Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 79

Άρθρο 79: Καθορισμός αμοιβής παραλαβής και πληρωμή αυτής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τον έλεγχο της οριστικής επιμέτρησης και την προσωρινή παραλαβή εργασιών υδραυλικών έργων των οποίων η μελέτη αμείβεται κατά τις διατάξεις του τμήματος Δ' του παρόντος, το ελάχιστο ποσό της εν γένει οφειλόμενης αποζημίωσης που καταβάλλεται από τον οικείο Εργοδότη, ορίζεται, σε ποσοστό επί της δαπάνης του έργου που έχει πραγματοποιεί, ως ακολούθως, για κάθε μέλος της Επιτροπής παραλαβής που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό και για κάθε έργο:

 

α) ΠΙΝΑΚΑΣ Α: Για έργα αξίας μέχρι του ποσού 500.000 δραχμών, ποσοστό 0,50%

β) ΠΙΝΑΚΑΣ Β: Για έργα αξίας μέχρι 1.500.000 δραχμών και για το πάνω από 500.000 δραχμές ποσό για το οποίο ισχύει ο πίνακας Α', ποσοστό 0,40%

γ) ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: Για έργα αξίας μέχρι 5.000.000 δραχμών και για το πάνω από 1.500.000 δραχμές ποσό για το οποίο ισχύουν οι πίνακες Α και Β, ποσοστό 0,30%

δ) ΠΙΝΑΚΑΣ Δ: Για έργα αξίας μέχρι 20.000.000 δραχμών και για το πάνω από 5.000.000 δραχμές ποσό για το οποίο ισχύουν οι πίνακες Α, Β και Γ ποσοστό 0,15%

ε) ΠΙΝΑΚΑΣ Ε: Για έργα αξίας άνω των 20.000.000 δραχμών και για το πάνω από 20.000.000 δραχμές ποσό για το οποίο ισχύουν οι πίνακες Α,Β,Γ και Δ ποσοστό 0,05%

 

2. Η αμοιβή παραλαβής έργων σύμφωνα με τα παραπάνω, καλύπτει κάθε εργασία και δαπάνη των μελών της επιτροπής παραλαβής για τη διενέργεια αυτής, προκαταβάλλεται δε υποχρεωτικά κατά το ήμισυ με την κοινοποίηση της εντολής του Εργοδότη, για την κάλυψη των δαπανών διενέργειας της παραλαβής.

 

3. Εάν το έργο που παραλαμβάνεται βρίσκεται εκτός της Επικράτειας, κανονίζεται επιπλέον αποζημίωση βάσει ιδιαίτερης συμφωνίας.

 

4. Εάν για την παραλαβή του έργου απαιτείται εργατοτεχνικό προσωπικόν ή λήψη και δοκιμασία δοκιμίων, εργαστηριακές εξετάσεις και λοιπά, η δαπάνη αυτών βαρύνει τον Εργοδότη.

 

5. Η αμοιβή για την οριστική παραλαβή καθορίζεται σε ποσοστό 25% της αμοιβής για την προσωρινή παραλαβή. Σε περίπτωση ταύτισης της προσωρινής και οριστικής παραλαβής καταβάλλεται μόνο η αμοιβή της προσωρινής παραλαβής.

 

6. Η πληρωμή της αμοιβής με την παραλαβή έργου πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 30 ημερών από την υποβολή του πίνακα αμοιβής. Σε περίπτωση μη υποβολής τέτοιου πίνακα, η εκκαθάριση πραγματοποιείται οίκοθεν από τον Εργοδότη εντός 60 ημερών από την υποβολή του πρωτοκόλλου παραλαβής, η εκκαθάρισης της αμοιβής γίνεται, σε τέτοια περίπτωση, οίκοθεν μετά από εντολή του εργοδότη. Πέρα των προθεσμιών αυτών καταβάλλεται για το οφειλόμενο ποσό αμοιβής ο νόμιμος τόκος μετά από όχληση του δικαιούχου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.