Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Αμοιβή μελετών τεχνικών έργων οδού πολλαπλής εφαρμογής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε περίπτωση πολλαπλής εφαρμογής της μελέτης ενός τεχνικού έργου της οδού κατηγορίας Β, Γ, Δ και Ε στο σύνολο αυτού, βάσει σχεδίων που περιέχονται σε άλλο αυτοτελές έργο της ίδιας μελέτης ή βάσει σχεδίων και πλήρους μελέτης που χορηγούνται από τον Εργοδότη, σαν αμοιβή του Μελετητή για πλήρη μελέτη που τυχόν του ανατεθεί καταβάλλεται, πέρα από την αμοιβή των προηγούμενων σταδίων της οριστικής μελέτης (προκαταρκτικής και προμελέτης) κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 34 και ποσοστό 10% της αμοιβής των επαναλαμβανόμενων στοιχείων για γενικές δαπάνες.

 

Εξαιρούνται τα διαμήκη έργα κάλυψης ποταμών και χειμάρρων ανεξάρτητα από το μήκος τους και την προβλεπόμενη χρήση τους, των οποίων η αμοιβή μελέτης υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος για τις αμοιβές των υδραυλικών έργων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του προεδρικού διατάγματος 515/1989 (ΦΕΚ 219/Α/1989).

 

2. Εάν στοιχεία ενός τεχνικού έργου (όπως π.χ. ενιαίοι ή όλοι οι φορείς αυτού κ.λ.π.) ληφθούν από μελέτη άλλου τεχνικού έργου του ιδίου οδικού τμήματος ή χορηγούνται από τον Εργοδότη, τότε για μεν την κατάταξη του έργου σε κατηγορία λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του έργου, ο προϋπολογισμός όμως αυτού διαιρείται σε δύο μέρη ήτοι στο μέρος στο οποίο χρησιμοποιήθηκαν τα υφιστάμενα στοιχεία και στο μέρος που δεν χρησιμοποιήθηκαν, σε κάθε ένα από αυτά εφαρμόζονται τα αντίστοιχα παραπάνω ποσοστά αμοιβής των άρθρων 32 και 33 παραγράφους 1 του παρόντος.

 

3. Εάν σε δύο ή περισσότερα τεχνικά έργα υπάρχουν όμοια στοιχεία στο σύνολο ή εν μέρει, ως τεχνικό έργο, επί του οποίου εφαρμόζονται τα εξ αρχής πλήρη ποσοστά, θεωρείται το έργο που έχει το μεγαλύτερο προϋπολογισμό, ενώ για τα υπόλοιπα εφαρμόζονται τα ως άνω μειωμένα ποσοστά επί του προϋπολογισμού του καθενός.

 

4. Προκειμένου περί μελέτης γεφυρών που έχουν ίσα ανοίγματα ή ομάδας ίσων ανοιγμάτων, με αμφιέρειστους φορείς εν γένει, καμπυλών ή ευθυγράμμων, η αμοιβή του σταδίου της οριστικής μελέτης καθορίζεται, κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία υπάγεται το τεχνικό έργο, αλλά μετά την αφαίρεση της δαπάνης των πέρα των δύο φορέων, όταν όλα τα ανοίγματα είναι ίσα, ή μετά την αφαίρεση της δαπάνης των πέραν των δύο φορέων κάθε ομάδας.

 

5. Για μελέτες γεφυρών από προεντεταμένο σκυρόδεμα με φορέα συνεχή με περισσότερα από δύο ανοίγματα και με πρόβλεψη κατασκευής του φορέα κατά φάσεις ή με προώθηση του φορέα (με φορέα που κατασκευάζονται με συνεχή εν προβόλων δόμηση) καθώς και για μελέτες γεφυρών που απαιτούν δυναμικό αντισεισμικό έλεγχο, η συνολική αμοιβή της κατηγορίας Δ αυξάνεται κατά 50%.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του προεδρικού διατάγματος 515/1989 (ΦΕΚ 219/Α/1989).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.