Απόφαση 145439/17

Απόφαση 145439/2017: Τροποποίηση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων Δημοτικής Ενότητας Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας για συμμόρφωση με την εθνική νομοθεσία και την αντιμετώπιση εξαιρετικών πολεοδομικών αναγκών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 145439/2017: Τροποποίηση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων Δημοτικής Ενότητας Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας για συμμόρφωση με την εθνική νομοθεσία και την αντιμετώπιση εξαιρετικών πολεοδομικών αναγκών, (ΦΕΚ 252/ΑΑΠ/2017), 02-11-2017.

 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 139/2010 Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 232/Α/2010).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 2503/1997 Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 107/Α/1997).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α/1998) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του νόμου 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999) Χωροταξικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 30, παράγραφος 3)β του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010).

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) Χωροταξική και Πολεοδομική Μεταρρύθμιση - Βιώσιμη Ανάπτυξη ως ισχύουν σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α/2016) Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις και ειδικά τις διατάξεις του άρθρου 13 (Μεταβατικές διατάξεις).

 

10. Τα οριζόμενα στο από 23-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

11. Τις με αριθμό πρωτοκόλλου 38525/01-08-2014 και οίκοθεν 2075/16-01-2015 εγκυκλίους διαταγές της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (νυν Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας).

 

12. Τα οριζόμενα στην υπ' αριθμόν οίκοθεν 23668/01-02-2017 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για την τροποποίηση της υπ' αριθμόν 3319/79/20-01-2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 16-03-2016) απόφασης Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 53864/1538/24-06-2016 όμοια απόφαση, για τη συγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 30 του νόμου 4030/2011. (ΑΔΑ: 9ΔΗΞΟΡ1Φ-ΞΥΨ).

 

13. Την υπ' αριθμόν 6371/428/2013 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 231/ΑΑΠ/2013) για την έγκριση του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης της Δημοτικής Ενότητας (πρώην Δήμου) Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.

 

14. Το υπ' αριθμόν 16648/24-11-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος - Τμήμα Δόμησης του Δήμου Μονεμβασίας προς τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με το οποίο επισημαίνει προβλήματα στην έκδοση Αδειών Δόμησης και πολεοδομικές ανάγκες που σχετίζονται με αποκλίσεις από την εθνική νομοθεσία, αιτείται την τροποποίηση αυτών και διαβιβάζει τα σχετικά δικαιολογητικά.

 

15. Την υπ' αριθμόν ΔΥ/13-07-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος - Τμήμα Δόμησης του Δήμου Μονεμβασίας, προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, στην οποία η Υπηρεσία εντοπίζει σημαντικά προβλήματα και εξαιρετικές πολεοδομικές ανάγκες στο εγκεκριμένο Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων Δήμου Μονεμβασίας όσον αφορά: α) την αδυναμία δημιουργίας γεωργικών αποθηκών, οινοποιείων, ελαιοτριβείων, κ.λ.π. σε ελαιώνες και αμπελώνες της περιοχής, β) στη δημιουργία υπερβολικών ζωνών προστασίας εκατέρωθεν γραμμών μεταφοράς ενέργειας και από τις γραμμές του αιγιαλού, γ) στον αναιτιολόγητο περιορισμό κτιριακής επέκτασης νομίμως υφιστάμενων χρήσεων και δ) στον υποχρεωτικό έλεγχο από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής εργασιών μικρής κλίμακας, ενώ κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από το νόμο. Ως εκ τούτου

 

16. Την υπ' αριθμόν 34/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μονεμβασίας.

 

17. Την υπ' αριθμόν 224/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μονεμβασίας - απόσπασμα πρακτικού της 12ης Συνεδρίασης της 20-10-2016.

 

18. Επειδή με τις παραγράφους 1 και 7 του άρθρου 13 του νόμου 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α/2016) και 10 του άρθρου 6 του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) παρέχεται η δυνατότητα στην ΠΕΧΩ να τροποποιεί υφιστάμενα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ με στόχο τη βελτίωση και επικαιροποίησή τους για την αντιμετώπιση εξαιρετικών πολεοδομικών αναγκών από καταστροφές και κινδύνους και να ενσωματώνονται σημαντικές παρατηρήσεις και υποδείξεις της έκθεσης αξιολόγησης καθώς επίσης και να αντιμετωπισθούν εξαιρετικές και απρόβλεπτες ανάγκες και νέα δεδομένα που δεν μπορούν να καλυφθούν στο πλαίσιο των ισχυόντων Τοπικών Χωρικών Σχεδίων και αφορούν στην εφαρμογή έργων και προγραμμάτων ή παρεμβάσεων μεγάλης κλίμακας ή στρατηγικής σημασίας.

 

19. Επειδή σε όλες τις περιοχές ΠΕΠΔ Προστασίας Γεωργικής Γης και Φυσικού Περιβάλλοντος καλλιεργούνται κυρίως ελαιόδεντρα και αμπέλια, όμως στις επιτρεπόμενες χρήσεις δεν προβλέπεται η δυνατότητα δημιουργίας ελαιοτριβείων και οινοποιείων, θα πρέπει να προστεθεί η φράση στη σελίδα 3062 (στίχος 17-) Μεταποιητικές μονάδες χαμηλής όχλησης, οι οποίες συνδέονται με την τοπική παραγωγή (π.χ. οινοποιεία) και ελαιοτριβεία χαμηλής και μέσης όχλησης.

 

20. Σε όλες τις ΠΕΠΔ επιτρέπονται οι γεωργικές αποθήκες εκτός από την ΠΕΠΔ 6 Παραλιακή Ζώνη, στην οποία όμως επιτρέπονται οι αντλητικές εγκαταστάσεις και οι υδατοδεξαμενές για την εξυπηρέτηση των παραθαλάσσιων αμπελώνων και ελαιώνων, θα πρέπει να προστεθεί και η δυνατότητα ανέγερσης γεωργικών αποθηκών για την κάλυψη των αναγκών των αγροτών, καθώς σε διαφορετική περίπτωση δεν είναι εφικτή η γεωργική δραστηριότητα στους υφιστάμενους αμπελώνες και ελαιώνες στην περιοχή αυτή. Συνεπώς, θα πρέπει να προστεθεί στη σελίδα 3064, στίχος 11- η φράση Γεωργικές αποθήκες (μονώροφες) και εν γένει κτίρια, υποδομές και εγκαταστάσεις γεωργικής παραγωγής, με προτεραιότητα στις μονάδες που θα τηρούν τους κανόνες - προδιαγραφές της βιολογικής γεωργίας

 

21. Όσον αφορά την απαγόρευση δόμησης εκατέρωθεν του άξονα κάθε γραμμής μεταφοράς ενέργειας και των πυλώνων της, επειδή στην κείμενη νομοθεσία οι αποστάσεις είναι πολύ μικρότερες από αυτές που τίθενται στο Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων και επειδή δεν υφίσταται κάποιος συγκεκριμένος περιβαλλοντικός λόγος για μια τέτοια υπέρμετρη προστασία, θα πρέπει να εναρμονιστούν οι απαγορεύσεις με την κείμενη νομοθεσία. Δηλαδή στο άρθρο 6, σελίδα 3080, δεξιά στήλη, στίχος 8+, η φράση:

 

{Απαγορεύεται κάθε δόμηση σε ζώνη 50 m εκατέρωθεν του άξονα κάθε γραμμής μεταφοράς ενέργειας 150 KV και 400 KV και των πυλώνων της, υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται μεγαλύτερη απόσταση από τυχόν εγκριθέντες περιβαλλοντικούς όρους και την κείμενη νομοθεσία. να αντικατασταθεί με τη φράση: Απαγορεύεται κάθε δόμηση εκατέρωθεν του άξονα κάθε γραμμής μεταφοράς ενέργειας 150 kV και 400 KV και των πυλώνων της σε αποστάσεις που καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται μεγαλύτερη απόσταση από τυχόν εγκριθέντες περιβαλλοντικούς όρους.}

 

22. Με το νόμο 2971/2001 τίθενται οι ελάχιστες αποστάσεις για δόμηση από την παραλία και τον αιγιαλό. Επειδή οι περιορισμοί του τίθενται στο Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις με αποτέλεσμα να δημιουργείται ασάφεια σε κάποιες περιπτώσεις ως προς την ελάχιστη επιτρεπόμενη απόσταση από τον αιγιαλό και την παραλία για δόμηση, ενώ σε άλλες υπάρχει υπέρμετρη προστασία που δεν δικαιολογείται περιβαλλοντικά. Για την εναρμόνιση με την εθνική νομοθεσία και την αποτελεσματικότερη προστασία των παραθαλάσσιων περιοχών, στο άρθρο 6, σελίδα 3080, η παράγραφος Στις εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές, αν δεν έχει ... έως η τοποθέτηση κτισμάτων. να γίνει: Στις εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές, αν έχει καθορισθεί γραμμή αιγιαλού, ως ελάχιστη απόσταση (Ε) τοποθέτησης των κτισμάτων από αυτή τη γραμμή ορίζεται σύμφωνα με το νόμο 2971/2001.

 

23. Επειδή η έγκριση ζώνης υποδοχής δραστηριοτήτων προς μετεγκατάσταση είναι μια χρονοβόρα διαδικασία που δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί στα προσεχή έτη, θα πρέπει σε νομίμως υφιστάμενες δραστηριότητες να επιτρέπεται η επέκτασή τους εφόσον φυσικά υπάρχει περίσσεια συντελεστή δόμησης και επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία, αλλιώς η οικονομική βιωσιμότητα των εγκαταστάσεων αυτών ενδέχεται να αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα στο άμεσο μέλλον. Ως εκ τούτου, στο άρθρο 6, σελίδα 3081, δεξιά στήλη, στίχος 15+, θα πρέπει να διαγραφεί η φράση: έως και 10% της νομίμως υφιστάμενης δόμησης.

 

24. Τέλος στις αρμοδιότητες των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (νόμος 4030/2011, άρθρο 21 παράγραφος 1) δεν εμπίπτει ο συλλήβδην έλεγχος αδειών μικρής κλίμακας σε μη παραδοσιακούς οικισμούς, διατηρητέα κτίρια, κ.λ.π., συνεπώς στο άρθρο 6, σελίδα 3081, δεξιά στήλη, στίχος 15-, η φράση: ελέγχεται μορφολογικά από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής και ισχύουν τα ακόλουθα να αντικατασταθεί με τη φράση:

 

{ελέγχεται μορφολογικά από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής με την εξαίρεση των εργασιών μικρής κλίμακας και ισχύουν τα ακόλουθα.}

 

25. Την υπ' αριθμόν 228702/16/22-03-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.

 

26. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, υπέρ της εν θέματι τροποποίησης του ισχύοντος ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας Πρακτικό 1/2017 - Θέμα 19o ως αυτή διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία με το υπ' αριθμόν 19/12-06-2017 έγγραφο του Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

 

Την τροποποίηση του ισχύοντος Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης της Δημοτικής Ενότητας (πρώην Δήμου) Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας (απόφαση 6371/428/2013 Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου - (ΦΕΚ 231/ΑΑΠ/2013)) για την έγκρισή του, όσον αφορά σε ορισμένες ρυθμίσεις που εισάγονται με την υπόψη (13) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου προκειμένου να αντιμετωπιστούν σημαντικά προβλήματα και εξαιρετικές πολεοδομικές ανάγκες, και συγκεκριμένα:

 

Α. Στην παράγραφο 3.4, σελίδα 3062, στίχος 17- Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ) πριν τη φράση Όροι και Περιορισμοί Δόμησης προστίθεται η φράση Μεταποιητικές μονάδες χαμηλής όχλησης, οι οποίες συνδέονται με την τοπική παραγωγή (π.χ. οινοποιεία) και ελαιοτριβεία χαμηλής και μέσης όχλησης.

 

Β. Στην ίδια παράγραφο, στην υποενότητα ΠΕΠΔ 6: Παραλιακή ζώνη, σελίδα 3064, στίχος 11-, προστίθεται στις επιτρεπόμενες χρήσεις γης η φράση Γεωργικές αποθήκες (μονώροφες) και εν γένει κτίρια, υποδομές και εγκαταστάσεις γεωργικής παραγωγής, με προτεραιότητα στις μονάδες που θα τηρούν τους κανόνες - προδιαγραφές της βιολογικής γεωργίας.

 

Γ. Στο άρθρο 6, σελίδα 3080, δεξιά στήλη, στίχος 8+, η φράση:

 

{Απαγορεύεται κάθε δόμηση σε ζώνη 50 m εκατέρωθεν του άξονα κάθε γραμμής μεταφοράς ενέργειας 150 KV και 400 KV και των πυλώνων της, υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται μεγαλύτερη απόσταση από τυχόν εγκριθέντες περιβαλλοντικούς όρους και την κείμενη νομοθεσία.}

 

αντικαθίσταται με τη φράση:

 

{Απαγορεύεται κάθε δόμηση εκατέρωθεν του άξονα κάθε γραμμής μεταφοράς ενέργειας 150 KV και 400 KV και των πυλώνων της σε αποστάσεις που καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται μεγαλύτερη απόσταση από τυχόν εγκριθέντες περιβαλλοντικούς όρους.}

 

Δ. Στο άρθρο 6, σελίδα 3080, η παράγραφος Στις εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές, αν δεν έχει ... έως η τοποθέτηση κτισμάτων. γίνεται:

 

{Στις εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές, αν έχει καθορισθεί γραμμή αιγιαλού, ως ελάχιστη απόσταση (Ε) τοποθέτησης των κτισμάτων από αυτή τη γραμμή ορίζεται σύμφωνα με το νόμο 2971/2001.}

 

Ε. Στο άρθρο 6, σελίδα 3081, δεξιά στήλη, στίχος 15+, διαγράφεται η φράση: έως και 10% της νομίμως υφιστάμενης δόμησης.

 

ΣΤ. Στο άρθρο 6, σελίδα 3081, δεξιά στήλη, στίχος 15-, η φράση:

 

{ελέγχεται μορφολογικά από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής και ισχύουν τα ακόλουθα}

 

αντικαθίσταται με τη φράση:

 

{ελέγχεται μορφολογικά από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής με την εξαίρεση των εργασιών μικρής κλίμακας και ισχύουν τα ακόλουθα}

 

Από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Τρίπολη, 20-09-2017

 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.