Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 206

Άρθρο 206: Προμελέτη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σκοπός.

 

Σκοπός της Προμελέτης έργων ύδρευσης είναι η εκλογή της προτιμητέας λύσεως ως προς τη μορφή και τη διάταξη του όλου έργου.

 

2. Η εκλογή αυτή βασίζεται πάνω στα πορίσματα των παρακάτω Ειδικών Μελετών σε συνδυασμό με τη διερεύνηση των τεχνικοοικονομικών προβλημάτων δηλαδή:

 

α) Της Υδρογεωλογικής Μελέτης της περιοχής των πηγών και της Υδροληψίας - προκειμένου για εξωτερικό υδραγωγείο - που βασίζεται πάνω σε υφιστάμενα στοιχεία όπως και λαμβανομένων στοιχεία από εκτελούμενες ερευνητικές εργασίες κατά τη διάρκεια της Προμελέτης. Η εν λόγω υδρογεωλογική έρευνα όπως και οι σχετικές ερευνητικές εργασίες εκτελούνται βάσει των οικείων Τεχνικών Προδιαγραφών που προβλέπονται στην εγκεκριμένη Προκαταρκτική Μελέτη όρων και ερευνών όπως και των τυχόν νεώτερων εντολών του Εργοδότη (αρμόδια αρχή). Σε περίπτωση Προμελέτης εσωτερικού υδραγωγείου η προκειμένη Υδρογεωλογική Μελέτη εκπονείται μετά από ειδική εντολή του Εργοδότη (αρμόδια αρχή).

 

β) Της τυχόν απαιτούμενης Γεωλογικής Μελέτης και των σχετικών ερευνών, οι οποίες εξαντλούνται πλήρως και εκτελούνται σύμφωνα με τις οικείες Προδιαγραφές. Η Μελέτη αυτή εκπονείται εάν υφίσταται σχετική πρόβλεψη στη Σύμβαση, ή σε αντίθετη περίπτωση μετά από εντολή του Εργοδότη (αρμόδια αρχή).

 

3. Διάρθρωση Προμελέτης.

 

Η προμελέτη αποτελείται από τις ακόλουθες επιμέρους μελέτες:

 

α) Υδρογεωλογική Μελέτη.

β) Γεωλογική Μελέτη εφόσον αυτή προβλέπεται.

γ) Τεχνική Προμελέτη και

δ) Συνοπτική Έκθεσης.

 

Κατά την εκπόνηση των παραπάνω επιμέρους μελετών, λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα των ερευνητικών εργασιών που γίνονται κατά την εκπόνηση της Προκαταρκτικής Μελέτης, τα υφιστάμενα στοιχεία και τα νεώτερα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στο μεταξύ. Διερευνώνται επίσης οι επιπτώσεις πάνω στα συμπεράσματα της Προκαταρκτικής Μελέτης.

 

4. Διάρθρωση Τεχνικής Προμελέτης:

 

Η Τεχνική Προμελέτη βασίζεται πάνω στα πορίσματα των ειδικών μελετών και περιλαμβάνει:

 

α) Έκθεση

β) Σχέδια και

γ) Τεύχη

 

Το περιεχόμενο των ανωτέρω στοιχείων της Τεχνικής Προμελέτης καθορίζεται σε γενικές γραμμές, διευκρινίζοντας όμως ότι αυτή είναι δυνατόν να περιλαμβάνει και άλλα στοιχεία που απαιτούνται για το σκοπό της Προμελέτης με πρόταση του μελετητή και με έγκριση του Εργοδότη (αρμόδια αρχή) στην τελευταία αυτή περίπτωση.

 

5. Έκθεση Τεχνικής Προμελέτης.

 

α) Εισαγωγή - Ιστορικό - Ανάθεση - Υφιστάμενες μελέτες.

β) Σύντομη περιγραφή του τιθεμένου προβλήματος ύδρευσης (διατιθέμενες πηγές, υπόγεια ύδατα, ποιότητα υδάτων, πολιτικοκοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της περιοχής κ.λ.π.).

γ) Παράθεση των χρήσιμων στοιχείων που λαμβάνονται υπόψη κατά την εκπόνηση της Προμελέτης από τις υφιστάμενες μελέτες.

δ) Περιγραφή των υφιστάμενων έργων και απόψεις επί αυτών, όσον αφορά την επάρκεια και τη δυνατότητα ένταξής τους στα προτεινόμενα έργα.

ε) Περιλήψεις των Ειδικών Μελετών με σκοπό τη δυνατότητα ταχείας ενημέρωσης. Επαρκής τεχνικοοικονομική διερεύνηση των διαφόρων δυνατών λύσεων και επιλογή της προτεινόμενης, για την οποία δίδεται και το υδατικό ισοζύγιο της λεκάνης τροφοδοσίας της υδροληψίας.

στ) Πλήρης περιγραφή της προτεινόμενης λύσης

 

Ειδικότερα πρέπει να δίδονται:

 

στ)α) Οι ανάγκες (παρούσες και μελλοντικές για το έτος στόχο και για ενδιάμεσα στάδια) σε νερό του πληθυσμού του ζωικού κεφαλαίου, των κοινόχρηστων χώρων, των Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών, και Τουριστικών εγκαταστάσεων κ.λ.π. Για τις μελλοντικές ανάγκες αφενός περιγράφεται η προοπτική μελλοντικής ανάπτυξης και εξέλιξης που λαμβάνεται υπόψη αναφορικά με την περιοχή προς ύδρευση (χωροταξική μελέτη) όπως και της όμορης σε αυτή περιοχής από κάθε πλευρά (γεωργικής, κτηνοτροφικής, δημογραφικής, τουριστικής, βιομηχανικής κ.λ.π.) και αφετέρου προσδιορίζονται οι παροχές που δημιουργούνται λόγω αύξησης του πληθυσμού κ.λ.π.

στ)β) Η διατιθέμενη σήμερα ποσότητα του προτεινόμενου προς χρήση νερού όπως και αυτή που μπορεί επιπρόσθετα να διατεθεί για την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών.

στ)γ) Πλήρεις γενικές χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις του εν λόγω ύδατος κατά τις διάφορες εποχές του έτους, από τις οποίες να αποδεικνύεται η καταλληλότητα αυτού για πόση είτε αυτούσιου είτε κατόπιν βελτίωσης με επεξεργασία είτε κατόπιν εξυγίανσης.

στ)δ) Οι προσφερόμενες θέσεις και λύσεις των έργων υδροληψίας των έργων και εγκαταστάσεων καθαρισμού, κατάθλιψης, αποθήκευσης και διανομής ύδατος. Οι προτεινόμενες λύσεις κατατάσσονται κατά σειρά προτίμησης και εκτίθενται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε μιας από αυτές όπως και τα αναγκαία έργα για την πραγματοποίηση κάθε μιας από αυτές.

 

Η λύση που τελικά προκρίνεται από τους μελετητές αναφέρεται χωριστά. Περιγραφή των προτεινόμενων προς εκτέλεση έργων με τους απαιτούμενους υδραυλικούς και κάθε φύσης υπολογισμούς. Επισημαίνεται η ανάγκη ενδελεχούς έρευνας για τη διατήρηση και ένταξη υπαρχόντων έργων συναφών με τη μελέτη ή και υπόδειξη άλλης χρήσης τους.

 

στ)ε) Πρόγραμμα έργων, δηλαδή προτεραιότητα κατασκευής και χρηματοδότησης αυτών με αναφορές σε κατασκευαστικές περιόδους.

στ)στ) Δυνατότητες προμήθειας αργών υλικών κατασκευής σκυροδεμάτων κ.λ.π. και αποστάσεις μεταφοράς με διερεύνηση του θέματος των προσπελάσεων προς τους χώρους εργασίας.

 

6. Σχέδια Τεχνικής Προμελέτης.

 

Αυτά είναι:

 

α) γενική διάταξη των προτεινόμενων έργων σε χάρτη κλίμακας 1:20.000

 

Στο χάρτη αυτό σημειώνονται και τα εντασσόμενα έργα από τα υφιστάμενα έργα.

 

β) Οριζοντιογραφία με υψομετρικές καμπύλες σε κλίμακα 1:1000 ή 1:5000, στην οποία σημειώνονται τόσο τα προτεινόμενα κύρια έργα όσο και τα υφιστάμενα και τα διατηρητέα από τα υφιστάμενα έργα.

 

Πρέπει στην εν λόγω οριζοντιογραφία να φαίνονται:

 

β)α) Η γενική χάραξη των αγωγών μεταφοράς, των καταθλιπτικών, των κυριών και των πρωτευόντων αγωγών των εσωτερικών δικτύων με ενδείξεις των βασικών στοιχείων αυτών, δηλαδή φοράς ύδατος, παροχής, διαμέτρου, ταχύτητας, κλίσης πιεζομετρικής γραμμής, υλικού των σωλήνων.

β)β) Θέσεις, παροχές και υψόμετρα των πηγών.

β)γ) Θέσεις και χωρητικότητες δεξαμενών, υψόμετρων εισροής και εκροής τους.

β)δ) Θέσεις, παροχές, υψόμετρα ισχύς και μανομετρικά ύψη αντλιοστασίων

β)ε) Θέση, διάταξη υψόμετρα κ.λ.π. έργων βελτιώσεων καθορισμού και εξυγίανσης κ.λ.π.

 

Σε πίνακα δίδονται οι συμβολισμοί και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται.

 

γ) Οριζοντιογραφία σε κλίμακα 1:5000, που απαιτείται προκειμένου για εσωτερικό δίκτυο επιπλέον της οριζόμενης στο εδάφιο β' της παρούσας στην οποία φαίνονται οι τυχόν προτεινόμενες ζώνες διαφόρων υδροστατικών πιέσεων, οι θέσεις των δεξαμενών τροφοδοσίας, των κεντρικών και πρωτευόντων αγωγών, τα υψόμετρα χαρακτηριστικών κόμβων όπως και τα διαθέσιμα σε αυτούς πιεζομετρικά φορτία.

 

δ) Προσχέδια των έργων υδροληψίας, δεξαμενών, υδατόπυργων, αντλιοστασίων, εγκαταστάσεων καθαρισμού, βελτίωσης και εξυγίανσης, τύπων τεχνικών έργων δηλαδή φρεατίων, αγκυρώσεων, γεφυρών, τοίχων προστασίας κ.λ.π. Αυτά περιλαμβάνουν χαρακτηριστικές όψεις, κατόψεις και τομές σε κλίμακα 1:200 ή 1:100 ή 1:50 που επιλέγεται κατάλληλα.

 

ε) Κατά μήκος τομές σε κλίμακα μηκών 1:10.000 ή 1:5.000 ή υψών 1:1.000 ή 1:500 των αγωγών μεταφοράς, των καταθλιπτικών των κεντρικών και πρωτευόντων αγωγών των εσωτερικών δικτύων, με την πιεζομετρική γραμμή σε όλο το μήκος αυτής με χαρακτηριστικά υψόμετρα στις θέσεις των βασικών τεχνικών έργων, δηλαδή υδροληψίας, δεξαμενών, φρεατίων διακοπής κ.λ.π.

 

7. Τεύχη Τεχνικής Προμελέτης.

 

Αυτά είναι:

 

α) Τεύχος υδραυλικών υπολογισμών.

 

Δίδονται οι υδραυλικοί υπολογισμοί των σημαντικότερων αγωγών και τεχνικών έργων. Τεχνοοικονομικοί υπολογισμοί σχετικοί με την βέλτιστη επιλογή των διαμέτρων των αγωγών και των αγωγών κατάθλιψης.

 

β) Τεύχος στατικών υπολογισμών.

 

Δίδονται οι στατικοί υπολογισμοί των σημαντικών έργων που απαιτούνται για τον καθορισμό της μορφής και των κυριοτέρων διαστάσεων αυτών.

 

γ) Τεύχος ηλεκτρομηχανολογικών υπολογισμών.

 

Εάν προτείνονται ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις δίδονται οι απαιτούμενοι υπολογισμοί για την αιτιολόγηση των εγκαταστάσεων αυτών, τον καθορισμό των κυρίων χαρακτηριστικών και στοιχείων επιτρεπόντων την προεκτίμηση της δαπάνης κατασκευής και της ετήσιας λειτουργίας.

 

δ) Τεύχος Προμετρήσεων.

 

Δίδονται προμετρήσεις των προτεινόμενων έργων που στηρίζονται στα σχέδια της Προμελέτης. Οι προμετρήσεις αυτές αναφέρονται ξεχωριστά στο εξωτερικό δίκτυο, το εσωτερικό δίκτυο, τα έργα πολιτικού μηχανικού, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, προμήθεια εφοδίων ύδρευσης, τα έργα υδροληψίας, δεξαμενές νερού, υδατόπυργους, εγκαταστάσεις καθαρισμού, βελτίωσης εξυγίανσης.

 

ε) Τεύχος προϋπολογισμού δαπάνης.

 

Περιλαμβάνονται προϋπολογισμοί της απαιτούμενης δαπάνης κατασκευής των προτεινόμενων έργων, συνολικά και κατά κατηγορία έργων όπως περιγράφεται στο εδάφιο δ της παρούσας, για τη σύνταξη του τεύχους των προμετρήσεων. Οι προϋπολογισμοί αυτοί προκύπτουν βασισμένοι στις ποσότητες του τεύχους των προμετρήσεων και στις τιμές μονάδας που λαμβάνονται από την εκτέλεση παρόμοιας φύσης πρόσφατα έργα.

 

στ) Τεύχος υπολογισμού των ετησίων δαπανών συντήρησης κ.λ.π.

 

στ)α) Υπολογίζονται κατά δυνατή προσέγγιση οι ετήσιες δαπάνες συντήρησης και επισκευών απόφασης, εγκαταστάσεων, λειτουργίας (από προσωπικό, κατανάλωση ενέργειας κ.λ.π.) διοίκησης και εξυπηρέτησης, κεφαλαίων κατασκευής.

 

στ)β) Υπολογίζεται βάσει των ανωτέρω το κόστος ανά m3 νερού που προσφέρεται στην κατανάλωση και μάλιστα για τα διάφορα στάδια λειτουργίας του έργου όπως και η ετησία επιβάρυνση ανά εξυπηρετούμενο άτομο.

 

ζ) Τεύχος εργασιών συγκέντρωσης συμπληρωματικών στοιχείων απαιτούμενων για την εκπόνηση της οριστικής μελέτης.

 

Καθορίζονται οι απαραίτητες εργασίες συγκέντρωσης συμπληρωματικών στοιχείων που απαιτούνται για την εκπόνηση της οριστικής μελέτης όπως π.χ. εδαφοτεχνικών ερευνών, τοπογραφήσεων κ.λ.π. Δίδεται προμέτρηση και προϋπολογισμός δαπάνης των εν λόγω εργασιών.

 

η) Τεύχος χρονικού προγραμματισμού των έργων.

 

Δίδεται πρόγραμμα σταδιακής εκτέλεσης του έργου, πιθανής μελλοντικής επέκτασης της ύδρευσης σε άλλες όμορες περιοχές όπως και διάγραμμα προγραμματισμού των έργων.

 

8. Συνοπτική Έκθεση.

 

Η έκθεση αυτή είναι περίληψη της Προμελέτης που εκπονήθηκε όπως αυτή έχει τυχόν τροποποιηθεί από τον Εργοδότη (αρμόδια αρχή).

 

Η συνοπτική Έκθεση περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 

α) Σύντομη περιγραφή του τιθεμένου προβλήματος ύδρευσης (διατιθέμενες πηγές, υπόγεια ύδατα, ποιότητα υδάτων, πολιτικοκοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της περιοχής κ.λ.π.).

 

β) Προτεινόμενο σχέδιο ύδρευσης.

 

γ) Χάρτη, διαγράμματα και τεύχη όπως παρακάτω:

 

- Χάρτη σε κλίμακα 1:20.000 στον οποίο σημειώνονται τα προτεινόμενα προς κατασκευή έργα και τα εντασσόμενα από τα υφιστάμενα έργα, με κατάλληλο συμβολισμό, ώστε να είναι σαφής η διάκριση.

- Διαγράμματα σε κατάλληλη κλίμακα ενδεικτικά των βασικών έργων.

 

δ) Συνοπτικούς προϋπολογισμούς της δαπάνης των προτεινόμενων έργων.

 

ε) Υπολογισμό του κόστους του νερού.

 

στ) Προτάσεις των απαιτούμενων τοπογραφικών και ερευνητικών εργασιών πάσης φύσεως για το στάδιο της οριστικής μελέτης με προμέτρηση και προϋπολογισμό της δαπάνης τους.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.