Νόμος 4014/11 - Άρθρο p1

Παράρτημα I: Κριτήρια κατάταξης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα χαρακτηριστικά του έργου ή της δραστηριότητας και ιδιαίτερα:

 

α) το είδος και το μέγεθος του έργου ή της δραστηριότητας,

 

β) η συσσώρευση και αλληλεπίδραση με άλλα έργα,

 

γ) η χρήση των φυσικών πόρων,

 

δ) η παραγωγή αποβλήτων,

 

ε) η ρύπανση και οι οχλήσεις,

 

στ) ο κίνδυνος σοβαρού ατυχήματος, ιδίως ως προς χρησιμοποιούμενες ουσίες ή τεχνολογίες.

 

2. Η περιβαλλοντική ευαισθησία των γεωγραφικών περιοχών που ενδέχεται να θιγούν από το έργο ή δραστηριότητα, ιδίως ως προς:

 

α) την υπάρχουσα χρήση γης με έμφαση στα θεσμοθετημένα σχέδια χωροταξικής οργάνωσης (όπως Ρυθμιστικά Σχέδια, Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης, όρια οικισμών),

 

β) τον σχετικό πλούτο, την ποιότητα και την αναγεννητική ικανότητα των φυσικών πόρων της περιοχής, στις παράκτιες περιοχές, στις ορεινές και δασικές περιοχές, στις περιοχές που έχουν ενταχθεί στο Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών του νόμου Προστασία της Βιοποικιλότητας (νόμος 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011)), όπως ισχύει, σε περιοχές στις οποίες καταστρατηγούνται ήδη τα πρότυπα για την ποιότητα του περιβάλλοντος που καθορίζει η νομοθεσία σε πυκνοκατοικημένες περιοχές και σε τοπία ιστορικής, πολιτιστικής ή αρχαιολογικής σημασίας.

 

3. Τα χαρακτηριστικά των ενδεχομένων σημαντικών επιπτώσεων του έργου ή δραστηριότητας, οι οποίες εξετάζονται σε συνάρτηση με κριτήρια που καθορίζονται ανωτέρω στα σημεία α)α και α)β, ιδίως ως προς:

 

α) την έκταση των επιπτώσεων (γεωγραφική περιοχή και μέγεθος του θιγομένου πληθυσμού),

 

β) το διασυνοριακό χαρακτήρα των επιπτώσεων,

 

γ) το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των επιπτώσεων, την πιθανότητα των επιπτώσεων,

 

δ) τη διάρκεια, τη συχνότητα και την αναστρεψιμότητα των επιπτώσεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.