Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Κατηγορίες τεχνικών έργων οδού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τον καθορισμό της αμοιβής του Μελετητή, τα πάσης φύσεως τεχνικά έργα της οδού κατατάσσονται στις ακόλουθες πέντε κατηγορίες:

 

α) Έργα Α' Κατηγορίας: Στην κατηγορία αυτή, θεωρούνται ότι ανήκουν όλα τα επιμέρους τεχνικά έργα της οδού ανοίγματος μέχρι και 6,00 m, βάσει τύπων που χορηγούνται από την Υπηρεσία, τα προστατευτικά έργα, οι τοίχοι αντιστήριξης ύψους μέχρι και 8 m όπως και οι τοίχοι αντεπιστροφής μέχρι του αυτού ως άνω ύψους και πέρα του μήκους 1,5 Η + 2,00 m. από την εξωτερική παρειά του βάθρου που αντιστοιχεί (όπου Η το ύψος του τοίχου στο σημείο επαφής μετά του βάθρου) ανεξάρτητα από το υλικό κατασκευής και τη στατικής μορφής αυτών, εκτός των έργων που υπάγονται στις ακόλουθες κατηγορίες Β, Γ, Δ και Ε ή αυτών που αμείβονται με άλλους κανονισμούς.

 

β) Έργα Β' Κατηγορίας: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα συνήθη τεχνικά έργα της οδού από άνοιγμα 6,01 m και άνω ή τεχνικά έργα μικρότερου ανοίγματος τα οποία δεν μπορούν να υπαχθούν σε τύπους που χορηγούνται από την υπηρεσία και η μελέτη τους απαιτεί σύνταξη στατικών υπολογισμών, όπως και οι τοίχοι αντιστήριξης και αντεπιστροφής ύψους άνω των 8 m.

 

γ) Έργα Γ' Κατηγορίας: Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τεχνικά έργα οδού ανεξαρτήτως ανοίγματος και προϋπολογισμού εφόσον συντρέχει μία από τις παρακάτω αναφερόμενες περιπτώσεις δυσχερειών που αφορούν σε:

 

γ)α) Έργα με φορείς μεταλλικούς ή από προεντεταμένο σκυρόδεμα ή από μικτό σύστημα από σιδηρές διατομές και οπλισμένο σκυρόδεμα.

γ)β) Έργα με λοξούς φορείς, γωνίας λοξότητας μικρότερης των 70 μοιρών.

γ)γ) Έργα με καμπύλη φορέων σε οριζοντιογραφία, ακτίνας Β μικρότερης του 10 L, όπου L το άνοιγμα του τεχνικού.

γ)δ) Έργα με υπερστατικούς φορείς.

γ)ε) Έργα που απαιτούν ειδική μελέτη θεμελίωσης.

γ)στ) Έργα προσθηκών ή ενισχύσεων υφιστάμενων τεχνικών έργων οδού.

γ)ζ) Σήραγγες.

 

δ) Έργα Δ' Κατηγορίας: Στην κατηγορία αυτή υπάγονται δυσχερή τεχνικά έργα οδού ανεξαρτήτων ανοίγματος και προϋπολογισμού εφόσον συντρέχουν δύο ή περισσότερες από τις αναφερομένων περιπτώσεις δυσχέρειας γ)α έως γ)ζ στο προηγούμενο εδάφιο γ της παραγράφου 1.

 

ε) Έργα Ε' Κατηγορίας; Στην κατηγορία αυτή υπάγονται ιδιαίτερα δυσχερή τεχνικά έργα οδού χαρακτηριζόμενα ως τέτοια από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων ή από το αντίστοιχο Συμβούλιο άλλο φορέα. Στα έργα της κατηγορίας αυτής, η αμοιβή καθορίζεται κάθε φορά ιδιαίτερα ανεξάρτητα με τις διατάξεις του παρόντος.

 

2. Γενικά για τον καθορισμό της κατηγορίας στην οποία υπάγεται τεχνικό έργο οδού και για τον περαιτέρω υπολογισμό της αμοιβής, κάθε τεχνικό έργο νοείται ότι ανήκει στο σύνολό του στην κατηγορία, στην οποία ανήκει το δυσχερέστερο τμήμα αυτού, εκτός των τοίχων αντεπιστροφής πέρα του μήκους 1,5 Η + 2 από την εξωτερική παρειά του αντίστοιχου βάθρου, όπου Η το ύψος του τοίχου στο σημείο επαφής με το βάθρο, για τα οποία ισχύει η παράγραφος 3 του άρθρου 31 του παρόντος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.