Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 213

Άρθρο 213: Προμελέτη δικτύων ακαθάρτων υδάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην προμελέτη των έργων ακαθάρτων περιλαμβάνονται:

 

1. Τεύχος Τεχνικής Έκθεσης.

 

Σε αυτό περιέχονται:

 

α) Εισαγωγή - Ιστορικό - Ανάθεση.

β) Σύντομη περιγραφή του τιθεμένου προβλήματος αποχέτευσης ακαθάρτων.

γ) Περιγραφή των υφιστάμενων έργων και αιτιολόγηση, όσον αφορά στην επάρκεια και δυνατότητα ένταξης αυτών στα προτεινόμενα έργα ή στην εγκατάλειψη αυτών.

δ) Περίληψη των τυχόν ειδικών μελετών που έχουν εκτελεστεί (γεωτεχνικών ερευνών, έρευνας στάθμης υπογείων υδάτων κ.λ.π.) με σκοπό τη δυνατότητα γρήγορης ενημέρωσης.

ε) Επαρκής τεχνικοοικονομική διερεύνηση των διαφόρων δυνατών λύσεων και επιλογή της προσφορότερης.

στ) Πλήρης περιγραφή της προτεινόμενης λύσεως. Ειδικότερα πρέπει να δίδονται:

 

- Περιγραφή της υφιστάμενης σήμερα κατάστασης αποχέτευσης ακαθάρτων, διοίκησης των έργων κ.λ.π.

- Σύντομη καταρχήν εκτίμηση των πολεοδομικών και χωροταξικών στοιχείων της κατοικημένης περιοχής (προβλεπόμενες επεκτάσεις, βιομηχανικές και τουριστικές ζώνες, ειδικές βιομηχανίες, οδικό δίκτυο και κατάσταση αυτού κ.λ.π.). Λαμβάνονται υπόψη τυχόν υπάρχουσες σχετικές μελέτες.

- Δημοσιογραφικά στοιχεία (πληθυσμός, πυκνότητες, μελλοντικές προοπτικές).

- Περιγραφή των υπολοίπων δικτύων κοινής ωφέλειας, εφόσον αυτά είναι εγκατεστημένα σε βάθη τέτοια, ώστε να προκύπτει πρόβλημα από τη διασταύρωση με το προβλεπόμενο δίκτυο ακαθάρτων, εάν αυτό είναι δυνατό. Τα σχετικά στοιχεία χορηγούνται στον Μελετητή από τους αρμόδιους Οργανισμούς, με μέριμνα του Εργοδότη (αρμόδια αρχή).

- Καθορισμός των ειδικών παροχών υπολογισμού των αγωγών του δικτύου ακαθάρτων βάσει προβλεπόμενου πληθυσμού, πυκνότητας οικήσεως, προβλεπόμενης κατανάλωσης ύδατος κ.λ.π. κατά ζώνες.

- Στοιχεία για τη στάθμη των υπογείων υδάτων.

- Περιγραφή και αιτιολόγηση των προτεινόμενων έργων, διατομών αγωγών, τύπων φρεατίων και υλικού κατασκευής.

- Συνοπτική ανάπτυξη του θέματος της επεξεργασίας των λυμάτων.

- Πρόγραμμα του συνόλου των έργων (δικτύων και εγκαταστάσεων καθαρισμού), δηλαδή προτεραιότητας κατασκευής και χρηματοδότησης των έργων με αναφορές σε κατασκευαστικές περιόδους, συνοδευόμενο από σχετικό διάγραμμα.

- Προτάσεις για τα οριστικά έργα που μελετήθηκαν με προϋπολογισμό της δαπάνης εκτέλεσής τους.

- Προτάσεις περί των απαιτούμενων προς τούτο εργασιών συγκέντρωσης συμπληρωματικών στοιχείων με την προεκτίμηση της δαπάνης αυτών.

 

2. Σχέδια.

 

α) Γενική οριζοντιογραφία με υψομετρικές καμπύλες σε κλίμακα 1:5.000 ή άλλη κατάλληλη, ξεχωριστά για τα ακάθαρτα και ξεχωριστά για τα όμβρια, στην οποίαν σημειώνονται:

- Τα προτεινόμενα κύρια έργα.

- Τα υφιστάμενα και τα διατηρητέα από αυτά κύρια έργα.

- Ο κεντρικός συλλεκτήρας ακαθάρτων και οι βασικοί συλλεκτήρες του δικτύου ακαθάρτων με ενδείξεις των βασικών στοιχείων τους, δηλαδή φορά νερού, διατομής κ.λ.π.

- Οι θέσεις, παροχές, υψόμετρα κ.λ.π. των τυχόν προτεινόμενων αντλιοστασίων.

Στην περίπτωση που μελετήθηκαν εναλλακτικές λύσεις στην ίδια οριζοντιογραφία ή και σε άλλες δίδονται οι λοιπές εναλλακτικές λύσεις.

 

β) Προσχέδια αντλιοστασίων σε κλίμακα 1:100 ή 1:50, στα οποία φαίνονται οι ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις, τύποι αντλιών, κινητήρων, μανομετρικά ύψη κ.λ.π.

γ) Τυπικά σχέδια φρεατίων και τεχνικών έργων πάσης φύσεως του δικτύου ακαθάρτων (φρεάτια επισκέψεως, φρεάτια συμβολής, έκπλυσης κ.λ.π.), σε κατάλληλες κλίμακες (1:50 ή 1:20 ή 1:10).

δ) Τυπικές διατομές των διαφόρων τμημάτων του κεντρικού συλλεκτήρα ακαθάρτων, των βασικών συλλεκτήρων και αγωγών του δικτύου ακαθάρτων, των ωθητικών αγωγών, των τυχόν υποβρυχίων αγωγών με την έδραση και στερέωση, σε κατάλληλες κλίμακες (1:50 ή 1:20 ή 1:10).

ε) Κατά μήκος τομές σε κλίμακα 1:5.000 για τα μήκη και 1:100 ή 1:200 για τα ύψη του κεντρικού συλλεκτήρα ακαθάρτων και των εναλλακτικών λύσεων αυτού που μελετήθηκαν.

στ) Κατά μήκος τομές των βασικών συλλεκτήρων ακαθάρτων όπως παραπάνω.

ζ) Κατά μήκος τομές τυχόν ωθητικών αγωγών ως ανωτέρω.

η) Οριζοντιογραφία σε κατάλληλη κλίμακα της ή των προτεινόμενων θέσεων κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.

θ) Χαρακτηριστικές διατομές οδών στις οποίες φαίνονται οι θέσεις των αγωγών ακαθάρτων σε σχέση με τα υπόλοιπα δίκτυα κοινής ωφέλειας, εάν αυτό είναι δυνατό και χαρακτηριστικό για το σκοπό της μελέτης.

 

3. Τεύχος Υδραυλικών Υπολογισμών.

 

Οι υδραυλικοί υπολογισμοί του κεντρικού συλλεκτήρα ακαθάρτων, των βασικών συλλεκτήρων και των τυχόν αντλιοστασίων. Στους υδραυλικούς υπολογισμούς εξετάζεται και το θέμα των ανεπαρκών ταχυτήτων στις ελάχιστες απορροές (ακαθάρτων) και προτείνονται τρόποι αντιμετώπισης (πλύσεις των επί κεφαλής κλάδων κ.λ.π.).

 

4. Τεύχος καθορισμού κυρίων διαστάσεων σοβαρών έργων.

 

Προκαταρκτικός καθορισμός των κυρίων διαστάσεων των σοβαρών έργων, δηλαδή αντλιοστασίων και ειδικής διατομής αγωγών.

 

5. Τεύχος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπολογισμών.

 

Εάν προτείνονται ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, δίδονται οι απαιτούμενοι υπολογισμοί για την αιτιολόγηση των εγκαταστάσεων αυτών, τον καθορισμό των κύριων χαρακτηριστικών και στοιχείων που να επιτρέπουν την προεκτίμηση της δαπάνης κατασκευής και ετησίας λειτουργίας.

 

6. Τεύχος Προμετρήσεων.

 

Δίδονται γενικές προμετρήσεις των προτεινόμενων έργων που στηρίζονται στα σχέδια της προμελέτης. Γίνεται προμέτρηση κάθε έργου ξεχωριστά για κάθε προτεινόμενη λύση και για τα διάφορα στάδια κατασκευής των έργων (αμέσως προσεχή έτη, εικοσαετία και 40ετία) και ξεχωριστά κατά κατηγορία έργων πολιτικού μηχανικού και εγκαταστάσεων ηλεκτρομηχανολογικών, αναλυτικότερα ως εξής:

 

α) Ο κεντρικός συλλεκτήρας ακαθάρτων

β) Οι βασικοί συλλεκτήρες ακαθάρτων

γ) Το λοιπό δίκτυο ακαθάρτων

δ) Τα αντλιοστάσια.

 

7. Τεύχος προϋπολογισμού δαπάνης.

 

Περιλαμβάνονται προϋπολογισμοί της απαιτούμενης δαπάνης κατασκευής των προτεινόμενων έργων συνολικά και κατά κατηγορίας, όπως περιγράφεται παραπάνω στις προμετρήσεις. Οι προϋπολογισμοί αυτοί προκύπτουν βάσει των ποσοτήτων του τεύχους των προμετρήσεων και τιμών μονάδας που λαμβάνονται από την εκτέλεση πρόσφατων έργων παρόμοιας φύσης.

 

8. Τεύχος Υπολογισμού Ετησίων Δαπανών.

 

Γίνεται προεκτίμηση των ετησίων δαπανών λειτουργίας (για ενέργεια, προσωπικό, διοίκηση, συντήρηση κ.λ.π.) και απόσβεσης. Επίσης δίδεται κατ' εκτίμηση το ύψος των πιθανών εσόδων από την εκμετάλλευση του έργου.

 

9. Τεύχος απαιτούμενων Συμπληρωματικών Εργασιών.

 

Καθορίζονται οι απαραίτητες εργασίες συγκέντρωσης συμπληρωματικών στοιχείων που απαιτούνται για την εκπόνηση της οριστικής μελέτης όπως π.χ. τοπογραφικές εργασίες κ.λ.π. με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς τους.

 

10. Δυνατότητα Σύμπτυξης ανωτέρω Τευχών.

 

Επιτρέπεται η σύμπτυξη των τεχνικών τευχών σε ενιαίο τεύχος και των οικονομικών σε άλλο ενιαίο τεύχος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.