Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 231

Άρθρο 231: Μελέτη εφαρμογής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το στάδιο αυτό της μελέτης καλύπτει τη σύνταξη και παράδοση στον εργοδότη όλων των στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη δημοπράτηση και την απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου. Τα τεύχη δημοπράτησης συντάσσονται κατά τις οικείες προδιαγραφές.

 

2. Αυτή περιλαμβάνει:

 

α) Τη σύνταξη πλήρων σχεδίων εκτέλεσης των οικοδομικών ή άλλων συναφών εργασιών που απαιτούνται για την πραγματοποίηση του έργου, και συγκεκριμένα τοπογραφικό σχέδιο για την ακριβή, ένταξη του όλου έργου στον χώρο, όλα τα σχέδια κατόψεων και όψεων με τις απαραίτητες τομές επί των οποίων σημειώνονται όλες οι βασικές διαστάσεις των οικοδομικών στοιχείων και το είδος αυτών σε σχέση με τα στοιχεία της φέρουσας κατασκευής και τις απαιτούμενες κατασκευές από τις προβλεπόμενες εγκαταστάσεις, όπως και σχέδια λεπτομερειών στα οποία φαίνονται αναλυτικά οι διαστάσεις, η διάρθρωση και το είδος των υλικών των διαφόρων οικοδομικών ή άλλων συναφών στοιχείων του έργου.

 

β) Σχέδια κατασκευής:

β)α) Κατόψεις χάραξης και εκσκαφής θεμελίων των τοίχων κ.λ.π. με τις οριστικές διαστάσεις και στάθμες των βαθών εκσκαφών, χαρακτηριστικών τομών σε ειδικές θέσεις, σε κλίμακα 1:50.

β)β) Κατόψεις υπογείων σε κλίμακα 1:50.

β)γ) Κατόψεις ισογείων σε κλίμακα 1:50.

β)δ) Κατόψεις όλων των ορόφων σε κλίμακα 1:50.

 

Στις ανωτέρω κατόψεις αναγράφονται όλες οι διαστάσεις γενικές και επιμέρους, όλες οι σχετικές στάθμες με αφετηρία σταθερό εκλεγόμενο σημείο (κατά προτίμηση στο ισόγειο), ο τύπος και οι διαστάσεις όλων των ανοιγμάτων και κουφωμάτων, σε συνάρτηση με τους πίνακες κουφωμάτων που υποβάλλονται ταυτόχρονα. Όλες οι στάθμες ποδιών, κατωφλίων, υπερθύρων, σημειώνονται και περιγράφονται τα τυχόν (υπό της κατόψεως) κουφώματα που δεν τέμνονται, οι θέσεις με τις ακριβείς διαστάσεις των στοιχείων του φέροντα οργανισμού, οι θέσεις υδρορροών, οι ακριβείς και οριστικές θέσεις των υδραυλικών υποδοχέων, το είδος κατασκευής των τοίχων, το είδος κατασκευής των δαπέδων, όπως και κάθε τυχόν απαιτούμενη ειδική λεπτομέρεια.

 

Όλοι οι χώροι, κλειστοί ή ανοικτοί, χαρακτηρίζονται με ειδικό γράμμα ή αριθμό που συναρτάται με αυτούς της περιγραφικής έκθεσης ή με άλλα στοιχεία της μελέτης. Σημειώνονται οι λεπτομέρειες με χαρακτηριστικό σημείο που συναρτάται με αυτό των πινάκων λεπτομερειών. Ομοίως σημειώνονται όλες οι γραμμές τομών, που συναρτώνται με τις γενικές τομές του κτιρίου.

 

β)ε) Κατόψεις δωμάτων και στεγών, σε κλίμακα 1:100 με τις ρύσεις και τις απορροές ομβρίων, των θέσεων των υδρορροών, με όλα τα σχετικά υψόμετρα διαμόρφωσής τους κ.λ.π.

β)στ) Σχέδια όλων των όψεων σε κλίμακα 1:100 ή 1:50 και χαρακτηρισμός του τρόπου επικάλυψης και διαμόρφωσης των επιφανειών των όψεων.

β)ζ) Τομές κατά δύο κατευθύνσεις (πλάτος και μήκος) όλων των τμημάτων των κτιρίων σε κλίμακα 1:50, καθώς επίσης και χαρακτηριστικές τομές σε κλίμακες, εξώστες κ.λ.π., όπως και στα σημεία στα οποία προβλέπονται ειδικές κατασκευές, που χρίζουν διευκρινίσεων σε κλίμακα 1:20. Επιπλέον γίνονται τομές σε θέσεις τέτοιες του κτιρίου, ώστε να παραδίδονται σχεδιασμένες και οι τυχόν μικρές όψεις του, που δημιουργούνται λόγω της διαμόρφωσης τυχόν εσοχών κ.λ.π. Οι τομές περιλαμβάνουν όλα τα ύψη, εσωτερικά και εξωτερικά, όπως και τα απαραίτητα υψόμετρα (σε συνάρτηση πάντοτε προς τις κατόψεις και όψεις) πατωμάτων, υποδομών δαπέδων, οροφών, γείσων, κορωνίδων, πυθμένων δοκών κ.λ.π. Επί των όψεων και των τομών αναγράφονται οι χαρακτηριστικοί συμβολισμοί, που αναφέρονται στα σχέδια λεπτομερειών κ.λ.π.

 

γ) Σχέδια λεπτομερειών:

γ)α) Πίνακες όλων των κουφωμάτων (εσωτερικών και εξωτερικών) των κτιρίων, σε κλίμακα 1:20, που περιλαμβάνουν τις διαστάσεις ανοίγματος και κουφώματος, το είδος κατασκευής, το υλικό, τον αριθμό φύλλων, τα υψόμετρα υπερθύρων, κατωφλίων, ποδιών, τη θέση και τον τρόπο ανοίγματος των κινητών φύλλων. Τα κουφώματα φέρουν χαρακτηρισμούς που αντιστοιχούν με τα υπόλοιπα σχέδια και τομές 1/20, που αντιστοιχούν σε σχέδια λεπτομερειών τους.

γ)β) Πίνακες όλων των κλιμάκων των κτιρίων, σε κλίμακα 1:20, που περιλαμβάνουν τη χάραξη και διάρθρωση σε κάτοψη και το ανάπτυγμα όλων των βαθμιδοφόρων.

γ)γ) Τομές καθ' ύψος από τη στέψη μέχρι τη βάση των κτιρίων σε χαρακτηριστικές θέσεις σε κλίμακα 1:1 ή 1:10 με επεξηγήσεις σαφείς της κατασκευής και των χρησιμοποιουμένων υλικών.

γ)δ) Σχέδια κατασκευής τυχόν ψευδοροφών σε κλίμακες 1:20 και 1:1.

γ)ε) Σχέδια αναπτυγμάτων ειδικών χώρων, όπως εισόδων, μεγάλων αιθουσών ειδικής λειτουργίας κ.λ.π. σε κλίμακες 1:20 ή 1:50 ανάλογα με το μέγεθος.

γ)στ) Σχέδια λεπτομερειών σε τομές όλων των κουφωμάτων, σε όλα τα σημεία σε φυσικό μέγεθος.

γ)ζ) Σχέδια λεπτομερειών στηθαίων, κιγκλιδωμάτων, εξωστών, κλιμάκων, χειρολισθήρων κ.λ.π. σε κλίμακες 1:10 και 1:1.

γ)η) Σχέδια λεπτομερειών επενδύσεων, δαπεδοστρώσεων, σοβατεπιών σε ειδικά μη χαρακτηριστικά σημεία κ.λ.π. σε κλίμακες 1:10 και 1:1.

γ)θ) Σχέδια λεπτομερειών αρμών διαστολής σε όλες τις θέσεις του κτιρίου σε κλίμακα 1:10 και 1:1.

γ)ι) Σχέδια κατασκευής και λεπτομερειών μονώσεως και συναρμογής με στοιχεία συλλογής και απαγωγής ομβρίων, όπως και κάθε άλλου στοιχείου, το οποίο θεωρείται αναγκαίο να διευκρινισθεί πλήρως για την απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου.

 

δ) Τεχνική Περιγραφή.

Αυτή πρέπει να δίδει πλήρη εικόνα των εκτελούμενων εργασιών και να επεξηγεί και συμπληρώνει τα σχέδια της μελέτης, ούτως ώστε βάσει αυτής και των σχεδίων να είναι δυνατός ο έλεγχος και η απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου. Στην παραπάνω αναφερόμενη Τεχνική Περιγραφή πέρα της λεπτομερούς ανάλυσης των εκτελούμενων εργασιών, των μεθόδων και υλικών κατασκευής κάθε στοιχείου ξεχωριστά, πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά κάθε χώρος των κτιρίων με αντίστοιχη αρίθμηση, όπως αυτή έγινε στα σχέδια κατασκευής από άποψη κατασκευής δαπέδων, επενδύσεων, είδους χρωματισμών κ.λ.π.

 

ε) Πρόπλασμα σε κλίμακα 1:200 ή 1:100 με λεπτομέρειες των προσόψεων και τεσσάρων φωτογραφιών αυτού, εφόσον ζητηθεί από τον εργοδότη.

 

στ) Στοιχεία χρονικού προγραμματισμού της κατασκευής.

 

ζ) Η εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής προϋποθέτει έγκριση της οριστικής επί της οποίας βασίζεται.

 

3. Προμέτρηση και προϋπολογισμό.

 

4. Από τα τεύχη δημοπράτησης που απαιτούνται ανάλογα με τον τρόπο δημοπράτησης ως ενιαίου κτιριακού έργου ή ξεχωριστά.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.