Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 78

Άρθρο 78: Πληρωμή αμοιβής επίβλεψης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αμοιβή επίβλεψης καταβάλλεται στον δικαιούχο τμηματικά και ανάλογα με την πρόοδο του έργου, υπολογιζόμενη επί των εκάστοτε τμηματικών λογαριασμών πληρωμής της αξίας του, που συντάσσονται βάσει κανονικών επιμετρήσεων.

 

2. Επί των εκάστοτε τμηματικών πληρωμών της αμοιβής επίβλεψης παρακρατείται, ποσοστό 20% αυτής, που αποδίδεται στον επιβλέποντα κατά ποσοστό μέχρι 10% του συνόλου της αμοιβής με τη θεώρηση της τελικής επιμέτρησης, κατά 5% με την έγκριση του πρωτοκόλλου της προσωρινής παραλαβής και κατά το υπόλοιπο 5% με τη συντέλεση της οριστικής παραλαβής.

 

3. Για τα έργα του Δημοσίου και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου εάν η επίβλεψη διακοπεί με υπαιτιότητα του επιβλέποντα, σε οποιοδήποτε στάδιο της επίβλεψης, η παραπάνω κράτηση 20% επί της αμοιβής επίβλεψης, εκπίπτει υπέρ του Εργοδότη, για την κάλυψη των αυξημένων δαπανών του λόγω της νέας επίβλεψης.

 

4. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής από τον Εργοδότη στον επιβλέποντα της εκάστοτε αναλογούσας σε αυτόν αμοιβής επίβλεψης, πέρα των 60 ημερών από την υποβολή του πίνακα αμοιβής στον Εργοδότη, αυτός υποχρεούται σε καταβολή του οικείου νομίμου τόκου κατόπιν εγγυήσεως από τον δικαιούχο.

 

5. Σε περίπτωση κατά την οποία απαιτείται η ίδρυση ειδικού γραφείου στον τόπο του έργου για την παρακολούθηση αυτού λόγω ανάπτυξης σε μεγάλη έκταση ή παρουσιαζόμενων δυσχερειών, οι δαπάνες ιδρύσεως και εγκατάστασης του Γραφείου όπως επίσης και επανδρώσεως αυτού με βοηθητικό τεχνικό προσωπικό βαρύνει τον Εργοδότη. Η σύνθεση σε προσωπικό του γραφείου εγκρίνεται από τον Εργοδότη.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.