Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 216

Άρθρο 216: Προμελέτη δικτύων ομβρίων υδάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην προμελέτη των έργων ομβρίων περιλαμβάνονται:

 

1. Τεύχος Τεχνικής Έκθεσης.

 

Σε αυτό περιέχονται:

 

α) Εισαγωγή - Ιστορικό - Ανάθεση

β) Σύντομη περιγραφή του τιθεμένου προβλήματος αποχέτευσης ομβρίων.

γ) Περιγραφή των υφιστάμενων έργων και αιτιολόγηση όσον αφορά στην επάρκεια και δυνατότητα ένταξής τους στα προτεινόμενα έργα ή την εγκατάλειψη τους.

δ) Περίληψη των τυχόν ειδικών μελετών που έχουν εκτελεστεί (εδαφοτεχνικών ερευνών, έρευνας στάθμης υπογείων υδάτων κ.λ.π.), με σκοπό τη δυνατότητα ταχείας ενημέρωσης.

ε) Επαρκής τεχνικοοικονομική διερεύνηση των διαφόρων δυνατών λύσεων και επιλογή της προσφορότερης.

στ) Πλήρης περιγραφή της προτεινόμενης λύσης. Ειδικότερα πρέπει να δίδονται:

- Περιγραφή της υφιστάμενης σήμερα κατάστασης αποχέτευσης ομβρίων, διοίκησης των έργων κ.λ.π.

- Σύντομη καταρχήν εκτίμηση των πολεοδομικών και χωροταξικών στοιχείων της κατοικημένης περιοχής (προβλεπόμενες επεκτάσεις, οδικό δίκτυο και καταστάσεις αυτού κ.λ.π.).

- Λαμβάνονται υπόψη τυχόν υφιστάμενες σχετικές μελέτες.

- Στοιχεία για τη σημερινή και της προβλεπομένη πυκνότητα πληθυσμού.

- Περιγραφή, βάσει στοιχείων που δίδονται στους Μελετητές, των υπόλοιπων δικτύων κοινής ωφέλειας, εφόσον αυτά είναι εγκατεστημένα σε βάθη τέτοια, ώστε να προκύπτει πρόβλημα από τη διασταύρωση με το προβλεπόμενο δίκτυο ομβρίων, εάν αυτό είναι δυνατόν και απαραίτητο για το σκοπό της μελέτης.

- Καθορισμός των ειδικών απορροών υπολογισμού των αγωγών του δικτύου ομβρίων σε ζώνες.

- Στοιχεία για τη στάθμη των υπογείων υδάτων.

- Περιγραφή και αιτιολόγηση των προτεινόμενων έργων, διατομών αγωγών, τύπων φρεατίων και υλικού κατασκευής.

- Στοιχεία για τις απαιτούμενες συμπληρωματικές (τοπογραφικών, εδαφοτεχνικών κ.λ.π.) εργασίες και προεκτίμηση της δαπάνης τους.

- Πρόγραμμα έργων, δηλαδή προτεραιότητα κατασκευής και χρηματοδότησης αυτών με αναφορές σε κατασκευαστικές περιόδους, συνοδευόμενο από σχετικό διάγραμμα.

- Προτάσεις για τα έργα που μελετώνται οριστικά με προϋπολογισμό της δαπάνης κατασκευής τους.

 

2. Τεύχος Υδρολογικής Μελέτης.

 

Το τεύχος αυτό περιλαμβάνει:

 

α) Ανάλυση συχνότητας των υπαρχουσών βροχομετρικών παρατηρήσεων, ώστε τελικά να προκύψουν οι σχέσεις έντασης - διάρκειας για τις διάφορες συχνότητες βροχών με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία.

β) Σύγκριση των παραπάνω σχέσεων με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν στις μελέτες αποχέτευσης της περιοχής της Πρωτεύουσας και άλλων πόλεων, που τελούν κάτω από παραπλήσιες υδρολογικές συνθήκες.

γ) Αιτιολογημένη εκλογή της συχνότητας βροχών.

δ) Καθορισμό σε χάρτη κατάλληλης κλίμακας των λεκανών απορροής όπως επίσης και των κυριότερων μισγαγγειών των εκτός πόλης τμημάτων των λεκανών απορροής.

ε) Επαρκής αιτιολόγηση των εφαρμοζόμενων συντελεστών απορροής. Καθορισμό των ειδικών απορροών σε ζώνες (βάσει των σχέσεων που έχουν επιλεγεί έντασης - διάρκειας - συχνότητας βροχής και των συντελεστών απορροής).

ζ) Εκτίμηση του χρόνου συρροής των υδάτων.

η) Καθορισμό των παροχών των κυρίων συλλεκτήρων.

 

3. Σχέδια Προμελέτης.

 

α) Γενική οριζοντιογραφία με υψομετρικές καμπύλες σε κλίμακα 1:5.000 ή άλλη κατάλληλη ξεχωριστά για τα ακάθαρτα και ξεχωριστά για τα όμβρια, στην οποία σημειώνονται:

 

- Τα προτεινόμενα κύρια έργα.

- Τα υφιστάμενα και τα διατηρητέα εξ' αυτών και φαίνονται.

- Τα ρεύματα που διευθετούνται και οι βασικοί συλλεκτήρες του δικτύου ομβρίων με ενδείξεις των βασικών στοιχείων τους, δηλαδή φοράς νερού, διατομής κ.λ.π.

 

β) Στην περίπτωση που μελετήθηκαν εναλλακτικές λύσεις στην ίδια οριζοντιογραφία ή και σε άλλες δίδονται οι λοιπές εναλλακτικές λύσεις.

γ) Τυπικά σχέδια φρεατίων και τεχνικών έργων πάσης φύσεως του δικτύου ομβρίων (φρεάτια ομβρίων, φρεάτια συμβολής και στόμια υδροσυλλογής σε κατάλληλες κλίμακες 1:50 ή 1:20 ή 1:10).

δ) Τυπικές διατομές των διαφόρων τμημάτων των ρευμάτων που διευθετούνται και των βασικών συλλεκτήρων και αγωγών του δικτύου ομβρίων, σε κατάλληλες κλίμακες (1:50 ή 1:20 ή 1:10).

ε) Χαρακτηριστικές διατομές οδών, στις οποίες φαίνονται οι θέσεις των αγωγών ομβρίων σε σχέση με τα υπόλοιπα δίκτυα κοινής ωφέλειας, εάν αυτό είναι δυνατόν και χαρακτηριστικό για το σκοπό της μελέτης.

στ) Κατά μήκος τομές σε κλίμακα 1:5.000 για τα μήκη και 1:100 ή 1:200 για τα ύψη των ρευμάτων που διευθετούνται και των εναλλακτικών λύσεων που μελετήθηκαν.

ζ) Κατά μήκος τομές των βασικών συλλεκτήρων ομβρίων όπως παραπάνω.

 

4. Τεύχος Υδραυλικών Υπολογισμών.

 

Οι υδραυλικοί υπολογισμοί των ρευμάτων που διευθετούνται και των βασικών συλλεκτήρων ομβρίων και των σοβαρών τεχνικών έργων.

 

5. Τεύχος καθορισμού κυρίων διαστάσεων σημαντικών έργων.

 

Προκαταρκτικός καθορισμός των κυρίων διαστάσεων των σημαντικών έργων, δηλαδή αντλιοστασίων και ειδικών διατομών αγωγών.

 

6. Τεύχος Προμετρήσεων.

 

Δίδονται γενικές προμετρήσεις των προτεινόμενων έργων που στηρίζονται στα σχέδια της Προμελέτης. Προμετρώνται για κάθε προτεινόμενη λύση και ξεχωριστά τα ακόλουθα:

- τα ρεύματα που διευθετούνται και οι περιφερειακές τάφροι.

- οι βασικοί συλλεκτήρες ομβρίων.

- το λοιπό δίκτυο ομβρίων.

 

7. Τεύχος Προϋπολογισμού δαπάνης.

 

Σε αυτό περιλαμβάνονται προϋπολογισμοί της απαιτούμενης δαπάνης κατασκευής των προτεινόμενων έργων συνολικά και κατά κατηγορίες, όπως περιγράφεται παραπάνω στις προμετρήσεις. Οι προϋπολογισμοί αυτοί προκύπτουν βασισμένοι στις ποσότητες του τεύχους των προμετρήσεων και των τιμών μονάδας που λαμβάνονται από την εκτέλεση παρόμοιας φύσης προσφάτων έργων.

 

8. Τεύχος Υπολογισμού Ετησίων Δαπανών.

 

Γίνεται προεκτίμηση των ετησίων δαπανών λειτουργίας (για ενέργεια, προσωπικό, διοίκηση, συντήρηση κ.λ.π.) και απόσβεσης.

 

9. Τεύχος απαιτούμενων συμπληρωματικών Εργασιών.

 

Καθορίζονται οι απαραίτητες εργασίες συγκέντρωσης συμπληρωματικών στοιχείων που απαιτούνται για την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης, όπως π.χ. τοπογραφικές εργασίες, εδαφοτεχνικές εργασίες κ.λ.π. με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς τους.

 

10. Δυνατότητα σύμπτυξης των παραπάνω Τευχών.

 

Επιτρέπεται η σύμπτυξη των τεχνικών τευχών σε ενιαίο τεύχος και των οικονομικών σε άλλο ενιαίο τεύχος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.