Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 205

Άρθρο 205: Προκαταρκτική μελέτη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σκοπός

 

Σκοπός της προκαταρκτικής Μελέτης έργων ύδρευσης είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων πραγματοποιήσεως αυτών καθώς και ο καθορισμός των προς μελέτη επιμέρους έργων, κατά τον προσφορότερο τεχνικοοικονομικά τρόπο.

 

2. Στοιχεία.

 

Η προτεινόμενη λύση με την Προκαταρκτική Μελέτη βασίζεται στα πορίσματα των ακόλουθων ειδικών Εκθέσεων, σε συνδυασμό με τη διερεύνηση των τεχνικοοικονομικών προβλημάτων:

 

α) Της Υδρογεωλογικής Έκθεσης της περιοχής των πηγών και της Υδροληψίας - προκειμένου για εξωτερικό υδραγωγείο - που βασίζεται πάνω σε υφιστάμενα στοιχεία καθώς και στοιχεία που λαμβάνονται από εκτελούμενες μετρήσεις παροχών και ερευνητικών εργασιών κατά τη διάρκεια της παρούσας Προκαταρκτικής Μελέτης. Σε περίπτωση Προκαταρκτικής Μελέτης εσωτερικού υδραγωγείου, μπορεί να παραλείπεται η εν λόγω Υδρογεωλογική Έκθεση. Η εν λόγω Υδρογεωλογική Έκθεση όπως και οι σχετικές ερευνητικές εργασίες εκτελούνται βάσει των οικείων τεχνικών Προδιαγραφών και βάσει εντολών του Εργοδότη (αρμόδια αρχή).

 

β) Η τυχόν απαιτουμένη Γεωλογική Έκθεση, εκπονείται σύμφωνα με τις οικείες προδιαγραφές. Η Γεωλογική αυτή έκθεση εκπονείται εάν υφίσταται σχετική πρόβλεψη στη Σύμβαση σε αντίθετη δε περίπτωση μόνο μετά από εντολή του Εργοδότη (αρμόδια αρχή).

 

3. Διάρθρωση Προκαταρκτικής Μελέτης.

 

Η προκαταρκτική Μελέτη περιλαμβάνει:

 

α) Έκθεση.

β) Σχέδια

γ) Τεύχη.

δ) Συνοπτική Έκθεση.

 

Το περιεχόμενο των παραπάνω στοιχείων καθορίζεται σε γενικές γραμμές παρακάτω διευκρινίζοντας όμως ότι η Προκαταρκτική Μελέτη είναι δυνατόν να περιλαμβάνει και άλλα στοιχεία που απαιτούνται για το σκοπό αυτής, με πρόταση του Μελετητή και με έγκριση του Εργοδότη (αρμόδια αρχή) στην τελευταία αυτή περίπτωση.

 

4. Έκθεση Προκαταρκτικής Μελέτης.

 

α) Σε αυτή πρέπει να περιλαμβάνεται γενική περιγραφή της περιοχής από πλευράς γεωγραφικής δημογραφικής και οικονομικής.

β) Εισαγωγή - Ιστορικό - Ανάθεση - Υφιστάμενες μελέτες.

γ) Υδατικό δυναμικό της περιοχής, δίαιτα και ποιότητα αυτού, συνθήκες εκμετάλλευσης, τυχόν υφιστάμενες υδατικές δεσμεύσεις ή δυσχέρειες.

δ) Υφιστάμενος τρόπος ύδρευσης συναφή έργα.

ε) Ανάγκες (παρούσες και μελλοντικές - έτος στόχος - ενδιάμεσα στάδια) σε νερό. Στοιχεία σχετικά με την δημογραφική και λοιπή εξέλιξη της περιοχής (χωροταξική μελέτη), που επηρεάζουν την κατανάλωση νερού.

στ) Λύσεις του προβλήματος ύδρευσης που εξετάστηκαν σε συνδυασμό με προϋπάρχουσες προτάσεις, επαρκής αιτιολόγηση των προτεινόμενων λύσεων από τεχνικής και οικονομικής πλευράς, λύση ή λύσεις που προκρίνονται για περαιτέρω έρευνα.

ζ) Περιγραφή της προτεινόμενης διάταξης έργων και δικτύων χαρακτηριστικά στοιχεία των σπουδαιότερων από αυτά, βασικοί υδραυλικοί και πάσης φύσεως υπολογισμοί που απαιτούνται για την αιτιολόγηση των προτεινόμενων έργων, την ένταξη ή μη των υφιστάμενων κ.λ.π. Επισημαίνεται η ανάγκη ενδελεχούς έρευνας για τη διατήρηση και ένταξη υφιστάμενων έργων συναφών με τη μελέτη ή και υποδείξεις άλλης χρήσης τους.

 

Η προτεινόμενη λύση χωρίζεται σε:

 

ζ)α) Στοιχεία καταμέτρησης παροχών, για την κρίσιμη περίοδο του έτους, χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις.

ζ)β) Περιλήψεις των ειδικών Εκθέσεων με σκοπό τη δυνατότητα ταχείας ενημέρωσης.

 

Τα προβλεπόμενα στοιχεία στα εδάφια 3/ζ)α και 3/ζ)β όπως και πρόσθετα υδρογραφήματα, που να δείχνουν την καταλληλότητα και επάρκεια ή μη της προτεινόμενης υδροληψίας.

 

Σε περίπτωση που δεν είναι κατάλληλο το νερό για χρήση όπως διατίθεται, πρέπει να προταθούν και περιγράφουν τα αναγκαία έργα βελτίωσης και εξυγίανσης όπως και οι μέθοδοι που θα εφαρμοστούν.

 

η) Κόστος ανά m3 νερού που προσφέρεται στην κατανάλωση και μάλιστα για τα διάφορα στάδια λειτουργίας του έργου καθώς και η ετήσια επιβάρυνση ανά εξυπηρετούμενο άτομο.

θ) Προτάσεις περί της ενδεχόμενης σταδιακής εκτέλεσης των έργων ή επέκτασής τους σε περιοχές, στις οποίας προβλέπεται μελλοντικά επέκταση της ύδρευσης που μελετάται.

 

5. Σχέδια Προκαταρκτικής Μελέτης.

 

Τα σχέδια αυτά πρέπει να είναι:

 

α) Γενικές διατάξεις των προτεινόμενων έργων σε χάρτη σε κλίμακα 1:50.000 ή 1:20.000 ανάλογα με την καλυπτόμενη από το έργο έκταση σημαντικής ή μικρότερης. Στον ίδιο χάρτη σημειώνονται τα εντασσόμενα έργα μεταξύ των υφιστάμενων έργων.

 

β) Οριζοντιογραφία προκειμένου για εξωτερικό δίκτυο, σε κλίμακα 1.20.200 ή 1:10.000 στην οποία σημειώνονται τόσο τα προτεινόμενα κύρια έργα όσο και τα υφιστάμενα και τα διατηρητέα από αυτά. Πρέπει στην ίδια οριζοντιογραφία να φαίνονται:

 

β)α) Η γενική χάραξη των αγωγών μεταφοράς των καταθλιπτικών με ενδείξεις των βασικών στοιχείων δηλαδή παροχής, διαμέτρου, ταχύτητας, απωλειών φορτίου, υλικού σωλήνων.

β)β) Θέσεις, παροχές και υψόμετρα των πηγών.

β)γ) Θέσεις και χωρητικότητες δεξαμενών, υψόμετρα αυτών.

β)δ) Θέσεις, παροχές, υψόμετρα, μανομετρικά ύψη αντλιοστασίων.

β)ε) Θέσεις, διάταξη, υψόμετρα έργων βελτίωσης κ.λ.π.

 

Σε πίνακα δίδονται οι χρησιμοποιούμενοι συμβολισμοί και χρώματα.

 

γ) Οριζοντιογραφία προκειμένου για εσωτερικό δίκτυο σε κλίμακα 1:20.000 ή 1:10.000 στην οποία σημειώνονται οι κύριοι και πρωτεύοντες αγωγοί, το μήκος, η παροχή, οι ταχύτητες το υλικό και τα διαθέσιμα φορτία και χαρακτηριστικοί κόμβοι.

δ) Προσχέδια σε κλίμακα 1:200 ή 1:100 των προτεινόμενων έργων υδροληψίας δεξαμενών, υδατόπυργων, αντλιοστασίων εγκαταστάσεων καθαρισμού κ.λ.π.

ε) Συνοπτικές κατά μήκος τομές σε κατάλληλες κλίμακες των αγωγών μεταφοράς με τα υδραυλικά στοιχεία και την πιεζομετρική γραμμή.

 

6. Τεύχη Προκαταρκτικής Μελέτης.

 

Σε αυτά περιέχονται:

 

α) Συνοπτικός προϋπολογισμός, που εκτιμά τη δαπάνη κάθε λύσης που εξετάζεται καθώς και τη λύση που τελικά προκρίνεται βάσει τεχνικοοικονομικών κριτηρίων. Ο προϋπολογισμός αυτός συντάσσεται βάσει προμέτρησης κατά προσέγγιση και τιμών μονάδας που λαμβάνονται από την εκτέλεση παρόμοιας φύσης πρόσφατων έργων. Ο προϋπολογισμός αυτός περιλαμβάνει τους επιμέρους προϋπολογισμούς που αναφέρονται στο εξωτερικό δίκτυο, το εσωτερικό δίκτυο, τα έργα πολιτικού μηχανικού, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, προμήθειας εφοδίων ύδρευσης, των έργων υδροληψίας δεξαμενών νερού, υδατόπυργων, εγκαταστάσεων καθαρισμού κ.λ.π.

 

β) Τεύχος εργασιών συγκεντρώσεων συμπληρωματικών στοιχείων που απαιτούνται για την εκπόνηση της Προμελέτης.

 

Στο τεύχος αυτό καθορίζονται οι απαραίτητες εργασίες συγκέντρωσης συμπληρωματικών στοιχείων, που απαιτούνται για την εκπόνηση της Προμελέτης όπως π.χ. εδαφοτεχνικών ερευνών, τοπογραφήσεων κ.λ.π. με προϋπολογισμό εκτίμησης της απαιτούμενης δαπάνης εκτέλεσής τους.

 

7. Συνοπτική Έκθεση.

 

Η έκθεση αυτή είναι περίληψη της Προκαταρκτικής Μελέτης που εκπονείται, όπως αυτή έχει τυχόν τροποποιηθεί από τον εργοδότη (αρμόδια αρχή).

 

Η συνοπτική έκθεση περιλαμβάνει:

 

Σύντομη περιγραφή του τιθεμένου προβλήματος ύδρευσης.

 

β) Τις λύσεις που εξετάστηκαν και την προτεινόμενη λύση - σχέδιο ύδρευσης.

γ) Χάρτη σε κλίμακα 1:50.000 (προκειμένου για έργο που καλύπτει μεγάλη έκταση), ή 1:20.000 (προκειμένου για έργο που καλύπτει μικρότερη έκταση), στον οποίο σημειώνονται τα προτεινόμενα έργα καθώς και τα εντασσόμενα από τα υφιστάμενα έργα με κατάλληλο συμβολισμό, ώστε να είναι σαφής η διάκριση.

δ) Συνοπτικό προϋπολογισμό της δαπάνης των προτεινόμενων έργων.

ε) Υπολογισμό κόστους νερού.

στ) Προτάσεις των απαιτούμενων συμπληρωματικών εργασιών για το στάδιο της Προμελέτης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.