Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 229

Άρθρο 229: Προμελέτη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το στάδιο αυτό της μελέτης καλύπτει την ετοιμασία και υποβολή στον εργοδότη των στοιχείων τα οποία θα επιτρέψουν σε αυτόν να θεωρήσει και να εγκρίνει τις βασικές ιδέες και λύσεις για τη λειτουργία, τη μορφή και τη δαπάνη του έργου.

 

2. Αυτή περιλαμβάνει:

 

α) Έκθεση που περιέχει την ανάλυση του προγράμματος του έργου, των τοπογραφικών, εδαφολογικών και κλιματολογικών δεδομένων, όπως και των δεσμεύσεων τις οποίες επιβάλλει η ανάπτυξη και το τυχόν εγκεκριμένο σχέδιο του ευρύτερου χώρου (υφιστάμενες ή προβλεπόμενες οδοί, όροι δομήσεως, χαρακτήρας της περιοχής κ.λ.π.).

β) Την εκπόνηση προσχεδίων αρχιτεκτονικής λύσεως, ενδεχομένως με τις τυχόν απαιτούμενες παραλλαγές, στα οποία λαμβάνονται υπόψη όλες οι κατόψεις και όψεις, όπως επίσης και οι απαραίτητες τομές του έργου, η γενική του διάταξη στο χώρο μαζί με τις προβλεπόμενες προσπελάσεις, καθώς και σχηματικό προοπτικό ή αξονομετρικό σχέδιο εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο προκειμένου να καταστεί απολύτως κατανοητή η προτεινόμενη λύση.

γ) Τη σύνταξη γενικής τεχνικής περιγραφής του έργου και έκθεσης που αιτιολογεί την τοποθέτηση αυτού στο χώρο και των προτεινόμενων αρχιτεκτονικών λύσεων γενικά.

δ) Τη σύνταξη προσεγγιστικού προϋπολογισμού δαπάνης για το σύνολο του έργου, που βασίζεται στην έκταση ή στον όγκο του και των τιμών μονάδας αρμοδίως εγκεκριμένων ή άλλως που προκύπτουν από στατιστικά στοιχεία κόστους παρόμοιων έργων.

ε) Πρόπλασμα απλών όγκων σε κατάλληλη κλίμακα εφόσον κρίνεται απαραίτητο για τη μελέτη και εφόσον δοθεί ειδική εντολή από τον εργοδότη.

 

3. Ως κλίμακες των σχεδίων της προμελέτης ορίζονται καταρχήν για μεν τα τοπογραφικά σχέδια οι 1:1.000, 1:500 ή 1:200, για δε τα λοιπά σχέδια (αρχιτεκτονικά προσχέδια, σχηματικά σχέδια διάταξης φέροντα οργανισμού, διαγράμματα εγκαταστάσεων) οι 1:200 ή 1:100. Ο ακριβέστερος καθορισμός των ή της ενδεχόμενης τροποποίησής τους εξαρτάται από την έκταση και τη φύση του υπό μελέτη έργου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.