Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 214

Άρθρο 214: Προμελέτη εγκαταστάσεων επεξεργασίας ακαθάρτων υδάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην προμελέτη των εγκαταστάσεων επεξεργασίας ακαθάρτων υδάτων πρέπει να περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

 

1. Έκθεση.

 

Με την έκθεση αυτή δίδονται τα παρακάτω:

 

α) Εκτίμηση του ημερήσιου όγκου των ακαθάρτων υδάτων (λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων) για τα αμέσως προσεχή έτη, την προσεχή εικοσαετία και την προσεχή 40ετία.

β) Εκτίμηση του προβλεπόμενου να παρατηρηθεί BOD (Βιοχημική απαίτηση σε οξυγόνο).

γ) Εξέταση των συνθηκών του αποδέκτη, της ικανότητας αυτοκαθαρισμού των υδάτων του και των συνεπειών του ευτροφισμού.

δ) Οι προτεινόμενες απαιτήσεις για τον καθαρισμό των ακαθάρτων υδάτων (βαθμός καθαρισμού κ.λ.π.).

ε) Προτάσεις για τον έλεγχο των βιομηχανικών αποβλήτων και την απαιτούμενη ενδεχομένως, προεπεξεργασία των αποβλήτων κάθε βιομηχανίας.

στ) Οι διάφορες μέθοδοι επεξεργασίας των ακαθάρτων υδάτων και διάθεσης της ιλύος που μπορούν να εφαρμοσθούν στην προκειμένη περίπτωση. Οι προτεινόμενες μέθοδοι πρέπει να είναι οι γενικά ευρέως αποδεκτές μέθοδοι για συνθήκες ανάλογες με τις τοπικές συνθήκες (κλίματος, γειτνίαση με κατοικημένους χώρους, δυνατότητες και σκοπιμότητες χρήσης αυτοματοποιημένων εγκαταστάσεων κ.λ.π.).

ζ) Σύγκριση των ενδεικτικών δαπανών εγκατάστασης και λειτουργίας για την εφαρμογή των παραπάνω μεθόδων και επιλογή της προσφορότερης μεθόδου.

 

Δίδονται προς αυτό τα παρακάτω στοιχεία για τις διάφορες εναλλακτικές λύσεις (λαμβάνοντας σταθερή την αξία του χρήματος κατά τον χρόνο κατασκευής και οικονομικής ζωής):

- Ενδεικτική δαπάνη κατασκευής.

- Διαχωρισμός της ενδεικτικής αυτής δαπάνης κατασκευής σε έργα διαφορετικής οικονομικής ζωής.

- Δαπάνες σε ξένο συνάλλαγμα.

- Ετήσιες δαπάνες λειτουργίας (για ενέργεια, προσωπικό, συντήρηση, διοίκηση κ.λ.π.).

- Χρόνος ζωής της εγκατάστασης (πραγματικός και οικονομικός χρόνος ζωής).

- Ετήσιες δαπάνες απόσβεσης.

- Κόστος της εγκατάστασης με αναγωγή των δαπανών κατασκευής και των ετησίων δαπανών λειτουργίας (κατά το χρονικό διάστημα της οικονομικής ζωής) σε αρχικό χρόνο.

- Στοιχεία σχετικά με τη δαπάνη κατασκευής των εγκαταστάσεων και τη δαπάνη λειτουργίας και απόσβεσης αυτών, για διάφορους βαθμούς καθαρισμού των ακαθάρτων υδάτων (π.χ. για 90% και 40%).

- Λειτουργικό διάγραμμα των εγκαταστάσεων καθαρισμού.

 

η) Προτάσεις σχετικά με τον τρόπο διάθεσης των λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων για τα αμέσως προσεχή έτη, για την προσεχή εικοσαετία και το απώτερο μέλλον (40ετία).

θ) Χρονική κλιμάκωση της κατασκευής των εγκαταστάσεων και σχετικά οικονομικά στοιχεία.

ι) Εκλογή των προσφερόμενων θέσεων για την κατασκευή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας ακαθάρτων υδάτων και την εκβολή στον αποδέκτη σε σχέση με το διαθέσιμο χώρο, την αξία της γης, την απόσταση από την πόλη και από το δίκτυο ακαθάρτων και την απόσταση του αποδέκτη των ακαθάρτων υδάτων.

 

2. Σκαριφήματα ερμηνευτικά του περιεχομένου της έκθεσης.

 

3. Χάρτης της ευρύτερης περιοχής με ενδείξεις που να ενδιαφέρουν τη μελέτη. Στον χάρτη αυτό πρέπει εκτός των άλλων να γίνει επισήμανση περιοχών που χρίζουν ιδιαίτερη προστασία, όπως π.χ. περιοχές κολύμβησης, τουριστικές περιοχές, κατοικημένες περιοχές κ.λ.π.

 

4. Οριζοντιογραφία σε κλίμακα 1:5.000 ή άλλη κατάλληλη της περιοχής που περιβάλλει το χώρο των εγκαταστάσεων, όπου σημειώνεται ο αποδέκτης, οι θέσεις εκβολής των ακαθάρτων υδάτων, οι θέσεις απόθεσης ιλύος, κ.λ.π.

 

5. Οριζοντιογραφία σε κλίμακα 1:500 ή άλλη κατάλληλη με τα ακριβή όρια του διαθέσιμου χώρου και στοιχεία οριζοντιογραφικής και υψομετρικής θέσης εισόδου του αγωγού προσαγωγής και της θέσης εξόδου προς τον αποδέκτη με την απαιτούμενη πίεση.

 

6. Οριζοντιογραφία σε κατάλληλη κλίμακα, της περιοχής εκβολής των ακαθάρτων υδάτων στον αποδέκτη, σε επαρκή έκταση, με βυθομετρικές καμπύλες.

 

7. Κατά μήκος τομή του υποβρύχιου αγωγού.

 

8. Τεύχος οικονομικών στοιχείων.

 

Στο τεύχος αυτό πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: (που αναφέρονται τόσο στη λύση που προκρίθηκε όσο και στις διάφορες εναλλακτικές λύσεις που εξετάστηκαν).

 

α) Υπολογισμός των ενδεικτικών δαπανών κατασκευής και διαχωρισμός αυτών σε έργα πολιτικού μηχανικού και ηλεκτρομηχανολογικά. Με τον ίδιο τρόπο διαχωρισμός της ενδεικτικής αυτής δαπάνης σε δαπάνες που αναφέρονται σε επιμέρους έργα διαφορετικής οικονομικής ζωής.

β) Εκτίμηση των απαιτούμενων δαπανών σε ξένον συνάλλαγμα.

γ) Εκτίμηση των συμπληρωματικών απαιτούμενων δαπανών π.χ. με απαλλοτρίωση και διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου.

δ) Εκτίμηση των δαπανών ετήσιας λειτουργίας και απόσβεσης. με τον ίδιο τρόπο στο τεύχος αυτό πρέπει να περιλαμβάνονται τα αναφερόμενα στην λύση που προκρίθηκε:

ε) Διαχωρισμός (κατά το εφικτό) των δαπανών κατασκευής, λειτουργίας και αποσβέσεως σε δαπάνες που αντιστοιχούν στα λύματα της πόλης και στα βιομηχανικά απόβλητα (σε σχέση με την ενδεχομένως επιβαλλόμενη προεπεξεργασία των αποβλήτων, από τις βιομηχανίες).

στ) Οικονομικά συμπεράσματα και χρονικός προγραμματισμός της κατασκευής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.