Απόφαση 2211/17

Απόφαση 2211/114507/2017: Σημειακή τροποποίηση και διόρθωση σφάλματος του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Λαμιέων Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 2211/114507/2017: Σημειακή τροποποίηση και διόρθωση σφάλματος του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Λαμιέων Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, (ΦΕΚ 210/ΑΑΠ/2017), 18-09-2017.

 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 138/2010 (ΦΕΚ 231/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999) Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997) Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις.

 

6. Τις διατάξεις του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης, όπως ισχύει σήμερα.

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Δ/2016) Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.

 

8. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3352/136362/2012 (ΦΕΚ 346/ΑΑΠ/2012) απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Λαμιέων.

 

9. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1725/65205/2014 (ΦΕΚ 200/ΑΑΠ/2014), απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Λαμιέων.

 

10. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οίκοθεν 110/18-01-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Λαμιέων, με το οποίο μας διαβιβάζει την υπ' αριθμόν 135/2016 (πρακτικό 4/2016) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων σχετικά με αιτούμενη σημειακή τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Λαμιέων στα οικοδομικά τετράγωνα 49Α και 67Α (τροποποίηση στα σχέδια ως εξής: α) To OT 49A (κοινόχρηστος χώρος) να διαχωριστεί σε δυο ΟΤ49Α1 και ΟΤ 49Α2 (κοινόχρηστος χώρος). To OT49A1 να διαχωριστεί σε δυο ΟΤ49Α1(1) (Κοινωφελή χώρος πολιτισμού), προκειμένου να ανεγερθεί Εκκλησιαστικό μουσείο και ΟΤ49Α1(2) (κοινωφελή υγείας πρόνοιας) για την ανέγερση παιδικού σταθμού και β) To OT67A από χρήσεις υγεία - πρόνοια να τροποποιηθεί σε κοινόχρηστο χώρο).

 

11. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 148/6453/20-02-2017 έγγραφο προς το Δήμο Λαμιέων σχετικά με το παραπάνω (10) διατακτικό.

 

12. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οίκοθεν 2208/10-07-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Λαμιέων, με το οποίο μας διαβιβάζει α) την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οίκοθεν 2146/04-07-2017 βεβαίωση του Δημάρχου Λαμιέων, περί μη υποβολής ενστάσεων-παρατηρήσεων επί της υπ' αριθμόν 135/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων και β) αίτημα της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδας που τεκμηριώνουν την αναγκαιότητα τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Λαμίας σχετικά με το παραπάνω (10) διατακτικό.

 

13. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οίκοθεν 2209/10-07-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Λαμιέων, με το οποίο μας διαβιβάζει την υπ' αριθμόν 288/2017 απόφαση (πρακτικό 13/2017) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων, σχετικά με αιτούμενη διόρθωση σφάλματος στην περιοχή του Παγκρατίου επί της οδού Παπαθανασίου (διόρθωση στο σχέδιο Π. 3.1/1 επί των οικοδομικών τετραγώνων που περικλείεται από τις οδούς Παπαθανασίου - Πυθίας - Σωκράτους και Σμύρνης και Παπαπαθανασίου - Καστοριάς - Σωκράτους και Πυθίας στην περιοχή Παγκρατίου της Λαμίας, από περιοχή αμιγής κατοικίας σε γενικής κατοικίας).

 

14. Το άρθρο 28 του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.

 

15. Την υπ' αριθμόν 13917/2017 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών Διορισμός του Νικολάου Ντίτορα του Ευαγγέλου ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/2017).

 

16. Το υπ' αριθμόν 3/2017 (Θέμα 2ο) πρακτικό του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, και επειδή

 

1. Σύμφωνα με το νόμο 4447/2016, άρθρο 7, παράγραφος 13)β Τα ισχύοντα κατά τη δημοσίευση του παρόντος Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια και Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης δύναται να τροποποιούνται σημειακά με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

2. Με βάση την παράγραφο 7 του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997 όπως ισχύει:

 

{Αναθεώρηση ή τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου δεν επιτρέπεται πριν παρέλθει πενταετία από την έγκρισή του. Στο χρονικό αυτό διάστημα είναι κατ' εξαίρεση δυνατή η τροποποίηση του σχεδίου μόνον προκειμένου: α) να καθορισθούν περιοχές ειδικής προστασίας σύμφωνα με την παράγραφο 4, β) να καθορισθούν ζώνες ειδικών περιβαλλοντικών ενισχύσεων σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου αυτού και γ) να αντιμετωπισθούν εξαιρετικές πολεοδομικές ανάγκες που δεν μπορούν να καλυφθούν στο πλαίσιο του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και αφορούν τον κοινωνικό εξοπλισμό της πόλης ή την εφαρμογή έργων και προγραμμάτων ή αναπλάσεων ή κυκλοφοριακών παρεμβάσεων μεγάλης κλίμακας ή τεχνικής υποδομής, καθώς και προκειμένου αυτό να εναρμονισθεί προς τις επιλογές ή κατευθύνσεις εγκεκριμένων, κατά τα άρθρα 6 έως και 8 του νόμου 2742/1999, Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης ή και κατά τα άρθρα 11 και 12 του νόμου 2742/1999 Περιοχών Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων και Σχεδίων και Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ).}

 

3. Η σημειακή τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Λαμιέων στα οικοδομικά τετράγωνα 49Α και 67Α είναι αναγκαία να αντιμετωπισθούν εξαιρετικές πολεοδομικές ανάγκες που δεν μπορούν να καλυφθούν στο πλαίσιο του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και αφορούν τον κοινωνικό εξοπλισμό της πόλης.

 

4. Η σημειακή τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Λαμιέων στην πλατεία της περιοχής Παγκρατίου επί της οδού Παπαθανασίου και των λοιπών οδών με πρόσωπο επί της πλατείας, αφορά διόρθωση σφάλματος, αφού:

 

Ενώ η πλατεία της περιοχής Παγκρατίου είναι υφιστάμενη εδώ και τουλάχιστον σαράντα έτη και αναφέρεται στο κείμενο του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, δεν αποτυπώνεται στον χάρτη Π.3.1/1 και επιπλέον οικοδομικά τετράγωνα που έχουν πρόσωπα επί της πλατείας Παγκρατίου έχουν χρήση αμιγή κατοικία προφανώς λόγω σφάλματος στη χρωματική απεικόνιση των χρήσεων γης.
Στα αναφερόμενα οικοδομικά τετράγωνα του αιτήματος και επί της πλευράς της οδού Παπαθανασίου, καθώς και επί του οικοδομικού τετραγώνου που είναι νότια και σε επαφή με την πλατεία είναι σχεδόν αποκλειστικά χρήσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, επαγγελματικά εργαστήρια, καταστήματα, φροντιστήριο, φαρμακείο κ.λ.π.

 

5. Με τα υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οίκοθεν 110/18-01-2017 και υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οίκοθεν  2209/10-07-2017 έγγραφά της η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Λαμιέων, αιτείται την σημειακή τροποποίηση και τη διόρθωση σφάλματος αντίστοιχα του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Λαμιέων.

 

6. Με το υπ' αριθμόν 3/2017 (Θέμα 2ο) πρακτικό το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της σημειακής τροποποίησης και τη διόρθωση σφάλματος του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Λαμιέων, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού.

 

7. Η αρμοδιότητα έγκρισης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Λαμιέων, ανήκει στο Γενικό Γραμματέα και νυν Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος, σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 2508/1997 σε συνδυασμό με το άρθρο 280 παράγραφος ΙΙ (8) του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 18 του νόμου 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012).

 

8. Από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Την τροποποίηση της υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3352/136362/2012 (ΦΕΚ 346/ΑΑΠ/2012), απόφασης της Γενικής Γραμματείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Λαμιέων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1725/65205/2014 (ΦΕΚ 200/ΑΑΠ/2014), απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, ως κάτωθι:

 

Α. Στα οικοδομικά τετράγωνα 49Α και 67Α τροποποίηση στα σχέδια ως εξής:

 

α) Το ΟΤ 49Α (κοινόχρηστος χώρος) να διαχωριστεί σε δυο ΟΤ 49Α1 και ΟΤ 49Α2 (κοινόχρηστος χώρος). To OT 49A1 να διαχωριστεί σε δυο ΟΤ 49Α1 (1) (Κοινωφελής χώρος πολιτισμού), προκειμένου να ανεγερθεί Εκκλησιαστικό μουσείο και ΟΤ49Α1 (2) (κοινωφελής χώρος υγείας πρόνοιας) για την ανέγερση παιδικού σταθμού και β) To OT 67A από χρήσεις υγεία - πρόνοια να τροποποιηθεί σε κοινόχρηστο χώρο.

 

Β. Τη διόρθωση σφάλματος στον χάρτη Π. 3.1/1 στην περιοχή της πλατείας Παγκρατίου ώστε:

 

Να επισημανθεί η πλατεία Παγκρατίου στο χάρτη (χρωματισμός όπως οι λοιπές πλατείες).
Στα οικοδομικά τετράγωνα:
oπου περικλείεται από τις οδούς Παπαθανασίου - Πυθίας-Σωκράτους και Σμύρνης,
oπου περικλείεται από τις οδούς Παπαπαθανασίου Καστοριάς - Σωκράτους και Πυθίας
oπου βρίσκεται νότια της πλατείας Παγκρατίου σε επαφή με αυτήν

να διορθωθεί η χρωματική απεικόνιση χρήσεων γης από αμιγή κατοικία σε γενική κατοικία.

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή, με το συνημμένο χάρτη Π.3.1/1, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.2211.17

 

Λαμία, 17-08-2017

 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.