Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 97

Άρθρο 97: Πληρωμή αμοιβής επίβλεψης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αμοιβή επίβλεψης καταβάλλεται στο δικαιούχο τμηματικά και ανάλογα με την πρόοδο του έργου, υπολογιζόμενη επί των εκάστοτε τμηματικών λογαριασμών πληρωμής της αξίας τούτου που συντάσσονται βάσει κανονικών επιμετρήσεων.

 

2. Για τα έργα του Δημοσίου και Οργανισμών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, επί των εκάστοτε τμηματικών πληρωμών της αμοιβής επίβλεψης παρακρατείται ποσοστό 20% αυτής, που αποδίδεται στον επιβλέποντα κατά ποσοστό μέχρι 10% του συνόλου της αμοιβής με τη θεώρηση της τελικής επιμέτρησης, κατά 5% με την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής και κατά το υπόλοιπο 5% με τη συντέλεση της οριστικής παραλαβής.

 

3. Για τα έργα του Δημοσίου και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, εάν η επίβλεψη διακοπή με υπαιτιότητα του επιβλέποντος σε οποιοδήποτε στάδιο της επίβλεψης, η παραπάνω κράτηση 20% επί της αμοιβής της επίβλεψης, εκπίπτει υπέρ του Εργοδότη, προς κάλυψη των αυξημένων δαπανών αυτού λόγω της νέας επίβλεψης.

 

4. Σε περίπτωση καθυστερήσεως καταβολής από τον Εργοδότη στον επιβλέποντα της εκάστοτε αναλογούσης αμοιβής επίβλεψης σε αυτόν, πέρα των 60 ημερών από την υποβολή του πίνακα αμοιβής στον Εργοδότη, αυτός υποχρεούται σε καταβολή του νομίμου τόκου κατόπιν οχλήσεως από τον δικαιούχο.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.