Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 247

Άρθρο 247: Προμελέτη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Αυτή περιλαμβάνει:

 

1. Στοιχεία έρευνας τοπικών συνθηκών και δεδομένων δηλαδή:

 

α) Δυνατότητα παροχών ήτοι παροχή νερού, ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων κ.λ.π.

β) Δυνατότητα απορροών ήτοι ομβρίων, ακαθάρτων διάθεσης απορριμμάτων κ.λ.π.

γ) Καθορισμός των δεδομένων στοιχείων των παραπάνω παροχών και απορροών για τον υπολογισμό των εντός του κτιρίου αντίστοιχων εγκαταστάσεων (π.χ. διαθέσιμη παροχή και πίεση νερού, διαθέσιμη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, βάθος υπονόμων εφόσον διατίθενται, κατηγορία εδάφους σε περίπτωση απορροφητικών βόθρων κ.λ.π.).

δ) Καθορισμός κλιματολογικών συνθηκών του τόπου κατασκευής του έργου δηλαδή θερμοκρασία, υγρασία, ένταση και ύψος βροχής, ανεμολόγιο κ.λ.π.

 

2. Προγραμματική έκθεση η οποία περιλαμβάνει:

 

α) Τους κανονισμούς οι οποίοι λαμβάνονται υπόψη για τις παραδοχές και για τους υπολογισμούς κάθε μελέτης.

β) Προτάσεις προβλεπόμενων εγκαταστάσεων με την αιτιολόγησή τους.

γ) Σύστημα κάθε προβλεπόμενης εγκατάστασης και οικονομοτεχνική θεμελίωση του προτεινόμενου συστήματος σε περιπτώσεις στις οποίες υφίσταται θέμα επιλογής μεταξύ περισσότερων της μιας δυνατής λύσεως. Η οικονομοτεχνική θεμελίωση περιλαμβάνει τη σύγκριση περισσότερων της μιας και μέχρι τεσσάρων κατά μέγιστο όριο λύσεων, βάσει του κόστους εκτέλεσης του έργου, του χρόνου εκτελέσεώς του, των προβλεπόμενων δαπανών λειτουργίας και συντήρησης και εν γένει των οικονομοτεχνικών παραγόντων, που αφορούν στην εκτέλεση, χρήση και εκμετάλλευση του έργου. Η δαπάνη εκτέλεσης κάθε λύσης εκτιμάται είτε ογκομετρικά, είτε με δειγματοληπτική ακριβή προμέτρηση τμημάτων, είτε με κοστολόγηση των βασικών τμημάτων και εκτίμησης των υπολοίπων.

 

3. Σχέδια ως εξής:

 

α) Τοπογραφικό σχέδιο με την θέση του κτιρίου και τις πιθανές παροχές ή απορροές.

β) Σχέδια κατόψεων, στην κλίμακα της αρχιτεκτονικής προμελέτης, σε κάθε χώρο των οποίων σημειώνονται οι ανάγκες σε εγκαταστάσεις.

γ) Σχέδια κατόψεων των χώρων για τις κεντρικές εγκαταστάσεις μαζί με τη σχετική γενική αιτιολόγησης της επιφάνειας τους.

 

4. Ενδεικτικό προϋπολογισμό ανά είδος εγκαταστάσεων και συνοπτικό που προκύπτει από συντελεστές παρεμφερών έργων.

 

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.