Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 207

Άρθρο 207: Οριστική μελέτη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σκοπός

 

Σκοπός της οριστικής μελέτης είναι ο καθορισμός των επιμέρους έργων της λύσης που έχει επιλεγεί στην Προμελέτη, βάσει τοπογραφικών στοιχείων που λαμβάνονται κατά κανόνα από τοπογραφικά διαγράμματα κατάλληλης κλίμακας.

 

2. Υπολογισμοί.

 

Οι σχετικοί υπολογισμοί κατά το στάδιο αυτό της μελέτης πρέπει να είναι πλήρεις προς εφαρμογή.

 

3. Διάρθρωση Οριστικής Μελέτης.

 

Η οριστική μελέτη αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:

 

α) Έκθεση.

β) Γενική οριζοντιογραφία.

γ) Οριζοντιογραφίες.

δ) Κατά μήκος τομές.

ε) Σχέδια Έργων.

στ) Τεύχος Υδραυλικών Υπολογισμών.

ζ) Τεύχος Στατικών Υπολογιστών.

η) Τεύχος ηλεκτρομηχανολογικών υπολογισμών και τεχνικών προδιαγραφών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

θ) Τεύχος Προμετρήσεων.

ι) Τεύχος ανάλυσης τιμών.

ι)α) Τεύχος Τιμολογίου.

ι)β) Τεύχος αναλυτικών και συνοπτικών προϋπολογισμών.

ι)γ) Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών.

ι)δ) Τεύχος Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

ι)ε) Προγραμματισμό εκτέλεσης των έργων.

ι)στ) Τεύχος οικονομοτεχνικής Μελέτης.

ι)ζ) Τεύχος Διακηρύξεων.

ι)η) Συνοπτική Έκθεση.

 

Το περιεχόμενο των παραπάνω στοιχείων της Οριστικής Μελέτης καθορίζεται σε γενικές γραμμές από τα παρακάτω, διευκρινίζοντας όμως ότι αυτή είναι δυνατόν να περιλαμβάνει και άλλα στοιχεία που απαιτούνται για το σκοπό της, κατόπιν πρότασης του Μελετητή και με την έγκριση του Εργοδότη (αρμόδια αρχή) στην τελευταία αυτή περίπτωση.

 

4. Έκθεση Οριστικής Μελέτης.

 

Στην έκθεση πρέπει να περιλαμβάνονται τα κατωτέρω οριζόμενα στοιχεία:

 

α) Εισαγωγή - Ιστορικό - Ανάθεση - Υφιστάμενες μελέτες.

β) Σύντομη περιγραφή του τιθεμένου προβλήματος ύδρευσης (διατιθέμενες πηγές, υπόγεια ύδατα, ποιότητα υδάτων, πολιτικοκοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της περιοχής κ.λ.π.).

γ) Παράθεση των ληφθέντων υπόψη χρήσιμων στοιχείων κατά την εκπόνηση της οριστικής μελέτης από τις υφιστάμενες μελέτες.

δ) Περιγραφή των προτεινόμενων έργων. Περιγραφή χάραξης των κυριότερων έργων, διατηρητέα έργα, περιγραφή των κυριότερων τεχνικών έργων.

ε) Βασικά τεχνικά δεδομένα που εφαρμόζονται στη σύνταξη της μελέτης, δηλαδή:

ε)α) Έργα υδροληψίας - αναγκαία και διατιθεμένη ποσότητα νερού.

ε)β) Αγωγοί μεταφοράς. Παροχές υπολογισμών - Τύποι υδραυλικών υπολογισμών.

ε)γ) Βασικά δεδομένα αντλιοστασίου. Ορθή θέση αυτού στην οριζοντιογραφία και κατανομή παροχής αντλιοστασίου, μανομετρικό ύψος ονομαστικής παροχής, ειδική στροφάριθμοι, επιλογή τύπου αντλιών, βαθμός αποδόσεως και ισχύς αντλιών, αντιπληγματική προστασία, περιγραφή δομικού μέρους αντλιοστασίου και θέματος θεμελίωσης.

ε)δ) Βασικά δεδομένα υδατόπυργου. Θέση κατασκευής. Μορφή του υδατόπυργου - σχετικές στάθμες - θέματα θεμελίωσης - περιγραφή της μεθόδου του στατικού υπολογισμού που εφαρμόστηκε σε συνδυασμό και με τη σεισμικότητα της περιοχής.

ε)ε) Έργα καθαρισμού - βελτίωσης - εξυγίανσης. Θέση των έργων - περιγραφή του δομικού μέρους τους - περιγραφή του συστήματος που εφαρμόστηκε.

ε)στ) Σύστημα διανομής.

στ) Προτεινόμενα προς διατήρηση έργα - αιτιολόγηση προτάσεως.

ζ) Πλήρεις γενικές χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις του προς χρησιμοποίηση ύδατος κατά τις διάφορες εποχές του έτους από τις οποίες να αποδεικνύεται η καταλληλότητα αυτού προς πόση είτε αυτούσιου είτε κατόπιν βελτίωσης, επεξεργασίας εξυγίανσης.

η) Τυχόν πρόσθετη υδρογεωλογική μελέτη που στηρίζεται σε υφιστάμενα στοιχεία όπως στοιχεία που λαμβάνονται από εκτελούμενες ερευνητικές εργασίες κατά τη διάρκεια της παρούσας οριστικής μελέτης. Η εν λόγω υδρογεωλογική έρευνα όπως και οι σχετικές ερευνητικές εργασίες εκτελούνται κατόπιν εντολής του Εργοδότη (αρμόδια αρχή) βάσει των οικείων Τεχνικών Προδιαγραφών.

θ) Βασικά δεδομένα στατικών υπολογισμών. Ισχύοντες κανονισμοί - παραδοχές φορτίσεως - παραδοχές σταθερών εδαφών που υπεισέρχονται στους στατικούς υπολογισμούς, παραδοχές σταθερών αντισεισμικών υπολογισμών - μέθοδοι αντισεισμικών υπολογισμών - ανεκτές τάσεις κ.λ.π.

ι) Κόστος του νερού ανά m3 κατά την πρώτη φάση λειτουργίας των έργων όπως και του προβλεπόμενου τελικού κόστους.

 

5. Γενική Οριζοντιογραφία.

 

Στη οριζοντιογραφία αυτή σε κλίμακα 1:10.000, με υψομετρικές καμπύλες, φαίνονται τα έργα που μελετήθηκαν στην οριστική μελέτη όπως και τα χαρακτηριστικά τους στοιχεία, δηλαδή γενική χάραξη των αγωγών μεταφοράς, των καταθλιπτικών των κυριών και πρωτευόντων αγωγών των εσωτερικών δικτύων, της φοράς νερού, παροχής, διαμέτρου, ταχύτητας, κλίσης πιεζομετρικής γραμμής, υλικού των σωλήνων, θέσεις παροχών, υψόμετρα πηγών, θέση - χωρητικότητα δεξαμενών - υψόμετρα θέσεις - παροχές - υψόμετρα αντλιοστασίων, υδατόπυργων, έργων βελτίωσης ύδατος κ.λ.π.

 

6. Οριζοντιογραφίες.

 

α) Σε κλίμακα 1:200 με υψομετρικές καμπύλες, της περιοχής των έργων υδροληψίας, δεξαμενών, υδατόπυργων αντλιοστασίων, εγκαταστάσεων καθαρισμού κ.λ.π. στις οποίες φαίνονται τα προτεινόμενα έργα και οι απαιτούμενα για την κατασκευή τους, εκτάσεις που απαλλοτριώνονται ανά έργο και συνολικά με κτηματολογικό πίνακα κ.λ.π.

 

β) Σε κλίμακα 1:2000 ή 1:1000 με υψομετρικές καμπύλες ανάλογα με τα διατιθέμενα διαγράμματα ή βάσει της χάραξης του αγωγού επί του εδάφους, με τις εξασφαλίσεις των κορυφών της όδευσης των πασσάλων των σταθερών υψομετρικών αφετηριών κ.λ.π. και γενικά κάθε χρήσιμου στοιχείου για την αναπασσάλωση της χάραξης του εξωτερικού υδραγωγείου στην οποία φαίνονται οι διάμετροι, το είδος και το μήκος των αγωγών από κόμβο σε κόμβο, τα πάσης φύσεως φρεάτια, τα λοιπά τεχνικά έργα, οι δεξαμενές, οι υδατόπυργοι οι εγκαταστάσεις καθαρισμού κ.λ.π. με τα χαρακτηριστικά τους υψόμετρα, οι αγκυρώσεις οι δικλείδες κ.λ.π.

 

γ) Σε κλίμακα 1:2000 ή 1:1000 με υψομετρικές καμπύλες ανάλογα με τα διατιθέμενα διαγράμματα, του εσωτερικού δικτύου στην οποία διαχωρίζονται με διάφορα χρώματα οι ζώνες υδροστατικής πίεσης, οι δεξαμενές που τροφοδοτούν τις ζώνες αυτές καθώς και οι αντίστοιχοι κεντρικοί αγωγοί. Στην οριζοντιογραφία αυτή διαχωρίζονται εμφανώς οι κύριοι, οι πρωτεύοντες οι δευτερεύοντες και οι λοιποί κλάδοι των αγωγών διανομής, το υλικό τους, οι διάμετροι και το μήκος των σωλήνων από κόμβο σε κόμβο οι δικλείδες τα κάθε φύσεως φρεάτια, το στόμια πυρκαγιάς, τα εκκενωτήρια κ.λ.π.

 

δ) Σε κλίμακα 1:2000, χωρίς το ρυμοτομικό σχέδιο της πόλης, στην οποία φαίνονται τα στοιχεία του υδραυλικού υπολογισμού η φορά των υδάτων που διοχετεύονται με βέλος, η αρίθμηση των κόμβων, οι πάσης φύσεως αγωγοί, οι διάμετροι το μήκος και το υλικό τους, η παροχή και η ταχύτητα του νερού, η κλίση της πιεζομετρικής γραμμής, οι κρίσιμες υδροστατικές πιέσεις, το υψόμετρο κάθε κόμβου και το διαθέσιμο φορτίο σε αυτόν όπως και κάθε άλλο στοιχείο απαραίτητο για την παρακολούθηση των υδραυλικών υπολογισμών πάνω στην οριζοντιογραφία αυτή.

 

ε) Σε κλίμακα 1:2000 του ρυμοτομικού σχεδίου, με τα οικοδομικά τετράγωνα και των σημείων ειδικών καταναλώσεων, από τα οποία να φαίνεται η τροφοδοτούμενη επιφάνεια από κάθε αγωγό όπως και ο τρόπος υπολογισμού της.

 

7. Κατά μήκος τομές.

 

α) Σε κλίμακα 1:2000 ή 1:1000 για τα μήκη και 1:200 ή 1:100 για τα ύψη, ανάλογα με αυτή της οριζοντιογραφίας που συντάχθηκε, των αγωγών του εξωτερικού δικτύου, στην οποία αναγράφονται όλα τα στοιχεία εδάφους, τα στοιχεία του υδραυλικού υπολογισμού, τα μήκη, οι διάμετροι και το υλικό των σωλήνων, η παροχή και η ταχύτητα του νερού, η κλίση της πιεζομετρικής γραμμής, τα υψόμετρα πυθμένα της τάφρου, οι κλίσεις του αγωγού, οι αεροεξαγωγοί, τα εκκενωτήρια και τα λοιπά τεχνικά έργα, τα φρεάτια διακοπής, οι δεξαμενές, οι υδατόπυργοι κ.λ.π., με τα χαρακτηριστικά υψόμετρα εισροής και εκροής του νερού κ.λ.π.

 

β) Συνοπτικές σε κλίμακες 1:10.000 ή 3:5.000 για τα μήκη και 1:10000 ή 1:500 για τα ύψη των αγωγών μεταφοράς, με τα στοιχείων των χαρακτηριστικών σημείων του εδάφους, στις οποίες σχεδιάζεται η πιεζομετρική γραμμή και αναγράφονται τα κυριότερα στοιχεία του υδραυλικού υπολογισμού οι διάμετροι και το υλικό των σωλήνων και γενικός κάθε άλλο στοιχείο που είναι χρήσιμο για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των υδραυλικών υπολογισμών.

 

γ) Με τον ίδιο τρόπο μηκοτομές των κυρίων και πρωτευόντων αγωγών διανομής όπως καθορίζεται στα εδάφια α και β της παρούσας για τους αγωγούς του εξωτερικού δικτύου.

 

8. Σχέδια έργων.

 

α) Γενικά και λεπτομερή σχέδια των έργων υδροληψίας γεωτρήσεων κ.λ.π. δεξαμενών, υδατόπυργων, φρεατίων, εγκαταστάσεων καθαρισμού, βελτίωσης και εξυγίανσης, τεχνικών έργων, υδατογεφυρών κ.λ.π. με τις απαιτούμενες όψεις, κατόψεις και τομές σε κατάλληλες κλίμακες (1:100 1:50 και μεγαλύτερες εφόσον απαιτείται) με όλες τις διαστάσεις αριθμητικώς γραμμένες, σχέδια λεπτομερειών των στοιχείων της κατασκευής τους σε κατάλληλες κλίμακες, σχέδια και διάταξη ξυλότυπων, αναπτύγματα και πίνακες σιδηρού οπλισμού, σχέδιο συνδεσμολογίας σωλήνων, ειδικών τεμαχίων, εξαρτημάτων, συσκευών κ.λ.π., διατάξεις ειδικών τεμαχίων στους κόμβους του εξωτερικού δικτύου με πίνακα αυτών (κομβολόγιο) στον οποίο οι κόμβοι φέρουν την ίδια αρίθμηση όπως στην οριζοντιογραφία του εσωτερικού δικτύου και γενικώς κάθε σχέδιον απαραίτητο για την έντεχνη και απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου. Πάνω στα σχέδια αναγράφονται και οι συνοπτικές προμετρήσεις των έργων.

 

β) Σχέδια αντλιοστασίων και λοιπών εγκαταστάσεων όπως παραπάνω με σχεδιαγράμματα υδραυλικής, μηχανολογικής και ηλεκτρικής εγκατάστασης φωτισμού και κίνησης τηλεσημάνσεως, τηλεχειρισμού κ.λ.π.

 

γ) Σχέδια κάθε υφιστάμενου έργου αγωγών κ.λ.π. που κρίνονται ως διατηρητέα και εντάσσονται στα προβλεπόμενα νέα έργα, αποδεικνύοντας την επάρκεια τους με σχετικούς υπολογισμούς.

 

δ) Στην περίπτωση χρήσης χαλυβδοσωλήνων πρέπει να προβλεφθούν τα απαραίτητα ειδικά τεμάχια που επιτρέπουν τις θερμοκρασιακές μεταβολές και εφόσον ενδεχομένως απαιτείται πρέπει να συνταχθεί μελέτη καθοδικής προστασίας των αγωγών.

 

9. Τεύχος Υδραυλικών Υπολογισμών.

 

Σε αυτό περιλαμβάνονται:

 

- Όλοι οι αναγκαίοι υδραυλικοί υπολογισμοί με τους οποίους αποδεικνύεται η ορθότητα των μορφών και διαστάσεων έργων που εκλέχτηκαν για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο προορίζονται.

- Μέθοδοι υδραυλικών υπολογισμών, σχετικοί τύποι και νομογραφήματα, στοιχεία και σχετικές παραδοχές.

- Μέθοδοι υπολογισμού παροχών, σχετικοί τύποι.

- Υπολογισμοί παροχών και αποτελέσματα.

- Υπολογισμοί των διαμέτρων των σωλήνων από κόμβο σε κόμβο καθώς και του διαθέσιμου φορτίου σε κάθε κόμβο. (Κλάση σωλήνων, υλικό κατασκευής, τύπος συνδέσμων και αιτιολόγηση αυτών βάσει των υδραυλικών υπολογισμών και των συνθηκών εργασίας).

 

Ξεχωριστά δίδονται:

 

α) Οι υδραυλικοί υπολογισμοί του εξωτερικού δικτύου.

β) Οι υδραυλικοί υπολογισμοί του εσωτερικού δικτύου.

γ) Οι υδραυλικοί υπολογισμοί των εγκαταστάσεων καθαρισμού, βελτίωσης και εξυγίανσης του ύδατος.

 

10. Τεύχος Στατικών Υπολογιστών.

 

Σε αυτό πρέπει να περιλαμβάνονται και να αιτιολογούνται πλήρως η ανάλυση των κατασκευών σε στατικούς φορείς, η παραδοχή στήριξης των φορέων και οι απλουστευτικές παραδοχές στήριξης και λειτουργίας των φορέων που γίνονται. Σε περίπτωση εφαρμογής τύπων και μεθόδων που δεν τυγχάνουν συνήθους χρήσεως πρέπει να αναγράφεται η σχετική βιβλιογραφία (βιβλίο - σελίδα). Οι υπολογισμοί συντάσσονται με εφαρμογή των κοινώς αποδεκτών θεωριών και κανόνων της στατικής και καλύπτουν όλα τα κατασκευαστικά στοιχεία των έργων με τους δυσμενέστερους παραδεκτούς συνδυασμούς στατικών και δυναμικών φορτίων (π.χ. πιέσεων ανέμων, θερμοκρασιών μεταβολών, υποχωρήσεων στηρίξεων, δευτερευουσών εντατικών καταστάσεων, συστολής από πήξη, ερπυσμού, σεισμού κ.λ.π.) σε συνδυασμό με τους ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισμούς.

 

Σε ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι πιθανή να υπάρξει δυσμενέστερη καταπόνηση κατά τη διάρκεια της κατασκευής των έργων, που δε λαμβάνεται υπόψη λόγω της απαιτούμενης σοβαρής αύξησης των διαστάσεων πρέπει να εφιστάται η προσοχή του κατασκευαστή με επισήμανση με κεφαλαία γράμματα πάνω στο κατασκευαστικό σχέδιο όπως π.χ. προκειμένου για τοίχωμα αντλιοστασίου που υπολογίστηκα με την παραδοχή στήριξης στην πλάκα της οροφής, η επίχωση να γίνει μετά την εξασφάλιση της στήριξης. Η μέθοδος στατικού υπολογισμού των κατασκευών που εφαρμόζεται μέσω της οποίας είναι απαραίτητη η επίτευξη στεγανότητας, πρέπει να είναι η αρμόζουσα για το λόγο αυτό. Στο υπόψη τεύχος πρέπει να περιλαμβάνονται και οι υπολογισμοί εδαφοτεχνικών ερευνών, βάσει στοιχείων που λαμβάνονται από το σχετικό τεύχος ερευνών εδαφομηχανικής. Οι για αυτό τυχόν απαιτούμενες για τη σύνταξη των στατικών υπολογισμών εδαφοτεχνικές έρευνες εκτελούνται βάσει των οικείων Τεχνικών Προδιαγραφών. Περιλαμβάνονται επίσης οι υπολογισμοί των απαιτούμενων αγκυρώσεων των σωλήνων και των λοιπών κατασκευών. Ειδικά για τις σωληνώσεις αντλιοστασίου τα σχετικά στοιχεία λαμβάνονται από το τεύχος του ηλεκτρομηχανολογικού υπολογισμού.

 

11. Τεύχος ηλεκτρομηχανολογικών υπολογισμών και Τεχνικών Προδιαγραφών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

 

α) Ηλεκτρομηχανολογικοί υπολογισμοί.

 

Στο τεύχος αυτό δίδονται οι απαιτούμενοι ηλεκτρομηχανολογικοί υπολογισμοί και στοιχεία για την πλήρη αιτιολόγηση των προτεινόμενων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων όπως ειδικότερα καθορίζεται παρακάτω, διευκρινίζοντας όμως ότι δυνατόν να συμπεριλαμβάνονται και άλλοι υπολογισμοί και στοιχεία που απαιτούνται για το σκοπό της μελέτης. Τα τελευταία ταύτα παρεχόμενα με πρόταση του μελετητή και με έγκριση του Εργοδότη (αρμόδια αρχή).

 

- Γενική διάταξη των έργων και αρχές λειτουργίας του συστήματος αυτών.

- Διάταξη ασφάλειας.

- Ονομαστική παροχή λειτουργίας του αντλιοστασίου.

 

Προκειμένου για πρόβλεψη υδατόπυργου δίδονται οι στάθμες ελέγχου λειτουργίας και οι στάθμες ασφάλειας εντός του υδατόπυργου.

 

- Καθορισμός αριθμού αντλιών και ονομαστικών παροχών.

- Προκειμένου για πρόβλεψη υδατόπυργου υπολογισμός της χωρητικότητας τούτου.

- Γεωργικό και μανομετρικό ύψος ονομαστικής παροχής αντλιών.

- Ειδικοί στροφάριθμοι και τύποι αντλιών.

- Βαθμός αποδόσεως και ισχύς αντλιών.

- Κινητήρες (Τύπος, μετάδοση κίνησης, ισχύς).

- Υποσταθμοί παροχής ηλεκτρικής ενέργειας μετά διερεύνησης του απαιτούμενου αριθμού μετασχηματιστών. Διατάξεις προστασίας.

- Τρόπος λειτουργίας αντλιοστασίων, τυχόν τηλεκίνηση και τηλεσήμανση.

- Αντιπληγματικός έλεγχος αντλιοστασίου.

- Λοιπός εξοπλισμός αντλιοστασίων.

 

β) Τεχνικές Προδιαγραφές.

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια και εγκατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των αντλιοστασίων, των υδατόπυργων, των εγκαταστάσεων (καθαρισμού, βελτίωσης και εξυγίανσης του ύδατος) όπως και των σωληνώσεων αυτών. Ειδικότερα δίδονται τα παρακάτω στοιχεία καθώς και κάθε άλλο στοιχείον που απαιτείται για τον παραπάνω σκοπό.

 

- Εφαρμοστέες Προδιαγραφές για την κατασκευή, εγκατάσταση, δοκιμές και έλεγχου των ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των σωληνώσεων των παραπάνω έργων.

- Στοιχεία που υποβάλλονται από τον Ανάδοχο της κατασκευής των προκειμένων έργων όπως π.χ. για τις αντλίες, τους ηλεκτροκινητήρες, τους μετασχηματιστές, τους μετρητές παροχής, τις σωληνώσεις, τα αεροφυλάκια, το τυχόν σύστημα τηλεσημάνσεως, και τηλεελέγχου, τα όργανα υψηλής τάσης, τον πίνακα χαμηλής τάσης την γερανογέφυρα κ.λ.π.

- Δοκιμές στο εργοστάσιο, δοκιμές εγκατάστασης και δοκιμές εγκατάστασης και δοκιμές οριστικής παραλαβής.

- Τρόποι επιμέτρησης και πληρωμής.

- Προβλεπόμενα για προμήθεια υλικά, γενικές απαιτήσεις και ειδικές απαιτήσεις.

- Αναγραφή του όρου ότι για τα μηχανήματα και Τμήματα γενικά των εγκαταστάσεων που κατασκευάζονται στην Ελλάδα γίνεται δοκιμή στο εργοστάσιο κατασκευής.

- Περιγραφή των όρων τους οποίους πρέπει να πληροί η τυχόν απαιτουμένη εναποθήκευση μετά την προσκόμιση στην περιοχή των έργων και πριν την τοποθέτηση.

- Περιγραφή δοκιμών που θα εκτελεστούν μετά την εγκατάσταση.

- Περιγραφή του τρόπου επιμέτρησης και πληρωμής. Κατά κανόνα για κάθε αυτοτελές τεμάχιο της εγκατάστασης πρέπει να ορίζονται δύο τιμές, από τις οποίες η μια για την προμήθεια και την προσκόμιση εντός της περιοχής των έργων και η άλλη για την τοποθέτηση.

 

Το τεύχος αυτό όπως και τα σχετικά σχέδια και οι παράγραφοι της ανάλυσης τιμών, του τιμολογίου, της προμέτρησης και του προϋπολογισμού συντάσσονται και υπογράφονται από διπλωματούχους μηχανολόγους - ηλεκτρολόγους.

 

12. Τεύχος Προμέτρησης.

 

Οι προμετρήσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με καθοριζόμενο τρόπο επιμέτρησης στις Τεχνικές Προδιαγραφές των έργων. Οι προμετρήσεις των χωματουργικών διαμήκων έργων πρέπει να γίνονται βάσει των στοιχείων των αντίστοιχων μηκοτομών. Για όσα τεχνικά έργα συντάσσεται ίδιο σχέδιο, πρέπει βάσει αυτού να συντάσσεται η προμέτρηση στην οποία δεν περιέχεται καμία ποσότητα λόγω απρόβλεπτων και η στρογγύλευση περιορίζεται στην επιλογή των δεκαδικών ψηφίων με αναγραφή του πλησιέστερου ακέραιου αριθμού. Στο τεύχος των προμετρήσεων περιλαμβάνονται και οι βοηθητικές προμετρήσεις που απαιτούνται για τη σύνταξη κονδυλίων της Ανάλυσης Τιμών.

 

Το τεύχος των προμετρήσεων συνοδεύεται:

 

α) Από τις παραπάνω αναλυτικές και ξεχωριστές προμετρήσεις των έργων.

β) Από συνοπτικές προμετρήσεις των ακόλουθων έργων:

β)α) Των έργων υδροληψίας.

β)β) Των κεντρικών αγωγών μεταφοράς κατά τμήματα με τα τεχνικά έργα.

β)γ) Των αγωγών τροφοδοσίας κάθε ενός από τους οικισμούς ή τμήματος της περιοχής με τα τεχνικά έργα.

β)δ) Των αγωγών διανομής του εσωτερικού δικτύου κάθε οικισμού κατά ζώνη υδροστατικής πιέσεως (υψηλή, μεσαία, χαμηλή) και κατά κατηγορία αγωγού (κεντρικοί, πρωτεύοντες, δευτερεύοντες, τριτεύοντες).

β)ε) Των δεξαμενών αποθήκευσης, των υδατόπυργων κ.λ.π. ξεχωριστά για κάθε τέτοιο έργο.

β)στ) Των αντλιοστασίων ξεχωριστά για κάθε αντλιοστάσιο, με ιδιαίτερες προμετρήσεις για τα έργα πολιτικού μηχανικού και χωριστά για τα ηλεκτρομηχανολογικά έργα.

β)ζ) Ομοίως όπως στο εδάφιο β)β)στ της παρούσας, προμέτρηση των εγκαταστάσεων τηλεχειρισμού, σήμανσης, τηλεπικοινωνίας κ.λ.π.

β)η) Των εγκαταστάσεων καθαρισμού, βελτίωσης και εξυγίανσης ξεχωριστά κατ' είδος αυτών και κατηγορία έργων (πολιτικού μηχανικού, υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις).

β)θ) Των σωλήνων των ειδικών τεμαχίων εξαρτημάτων, συσκευών κ.λ.π. κατά τμήματα του έργου ή εγκατάστασης όπως παραπάνω.

γ) Συνοπτική ανακεφαλαιωτική προμέτρηση προμηθειών εφοδίων ύδρευσης.

 

13. Τεύχος Αναλύσεως Τιμών.

 

α) Σε τούτο πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επιμέρους εργασίες κάθε κονδυλίου, όπως περιγράφονται στην αντίστοιχη προδιαγραφή. Οι αποδόσεις εκτέλεσης εργασιών πρέπει να λαμβάνονται καταρχήν από εγκεκριμένες αναλύσεις του Εργοδότη (αρμόδια αρχή), αν αυτές δεν υπάρχουν από εγκεκριμένες παλαιότερες μελέτες παρόμοιων έργων.

 

β) Πίνακας περιεχομένων. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται ξεχωριστά όλα τα βοηθητικά και τα κονδύλια εφαρμογής με αναγραφή της τεχνικής προδιαγραφής και της τιμής που αντιστοιχούν.

 

γ) Διατάξεις και στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη κατά τη σύνταξη της ανάλυσης.

 

δ) Τιμές ημερομισθίων. Οι τιμές αυτές λαμβάνονται από το Πρακτικό του Τμήματος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων του Νόμου της περιοχής των έργων και για το προηγούμενο εξάμηνο της συμβατικής ημερομηνίας υποβολής της μελέτης. Ειδικά, προκειμένου για μελέτες που έχουν χρόνο περάτωσής τους μικρότερο ή ίσο του εξαμήνου ο μελετητής μπορεί να χρησιμοποιήσει τιμές του τρέχοντος εξαμήνου της συμβατικής υποβολής, εφόσον υφίστανται τέτοιες από την αρμόδια αρχή. Οι τιμές ημερομισθίων, που λαμβάνονται από το παραπάνω πρακτικό προσαυξάνονται κατά το εκάστοτε ισχύον ποσοστό για την αντιμετώπιση δαπανών εργοδοτικής εισφοράς υπέρ ΙΚΑ, για το υπαγόμενο προσωπικό στην ασφάλιση του Ιδρύματος, για ασφάλιστρα λοιπού προσωπικού, δωρόσημο, επίδομα, άδεια, ημερομίσθια εξαιρέσιμων ημερών, εισφορά εργατικής εστίας, ημερομίσθια κανονικής άδειας, ημερομίσθια απουσίας λόγω ασθενείας, αποζημίωση λόγω ανάλυσης, χαρτοσήμανση αποδείξεων, εισφορά υπέρ επικουρικών Ταμείων κ.λ.π.

 

Το ποσοστό αυτό αναγόμενο τελικά σε συντελεστή Ε% καθορίζεται με απόφαση του Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

 

ε) Τιμές υλικών επιτόπου των έργων. Οι τιμές αυτές λαμβάνονται από το προαναφερόμενο κατά περίπτωση Πρακτικό. Τιμές που προσαυξάνονται λόγω μη πρόβλεψης τυχόν δαπάνης μεταφοράς από το Πρακτικό συνοδεύονται με διακριτικό σύμβολο.

 

στ) Τιμές ημερομισθίων και υλικών που δεν περιλαμβάνονται στο παραπάνω αναφερόμενο Πρακτικό, προτείνονται πριν την υποβολή της μελέτης από το μελετητή στον Εργοδότη (αρμόδια αρχή) συνυποβάλλοντας και τα σχετικά στοιχεία, για έγκριση.

 

ζ) Μισθώματα Μηχανήματα.

 

η) Ημερήσιες δαπάνες μηχανημάτων.

 

θ) Τύπος υπολογισμού δαπάνης εργοταξιακών μεταφορών. Ο τύπος αυτός πρέπει να είναι ο εκάστοτε οριζόμενος από τον Εργοδότη (αρμόδια αρχή) και καθορίζεται με τη σύμβαση.

 

Για τις εμπορευματικές μεταφορές εφαρμόζεται ο οικείος με το είδος μεταφοράς τρόπος κοστολόγησης.

 

ι) Βοηθητικές Τιμές.

 

ι)α) Τιμές εφαρμογής.

 

ι)β) Προκειμένου για χωματουργικές εργασίες εάν λόγω των τοπικών συνθηκών παρίσταται η ανάγκη εκτέλεσης αυτών και με τα χέρια πρέπει να καταρτισθούν τα αντίστοιχα άρθρα για δυο διακεκριμένες περιπτώσεις εκτέλεσης των έργων, δηλαδή:

 

- Για την περίπτωση χρήσης μηχανημάτων και

- Για την περίπτωση χρήσης εργατικών χειρών.

 

14. Τεύχος Τιμολογίου.

 

Για κάθε κονδύλι πρέπει να αναγράφεται η ονομασία του κονδυλίου και να γίνεται παραπομπή στην αντίστοιχη προδιαγραφή η οποία πρέπει να περιγράφει λεπτομερέστερα τον τρόπο εκτέλεσης, τους όρους και τον τρόπο επιμέτρησης. Στο τιμολόγιο δεν γίνεται περιγραφή των επιμέρους εργασιών ή όρων εργασίας κ.λ.π. Εξαίρεση γίνεται μόνο όπου επιβάλλεται διάκριση μεταξύ διαφόρων περιπτώσεων που περιλαμβάνονται στην ίδια Τεχνική Προδιαγραφή.

 

Το περιεχόμενο του τεύχους διαρθρώνεται ως εξής:

 

α) Πίνακας Περιεχομένων. Στον πίνακα αυτόν καταχωρούνται:

α)α) Ξεχωριστά κατά κατηγορία έργων (πολιτικού μηχανικού, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων καθαρισμού κ.λ.π. ύδατος) όλα τα κονδύλια εφαρμογής με αναγραφή των αντίστοιχων Τεχνικών Προδιαγραφών.

α)β) Τα κονδύλια προμήθειας εφοδίων ύδρευσης με αναγραφή των αντίστοιχων Τεχνικών Προδιαγραφών. Η προμήθεια των εν λόγω υλικών προβλέπεται ξεχωριστά με ιδιαίτερο διαγωνισμό.

β) Γενικός όρος.

Πρέπει να τίθεται όρος ότι για την κατασκευή των έργων ως ισχύουσες τιμές ημερομισθίων και υλικών θεωρούνται οι τιμές του Πρακτικού του Τμήματος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων του Νομού της περιοχής των έργων του εξαμήνου δημοπράτησης των έργων. Οι αναγραφόμενες στο τεύχος βασικές τιμές όπως στο εδάφιο δ της παραγράφου 13 του παρόντος παρέχουν τον προϋπολογισμό του έργου κατά την υποβολή της μελέτης.

γ) Πίνακας Βασικών Τιμών Ημερομισθίων.

δ) Πίνακας Βασικών Τιμών Υλικών επιτόπου των έργων (εκτός εάν προβλέπεται αλλιώς).

ε) Τύποι εργοταξιακών μεταφορών και οι μέσες αποστάσεις μεταφοράς των υλικών.

στ) Μισθώματα μηχανημάτων (ημερήσια).

ζ) Κονδύλια εφαρμογής ξεχωριστά κατά κατηγορία έργων όπως στο εδάφιο α της παρούσας.

η) Στις τιμές ανάλυσης όσο και του τιμολογίου, κανένα ποσοστό δεν περιλαμβάνεται για τα γενικά έξοδα και το όφελος εργολάβου. Το εκάστοτε καθοριζόμενο ποσοστό, που εξαρτάται από τον τρόπο χρηματοδότησης του έργου, προστίθεται τελικά στον προϋπολογισμό.

 

15. Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών έργων Πολιτικού Μηχανικού.

 

Για τις εργασίες και τα υλικά πρέπει να περιγράφονται σαφώς οι όροι τους οποίους πρέπει να πληρούν όπως και οι δοκιμές και ο τρόπος επιμέτρησης αυτών. Έτσι π.χ. προκειμένου για σωλήνες πρέπει να δίδονται κατά διάμετρο και στατική πίεση χρήσης, το υλικό κατασκευής, στοιχεία που καθορίζουν την ποιότητα τους, το πάχος των σωλήνων, το είδος των συνδέσμων (κύρια μορφολογικά χαρακτηριστικά, υλικό και ιδιότητες αυτού), οι δοκιμασίες πριν την εγκατάσταση και οι δοκιμασίες των εγκατεστημένων αγωγών κ.λ.π. σαφείς και χωρίς παραπομπές σε κανονισμούς και πρότυπα εργοστασίων. Επίσης προκειμένου για σωλήνες πρέπει να καθορίζονται τα όρια επάρκειας αυτών σε υδραυλικό πλήγμα.

 

Δίδονται ξεχωριστά:

 

α) Τεχνικές Προδιαγραφές έργων πολιτικού μηχανικού.

β) Τεχνικές Προδιαγραφές προμήθειας σωλήνων, ειδικών τεμαχίων, εξαρτημάτων, συσκευών.

γ) Τεχνικές Προδιαγραφές έργων καθαρισμού, βελτίωσης, εξυγίανσης.

 

16. Τεύχος αναλυτικών και συνοπτικών προϋπολογισμών.

 

Για τους αναλυτικούς προϋπολογισμούς πρέπει να προτάσσονται αντίστοιχοι πίνακες των κονδυλίων του έργου, στους οποίους σε μια στήλη του αναγράφονται οι ακριβείς ποσότητες, όπως προέκυψαν από την προμέτρηση, σε άλλη δε στήλη οι στρογγυλεμένες ποσότητες, οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη στους εν λόγω προϋπολογισμούς. Η στρογγύλευση πρέπει να γίνεται στον πλησιέστερο προς τα πάνω στρογγυλό αριθμό, υπό τον όρο ότι η διαφορά λόγω στρογγύλευσης κάθε ποσότητας θα είναι μικρότερη του 1% της ποσότητας αυτής. Η ανωτέρω στρογγυλεμένη προμέτρηση λαμβάνεται υπόψη τόσο για τους προϋπολογισμούς δαπάνης των έργων, όσο και για τον καθορισμό της αμοιβής του Μελετητή. Το περιεχόμενο του τεύχους του προϋπολογισμού δαπάνης διαρθρώνεται ως ακολούθως:

 

α) Αναλυτικοί προϋπολογισμοί έργων Πολιτικού Μηχανικού, κατά την ίδια σειρά και τάξη στις οποίες ζητούνται οι αναλυτικές προμετρήσεις.

β) Αναλυτικοί προϋπολογισμοί ηλεκτρομηχανολογικών έργων, όπως παραπάνω.

γ) Αναλυτικοί προϋπολογισμοί έργων καθαρισμού, βελτίωσης, εξυγίανσης όπως παραπάνω.

δ) Αναλυτικοί προϋπολογισμοί δαπανών προμήθειας σωλήνων, ειδικών τεμαχίων, εξαρτημάτων και λοιπών εφοδίων ύδρευσης κατά τμήματα του έργου ή εγκατάστασης.

ε) Συνοπτικός προϋπολογισμός δαπανών, περιλαμβάνων τις δαπάνες κατά την ίδια σειρά και τάξη, επί των ιδίων αντικειμένων, όπως αναγράφονται στην συνοπτική προμέτρηση.

στ) Ανακεφαλαιωτικός προϋπολογισμός των παραπάνω αναλυτικών προϋπολογισμών.

ζ) Πίνακας παραγγελίας σωλήνων, ειδικών τεμαχίων, εξαρτημάτων και λοιπών εφοδίων ύδρευσης κατά τμήματα του έργου και συνολικά.

 

17. Τεύχος Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

 

Αυτό πρέπει να περιλαμβάνει:

 

α) Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων εκτέλεσης των έργων Πολιτικού Μηχανικού.

β) Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων εκτέλεσης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

γ) Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων για την προμήθεια σωλήνων, ειδικών τεμαχίων, εξαρτημάτων, μηχανημάτων, συσκευών κ.λ.π. εφοδίων ύδρευσης.

 

18. Προγραμματισμός εκτέλεσης των έργων.

 

Αυτός πρέπει να περιλαμβάνει:

 

α) Έκθεση στην οποία αναγράφονται τα απαιτούμενα χρονικά διαστήματα για την εκτέλεση των έργων, η σειρά εκτέλεσης αυτών και η δαπάνη που αντιστοιχεί σε κάθε ένα από αυτά.

β) Παραστατικό διάγραμμα Προγραμματισμού.

γ) Πίνακα του απαραιτήτου εξοπλισμού για την εκτέλεση των έργων.

 

19. Τεύχος Οικονομοτεχνικής Μελέτης.

 

Με βάση τα στοιχεία της οριστικής μελέτης και σε σχέση με τον προγραμματισμό και την ενδεχομένη σταδιακή εκτέλεση του έργου, δίδονται:

 

α) Οι ετήσιες δαπάνες συντήρησης και επισκευών, αποσβέσεως, εγκαταστάσεων, λειτουργίας (λόγω προσωπικού, κατανάλωσης ενέργειας κ.λ.π.), διοίκησης και εξυπηρέτησης κεφαλαίων κατασκευής.

β) Το προκύπτον κόστος ανά m3 νερού που προσφέρεται στην κατανάλωση και μάλιστα για τα διάφορα στάδια λειτουργίας του έργου.

γ) Η ετησία επιβάρυνση ανά εξυπηρετούμενο άτομο.

 

20. Τεύχος Διακηρύξεων.

 

Περιλαμβάνει διακηρύξεις ξεχωριστά:

 

α) Για έργα πολιτικού μηχανικού.

β) Για έργα ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

γ) Για έργα βελτίωσης, καθαρισμού και εξυγίανσης.

δ) Για προμήθεια σωλήνων, ειδικών τεμαχίων, εξαρτημάτων.

 

21. Συνοπτική Έκθεση.

 

Η Έκθεση αυτή είναι περίληψη της Οριστικής Μελέτης που εκπονήθηκε, όπως αυτή έχει τυχόν τροποποιηθεί από τον Εργοδότη (αρμόδια αρχή). Η Συνοπτική Έκθεση περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 

α) Σύντομη περιγραφή του τιθεμένου προβλήματος ύδρευσης.

β) Σχέδιο ύδρευσης που μελετήθηκε.

γ) Χάρτη, διαγράμματα και τεύχη ως εξής:

γ)α) Χάρτη σε κλίμακα 1:20.000, στον οποίο σημειώνονται τα προς κατασκευή έργα που μελετήθηκαν και τα εντασσόμενα από τα υφιστάμενα έργα, με κατάλληλο συμβολισμό ώστε να είναι σαφής η διάκριση.

γ)β) Διαγράμματα σε κατάλληλη κλίμακα, ενδεικτικά των βασικών έργων.

γ)γ) Προγραμματισμός εκτέλεσης των έργων.

γ)δ) Υπολογισμό του κόστους του νερού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.