Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 86

Άρθρο 86: Περιλαμβανόμενες δαπάνες στην αμοιβή μελέτης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην καθοριζόμενη αμοιβή μελέτης κατά τις προηγούμενες διατάξεις, περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη του Μελετητή που απαιτείται για την εντός ή εκτός της έδρας του, εκπόνηση της μελέτης σύμφωνα με τις οικείες προδιαγραφές μελετών.

 

2. Δεν περιλαμβάνονται στην παραπάνω αμοιβή της μελέτης οι δαπάνες και η αμοιβή για τις ακόλουθες εργασίες ή επιμέρους μελέτες:

 

α) Η εκτέλεση οποιωνδήποτε τοπογραφικών εργασιών, οι οποίες αμείβονται ιδιαίτερα κατά τις οικείες διατάξεις αμοιβής.

β) Η αμοιβή μελετών οικονομικής σκοπιμότητας, και η αμοιβή της προκαταρκτικής για τις οποίες ισχύουν οι οικείες προδιαγραφές.

γ) Οι γεωλογικές χαρτογραφήσεις και η σύνταξη γεωλογικών εκθέσεων κάθε μορφής ή έκτασης όπως επίσης και η εκτέλεση πάσης φύσεως ερευνητικών γεωλογικών εργασιών.

δ) Οι γεωτεχνικές εκθέσεις όπως επίσης και οι συναφείς ερευνητικές και εργαστηριακές εργασίες και η αξιολόγηση των συμπερασμάτων τους.

ε) Οι πάσης φύσεως εδαφολογικές εργασίες, έρευνες και μελέτες.

στ) Οι πάσης φύσεως δαπάνες και αμοιβές, που απαιτούνται για την έκδοση γνωμοδοτήσεων ειδικών συμβούλων, που καλούνται από τον Μελετητή κατόπιν εντολής του Εργοδότη.

ζ) Οι εργασίες αποτύπωσης υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

η) Οι εργασίες κατασκευής προπλασμάτων.

θ) Τα σχέδια μηχανημάτων και συσκευών διατιθεμένων ως αυτούσιες μονάδες στο εμπόριο.

ι) Οι δαπάνες για την υποβολή περισσότερων αντιγράφων της μελέτης όπως και οι δαπάνες για την τυχόν εμφάνιση αυτής σε έντυπο υπό οποιαδήποτε μορφή κατόπιν εντολής του Εργοδότη.

ι)α) Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τυχόν μεταφράσεων της μελέτης.

ι)β) Η αμοιβή μελετών έργων υποδομής και περιβάλλοντος χώρου και γενικώς οι αμοιβές μελετών που αμείβονται με άλλες διατάξεις αμοιβών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εδάφιο ι)β) αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 44 του προεδρικού διατάγματος 515/1989 (ΦΕΚ 219/Α/1989).

 

ι)γ) Η αμοιβή για τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης για την οποία εφαρμόζεται το άρθρο 100 του παρόντος.

 

3. Η αμοιβή για την υποβολή περισσότερων αντιγράφων μελέτης από αυτά που προβλέπονται στις προδιαγραφές ορίζεται στο διπλάσιο του κόστους τους βάσει παραστατικών στοιχείων πληρωμής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.