Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 218

Άρθρο 218: Οριστική μελέτη δικτύων ομβρίων υδάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην οριστική μελέτη των έργων ομβρίων υδάτων πρέπει να περιλαμβάνονται τα παρακάτω οριζόμενα:

 

1. Τεύχος Τεχνικής Έκθεσης.

 

Η τεχνική έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει και όλα τα χρήσιμα για την οριστική μελέτη στοιχεία της προμελέτης και ειδικότερα:

 

α) Εισαγωγή - Ιστορικόν - Ανάθεσις - Υφιστάμενες μελέτες.

β) Σύντομος περιγραφή του τιθεμένου προβλήματος αποχέτευσης.

γ) Πολεοδομικά - Χωροταξικά - Πληθυσμιακά δεδομένα.

δ) Προβλεπόμενες επεκτάσεις.

ε) Σύστημα αποχέτευσης.

στ) Δίκτυα ομβρίων.

ζ) Βασικά υδρολογικά δεδομένα (όμβρια καμπύλη, συχνότητες βροχής, συντελεστές απορροής κ.λ.π.).

η) Βασικά δεδομένα υδραυλικών υπολογισμών (παραδοχές υπολογισμών, μέθοδοι και τύποι υδραυλικών υπολογισμών).

θ) Βασικά δεδομένα στατικών υπολογισμών (ισχύοντες κανονισμοί - παραδοχές σταθερών εδάφους που υπεισέρχονται στους στατικούς υπολογισμούς - παραδοχές σταθερών αντισεισμικών υπολογισμών - μέθοδοι αντισεισμικών υπολογισμών, ανεκτές τάσεις, μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν και μέσα υπολογισμού κ.λ.π.).

ι) Περιγραφή των προτεινόμενων έργων, δηλαδή:

- Περιγραφή της χάραξης των ρευμάτων που διευθετούνται και των βασικών συλλεκτήρων ομβρίων και της λειτουργίας τους.

- Περιγραφή των προτεινόμενων προς διατήρηση έργων - δικαιολόγηση της προτάσεως.

ι)α) Προγραμματισμός εκτέλεσης του έργου στον οποίο αναφέρονται τα απαιτούμενα χρονικά διαστήματα για την εκτέλεση των έργων, η σειρά εκτέλεσής τους και η δαπάνη που αντιστοιχεί. Αυτά συνοδεύονται από παραστατικό διάγραμμα.

ι)β) Κατά προσέγγιση υπολογισμός των ετησίων δαπανών λειτουργίας (για προσωπικό, διοίκηση, συντήρηση κ.λ.π.) και αποσβέσεως.

 

2. Σχέδιο Γενικής Οριζοντιογραφίας.

 

Στη γενική αυτή οριζοντιογραφία σε κλίμακα 1:5.000 ή άλλη κατάλληλη φαίνονται μόνο βασικά έργα ομβρίων που έχουν μελετηθεί στην οριστική μελέτη, δηλαδή τα ρεύματα που διευθετούνται, ο κεντρικός συλλεκτήρας ομβρίων υδάτων, τυχόν περιφερειακές τάφροι και οι βασικοί συλλεκτήρες ομβρίων.

 

3. Σχέδια Οριζοντιογραφιών.

 

α) Οριζοντιογραφίες σε κλίμακα 1:2.000 ή 1:1.000 με υψομετρικές καμπύλες, ανάλογα με τα διαγράμματα που διατίθενται (ξεχωριστά για τα όμβρια) στις οποίες φαίνονται όλα τα ρεύματα που διευθετούνται και όλοι οι αγωγοί ομβρίων που έχουν μελετηθεί, τα φρεάτια αριθμημένα, τα στόμια υδροσυλλογής, τα στοιχεία των αγωγών (το μήκος αγωγών από κέντρου σε κέντρο, η κλίση, οι διατομές των αγωγών, η φορά των υδάτων ως και οι λεκάνες απορροής από θέσης σε θέση υδραυλικού υπολογισμού). Σε κάθε οριζοντιογραφία καταχωρούνται με ιδιαίτερο συμβολισμό και οι υφιστάμενοι και εντασσόμενοι στο δίκτυο αγωγοί. Επίσης σε κάθε οριζοντιογραφία αναγράφονται και τα ονόματα των οδών, από τις οποίες διέρχονται οι αγωγοί, υπάρχει δε απαραιτήτως κλείδα ευρετηρίου σε αντιστοιχία με το διαμερισμό της όλης περιοχής στη γενική οριζοντιογραφία.

 

β) Οριζοντιογραφία σε κλίμακα 1:2.000 ή 1:1.000, χωρίς υψομετρικές καμπύλες, μόνο με τις ονομασίας των οδών και χωρίς υδραυλικά στοιχεία του δικτύου, στην οποία φαίνεται ενδεικτικά (με διαφορετικούς συμβολισμούς και χρώμα κυανό για τους αγωγούς ομβρίων) η θέση των αγωγών τόσο του δικτύου ομβρίων όσο και του δικτύου ακαθάρτων.

 

4. Σχέδια Κατά Μήκος Τομών.

 

α) Κατά μήκος τομές σε κλίμακα 1:1.000 ή 1:2.000 για τα μήκη και 1:100 ή 1:200 για τα ύψη των ρευμάτων που διευθετούνται και των περιφερειακών τάφρων και των αγωγών ομβρίων στις οποίες αναγράφονται όλα τα υδραυλικά στοιχεία υπολογισμού, οι διαστάσεις, η κλίση, τα υψόμετρα εδάφους και ενδεχομένως τα υψόμετρα της πιθανής ερυθράς γραμμής, τα υψόμετρα πυθμένα και σκάμματος, η παροχή και η ταχύτητα, τα φρεάτια, ο αύξοντας αριθμός τους, οι οδοί όπως επίσης και κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο για τον έλεγχο των υδραυλικών υπολογισμών και για τον κατασκευαστή. Οι αγωγοί και τα φρεάτια αριθμούνται κατά την υδραυλική σειρά από τα κατάντη, κατά την ίδια σειρά διατάσσονται και οι κατά μήκος τομές για τις οποίες ισχύουν περαιτέρω τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 217.

 

β) Όλες οι μηκοτομές αγωγών συντάσσονται βάσει τοπογραφικών στοιχείων επαρκούς ακρίβειας.

 

5. Σχέδια Τεχνικών Έργων και Τυπικών Διατομών των Αγωγών των Δικτύων.

 

α) Γενικά και λεπτομερή σχέδια τεχνικών έργων, φρεατίων κ.λ.π. με τις απαιτούμενες όψεις, κατόψεις και τομές σε κατάλληλες κλίμακες (1:100 ή 1:50 ή και μεγαλύτερες) με όλες τις διαστάσεις αριθμητικά γραμμένες, σχέδια λεπτομερειών των στοιχείων κατασκευής αυτών σε κατάλληλες κλίμακες, σχέδια και διάταξη ξυλότυπων, αναπτύγματα και πίνακες σιδηρού οπλισμού, και γενικά κάθε σχέδιο απαραίτητο για την έντεχνη και απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου. Επί των σχεδίων αναγράφονται και οι συνοπτικές προμετρήσεις των έργων.

 

β) Σκαριφήματα ερμηνευτικά της αιτιολογήσεως της επάρκειας κάθε υφιστάμενου έργου που κρίνεται ως διατηρητέο και εντάσσεται στα προβλεπόμενα νέα έργα.

 

6. Τεύχος Υδραυλικών Υπολογισμών.

 

Σε αυτό περιλαμβάνονται όλοι οι αναγκαίου υδραυλικοί υπολογισμοί μέσω των οποίων αποδεικνύεται η ορθότητα των μορφών και διαστάσεων των έργων που έχουν εκλεγεί για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο προορίζονται.

- Μέθοδοι υδραυλικών υπολογισμών, σχετικοί τύποι και νομογραφήματα, στοιχεία και σχετικές παραδοχές.

- Μέθοδοι υπολογισμού παροχών, σχετικοί τύποι.

- Υπολογισμοί παροχών, αποτελέσματα.

- Υπολογισμοί των διαμέτρων ή των στοιχείων διατομών των αγωγών.

- Αγωγοί και υλικό κατασκευής.

 

Πρέπει να διαχωρισθούν:

-Οι υδραυλικοί υπολογισμοί των ρευμάτων που διευθετούνται και των περιφερειακών τάφρων.

-Οι υδραυλικοί υπολογισμοί των βασικών συλλεκτήρων.

-Οι υδραυλικοί υπολογισμοί του λοιπού δευτερεύοντος δικτύου.

 

7. Τεύχος Στατικών Υπολογισμών.

 

Ισχύουν τα εν παράγραφο 7 του άρθρου 217 οριζόμενα.

 

8. Τεύχος Προμετρήσεων.

 

Ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 217. Ο διαχωρισμός των έργων γίνεται σε:

- Διευθετήσεις ρευμάτων και περιφερειακές τάφρους.

- Βασικούς συλλεκτήρας ομβρίων.

- Λοιπόν δίκτυο ομβρίων.

 

9. Τεύχος Αναλύσεως Τιμών.

 

Ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 10 του άρθρου 217.

 

10. Τεύχος Τιμολογίου.

 

Ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 11 του άρθρου 217.

 

11. Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών Έργων Πολιτικού Μηχανικού.

 

Ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 12 του άρθρου 217.

 

12. Τεύχος Αναλυτικών και Συνοπτικών Προϋπολογισμών.

 

Οι προϋπολογισμοί προκύπτουν από τις στρογγυλοποιημένες προμετρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 9 του άρθρου 217. Δίδονται αναλυτικοί προϋπολογισμοί και συνοπτικοί σύμφωνα με τον αναφερόμενο διαχωρισμό στην παράγραφο 8 του παρόντος και συγκεφαλαιωτικός προϋπολογισμός των έργων που έχουν μελετηθεί στον οποίο πρέπει να δίδονται ξεχωριστά και οι προεκτιμώμενες (ενδεικτικές) λοιπές δαπάνες, όπως π.χ. για απαλλοτριώσεις γης, αποζημιώσεις εγκαταστάσεων, δουλείας διάβασης κ.λ.π.

 

13. Τεύχος Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων Έργων Πολιτικού Μηχανικού.

 

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.