Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 212

Άρθρο 212: Έκθεση εμπειρογνώμονα επί των εγκαταστάσεων επεξεργασίας ακαθάρτων υδάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η έκθεση του εμπειρογνώμονα συντάσσεται στην γλώσσα του και μεταφράζεται στην ελληνική από το Μελετητή. Με την έκθεση εξετάζονται τα ακόλουθα θέματα και διατυπώνονται σχετικές προτάσεις.

 

α) Οι συνθήκες του αποδέκτη ακαθάρτων υδάτων, η ικανότητα αυτοκαθαρισμού του και οι συνέπειες ευτροφισμού.

β) Για τη δυνατότητα εναλλακτικής χρησιμοποιήσεως περισσότερων αποδεκτών, πρέπει να εξετάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε λύσης και να διατυπώνεται πρόταση για την πλέον πρόσφορη λύση.

γ) Εξετάζονται οι απαιτήσεις για τον καθαρισμό των ακαθάρτων υδάτων, σε σχέση με την προβλεπόμενη χρήση του αποδέκτη.

δ) Εξετάζονται τα απόβλητα σημαντικών μονάδων ρυπάνσεως (ως π.χ. σφαγεία και βιομηχανίες) και διατυπώνονται προτάσεις για την ενδεχομένως απαιτούμενη προεπεξεργασία τους και τον τρόπο ελέγχου της καταλληλότητάς τους για την διοχέτευση στο δίκτυο υπονόμων και τις εγκαταστάσεις καθαρισμού.

ε) Τα ενδεδειγμένα προς εφαρμογή συστήματα επεξεργασίας των ακαθάρτων υδάτων και διάθεσης της ιλύος.

στ) Η καταλληλότερη θέση για την κατασκευή των εγκαταστάσεων, μετά την εξέταση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των υφιστάμενων δυνατοτήτων επιλογής θέσης.

ζ) Η καταλληλότερη θέση εκβολής των υδάτων (μετά την επεξεργασία τους) στον αποδέκτη.

η) Το απαιτούμενο πρόγραμμα ερευνών για τη συγκέντρωση στοιχείων που απαιτούνται για την εκπόνηση της μελέτης.

θ) Επισήμανση ειδικών θεμάτων προς εξέταση κατά την εκπόνηση της μελέτης.

ι) Ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης κατασκευής και λειτουργίας των προτεινόμενων εγκαταστάσεων και χρονικός προγραμματισμός της κατασκευής αυτών κατά στάδια.

 

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.