Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 98

Άρθρο 98: Καθορισμός αμοιβής παραλαβής και πληρωμή αυτής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τον έλεγχο της οριστικής επιμέτρησης και την προσωρινή παραλαβή οιωνδήποτε κτιριακών έργων των οποίων η μελέτη αμείβεται κατά τις διατάξεις του τμήματος Ε' του παρόντος, το ελάχιστο ποσό Α1 της οφειλόμενης αποζημίωσης που καταβάλλεται από τον εργοδότη, ορίζεται ως ακολούθως:

 

Eqn011

 

όπου λ ο συντελεστής που ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος και Α η αμοιβή της μελέτης βάσει του άρθρου 83.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τροποποιήθηκε ως άνω από το άρθρο 47 του προεδρικού διατάγματος 515/1989 (ΦΕΚ 219/Α/1989).

 

2. Η αμοιβή παραλαβής έργων σύμφωνα με τα παραπάνω καλύπτει κάθε εργασία και δαπάνη των μελών της επιτροπής παραλαβής για τη διενέργεια της, προκαταβάλλεται δε υποχρεωτικώς, κατά το ήμισυ, με την κοινοποίηση της εντολής του Εργοδότη, προς κάλυψη των δαπανών διενέργειας της παραλαβής.

 

3. Εάν το έργο που παραλαμβάνεται βρίσκεται εκτός της Επικρατείας, κανονίζεται επιπλέον αποζημίωση βάσει ιδιαίτερης συμφωνίας.

 

4. Εάν για την παραλαβή του έργου απαιτείται εργατοτεχνικό προσωπικό ή λήψη και δοκιμασία δοκιμίων, εργαστηριακές εξετάσεις και λοιπά, η δαπάνη αυτών βαρύνει τον Εργοδότη.

 

5. Η αμοιβή για την οριστική παραλαβή καθορίζεται σε ποσοστό 25% της αμοιβής της προσωρινής παραλαβής. Σε περίπτωση ταυτίσεως της προσωρινής και οριστικής παραλαβής, καταβάλλεται η αμοιβή μόνο της προσωρινής παραλαβής.

 

6. Η πληρωμή της αμοιβής για την παραλαβή του έργου πρέπει να διενεργηθεί εντός 30 ημερών από την υποβολή του πίνακα αμοιβής. Σε περίπτωση μη υποβολής τέτοιου πίνακα, η εκκαθάριση πραγματοποιείται οίκοθεν από τον Εργοδότη εντός 60 ημερών από την υποβολή του πρωτοκόλλου παραλαβής. Πέρα των προθεσμιών αυτών καταβάλλεται για το οφειλόμενο ποσό αμοιβής ο νόμιμος τόκος, μετά από όχληση του δικαιούχου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.