Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 203

Άρθρο 203: Ειδικές μελέτες εφαρμογής εκπονούμενες μετά την έναρξη κατασκευής των εγγειοβελτιωτικών έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μελέτη βέλτιστης κατανομής διαμέτρων και βέλτιστου ύψους κατάθλιψης.

 

α) Προκειμένου για μελέτη δικτύων τεχνητής βροχής, δεν επαναλαμβάνονται οι υπολογισμοί που απαιτούνται για τον καθορισμό της βέλτιστης κατανομής των διαμέτρων και του βέλτιστου ύψους κατάθλιψης.

 

β) Ο Εργοδότης (αρμόδια αρχή) δικαιούται να αναθέσει στο Μελετητή της μελέτης εφαρμογής, εντός περιόδου δύο ετών από την έγκριση της μελέτης εφαρμογής, και ο Μελετητής υποχρεούται να αναπροσαρμόσει τους παραπάνω υπολογισμούς λαμβάνοντας για αυτό υπόψη τις τιμές της προσφοράς του Κατασκευαστή. Η σχετική αμοιβή κανονίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί αμοιβών Μηχανικών.

 

2. Μελέτη αντιδιαβρωτικής προστασίας μεταλλικών και αγωγών από προεντεταμένο σκυρόδεμα.

 

α) Ο Εργοδότης (αρμόδια αρχή) δικαιούται να αναθέσει στον Μελετητή τη μελέτη εφαρμογής, μέσα σε περίοδο δύο ετών από την έγκριση της μελέτης εφαρμογής, και ο Μελετητής υποχρεούται να εκπονήσει μελέτη αντιδιαβρωτικής προστασίας των μεταλλικών και των αγωγών από προεντεταμένο σκυρόδεμα. Η σχετική αμοιβή κανονίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί αμοιβών Μηχανικών. Για την ολοκλήρωση της μελέτης αυτής, απαιτούνται εκτός των άλλων και μετρήσεις των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών των σωλήνων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των αγωγών. Με τα πορίσματα της μελέτης ενδέχεται να τροποποιηθεί το είδος των σωλήνων που χρησιμοποιούνται και κυρίως η προστατευτική επένδυσή τους. Η εκπόνηση της υπόψη μελέτης πρέπει να πραγματοποιηθεί σε χρόνον κατά τον οποίο θα υπάρχουν δείγματα των χρησιμοποιουμένων σωλήνων, αλλά πάντως σε χρόνο πριν τη συστηματική προμήθεια ή τη συστηματική κατασκευή των σωλήνων.

 

β) Η μελέτη αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα κατωτέρω στοιχεία:

 

- Χαρακτηριστικά των εδαφών που διασχίζονται όπως π.χ. η ειδική ηλεκτρική αντίσταση του εδάφους, το pH του εδάφους και η περιεκτικότητα του εδάφους σε άλατα που επιδρούν δυσμενώς στην επί μακρόν διατήρηση των αγωγών.

- Συμπέρασμα από τις παραπάνω έρευνες ανωτέρω ερευνών όσον αφορά τη σκοπιμότητα εφαρμογής παθητικής προστασίας των αγωγών (μονωτικών επενδύσεων) ή ενεργητικής προστασίας (καθοδικής προστασίας).

- Μετρήσεις ηλεκτρικών χαρακτηριστικών των αγωγών.

- Επιλογή μεθόδου καθοδικής προστασίας π.χ. με ανορθωτές τροφοδοτήσεως, με ανόδους μαγνησίου ή με συνδυασμό αυτών.

- Καθορισμός αριθμού και θέσεων τροφοδοτήσεως, τύπου γειώσεων, απαιτούμενης ενέργειας και λοιπών τεχνικών χαρακτηριστικών.

- Σχέδια παρουσίασης των αποτελεσμάτων των ερευνών που έγιναν, των αποτελεσμάτων των υπολογισμών και σχέδια κατασκευαστικά.

- Αναλυτική κοστολόγηση του συνόλου των έργων.

 

3. Μελέτη αντιπληγματικής προστασίας ανυψωτικών εγκαταστάσεων και δικτύων τεχνητής βροχής.

 

α) Ο εργοδότης (αρμοδία αρχή) δικαιούται να αναθέσει στο Μελετητή τη μελέτη εφαρμογής, εντός περιόδου δύο ετών από την έγκριση της μελέτης εφαρμογής, και ο Μελετητής υποχρεούται να εκπονήσει μελέτη αντιπληγματικής προστασίας των ανυψωτικών εγκαταστάσεων της μελέτης ή των δικτύων τεχνητής βροχής. Η σχετική αμοιβή κανονίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί αμοιβών μηχανικών.

 

β) Η μελέτη αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

 

β)α) Προκειμένου για αντιπληγματική προστασία των ανυψωτικών εγκαταστάσεων:

 

- Έλεγχο επιπτώσεων στα εν γένει έργα του υδραυλικού πλήγματος στην περίπτωση απότομης διακοπής της λειτουργίας των ανυψωτικών εγκαταστάσεων που γίνονται βάσει των χαρακτηριστικών του ηλεκτρομηχανολογικού υπολογισμού που χρησιμοποιείται τελικά.

- Υποδείξεις για απαιτούμενες βελτιώσεις και συμπληρώσεις των αντιπληγματικών διατάξεων και σχετικά σχέδια κατασκευής.

- Διαπίστωση επίτευξης των προβλέψεων μετά από δοκιμασία των έργων που κατασκευάστηκαν.

 

β)β) Προκειμένου για αντιπληγματική προστασία των δικτύων τεχνητής βροχής.

 

- Έλεγχο επιπτώσεων υδραυλικού πλήγματος κάτω από τις προβλεπόμενες συνθήκες λειτουργίας των δικτύων τεχνητής βροχής και υποδείξεις βελτιώσεων και συμπληρώσεων των αντιπληγματικών διατάξεων.

- Διαπίστωση επίτευξης των προβλέψεων κατόπιν σχετικών δοκιμασιών των έργων που κατασκευάστηκαν.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.