Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 215

Άρθρο 215: Τεύχη δημοπράτησης εγκαταστάσεων επεξεργασίας ακαθάρτων υδάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο στάδιο της προμελέτης εγκαταστάσεων επεξεργασίας ακαθάρτων υδάτων καταρτίζονται και τα τεύχη δημοπράτησής τους.

 

2. Στα τεύχη δημοπράτησης πρέπει να περιγράφονται τα γενικά χαρακτηριστικά και στοιχεία για πρόκληση συναγωνισμού, αποκλειόμενης με οποιοδήποτε τρόπο της περιγραφής ειδικών χαρακτηριστικών ορισμένου τύπου, συστήματος ή προϊόντος εργοστασίου, με την εξαίρεση της περιπτώσεως αποκλειστικότητας (πατέντα).

 

3. Τα τεύχη δημοπράτησης είναι:

 

α) Τεχνική Προδιαγραφή, στην οποία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

 

Σύντομη περιγραφή των εγκαταστάσεων υπό δημοπράτηση.
Οριζοντιογραφία σε κλίμακα 1:5.000 ή άλλη κατάλληλη της περιοχής που περιβάλλει το χώρο των εγκαταστάσεων, επί της οποίας σημειώνονται ο αποδέκτης, οι θέσεις εκβολής των ακαθάρτων υδάτων, οι θέσεις απόθεσης ιλύος κ.λ.π.
Οριζοντιογραφία σε κλίμακα 1:500 ή άλλη κατάλληλη με τα ακριβή όρια του διαθέσιμου χώρου και στοιχεία οριζοντιογραφικής και υψομετρικής θέσης εισόδου του αγωγού προσαγωγής και της θέσης εξόδου προς αποδέκτη με την απαιτούμενη πίεση.
Προβλεπόμενος όγκος των ακαθάρτων υδάτων και περιγραφή των απαιτήσεων για τον καθαρισμό των ακαθάρτων υδάτων (BOD, βαθμός καθαρισμού κ.λ.π.).
Τυχόν υποχρεωτικά χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων (π.χ. τρόπος διάθεσης ιλύος κ.λ.π.).
Άλλα χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων, τα οποία επηρεάζουν την επιλογή των προσφορών.
Στοιχεία τα οποία πρέπει να περιληφθούν στην προσφορά του Αναδόχου κατασκευής (π.χ. δαπάνες χωριστά για έργα πολιτικού μηχανικού και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, δαπάνες σε συνάλλαγμα, δαπάνες έργων διάθεσης ιλύος, ετήσιες δαπάνες λειτουργίας κ.λ.π.).

 

β) Τιμολόγιο - προσφορά.

γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός.

δ) Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

ε) Διακήρυξη δημοπρασίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.