Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 61

Άρθρο 61: Περιπτώσεις αυξομείωσης αμοιβής επίβλεψης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αμοιβή επίβλεψης σύμφωνα με τα παραπάνω άρθρα 58 και 60 αφορά στην περίπτωση εκτέλεσης των έργων στην έδρα του επιβλέποντα, με γενικό εργολάβο και με τις τιμές μονάδας των επιμέρους εργασιών και υπό την προϋπόθεση ότι ο Εργοδότης, δεν διαθέτει ο ίδιος τεχνική υπηρεσία για την επιτόπου παρακολούθηση των εργασιών, υπό τις τεχνικές οδηγίες και την εν γένει επίβλεψη του επιβλέποντα.

 

2. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Εργοδότης διαθέτει ο ίδιος τεχνική υπηρεσία, με επικεφαλής διπλωματούχο μηχανικό, για την επιτόπου παρακολούθηση των εργασιών υπό τις τεχνικές μόνο οδηγίες του επιβλέποντα στον τελευταίο καταβάλλεται ως αμοιβή το μισό της νόμιμης αμοιβής επίβλεψης που ορίζεται στην παραπάνω περίπτωση.

 

3. Εάν το έργο δεν εκτελείται, με τιμές μονάδας των επιμέρους εργασιών αλλά με κατ' αποκοπή προσφορά για ολόκληρο το έργο, στον επιβλέποντα καταβάλλεται ποσοστό 0,75 της νόμιμης αμοιβής σύμφωνα με το άρθρο 58, χωρίς να ισχύει εν προκειμένω η κατανομή του άρθρου 59 εάν δε αυτό εκτελείται κατά μικτό σύστημα, η αμοιβή επίβλεψης είναι ανάλογη του τρόπου εκτέλεσης των επιμέρους τμημάτων του έργου και της αξίας τους, επί της οποίας εφαρμόζονται τα κατά περίπτωση οικεία ποσοστά.

 

4. Εάν το εκτελούμενο έργο βρίσκεται εκτός της έδρας του επιβλέποντα σε απόσταση μεγαλύτερη των 75 km από αυτή, η αμοιβή της επίβλεψης προσαυξάνεται ανάλογα με την απόσταση του έργου από την έδρα του επιβλέποντα ως εξής:

 

α) Για απόσταση μεγαλύτερη των 75 km και μέχρι 150 km κατά ποσοστό 25%.

β) Για απόσταση μεγαλύτερη των 150 km κατά ποσοστό 50%.

 

5. Στην περίπτωση εκτέλεσης έργου ή τμήματος αυτού ή και εργασιών απολογιστικά με αυτεπιστασία (χωρίς εργολάβο) η αμοιβή για το έργο που εκτελείται έτσι τετραπλασιάζεται.

 

6. Σε περίπτωση εκτέλεσης έργου με εργολάβους κατά αυτοτελή τμήματα και με αυτοτελείς προϋπολογισμούς, η αμοιβή υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε αυτοτελές ως άνω τμήμα.

 

7. Σε περίπτωση εκτέλεσης επικίνδυνων εργασιών, η αμοιβή επίβλεψης μπορεί να αυξηθεί μέχρι του πενταπλασίου, του χαρακτηρισμού του επικινδύνου και του καθορισμού του ποσοστού προσαύξησης της αμοιβής που προσδιορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου μετά από τη σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου τεχνικού συμβουλίου.

 

8. Σε περίπτωση συνδρομής μιας ή περισσότερων περιπτώσεων του παρόντος άρθρου κατά την επίβλεψη ενός έργου, το τελικώς προκύπτον συνολικό ποσοστό αμοιβής επίβλεψης δεν μπορεί να είναι, σε κάθε περίπτωση, μεγαλύτερο του 7% όταν συντρέχει μία περίπτωση και του 10% όταν συντρέχουν περισσότερες της μιας περιπτώσεις, επί της αξίας του έργου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.