Προεδρικό διάταγμα 9/8/95 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ι. Εντός της ζώνης Α επιβάλλονται οι παρακάτω όροι, περιορισμοί και απαγορεύσεις.

 

1. Επιτρέπεται η κατασκευή έργων προστατευτικής και περιβαλλοντικής διευθέτησης του χειμαρρικού ρέματος, καθώς και έργων ανάσχεσης των υδατοστερεοπαροχών, τα οποία δεν αλλοιώνουν τη φυσική κοίτη και ροή, τη μορφολογία του τοπίου και του γεωφυσικού ανάγλυφου (ποικιλία στις διατομές κ.λ.π.).

 

Η θέση των έργων καθορίζεται από τη μελέτη διευθέτησης του ρέματος.

 

Ειδικότερα επιτρέπονται:

 

α) Εγκάρσια έργα λιθόδμητα ή λιθεπενδυμένα ή έργα από φυσικά (ζώντα) υλικά (φυτοτεχνικές διαμορφώσεις).

 

β) Παράλληλα έργα λιθεπενδυμένα ή από λιθοδομή χωρίς κονίαμα (ογκόλιθοι), σε συνδυασμό με φυτοτεχνικές διαμορφώσεις.

 

γ) Διαμόρφωση της κοίτης όπου επιβάλλεται για προστατευτικούς (αντιπλημμυρικούς ή υδρολογικούς) λόγους και μόνο στα τμήματα αυτά.

 

Η διαμόρφωση της κοίτης και των πρανών γίνεται με τα υλικά που αναφέρονται στις παραγράφους α' και β'.

 

δ) Λιθορριπές με κατάλληλη διάμετρο λίθων (καλυπτήριο στρώμα πυθμένα).

 

ε) Μικρά αρδευτικά έργα για την παροχή νερού του ρέματος στα πρανή εφόσον απαιτείται για τη συντήρηση της χλωρίδας.

 

στ) Έργα ανάσχεσης, διαχείρισης αποθεμάτων ύδατος απαιτούμενα για λόγους λειτουργικούς του ρέματος και αισθητικούς σε χώρους που θα καθοριστούν από τη μελέτη διευθέτησης.

 

τις περιπτώσεις που τα φυσικά υλικά δεν επαρκούν για την ανθεκτικότητα αναγκαίων έργων (προβλεπόμενο από τη μελέτη διευθέτησης) κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η χρήση λιθεπένδυτων κατασκευών από μη φυσικά υλικά (μπετόν, κ.λ.π.) με τη σύμφωνη γνώμη του φορέα διαχείρισης. Για τα παραπάνω αναφερόμενα έργα εφαρμόζεται η με αριθμό 69269/5387/1990 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 678/Β/1990).

 

2. Επιτρέπονται επίσης έργα διαμόρφωσης και ανάπλασης εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του νόμου 998/1979.

 

Ειδικότερα επιτρέπονται:

 

α) Ξύλινα προστατευτικά κιγκλιδώματα και φράκτες, πέτρινα στοιχεία μέγιστου ύψους 0,60 m, αναβαθμοί και ραμποσκάλες, από πέτρα ή κορμούς δέντρων και μικρά καθιστικά από πέτρα και ξύλο.

 

β) Η κατασκευή μονοπατιού - πεζοδρόμου και γεφυρών καθ' όλο το μήκος του χειμαρρικού ρέματος, με χάραξη και υλικά που δεν θα αλλοιώνουν το φυσικό περιβάλλον και με αντίστοιχη μέριμνα για πρόσβαση οχημάτων κοινής ανάγκης (πυροσβεστικά, ασθενοφόρα κ.λ.π.).

 

γ) Παιδικές χαρές, ξύλινες πέργκολες, κρήνες, γλυπτά έργα τέχνης. Μικρά ξύλινα ή πέτρινα περίπτερα - καντίνες, επιφανείας μέχρι 30 m2, και μεγίστου ύψους 3,50 m το καθένα και δυναμικότητας μέχρι 10 υπαίθριων τραπεζιών, όχι περισσότερα από ένα κατά δήμο σε θέσεις που εγκρίνονται αρμοδίως και που πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις άμεσης προσπέλασης και τροφοδοσίας, από το ισχύον οδικό δίκτυο. Στον ίδιο Δήμο είναι δυνατή η κατασκευή και δεύτερου αναψυκτηρίου όπως παραπάνω, αρκεί η μεταξύ δύο περιπτέρων απόσταση να είναι τουλάχιστον 1 km.

 

δ) Η διαμόρφωση υπαίθριων χώρων για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων ή ημερησίας αναψυχής σε θέσεις που καθορίζονται στα διαγράμματα του άρθρου 1 του παρόντος.

 

ε) Έργα ηλεκτροφωτισμού και πυρασφάλειας.

 

3. Για τα έργα ανάπλασης απαιτείται έγκριση της Διεύθυνσης Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων η οποία χορηγείται εντός δύο μηνών από την υποβολή της σχετικής μελέτης.

 

Εάν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή θεωρείται ότι υπάρχει σύμφωνη γνώμη της ως άνω υπηρεσίας. Εντός των οριογραμμών προστασίας του χειμάρρου που καθορίστηκαν με το από 14-12-1979 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 7/Δ/1980) όπως ισχύει σήμερα δεν μπορούν να γίνουν έργα ανάπλασης πριν ολοκληρωθούν τα έργα διευθέτησης του χειμαρρικού ρέματος όπως αυτά προβλέπονται από τη μελέτη της παραγράφου 1. Μελέτες ανάπλασης που προβλέπουν και την εφαρμογή των παραπάνω έργων διευθέτησης μπορούν να εκτελεστούν ταυτόχρονα.

 

4. Επιτρέπεται η χρήση ποωδών φυτών και η αναχλόαση για την ανάπλαση και την σταθεροποίηση των πρανών, η προστασία της υπάρχουσας βλάστησης αυτοφυούς και μη, όπως και ο εμπλουτισμός της με πύκνωση των υπαρχόντων ειδών και η εισαγωγή νέων, σύμφωνα με την ειδική μελέτη φύτευσης, και μετά από μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 998/1979. Επίσης επιτρέπεται η δημιουργία καταφυγίων για τη διατήρηση και τον εμπλουτισμό της πανίδας.

 

5. α) Επιβάλλεται η διαμόρφωση των υφισταμένων οδών πλην αυτών που εντάσσονται στο βασικό οδικό δίκτυο της περιοχής σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας (Woonerf) ή πεζόδρομους εφαπτόμενους στις ρυμοτομικές γραμμές των οικοδομικών τετραγώνων για την αποκλειστική εξυπηρέτηση των παραρεμάτιων ιδιοκτησιών. Κατά την διαμόρφωση των οδών ή πεζοδρόμων αυτών επιβάλλεται η δημιουργία υψομετρικής διαφοράς από την στάθμη του εδάφους των παραρεμάτιων ιδιοκτησιών περίπου 2,0 m. Οι οδοί αυτοί πρέπει να είναι μη ευθυγράμμου μορφής με μέγιστο πλάτος οδοστρώματος 3,50 m και συνολικό πλάτος 6,0 m με τις εκατέρωθεν του οδοστρώματος διαμορφώσεις (παγκάκια, ζαρντινιέρες, κρήνες κ.λ.π.).

 

Επιτρέπεται πλησίον των οδών αυτών η κατασκευή μικρών χώρων στάθμευσης για οχήματα τροφοδοσίας και άμεσης βοήθειας.

 

Τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται για τις παραπάνω διαμορφώσεις δεν πρέπει να αντιβαίνουν στο πνεύμα ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος. Εξαιρούνται τα τμήματα των οδών αυτών που εμπίπτουν στο βασικό οδικό δίκτυο.

 

β) Εγκεκριμένες αλλά μη κατασκευασμένες οδοί και με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει πρόβλημα τακτοποίησης οικοπέδων, οι οποίες δεν είναι απαραίτητες για τη πρόσβαση στα οικοδομικά τετράγωνα, δίδονται στην αποκλειστική χρήση των αναγκών της μελέτης διαμόρφωσης.

 

Προϋπόθεση για την κατασκευή τους είναι να μην παρενοχλούν τα έργα διευθέτησης του χειμάρρου, να μην καταστρέφουν τη βλάστηση και να μην αλλοιώνουν την μορφολογία του εδάφους.

 

γ) Επιτρέπονται επίσης στους παραπάνω δρόμους υπόγεια και υπέργεια έργα υποδομής (Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού, κ.λ.π.) ύστερα από έγκριση της Διεύθυνσης Ειδικών Έργων Αναβάθμισης περιοχών, η οποία λαμβάνει υπόψη το πνεύμα του παρόντος διατάγματος για την προστασία του περιβάλλοντος.

 

δ) Νομίμως υφιστάμενες οικοδομές κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος με χρήση κατοικίας, εξακολουθούν να υφίστανται. Στις οικοδομές αυτές επιτρέπονται μόνο επισκευές για λόγους υγιεινής και χρήσεως.

 

Επίσης, εξακολουθούν να υφίστανται ειδικές χρήσεις όπως εκκλησία και θέατρο.

 

ΙΙ. Στην ως άνω ζώνη Α απαγορεύεται:

 

1. Κάθε αφαιρετική επέμβαση στη βλάστηση, (π.χ. κοπή δένδρων, αποψίλωση θάμνων, εκχερσώσεις, κ.λ.π.) εξαιρουμένων των περιπτώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου 998/1979, ή που επιβάλλονται από προστατευτικούς (αντιπλημμυρικούς ή υδρολογικούς κ.λ.π.) λόγους, σύμφωνα με τη μελέτη διευθέτησης και την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

 

2. Οι γεωτρήσεις και η υδροληψία εκτός των περιπτώσεων που θα απαιτηθούν από τη μελέτη διευθέτησης.

 

3. Η θήρα και η καταστροφή θώκων, φωλεών και περιοχών διατροφής της πανίδας καθώς και η απομάκρυνση ειδών.

 

4. Η καθ' οιονδήποτε τρόπο μόλυνση των υδάτων και του περιβάλλοντος (απόρριψη στερεών ή υγρών αποβλήτων κ.λ.π.).

 

5. Κάθε έργο διευθέτησης, που αντίκειται στις διατάξεις της παραγράφου (παράγραφος 1.1) και ειδικότερα η κάλυψη του χειμάρρου, έστω και αν προβλέπεται από τα ισχύοντα ρυμοτομικά σχέδια.

 

6. Οι φωτεινές επιγραφές - διαφημίσεις, γιγαντοαφίσες και διαφημιστικά πανό.

 

Οι επιγραφές θα είναι στην ελληνική γλώσσα και όπου χρειάζεται μπορεί παράλληλα να χρησιμοποιείται και ξενόγλωσση επιγραφή.

 

7. Για την εκτέλεση κάθε έργου που επιτρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος εντός της ζώνης Α απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν οριοθετηθεί επί του εδάφους τα όρια της ζώνης Α και να έχουν ολοκληρωθεί τα έργα διευθέτησης του χειμάρρου ή αποδεδειγμένα να μην εμποδίζουν μελλοντική υλοποίηση τους σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του φορέα διαχείρισης. Επιβάλλεται δε προηγουμένως η σύνταξη γεωτεχνικής μελέτης.

 

8. Απαγορεύεται μέσα στη ζώνη Α οιαδήποτε κατασκευή ή αλλοίωση στην υφιστάμενη φυσική διατομή του χειμαρρικού ρέματος και στη μορφή του τοπίου.

 

9. Επιβάλλεται η κατά το δυνατόν διατήρηση του γεωμορφολογικού αναγλύφου του ρέματος στη θέση της διασταύρωσης αυτού με τον οδικό άξονα της Λεωφόρου Σταυρού - Ελευσίνας.

 

10. Για κάθε ενέργεια, η οποία αντίκειται στα παραπάνω επιβάλλονται οι κυρώσεις των άρθρων 22, 28, 29 και 30 του νόμου 1650/1986.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.