Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 230

Άρθρο 230: Οριστική μελέτη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το στάδιο αυτό της μελέτης καλύπτει τη σύνταξη και υποβολή στον εργοδότη των στοιχείων τα οποία θα επιτρέψουν σε αυτόν το σχηματισμό πλήρους εικόνας της λειτουργίας, δομής και μορφής του έργου όπως και της προβλεπόμενης δαπάνης εκτελέσεώς του.

 

2. Αυτή περιλαμβάνει:

 

α) Την εκπόνηση κτιριακών σχεδίων για την πλήρη έκφραση της λειτουργίας, δομής και μορφής του υπό μελέτη έργου και συγκεκριμένα τοπογραφικό σχέδιο ένταξης των στοιχείων του έργου στο γήπεδο και στον περιβάλλοντα χώρο στο οποίο φαίνεται επίσης η διάταξη της κυκλοφοριακής σύνδεσης με το υφιστάμενο ή προβλεπόμενο οδικό δίκτυο και τη διαμόρφωση των ελεύθερων χώρων του γηπέδου. Σε όλα τα σχέδια κατόψεων, όψεων και απαραίτητων τομών του έργου, πρέπει να σημειώνονται οι γενικές διαστάσεις και τα υψόμετρα των χώρων όπως και τα οικοδομικά στοιχεία που προκύπτουν από τη διάταξη του φέροντος οργανισμού και τις εγκαταστάσεις (θέσεις κυρίων φερόντων στοιχείων, χώροι μηχανημάτων, χώροι διελεύσεως κυρίων αγωγών κ.λ.π. με τις προβλεπόμενες καταρχήν διαστάσεις).

β) Τη σύνταξη τεχνικής έκθεσης που να περιγράφει συνοπτικά το είδος των προβλεπόμενων κατασκευών και το είδος των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.

γ) Τη σύνταξη προϋπολογισμού δαπάνης βάσει του όγκου ή της έκτασης των έργων και τιμών μονάδος αρμοδίως εγκεκριμένων ή λαμβανομένων από παρόμοια έργα.

 

3. Ως κλίμακες των σχεδίων της οριστικής μελέτης ορίζονται καταρχήν για μεν το τοπογραφικό σχέδιο οι 1:1.000 ή 1:500 για δε τα σχέδια κατόψεων όψεων και τομών οι 1:100 ή 1:50 του τελικού καθορισμού ή της τροποποίησης των εξαρτωμένων από την έκταση και τη φύση του έργου.

 

4. Η εκπόνηση της οριστικής μελέτης προϋποθέτει την έγκριση της προμελέτης πάνω στην οποία βασίζεται.

 

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.