Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 217

Άρθρο 217: Οριστική μελέτη δικτύων ακαθάρτων υδάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην οριστική μελέτη των έργων ακαθάρτων υδάτων πρέπει να περιλαμβάνονται τα κατωτέρω οριζόμενα:

 

1. Τεύχος Τεχνικής Έκθεσης.

 

Η τεχνική έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει και άπαντα τα χρήσιμα δια την οριστική μελέτη στοιχεία της προμελέτης και ειδικότερα:

 

α) Εισαγωγή - Ιστορικό - Ανάθεση - Υφιστάμενες μελέτες.

β) Σύντομος περιγραφή του τιθεμένου προβλήματος αποχέτευσης.

γ) Πολεοδομικά - Χωροταξικά - Πληθυσμιακά δεδομένα.

δ) Προβλεπόμενες επεκτάσεις.

ε) Σύστημα αποχέτευσης.

στ) Δίκτυα ακαθάρτων.

ζ) Βασικά δεδομένα υδραυλικών υπολογισμών (παραδοχές υπολογισμών, μέθοδοι και τύποι υδραυλικών υπολογισμών).

η) Βασικά δεδομένα στατικών υπολογισμών (ισχύοντες κανονισμοί - παραδοχές σταθερών εδάφους που υπεισέρχονται στους στατικούς υπολογισμούς - παραδοχές σταθερών αντισεισμικών υπολογισμών - μέθοδοι αντισεισμικών υπολογισμών - ανεκτές τάσεις - μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν και μέσα υπολογισμού κ.λ.π.).

θ) Περιγραφή των προτεινόμενων έργων με παρεμβολή σχεδίου γενικής διάταξης σε κατάλληλη κλίμακα, δηλαδή:

Σύντομη περιγραφή των βασικών συλλεκτήρων
Περιγραφή των προτεινόμενων προς διατήρηση έργων - αιτιολόγηση της προτάσεως.
Περιγραφή των αντλιοστασίων, δηλαδή αριθμός, θέση στην οριζοντιογραφία, ονομαστική παροχή, μανομετρικό ύψος, ειδικοί στροφάριθμοι, επιλογή τύπου αντλιών, αντιπληγματική προστασία, δομικό μέρος, θεμελίωση.

ι) Προγραμματισμός εκτέλεσης του έργου στο οποίο αναφέρονται τα απαιτούμενα χρονικά διαστήματα για την εκτέλεση των έργων, η σειρά εκτέλεσης αυτών και η δαπάνη που αντιστοιχεί. Αυτά συνοδεύονται από παραστατικό διάγραμμα.

ι)α) Κατά προσέγγιση υπολογισμός των ετησίων δαπανών λειτουργίας (για ενέργεια, προσωπικό, διοίκηση, συντήρηση κ.λ.π.) και απόσβεσης καθώς επίσης και κατά προσέγγιση υπολογισμός των πιθανών εσόδων από την εκμετάλλευση των έργων.

 

2. Σχέδιο Γενικής Οριζοντιογραφίας.

 

Στην γενική αυτή οριζοντιογραφία σε κλίμακα 1:5.000 ή άλλη κατάλληλη, που να έχει υψομετρικές καμπύλες, φαίνονται μόνο τα βασικά έργα ακαθάρτων που μελετήθηκαν στην οριστική μελέτη, δηλαδή ο κεντρικός συλλεκτήρας ακαθάρτων, ο τελικός αποδέκτης των λυμάτων, η θέση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των λυμάτων, τα αντλιοστάσια, οι καταθλιπτικοί αγωγοί και οι βασικοί συλλεκτήρες του δικτύου ακαθάρτων.

 

3. Σχέδια Οριζοντιογραφιών.

 

α) Οριζοντιογραφίες σε κλίμακα 1:2.000 ή 1:1.000 με υψομετρικές καμπύλες ανάλογα με τα διατιθέμενα διαγράμματα (ξεχωριστά για τα ακάθαρτα) στις οποίας εμφαίνονται όλοι οι αγωγοί ακαθάρτων που μελετήθηκαν, τα φρεάτια αριθμημένα, τα στοιχεία των αγωγών (το μήκος αγωγών από κέντρο σε κέντρο, η κλίση, οι διατομές των αγωγών, η φορά των υδάτων) καθώς και οι λεκάνες απορροής από θέση σε θέση υδραυλικού υπολογισμού. Σε κάθε οριζοντιογραφία καταχωρούνται με ιδιαίτερο συμβολισμό και οι υφιστάμενοι και εντασσόμενοι στο δίκτυο αγωγοί. Επίσης σε κάθε οριζοντιογραφία αναγράφονται και τα ονόματα των οδών μέσω των οποίων διέρχονται οι αγωγοί, υπάρχει δε απαραίτητα κλείδα ευρετηρίου σε αντιστοιχία με το διαμερισμό της όλης περιοχής στη γενική οριζοντιογραφία.

 

β) Οριζοντιογραφία σε κλίμακα 1:2.000 ή 1:1000, χωρίς υψομετρικές καμπύλες μόνο με τις ονομασίες των οδών και χωρίς υδραυλικά στοιχεία του δικτύου στην οποία φαίνεται ενδεικτικά (με διαφορετικό συμβολισμό και χρώμα κυανό για τους αγωγούς ομβρίων) η θέση των αγωγών τόσο του δικτύου ομβρίων όσο και του δικτύου ακαθάρτων.

 

4. Σχέδια κατά μήκος Τομών.

 

α) Γενική κατά μήκος τομή του κεντρικού συλλεκτήρα ακαθάρτων σε κλίμακα 1:2.000 ή άλλη κατάλληλη για τα μήκη και 1:100 ή 1:200 για τα ύψη στην οποίαν σχεδιάζονται όλα τα στοιχεία εδάφους, τα μήκη από φρεάτιο σε φρεάτιο οι διαστάσεις καθώς και τα κυριότερα υδραυλικά στοιχεία υπολογισμών κ.λ.π.

β) Κατά μήκος τομές, σε κλίμακα 1:1.000 ή 1:2.000 για τα μήκη και 1:100 ή 1:200 για τα ύψη όλων των αγωγών ακαθάρτων στις οποίες αναγράφονται όλα τα υδραυλικά στοιχεία υπολογισμού, οι διαστάσεις, η κλίση, τα υψόμετρα εδάφους και ενδεχομένως τα υψόμετρα της πιθανής ερυθράς γραμμής, τα υψόμετρα πυθμένα και σκάμματος, η παροχή και η ταχύτητα σε περίπτωση μελλοντικής αιχμής καθώς επίσης η παροχή και η ταχύτητα σε περίπτωση ελάχιστης απορροής, τα φρεάτια, ο αύξοντας αριθμός αυτών, οι οδοί, καθώς και κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο για τον έλεγχο των υδραυλικών υπολογισμών και για τον κατασκευαστή. Οι αγωγοί και τα φρεάτια αριθμούνται κατά την υδραυλική σειρά από τα κατάντη και κατά την ίδια σειρά διατάσσονται και οι κατά μήκος τομές. Τα σχέδια των μηκοτομών περιλαμβάνουν στην αρχή τους επεξηγήσεις των χρησιμοποιουμένων συμβολισμών και της σειράς καταχωρήσεως των αγωγών για την ευχερή ανεύρεση αυτών.

γ) Όλες οι μηκοτομές αγωγών συντάσσονται βάσει τοπογραφικών στοιχείων επαρκούς ακρίβειας.

 

5. Σχέδια Τεχνικών Έργων και Τυπικών Διατομών των Αγωγών των Δικτύων.

 

α) Γενικά και λεπτομερή σχέδια τεχνικών έργων, φρεατίων κ.λ.π. με τις απαιτούμενες όψεις, κατόψεις και τομές σε κατάλληλες κλίμακες (1:100 ή 1:50 και μεγαλύτερες) με όλες τις διαστάσεις αριθμητικώς γραμμένες, σχέδια λεπτομερειών των στοιχείων κατασκευής αυτών σε κατάλληλες κλίμακες, σχέδια και διατάξεις ξυλότυπων, αναπτύγματα και πίνακες σιδηρού οπλισμού και γενικά, κάθε σχέδιο απαραίτητο για την έντεχνη και απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου. Πάνω στα σχέδια αναγράφονται και οι συνοπτικές προμετρήσεις των έργων.

β) Σχέδια αντλιοστασίων και λοιπών εγκαταστάσεων όπως παραπάνω με σχεδιαγράμματα μηχανολογικής και ηλεκτρικής εγκατάστασης φωτισμού και κίνησης, τηλεσημάνσεως, τηλεχειρισμού κ.λ.π.

γ) Σκαριφήματα ερμηνευτικά της αιτιολογήσεως της επάρκειας κάθε υφιστάμενου έργου, που κρίνεται ως διατηρητέο και εντάσσεται στα προβλεπόμενα νέα έργα.

 

6. Τεύχος Υδραυλικών Υπολογισμών.

 

Σε τούτο περιλαμβάνονται όλοι οι αναγκαίοι υδραυλικοί υπολογισμοί μέσω των οποίων αποδεικνύεται η ορθότητα των μορφών και διαστάσεων έργων που εκλέχθηκαν για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο προορίζονται.

 

Μέθοδοι υδραυλικών υπολογισμών, σχετικοί τύποι και νομογραφήματα, στοιχεία και σχετικές παραδοχές.
Μέθοδοι υπολογισμού παροχών, σχετικοί τύποι.
Υπολογισμοί παροχών και αποτελέσματα.
Υπολογισμοί των διαμέτρων ή των στοιχείων διατομών των αγωγών.
Αγωγοί και υλικό κατασκευής.

 

Πρέπει να διαχωρισθούν:

 

Οι υδραυλικοί υπολογισμοί του κεντρικού συλλεκτήρα ακαθάρτων.
Οι υδραυλικοί υπολογισμοί των βασικών συλλεκτήρων.
Οι υδραυλικοί υπολογισμοί του λοιπού δευτερεύοντος δικτύου.

 

7. Τεύχος Στατικών Υπολογισμών.

 

Στατικοί υπολογισμοί εκπονούνται για τα αντλιοστάσια, τους αγωγούς ειδικής μορφής, τα λοιπά σοβαρά έργα, όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία απαιτείται στατική αιτιολόγηση των έργων. Επί αγωγών διατομής που μελετήθηκε και εγκρίθηκε από το ΥΔΜΕ επιτρέπεται η ένταξη στην μελέτη των σχεδίων, χωρίς τους σχετικούς υπολογισμούς, αλλά με αναγραφή των παραδοχών υπολογισμού. Στους στατικούς υπολογισμούς πρέπει να περιλαμβάνονται σαφώς και να αιτιολογούνται πλήρως η ανάλυση των κατασκευών σε στατικούς φορείς, η παραδοχή στήριξης των φορέων και οι απλουστευτικές παραδοχές στήριξης και λειτουργίας των φορέων που γίνονται. Σε περίπτωση εφαρμογής τύπων και μεθόδων όχι συνήθους χρήσεως πρέπει να παρατίθεται η σχετική βιβλιογραφία (βιβλίο - σελίδα).

 

Οι υπολογισμοί συντάσσονται με εφαρμογή των ευρέως αποδεκτών θεωριών και κανόνων της στατικής και καλύπτουν πάντα τα κατασκευαστικά στοιχεία των έργων για το δυσμενέστερο παραδεκτό συνδυασμό στατικών και δυναμικών φορτίων (π.χ. πιέσεων ανέμων, θερμοκρασιακών μεταβολών, υποχωρήσεων στήριξης, δευτερευουσών εντατικών καταστάσεων, συστολής από πήξη, ερπυσμού, σεισμών κ.λ.π.), σε συνδυασμό με τους ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισμούς. Σε ειδικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες είναι πιθανή να συμβεί δυσμενέστερη καταπόνηση κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων, που δε λαμβάνεται υπόψη λόγω απαιτούμενης σοβαρής αύξησης των διαστάσεων, πρέπει να εφιστάται η προσοχή του κατασκευαστή με κεφαλαία γράμματα πάνω στο κατασκευαστικό σχέδιο, όπως π.χ. προκειμένου περί τοιχώματος αντλιοστασίου που έχει υπολογιστεί με την παραδοχή στήριξης στην πλάκα της οροφής: η επίχωση να γίνει μετά την εξασφάλιση της στήριξης. Η εφαρμοζόμενη μέθοδος στατικού υπολογισμού κατασκευών για τις οποίες είναι απαραίτητη η επίτευξη στεγανότητας, πρέπει να είναι η προσήκουσα προς τούτο. Στο υπόψη τεύχος πρέπει να περιλαμβάνονται και οι υπολογισμοί εδαφομηχανικής, βάσει στοιχείων που λαμβάνονται εκ του τυχόν σχετικού τεύχους ερευνών εδαφοτεχνικής. Περιλαμβάνονται επίσης οι υπολογισμοί των απαιτούμενων αγκυρώσεων των σωλήνων και κατασκευών. Ειδικά για τις σωληνώσεις αντλιοστασίου, τα σχετικά στοιχεία λαμβάνονται από το τεύχος του ηλεκτρομηχανολογικού υπολογισμού.

 

8. Τεύχος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπολογισμών και Τεχνικών Προδιαγραφών Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων.

 

α) Ηλεκτρομηχανολογικοί υπολογισμοί.

 

Δίδονται οι απαιτούμενοι ηλεκτρομηχανολογικοί υπολογισμοί και στοιχεία για την πλήρη αιτιολόγηση των προτεινόμενων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων όπως ειδικότερα καθορίζεται κατωτέρω, συμπεριλαμβανομένων και κάθε άλλου υπολογισμού και στοιχείου που απαιτείται για το σκοπό της μελέτης. Δηλαδή:

- Γενική διάταξη των έργων και αρχές λειτουργίας του συστήματος αυτών.

- Διάταξη ασφάλειας.

- Ονομαστική παροχή λειτουργίας των αντλιοστασίων.

- Καθορισμός αριθμού αντλιών και ονομαστικών παροχών.

- Γεωμετρικό και μανομετρικό ύψος αντλιών.

- Ειδικοί στροφάριθμοι και τύποι αντλιών.

- Βαθμός αποδόσεως και ισχύος αντλιών.

- Κινητήρες (τύπος, μετάδοση κίνησης, ισχύς κ.λ.π.).

- Υποσταθμοί παροχής ηλεκτρικής ενέργειας μετά διερεύνησης του απαιτούμενου αριθμού μετασχηματιστών.

- Διατάξεις προστασίας.

- Τρόπος λειτουργίας αντλιοστασίων, τυχόν τηλεκίνηση και τηλεσήμανση.

- Αντιπληγματικός έλεγχος αντλιοστασίων.

- Λοιπός εξοπλισμός αντλιοστασίων.

 

β) Τεχνικές Προδιαγραφές.

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια και εγκατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των αντλιοστασίων καθώς και των σωληνώσεων τους. Κατά τις προδιαγραφές προμήθειας πρέπει να περιγράφονται τα γενικά χαρακτηριστικά και στοιχεία για πρόκληση συναγωνισμού αποφεύγονται απόλυτα την αντιγραφή των ειδικών χαρακτηριστικών ορισμένου τύπου ή Εργοστασίου, εκτός από την περίπτωση αποκλειστικότητας (πατέντα). Ειδικότερα δίδονται τα ακόλουθα στοιχεία όπως επίσης και κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται για τον παραπάνω σκοπό.

 

- Εφαρμοστέες προδιαγραφές για την κατασκευή, εγκατάσταση, δοκιμές και ελέγχους του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των σωληνώσεων των παραπάνω έργων.

- Στοιχεία υποβαλλόμενα από τον Ανάδοχο κατασκευής των προτεινόμενων έργων, όπως π.χ. για τις αντλίες, τους ηλεκτροκινητήρες, τα όργανα υψηλής τάσης, τους πίνακας χαμηλής τάσης, την γερανογέφυρα κ.λ.π.

- Τρόποι επιμέτρησης και πληρωμής.

- Προβλεπόμενα προς προμήθεια υλικά, γενικές απαιτήσεις και ειδικές απαιτήσεις.

- Αναγραφή του όρου ότι για τα μηχανήματα και τμήματα γενικά των εγκαταστάσεων που κατασκευάζονται στην Ελλάδα, θα γίνεται δοκιμή στα εργοστάσια κατασκευής.

- Περιγραφή των όρων τους οποίους πρέπει να πληροί η τυχόν απαιτούμενη αποθήκευση μετά την προσκόμιση στην περιοχή των έργων και πριν από την τοποθέτηση.

- Προδιαγραφές των εκτελεστέων δοκιμών μετά την εγκατάσταση.

- Περιγραφή του τρόπου επιμέτρησης και πληρωμής. Κατά κανόνα για κάθε αυτοτελές τεμάχιο της εγκατάστασης πρέπει να ορίζονται δύο τιμές, από τις οποίες η μια για την προμήθεια και την προσκόμιση εντός της περιοχής των έργων και η άλλη για την τοποθέτηση.

 

Το τεύχος αυτό όπως και τα σχετικά σχέδια και κεφάλαια της ανάλυσης τιμών, του τιμολογίου, της προμέτρησης και του προϋπολογισμού συντάσσονται και υπογράφονται από διπλωματούχο Μηχανολόγο - Ηλεκτρολόγο.

 

9. Τεύχος Προμετρήσεων.

 

Οι προμετρήσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με τον καθοριζόμενο τρόπο επιμέτρησης στις Τεχνικές Προδιαγραφές των έργων. Οι προμετρήσεις των χωματουργικών διαμήκων έργων, πρέπει να γίνονται βάσει των στοιχείων των αντίστοιχων μηκοτομών. Για όσα τεχνικά έργα συντάσσεται ίδιο σχέδιο, πρέπει βάσει αυτού να συντάσσεται η προμέτρηση. Για τους τύπους των Τεχνικών Έργων, η προμέτρηση συντάσσεται βάσει των μέσων τιμών των μεταβλητών διαστάσεων. Στα αποτελέσματα των προμετρήσεων δεν περιέχεται καμία ποσότητα λόγω απρόβλεπτων και η στρογγύλευση περιορίζεται σε ποσοστό 1%. Στο εν λόγω τεύχος των προμετρήσεων περιλαμβάνονται και οι βοηθητικές προμετρήσεις οι απαιτούμενες για τη σύνταξη κονδυλίων της Αναλύσεως Τιμών.

 

Στο τεύχος των προμετρήσεων περιλαμβάνονται:

 

Αναλυτικές προμετρήσεις των αντλιοστασίων ξεχωριστά ανά αντλιοστάσιο (προμετρώντας ξεχωριστά τα έργα πολιτικού μηχανικού και τα ηλεκτρομηχανολογικά έργα).
Αναλυτικές προμετρήσεις των λοιπών έργων.
Συνοπτικές προμετρήσεις των ακόλουθων έργων.

 

Δηλαδή:

 

Του κεντρικού συλλεκτήρα ακαθάρτων.
Του υποβρυχίου αγωγού.
Των βασικών συλλεκτήρων ακαθάρτων και
Του υπολοίπου δικτύου.

 

10. Τεύχος Αναλύσεως Τιμών.

 

Κατά την σύνταξη αυτού πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επιμέρους εργασίες κάθε κονδυλίου, όπως περιγράφονται στην αντίστοιχη προδιαγραφή.

Οι αποδόσεις εκτέλεσης εργασιών πρέπει να λαμβάνονται καταρχήν από εγκεκριμένες αναλύσεις, ελλείψει δε αυτών από εγκεκριμένες παλαιότερες μελέτες παρομοίων έργων. Στο τεύχος τούτο περιλαμβάνονται:

 

Πίνακας περιεχομένων στον οποίο καταχωρούνται ξεχωριστά όλα τα βοηθητικά και τα κονδύλια εφαρμογής με αναγραφή της τεχνικής προδιαγραφής που αντιστοιχεί και της τιμής.
Διατάξεις και στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη κατά τη σύνταξη της ανάλυσης.
Τιμές ημερομισθίων. Οι τιμές αυτές λαμβάνονται από το πρακτικό του τμήματος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων του νομού της περιοχής των έργων και για το τρέχον ή το προηγούμενο εξάμηνο της συμβατικής ημερομηνίας υποβολής της μελέτης. Οι τιμές ημερομισθίων, που λαμβάνονται από το ανωτέρω πρακτικό προσαυξάνονται κατά το εκάστοτε ισχύον ποσοστό, για την αντιμετώπιση δαπανών εργοδοτικής εισφοράς υπέρ Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το υπαγόμενο στην ασφάλιση του Ιδρύματος προσωπικό, για ασφάλιστρα λοιπού προσωπικού, δωρόσημο, επίδομα άδειας, ημερομίσθια κανονικής άδειας, ημερομίσθια εξαιρέσιμων ημερών, εισφορά εργατικής εστίας, ημερομίσθια απουσίας λόγω ασθενείας, αποζημίωση λόγω απολύσεως, χαρτοσήμανση αποδείξεων, εισφοράς υπέρ Επικουρικού Ταμείου κ.λ.π. Το ποσοστό αυτό ανάγεται τελικά σε συντελεστή Ε% και καθορίζεται με απόφαση του Υπουργείου Δημοσίων Έργων.
Τιμές υλικών επί τόπου των έργων. Οι τιμές αυτές λαμβάνονται από το προαναφερθέν κατά περίπτωση πρακτικό. Τιμές που προσαυξάνονται λόγω μη πρόβλεψης τυχόν δαπάνης μεταφοράς από το πρακτικό, συνοδεύονται με διακριτικό σύμβολο.
Τιμές ημερομισθίων και υλικών, που δεν συμπεριλαμβάνονται στο παραπάνω πρακτικό, προτείνονται προ της υποβολής της μελέτης από τον μελετητή στον Εργοδότη, υποβάλλοντας μαζί και σχετικά στοιχεία για έγκριση.
Μισθώματα μηχανημάτων.
Ημερήσιες δαπάνες μηχανημάτων.
Τύπος υπολογισμού δαπάνης εργοταξιακών μεταφορών, ο οποίος πρέπει να είναι ο εκάστοτε οριζόμενος από τον Εργοδότη (αρμόδια αρχή). Για τις εμπορευματικές μεταφορές εφαρμόζεται ο οικείος τρόπος κοστολογήσεως για το είδος μεταφοράς.
Βοηθητικές τιμές.
Τιμές εφαρμογής.
Προκειμένου περί χωματουργικών εργασιών, εάν λόγω των τοπικών συνθηκών παρίσταται ανάγκη εκτέλεσής τους με τα χέρια, πρέπει να καταρτισθούν τα αντίστοιχα άρθρα για δύο διακεκριμένες περιπτώσεις εκτέλεσης των έργων δηλαδή:
oΓια την περίπτωση χρησιμοποιήσεως μηχανημάτων και
oΓια την περίπτωση χρησιμοποιήσεως εργατικών χειρών.
Δια τους αργιλοπυριτικούς σωλήνας και πλακίδια προβλέπεται η προμήθεια τους ως χωριστά κονδύλια.

 

11. Τεύχος Τιμολογίου.

 

Για κάθε κονδύλι πρέπει να αναγράφεται η ονομασία του κονδυλίου και να γίνεται παραπομπή στην αντίστοιχη προδιαγραφή, η οποία πρέπει να περιγράφει λεπτομερέστερα τον τρόπο εκτέλεσης, τους όρους και τον τρόπο επιμέτρησης. Στο τιμολόγιο δεν γίνεται περιγραφή των επιμέρους εργασιών ή όρων εργασίας κ.λ.π. Εξαίρεση γίνεται μόνο όπου επιβάλλεται διάκριση μεταξύ διαφόρων περιπτώσεων, που περιλαμβάνονται στην Τεχνική αυτή Προδιαγραφή. Περιλαμβάνεται πίνακας περιεχομένων στον οποίο καταχωρούνται ξεχωριστά κατά κατηγορίες έργων (πολιτικού μηχανικού, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κ.λ.π.) όλα τα κονδύλια εφαρμογής με αναγραφή των αντίστοιχων Τεχνικών Προδιαγραφών. Επιπρόσθετα πρέπει να τίθεται όρος, ότι για την κατασκευή των έργων ως ισχύουσες τιμές ημερομισθίων και υλικών θεωρούνται αυτές του πρακτικού του συμβουλίου της παραγράφου 10 του παρόντος, του εξαμήνου δημοπράτησης του έργου και συνεπώς οι αναγραφόμενες στο τεύχος βασικές τιμές είναι απλά ενδεικτικές για την εξαγωγή του προϋπολογισμού. Στο τεύχος τιμολογίου περιλαμβάνονται:

 

Πίνακας βασικών τιμών ημερομισθίων.
Πίνακας βασικών τιμών υλικών επί τόπου των έργων (εκτός εάν σαφώς αναφέρεται αλλιώς).
Τύποι εργοταξιακών μεταφορών και οι μέσες αποστάσεις μεταφοράς των υλικών.
Μισθώματα μηχανημάτων (ημερήσια).
Κονδύλια εφαρμογής.
Στις τιμές ανάλυσης όσο και σε αυτές του Τιμολογίου, κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου δεν περιλαμβάνεται.
Τήρηση των προβλέψεων των παραγράφων 1, 16 του άρθρου 209 της παρούσας ΓΤΠ Χρησιμοποίηση Ελληνικών Προϊόντων.

 

12. Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών Έργων Πολιτικού Μηχανικού.

 

Για τις εργασίες και τα υλικά πρέπει να περιγράφονται σαφώς οι όροι τους οποίους πρέπει να πληρούν καθώς και οι δοκιμές και ο τρόπος επιμέτρησης αυτών.

 

13. Τεύχος Αναλυτικών και Συνοπτικών Προϋπολογισμών.

 

Οι προϋπολογισμοί προκύπτουν από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 9 του παρόντος στρογγυλευόμενων προμετρήσεων. Το περιεχόμενο του τεύχους του προϋπολογισμού δαπάνης έχει την ακόλουθη διάρθρωση:

 

Αναλυτικός προϋπολογισμός έργων κατά την ίδια σειρά και τάξη, με την οποία ζητούνται οι αναλυτικές προμετρήσεις.
Πίνακας παραγγελίας αργιλοπυριτικών σωλήνων και πινακιδίων κατά τμήματα του έργου και συνοπτικά.
Συνοπτικοί προϋπολογισμοί καθώς επίσης και οι αντίστοιχες συνοπτικές προμετρήσεις.
Συγκεφαλαιωτικός προϋπολογισμός των έργων που μελετήθηκαν στον οποίο πρέπει να δίδονται ξεχωριστά και οι προεκτιμώμενες (ενδεικτικές) λοιπές δαπάνες, όπως π.χ. με απαλλοτρίωση γης, αποζημιώσεις εγκαταστάσεων, δουλείας διάβασης κ.λ.π.
Τήρηση των προβλέψεων της παραγράφου 16 του άρθρου 209 της παρούσας ΓΤΠ Χρησιμοποίηση Ελληνικών Προϊόντων.

 

14. Τεύχος Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

 

Αυτό πρέπει να περιλαμβάνει:

 

Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων εκτέλεσης των έργων Πολιτικού Μηχανικού.
Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων εκτέλεσης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.