Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 246

Άρθρο 246: Προϋποθέσεις εκπόνησης μελέτης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την εκπόνηση της μελέτης ο εργοδότης παραδίδει στον μελετητή:

 

α) Το γενικό πρόγραμμα από το οποίο να προκύπτει το είδος και το μέγεθος των εγκαταστάσεων.

β) Τοπογραφικό σχέδιο της περιοχής, εφόσον είναι απαραίτητο, ώστε να είναι δυνατή η έρευνα των τοπικών συνθηκών.

γ) Την αρχιτεκτονική προμελέτη και τα σχέδια αυτής πριν την έγκριση, ώστε να μπορούν να ελεγχθούν ξανά οι αναγκαίες μεταβολές για την ένταξη των εγκαταστάσεων.

 

2. Προϋπόθεση για την έναρξη της προμελέτης αποτελεί η παράδοση στον μελετητή από τον εργοδότη των παραπάνω στοιχείων της παραγράφου 1 του παρόντος.

 

3. Προϋπόθεση για την εκπόνηση της οριστικής μελέτης αποτελεί η συμπλήρωση της προμελέτης από τον μελετητή σύμφωνα με τις υποδείξεις του εργοδότη και η έγκριση αυτής από τον εργοδότη ή και από άλλες αρμόδιες αρχές.

 

4. Προϋπόθεση για την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής αποτελεί ομοίως η συμπλήρωση και έγκριση της οριστικής μελέτης, όπως παραπάνω, όπως και η παράδοση στον μελετητή των αρχιτεκτονικών οριστικών σχεδίων και των ξυλότυπων που έχουν εγκριθεί.

 

5. Τροποποίηση της μελέτης, λόγω μεταβολών που επιφέρονται από τον εργοδότη επί του αρχικού προγράμματος του έργου ή επί στοιχείων του έργου εκφρασμένων σε στάδιο της μελέτης που έχει ήδη αρμοδίως εγκριθεί βαρύνουν αυτόν, και ο μελετητής δικαιούται ανάλογης αμοιβής για την επιβαλλόμενη πρόσθετη εργασία τροποποίησης ή αναθεώρησης της μελέτης όπως επίσης και ανάλογης παράτασης των συμβατικών προθεσμιών εκπόνησης της.

 

 

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.