΑΑΠ/2012), 23-02-2012.

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 25, 26, 27 και 39 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4 παράγραφος 11, 5, 6, 8, 9, 10, 12 και 13 του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 283 και 286 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν 45892/2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας κ.λ.π. (ΦΕΚ 1292/Β2010), διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 1623/Β/2010).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

5. Την υπ' αριθμόν Υ14/2011 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νικολάου Σηφουνάκη (ΦΕΚ 2740/Β/2011).

 

6. Την υπ' αριθμόν 64938/3607/1993 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Κομοτηνής (νομού Ροδόπης) (ΦΕΚ 890/Δ/1993).

 

7. Την υπ' αριθμόν 29310/2003 απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ 1471/Β/2003).

 

8. Τα υπ' αριθμούς 10045/02-08-1994 και 15165/08-09-1997 έγγραφα του Δήμου Κομοτηνής προς τους αρμόδιους φορείς.

 

9. Τις 231/1996, 337/1998, 225/2000, 138/2001, 264/2005 και 114/2009 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Κομοτηνής.

 

10. Το υπ' αριθμόν 1882/09-02-2009 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών περί έγκρισης της μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Κομοτηνής.

 

11. Το υπ' αριθμόν 101712/09-04-2008 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος περί του ότι δεν είναι εφικτή η τήρηση της διαδικασίας Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) για το υπό έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Κομοτηνής.

 

12. Το υπ' αριθμόν 28056/3695/31-08-1994 έγγραφο του Αυτόνομου Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.

 

13. Το υπ' αριθμόν 3441/01-09-1994 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Νομαρχίας Ροδόπης.

 

14. Το υπ' αριθμόν 1333/23-09-1994 έγγραφο της 12ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

 

15. Το υπ' αριθμόν 3174/03-08-1994 έγγραφο της δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Ροδόπης.

 

16. Τα υπ' αριθμούς 1285/14-09-1995 και 1054/04-12-1997 έγγραφα της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Χωροταξίας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

 

17. Το υπ' αριθμόν 546.2/2936/08-03-1996 έγγραφο του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος.

 

18. Το υπ' αριθμόν 2559/28-05-1996 έγγραφο του Βιοτεχνικού και Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Ροδόπης.

 

19. Το υπ' αριθμόν ΔΙ.ΒΜ Φ1/865/16-09-1997 έγγραφο της Διεύθυνσης Βιομηχανίας - Βιοτεχνίας και Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ροδόπης - Έβρου.

 

20. Το υπ' αριθμόν 144/22-02-1997 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

 

21. Το υπ' αριθμόν 51229/01-10-1997 έγγραφο της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού.

 

22. Το υπ' αριθμόν 3689/16-10-1997 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας, Περιβάλλοντος και Τουρισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ροδόπης - Έβρου.

 

23. Το υπ' αριθμόν 727/20-10-1997 έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος - Περιφερειακό Τμήμα Θράκης.

 

24. Το υπ' αριθμόν Φ 911/13/19669/Σ2726/23-10-1997 έγγραφο της XXI ΤΘ Ταξιαρχίας.

 

25. Το υπ' αριθμόν 106/Α211/07-11-1997 έγγραφο του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

 

26. Το υπ' αριθμόν ΔΙ.ΔΣ 261/18-11-1997 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

 

27. Το υπ' αριθμόν 6/1997 πρακτικό της ΝΕΧΩΠ νομού Ροδόπης.

 

28. Το υπ' αριθμόν 2360/18-10-2001 έγγραφο της ΙΘ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων.

 

29. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν.

 

30. Την 63/2011 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

31. Το υπ' αριθμόν 103/2011 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού - Τμήμα Α'.

 

32. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνεται το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Κομοτηνής (νομού Ροδόπης) που αφορά τις περιοχές που ενέπιπταν εντός των διοικητικών του ορίων προ της ισχύος του νόμου 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/1997), όπως τα όρια του προσδιορίζονται με διακεκομμένη - εστιγμένη μπλε γραμμή στο χάρτη Π.1.11 σε κλίματα 1:5000.

 

Το ως άνω σχέδιο περιλαμβάνει: Α. Την πολεοδομική οργάνωση της περιοχής αυτής του Δήμου Κομοτηνής για πληθυσμιακό μέγεθος 53.950 κατοίκων στις πολεοδομημένες και προς πολεοδόμηση περιοχές (περιοχές επεκτάσεων), με τη δημιουργία 4 συνοικιών και 18 πολεοδομικών ενοτήτων - γειτονιών και ζωνών άλλων χρήσεων, με μέσα μεγέθη μικτής πυκνότητας οικήσεως και συντελεστή δόμησης όπως φαίνεται στους χάρτες Π.1.11, Π.1.4/1.5 σε κλίμακα 1:5000 και στον παρακάτω πίνακα:

 

 

 

Έκταση (ha)

Μέσος συντελεστής δόμησης

Πυκνότητα (Χ) (κάτοικοι / ha)

Χωρητικότητα (ΧΧ) (κάτοικοι)

 

 

ε

σ

 

c=e d A

ΓΕΙΤΟΝΙΑ 1-ΠΕ

Τμήμα 1

13,2

1,0

125

1.155

 

Τμήμα 2

7,2

0,8

114

821

 

Τμήμα 3

15,4

1,8

150

1.617

 

Τμήμα 4

2,0

2,4

160

224

 

 

37,8

 

 

3.817

ΓΕΙΤΟΝΙΑ 2-ΠΕ

 

19,1

1,8

150

2.005

 

 

19,1

 

 

2.005

ΓΕΙΤΟΝΙΑ 3-ΠΕ

Τμήμα 1

21,0

1,0

125

1.837

 

Τμήμα 2

11,8

1,8

150

1.239

 

Τμήμα 3

6,3

2,4

160

1.008

 

 

39,1

 

 

4.084

ΓΕΙΤΟΝΙΑ 4-ΠΕ

Τμήμα 1

1,6

2,4

160

179

 

Τμήμα 2

7,9

1,8

150

829

 

Τμήμα 3

20,8

1,0

125

1.820

 

 

30,3

 

 

2.828

ΓΕΙΤΟΝΙΑ 5-ΠΕ

Τμήμα 1

34,7

1,8

150

3.643

 

Τμήμα 2

2,4

1,0

125

210

 

Τμήμα 3

0,4

0,8

114

46

 

Τμήμα 4

3,9

2,4

160

436

 

Τμήμα 5

12,5

0,8

114

997

 

 

53,9

 

 

5.332

ΓΕΙΤΟΝΙΑ 6-ΠΕ

Τμήμα 1

4,1

1,0

125

359

 

Τμήμα 2

10,4

1,8

150

1.092

 

 

14,5

 

 

1.451

ΓΕΙΤΟΝΙΑ 7-ΠΕ

Τμήμα 1

2,8

0,8

114

224

 

Τμήμα 2

3,3

1,0

125

289

 

Τμήμα 3

17,0

1,8

150

1.785

 

Τμήμα 4

8,3

2,4

160

930

 

 

31,4

 

 

3.228

ΓΕΙΤΟΝΙΑ 8-ΠΕ

Τμήμα 1

5,2

2,4

160

582

 

Τμήμα 2

10,1

1,0

125

884

 

Τμήμα 3

14,1

0,45

86

849

 

 

29,4

 

 

2.315

ΓΕΙΤΟΝΙΑ 9-ΠΕ

Τμήμα 1

1,4

0,8

114

112

 

Τμήμα 2

8,3

1,0

125

726

 

Τμήμα 3

3,9

1,8

150

409

 

Τμήμα 4

3,0

2,4

160

336

 

Τμήμα 5

18,9

0,85

117

1.551

 

 

35,5

 

 

3.134

ΓΕΙΤΟΝΙΑ 10-ΠΕ

Τμήμα 1

5,7

0,4

80

319

 

Τμήμα 2

21,7

0,4

80

1.215

 

 

27,4

 

 

1.534

ΓΕΙΤΟΝΙΑ 11-ΠΕ

 

42,3

0,8

114

3.375

 

 

42,3

 

 

3.375

ΓΕΙΤΟΝΙΑ 12-ΠΕ

 

28,8

0,8

114

2.298

 

 

28,8

 

 

2.298

ΓΕΙΤΟΝΙΑ 13-ΠΕ

 

33,5

0,45

86

2.017

 

 

33,5

 

 

2.017

ΓΕΙΤΟΝΙΑ 14-ΠΕ

 

16,9

0,8

114

1.349

 

 

16,9

 

 

1.349

ΓΕΙΤΟΝΙΑ 15-ΠΕ

 

30,8

0,45

86

1.854

 

 

30,8

 

 

1.854

ΓΕΙΤΟΝΙΑ 16-ΠΕ

Τμήμα 1

0,5

1,8

150

52

 

Τμήμα 2

10,3

1,0

125

901

 

Τμήμα 3

26,6

0,8

114

2.123

 

 

37,4

 

 

3.076

ΓΕΙΤΟΝΙΑ 17-ΠΕ

 

41,7

0,8

114

3.328

 

 

41,7

 

 

3.328

ΓΕΙΤΟΝΙΑ 18-ΠΕ

 

21,6

0,8

114

1.723

 

 

21,6

 

 

1.723

ΚΕΝΤΡΟ Ν.ΣΥΝ.

 

16,4

0.6

67

1.148

 

 

16,4

 

 

1.148

ΚΕΝΤΡΟ Α.ΣΥΝ.

 

6,5

0,8

72

328

 

 

6,5

 

 

328

Κέντρο

 

9,5

0,8

72

479

ΒΔ.ΣΥΝ.

 

9,5

 

 

479

Κέντρο

Τμήμα 1

53,9

2,4

47

1.775

Πόλης

Τμήμα 2

13,8

1,8

46

445

 

Τμήμα 3

5,8

1,0

43

176

 

Τμήμα 4

28,9

0,8

42

851

 

 

102,4

 

 

3.247

ΒΙΟΠΑ

 

155,1

 

 

 

 

 

155,1

 

 

 

Σύνολο Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου

 

861,3

 

 

53.950

 

Β. Τον καθορισμό των χρήσεων γης όπως φαίνονται στο χάρτη Π. 1.11 και ειδικότερα:

 

α. Τον καθορισμό περιοχών με χρήσεις αμιγούς και γενικής κατοικίας, όπως προσδιορίζονται από τα άρθρα 2 και 3, αντίστοιχα, του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987). Στις περιοχές αμιγούς κατοικίας επιτρέπονται κατ' εξαίρεση τα αρτοποιεία.

 

β. Τη διατήρηση του πόλου των κεντρικών λειτουργιών του πολεοδομικού ιστού της πόλης στο υφιστάμενο κέντρο της πόλης και σε συνδεόμενο με αυτό τμήμα του χώρου που προέκυψε από την εκτροπή του ρέματος Μπουκλουτζά καθώς επίσης και σε περιοχές κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής, σε περιοχές νότια και νοτιοδυτικά αυτής και στο νοτιοανατολικό τμήμα του ΒΙΟΠΑ, με τον καθορισμό χρήσεων κεντρικών λειτουργιών, όπως προσδιορίζονται από το άρθρο 4 του ως άνω διατάγματος.

 

γ. Τον καθορισμό και ανάπτυξη τοπικών κέντρων στις τέσσερις συνοικίες με τις προβλεπόμενες από το άρθρο 4 του ως άνω διατάγματος χρήσεις, με εξαίρεση τα κέντρα διασκέδασης - αναψυχής, τις εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων και τις εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, ως εξής:

Νότια συνοικία (Πολεοδομικές Ενότητες 2, 3 και νέες 16, 17). Κατά μήκος της οδού Καδμίου με ενσωμάτωση του υπάρχοντος κοινωνικού εξοπλισμού εκπαίδευσης, αθλητισμού και πρασίνου και χωροθέτηση του γυμνασίου - λυκείου της γειτονιάς στο χώρο του πανεπιστημίου, το οποίο μεταφέρεται σε νέα θέση εκτός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.
Ανατολική συνοικία (Πολεοδομικές Ενότητες 4 και νέες 11, 12 και 18). Κατά μήκος της οδού Αδριανουπόλεως και χωροθέτηση του γυμνασίου - λυκείου της γειτονιάς στο χώρο του πανεπιστημίου.
Βορειοανατολική συνοικία (Πολεοδομικές Ενότητες 5, 6, 7 και νέα 14). Κατά μήκος της οδού Φιλιππουπόλεως με διατήρηση του Μουσουλμανικού γυμνασίου - λυκείου ως έχει.
Βορειοδυτική συνοικία (Πολεοδομικές Ενότητες 1, 8, 9 και περιοχή της Εθνοκτηματικής Ανώνυμης Εταιρείας Ενεργού Πολεοδομίας) με διατήρηση των θεσμοθετημένων με τη μελέτη της Εθνοκτηματικής Ανώνυμης Εταιρείας Ενεργού Πολεοδομίας θέσεων των εκπαιδευτηρίων,

 

δ. Τη χωροθέτηση 2 γραμμικών Ζωνών Βιομηχανικού Πάρκου (ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση) κατά μήκος της παλαιάς εθνικής οδού προς Ξάνθη και Αλεξανδρούπολη. Για την εξυγίανση της περιοχής επιτρέπονται επιπλέον και οι παρακάτω χρήσεις της γενικής κατοικίας, όπως αυτή προσδιορίζεται από το άρθρο 3 του παραπάνω διατάγματος:

Κατοικία
Ξενοδοχεία μέχρι 100 κλινών
Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Κοινωφελείς Οργανισμοί.
Πολιτιστικά κτήρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις.
Θρησκευτικοί χώροι.

 

ε. Τη χωροθέτηση έκτασης στα ανατολικά της πόλης για τη μετεγκατάσταση των αθίγγανων της περιοχής, όπως φαίνεται στο χάρτη Π.1.11.

 

στ. Οργάνωση και κατανομή της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της πρόνοιας στις πολεοδομικές ενότητες είτε με επέκταση των υπαρχόντων εκπαιδευτηρίων είτε με χωροθέτηση νέων.

 

ζ. Διατήρηση της χρήσης νοσοκομείου στη θέση που έχει και ήδη λειτουργεί.

 

η. Χωροθέτηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων αναψυχής.

 

θ. Χωροθέτηση ελεύθερων χώρων στις επεκτάσεις και στον αστικό ιστό σε θέσεις κατάλληλες πολεοδομικά και που είναι εφικτό να υλοποιηθούν.

 

ι. Τη χωροθέτηση νέου νεκροταφείου εκτός αστικού ιστού.

 

ι)α. Τη χωροθέτηση αθλητικών εγκαταστάσεων.

 

ι)β. Τη χωροθέτηση σταθμού υπεραστικών λεωφορείων και σιδηροδρομικού σταθμού εκτός κέντρου πόλης, κατά μήκος της δυτικής πλευράς της σιδηροδρομικής γραμμής.

 

ι)γ. Τη δημιουργία ζώνης χονδρεμπορίου κατά μήκος της δυτικής πλευράς της σιδηροδρομικής γραμμής, με χρήσεις του άρθρου 7 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος.

 

Γ. Τη γενική εκτίμηση των αναγκών σε γη (ha) για κοινωνική υποδομή επιπέδου πόλης και των αναγκών σε γη για κοινωνική υποδομή στις πολεοδομικές ενότητες αναλυτικά, όπως φαίνεται στο χάρτη Π. 1.11 και στο πίνακα 3.

 

Δ. Τον καθορισμό ζωνών οικονομικών και θεσμικών κινήτρων και πολεοδομικών μηχανισμών, όπως φαίνονται στους χάρτες Π.1.11 και Π.1.4/1.5 και ειδικότερα:

 

Ζώνη Ειδικών Κινήτρων (ΖΕΚ) στα κέντρα των συνοικιών με στόχο την αποκέντρωση των απαραιτήτων για τις συνοικίες κεντρικών λειτουργιών.
Δημιουργία Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (ΖΥΣ) στα κέντρα των συνοικιών και σε τμήματα των Πολεοδομικών Ενοτήτων 17 και 18, προκειμένου να αποκτηθεί η απαραίτητη κοινωνική υποδομή και να επιτευχθεί η προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, όπως οι Ζώνες αυτές φαίνονται στο χάρτη Π.1.11.

 

Ε. Τις προτάσεις για τη λήψη μέτρων για τη προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής και ειδικότερα:

 

Τον προσδιορισμό των περιοχών που χρήζουν αναθεώρησης και προσαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου και της φυσιογνωμίας της πόλης.
Την προστασία, ανάδειξη και οριοθέτηση των ρεμάτων που διέρχονται ανατολικά και δυτικά των ορίων του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.

 

ΣΤ. Τις προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υποδομής, όπως φαίνονται στον χάρτη Π.1.11 και ειδικότερα:

 

α. Οδικό δίκτυο

 

Δημιουργία εξωτερικού δακτυλίου περιμετρικά της πόλης για τη σύνδεση της πόλης με τα δίκτυα της ευρύτερης περιοχής και για τη διοχέτευση της υπερτοπικής κυκλοφορίας εκτός κέντρου πόλης.
Δημιουργία δικτύου αστικών αρτηριών, που περικλείει τη περιοχή του κέντρου πόλης, διατηρώντας ανέπαφο τον παραδοσιακό ιστό της γειτονιάς γύρω από τη πλατεία και το πάρκο και με διάχυση της κυκλοφορίας προς το εσωτερικό της περιοχής με σύστημα συλλεκτήριων και τοπικών οδών.
Δημιουργία οδών παράλληλων προς την παλιά Εθνική Οδό Κομοτηνής - Ξάνθης και Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης που περιβάλλουν τις αντίστοιχες ζώνες ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση

 

β. Δίκτυο ύδρευσης

 

Επέκταση και βελτίωση του υπάρχοντος δικτύου.

 

γ. Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων - αντιπλημμυρική προστασία - δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων

 

Επέκταση και βελτίωση του υπάρχοντος δικτύου

 

δ. Ενεργειακό και τηλεπικοινωνιακό σύστημα

 

Επέκταση του υπάρχοντος δικτύου της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού και του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος

 

Ζ. Συνοπτικά αντίτυπα των παραπάνω 2 χαρτών και 1 πίνακα, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ' αριθμόν 2931/2012 πράξη του, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με τη παρούσα απόφαση.

 

Η. Μέσα στη περιοχή των ως άνω ορίων του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και ειδικότερα στις εκτός σχεδίου περιοχές που περιλαμβάνονται σε αυτά, οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερες διατάξεις ή έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 26 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000).

 

Θ. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.2931.12.1

a.2931.12.2

a.2931.12.3

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

Αθήνα, 19-01-2012

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.