Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 202

Άρθρο 202: Μελέτες εφαρμογής εγγειοβελτιωτικών έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σκοπός - αντικείμενο.

 

α) Με τη μελέτη εφαρμογής επιδιώκεται εν όψει άμεσης κατασκευής του έργου ο καθορισμός όλων των απαιτούμενων στοιχείων σε στάδιο εφαρμογής.

β) Αυτό επιτυγχάνεται με τον προσδιορισμό της θέσης των έργων με χάραξη πάνω στο έδαφος των βασικών αξόνων διαμήκων έργων και της θέσης των σημαντικότερων τεχνικών έργων όπως και η παράδοση στον κατασκευαστή σχεδίων που στηρίζονται αφενός μεν σε τοπογραφικά στοιχεία που συντάχθηκαν με απευθείας μετρήσεις επί του εδάφους και αφετέρου σε επαρκή στοιχεία εδαφομηχανικής.

γ) Ως βασικοί άξονες λαμβάνονται:

- Οι άξονες των ανοικτών διωρύγων πάσης τάξεως.

- Οι άξονες των σωληνωτών αγωγών, εκτός των αγωγών τελευταίας τάξεως.

- Οι άξονες των αναχωμάτων, στις περιπτώσεις αντιπλημμυρικών αναχωμάτων.

- Οι άξονες των τάφρων στην περίπτωση μεμονωμένων τάφρων.

- Οι άξονες των οδών, στην περιπτώσει μεμονωμένων οδών, εκτός των οδών τελευταίας τάξεως.

 

δ) Επί παράλληλων διαμήκων έργων ως βασικοί άξονες λαμβάνονται:

 

- Οι άξονες των ανοικτών διωρύγων, στις περιπτώσεις τριπλού παράλληλου δικτύου διωρύγων - οδών - τάφρων, ή διπλού παράλληλου δικτύου διωρύγων - οδών.

- Οι άξονες των τάφρων, στις περιπτώσεις διπλού παράλληλου δικτύου τάφρων - οδών.

 

Τα προαναφερθέντα σχέδια χρησιμεύουν για την κατασκευή των έργων. Εάν δεν μεσολαβήσουν, κατά την κατασκευή των έργων, τροποποιήσεις για οποιονδήποτε λόγο, τότε τα επιμετρητικά στοιχεία των χωματουργικών εργασιών λαμβάνονται από τα σχέδια αυτά. Η μελέτη εφαρμογής μπορεί να αφορά το σύνολο ή μέρος του αντικείμενου της οριστικής μελέτης, ανάλογα με τον προγραμματισμό κατασκευής των έργων από τον Εργοδότη (αρμόδια αρχή). Το αντικείμενο της μελέτης εφαρμογής σύμφωνα με τα παραπάνω καθορίζεται με τη Σύμβαση. Η μελέτη εφαρμογής πρέπει να είναι πλήρης, με τρόπο ώστε να είναι δυνατή η κατασκευή των έργων βάσει στοιχείων που περιέχονται σε αυτή, χωρίς αναδρομής στα προγενέστερα στάδια της μελέτης.

 

2. Διάρθρωση μελέτης.

 

Η μελέτη εφαρμογής αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:

 

α) Έκθεση.

β) Χάρτες.

γ) Οριζοντιογραφίες.

δ) Σχέδια κατασκευής.

 

- Μηκοτομές, διατομές και κόμβοι διαμήκων έργων.

- Σχέδια τεχνικών έργων, επενδύσεων διωρύγων και τάφρων από σκυρόδεμα, προστατευτικών έργων με συρματοκιβώτια κ.λ.π. προκατασκευασμένα στοιχεία, μεταλλικών κατασκευών, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

 

ε) Σχέδια ζωνών μόνιμης και προσωρινής κατάληψης των έργων και απαιτούμενες απαλλοτριώσεις.

στ) Στοιχεία εδαφομηχανικής και έρευνες επί της ποιότητος των υλικών.

ζ) Φάκελλος γεωλογίας ερευνών εδαφομηχανικής.

η) Τοπογραφικές εργασίες - φάκελλος τοπογραφικών εργασιών.

θ) Τεύχος υδραυλικών υπολογισμών.

ι) Τεύχος στατικών και εδαφομηχανικών υπολογισμών.

ι)α) Τεύχος προμετρήσεων.

ι)β) Τεύχος ανάλυσης τιμών.

ι)γ) Τεύχος τιμολογίου.

ι)δ) Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών έργων πολιτικού μηχανικού.

ι)ε) Τεύχος προϋπολογισμών δαπάνης.

ι)στ) Τεύχος συγγραφής υποχρεώσεων και διακήρυξης δημοπρασίας.

ι)ζ) Αυτοτελές τμήμα μελέτης που αναφέρεται στα ηλεκτρομηχανολογικά έργα (ηλεκτρομηχανολογικοί υπολογισμοί, τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, σχέδια ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, προμετρήσεις, ανάλυση τιμών, τιμολόγιο και προϋπολογισμοί).

ι)η) Τεύχος αντιπλημμυρικών, αποχετευτικών - αποστραγγιστικών έργων που μπορούν να κατασκευασθούν αυτοτελώς, δηλαδή πριν την κατασκευή των λοιπών προβλεπόμενων έργων (απόσπασμα από τη μελέτη μέσα σε χωριστή θήκη).

ι)θ) Τεύχος αντιπλημμυρικών έργων (απόσπασμα από τη μελέτη μέσα σε χωριστή θήκη).

κ) Συνοπτική Έκθεση.

κ)α) Κτηματολόγιο απαλλοτριώσεων ή άλλων δεσμεύσεων αγροτικών ή άλλων ιδιοκτησιών.

κ)β) Τεύχος υλικών βιομηχανίας (δηλαδή αποσπάσματα προμέτρησης, προδιαγραφών και προϋπολογισμού δαπάνης, που απαιτούνται για την ενημέρωση του Συνδέσμου Βιομηχάνων).

κ)γ) Γενικοί όροι.

 

Το περιεχόμενο των παραπάνω στοιχείων της Μελέτης Εφαρμογής καθορίζεται σε γενικές γραμμές ως εξής:

 

3. Έκθεση.

 

Η έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει τα κατωτέρω οριζόμενα στοιχεία:

 

α) Περιγραφή των προβλεπόμενων έργων με ειδική μνεία των τροποποιήσεων που έχουν προβλεφθεί στην οριστική μελέτη.

β) Προτάσεις επί των αναγκαίων ειδικών μελετών και ερευνών που θα διεξαχθούν κατά το στάδιο κατασκευής των έργων, για την επίλυση ειδικών θεμάτων που απαιτούν τελικά στοιχεία ή πειραματισμούς επί στοιχείων της κατασκευής όπως π.χ. μελέτη βέλτιστης κατανομής διαμέτρων και βέλτιστου ύψους κατάθλιψης προκειμένου για μελέτη τεχνητής βροχής, μελέτης αντιδιαβρωτικής προστασίας μεταλλικών και αγωγών από προεντεταμένο σκυρόδεμα, μελέτη αντιπληγματικής προστασίας ανυψωτικών εγκαταστάσεων και δικτύων τεχνητής βροχής.

γ) Προτεραιότητα κατασκευής και χρηματοδότησης των έργων με αναφορές στις κατασκευαστικές περιόδους και σε σχέση με την ωφελιμότητα των έργων.

δ) Δυνατότητες προμήθειας υλικών οδοστρωσίας, αργών υλικών κατασκευής σκυροδεμάτων κ.λ.π. και αποστάσεις μεταφοράς με διερεύνηση του θέματος των προσπελάσεων προς τους χώρους εργασίας και προμήθειας υλικών και με προεκτίμησης της σχετικής δαπάνης των προσπελάσεων.

ε) Δυνατότητες πραγματοποίησης των τυχόν προβλεπόμενων εναποθέσεων ή διασταυρώσεων πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής.

στ) Επισήμανση δυνατότητας εγκατάστασης του Εργοταξίου.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στην προδιαγραφή οριστικής μελέτης εγγειοβελτιωτικών έργων.

 

4. Χάρτες και οριζοντιογραφίες.

 

Παρέχονται τα προβλεπόμενα στην οριστική μελέτη.

 

5. Τοπογραφικές εργασίες.

 

α) Οι επιμέρους τοπογραφικές εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με τις οικείας προδιαγραφές.

β) Διαπίστωση κωλυμάτων εφαρμογής επί του εδάφους των προβλέψεων της οριστικής μελέτης, παραλλαγές και οριστική λύση. Χαράσσονται επί του εδάφους οι βασικοί άξονες διαμήκων έργων. Για το λόγο αυτό πασσαλώνονται οι κορυφές των ευθυγραμμιών και ενδεχομένως ενδιάμεσα σημεία αυτών όπως και χαρακτηριστικά σημεία των καμπυλών συναρμογής των ευθυγραμμιών, με στόχο τον εντοπισμό τυχόν κωλυμάτων που να καθιστούν οριζοντιογραφικά και υψομετρικά δυσχερή την εφαρμογή της προβλεπόμενης χάραξης της οριστικής μελέτης. Επίσης πασσαλώνονται χαρακτηριστικά σημεία του περιγράμματος των σημαντικότερων έργων. Η τελικώς εφαρμοστέα λύση αναζητείται επιτόπου με μετακινήσεις του άξονα. Σε ειδικές και μόνο περιπτώσεις αναζητείται η τελικώς εφαρμοστέα λύση, αφού προηγηθεί ενημέρωση των διαγραμμάτων με τα υφιστάμενα κωλύματα. Ως κωλύματα θεωρούνται όλα τα φυσικά στοιχεία του εδάφους ή τα επί αυτού τεχνικά κ.λ.π. έργα, τα οποία δεν σημειώνονταν ή δεν αναγράφονταν επί των οριζοντιογραφιών της μελέτης και για το λόγο αυτό, κατά τεκμήριο, δεν ελήφθησαν υπόψη του μελετητή κατά την κατάρτιση αυτής.

 

Ενδεικτικά παρατίθενται παρακάτω κωλύματα που καθιστούν ενδεχομένως την υπό μελέτη χάραξη ανεφάρμοστη ή να χρίζει παραλλαγής:

 

- Κτίσματα εν γένει

- Νεκροταφεία

- Μεμονωμένα περιφραγμένα κτήματα, όπως π.χ. οπωρώνες.

- Τοπικά αρδευτικά ή αποστραγγιστικά έργα.

- Οδοί και σιδηροδρομικές γραμμές

- Χαλύβδινοι πύργοι γραμμών υψηλής τάσης της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού.

- Κοίτες ρευμάτων, νέες ή παλαιές που έχουν υποστεί μεταβολή σε σχέση με τις υφιστάμενες οριζοντιογραφίες.

- Έντονες ανωμαλίες του εδάφους.

- Αναχώματα, γέφυρες ή άλλα τεχνικά έργα.

- Αεροδρόμια και στρατιωτικές εγκαταστάσεις κ.λ.π.

 

γ) Εφαρμογή επί του εδάφους της λύσης που οριστικοποιήθηκε και απαιτούμενες για αυτό τοπογραφικές εργασίες υπαίθρου και γραφείου.

 

Χαράσσονται επί του εδάφους οι βασικοί άξονες των διαμήκων έργων που οριστικοποιήθηκαν. Για αυτό πασσαλώνονται οι κορυφές των ευθυγραμμιών και τα χαρακτηριστικά σημεία των καμπυλών συναρμογής αυτών.

 

Γίνεται μόνιμη σήμανση των παραπάνω σημείων καθώς και ενδιάμεσων επί μεγάλων ευθυγραμμιών και των σημείων διασταύρωσης, με τρόπο ώστε να υφίσταται ένα τουλάχιστο σημείο μόνιμης σήμανσης ανά 500 m. Χαρακτηριστικά τέτοια εκ των ανωτέρω σημεία μόνιμης σήμανσης, πρέπει να είναι μορφής που να διασφαλίζει την επί μακρό διατήρηση αυτών. Εξασφαλίζονται και εξαρτώνται οι ανωτέρω κορυφές και τα χαρακτηριστικά σημεία, από τρία σταθερά σημεία που υπάρχουν εντός τους εύρους κατάληψης των έργων, ή σε περίπτωση έλλειψης αυτών, από δύο σταθερά σημεία που τοποθετούνται.

 

Τα σταθερά σημεία, που χρησιμοποιούνται για τις εξασφαλίσεις πρέπει να βρίσκονται κατά το δυνατόν εκτός των ορίων των καλλιεργούμενων εκτάσεων ή στα όρια των ιδιοκτησιών.

 

Γίνεται γωνιομέτρηση των κορυφών με εξάρτηση από το τριγωνομετρικό δίκτυο της υφιστάμενης αποτύπωσης.

 

Γίνεται πλευρομέτρηση με χαλύβδινη μετροταινία.

 

Πυκνώνεται η πασσάλωση με τρόπο ώστε να υπάρχει ένας τουλάχιστον ξύλινος πάσσαλος ανά 50 m προκειμένου για πεδινό έδαφος και ανά 25 m προκειμένου για λοφώδες ή ορεινό και πάντως ένας πάσσαλος στα σημεία αλλαγής της μορφής του εδάφους. Πυκνώνεται το δίκτυο των τριγωνομετρικών σημείων με τρόπο ώστε να υπάρξουν 0,8 σημεία ανά km2. Πυκνώνεται και εξασφαλίζεται το δίκτυο των χωροσταθμικών αφετηριών με τρόπο ώστε να υπάρξει μια χωροσταθμική αφετηρία ανά 500 m περίπου. Διπλή γεωμετρική χωροστάθμηση όλων των πασσάλων του άξονος, εξαρτημένη από το χωροσταθμικό δίκτυο της περιοχής.

 

Λήψη στοιχείων κατά πλάτος τομών στις θέσεις όλων των πασσάλων του άξονα, που εκτείνονται επί του εύρους κατάληψης όλων των παράλληλων έργων του άξονα που πασσαλώθηκε με επιπλέον περιθώριο 10 m εκατέρωθεν, με χωροστάθμηση των σημείων που αντιστοιχούν στους παράλληλους άξονες (σύμφωνα με την τυπική διατομή). Στα πεδινά εδάφη τα στοιχεία των κατά πλάτος τομών λαμβάνονται με το χωροβάτη, στα λοφώδη ή ορεινά με το χωροβάτη στα λοφώδη ή ορεινά με το χωροβάτη ή τον πήχη. Οι κατά πλάτος τομές λαμβάνονται μόνο επί του προσαγωγού, των κυρίων και των πρωτευουσών ανοικτών διωρύγων καθώς και επί των συλλεκτήρων και των κυρίων και πρωτευουσών τάφρων.

 

Υπολογισμός συντεταγμένων των κορυφών, του άξονα που πασσαλώθηκε, των ενδιάμεσων σημείων μεγάλων ευθυγραμμιών με μόνιμη σήμανση και των σημείων διασταύρωσης αξόνων.

 

Σύνταξη οριζοντιογραφίας των αξόνων που πασσαλώθηκαν πάνω σε διαφανή οθόνη σε κλίμακα 1:2000 ή 1:5000, με αναγραφή όλων των χρήσιμων στοιχείων (γωνιών, μηκών, διασταυρώσεων αξόνων, ονομασίας αξόνων που πασσαλώθηκαν, εξασφαλίσεων πάσης φύσεως, υψομετρικών σημείων κ.λ.π.).

 

Σύνταξη μηκοτομών σε κλίμακα 1:2000 και υψών 1:100 των αξόνων που πασσαλώθηκαν και των αξόνων των παράλληλων έργων, βάσει των στοιχείων των κατά πλάτος τομών.

 

Σύνταξη κατά πλάτος τομών σε κλίμακα 1:100.

 

Τέλος συντάσσονται λεπτομερέστερα τοπογραφικά διαγράμματα σε κατάλληλη κλίμακα (σημεία εδάφους που αντιστοιχούν σε κάναβο το πολύ 10 m) προκειμένου να μελετηθούν πάνω σε αυτά τα σημαντικότερα των έργων όπως π.χ. αντλιοστάσια, γέφυρα ανοίγματος άνω των 2.0 m φράγματα παροχέτευσης, δεξαμενές αναρρύθμισης, σοβαροί κόμβοι κυκλοφοριακής σημασίας κ.λ.π.

 

δ) Φάκελλος τοπογραφικών εργασιών.

 

Οι οριζοντιογραφίες των αξόνων που πασσαλώθηκαν (σχεδιασμένες πάνω σε διαφανή οθόνη και συνοδευόμενες από αντίτυπο σε φωτοτυπικό χαρτί), οι μηκοτομές, οι διατομές, τα λεπτομερέστερα τοπογραφικά διαγράμματα και οι υπολογισμοί των συντεταγμένων των κορυφών κ.λ.π. των αξόνων που πασσαλώθηκαν παραδίδονται μέσα σε χωριστή θήκη.

 

Τα λοιπά τοπογραφικά στοιχεία με τα πρωτότυπα των προαναφερθέντων στοιχείων παραδίδονται στην Τοπογραφική Υπηρεσία του Υπουργείου Δημοσίων Έργων για αρχειοθέτηση.

 

6. Σχέδια κατασκευής.

 

α) Κατά μήκος τομές διαμήκων έργων (Κ.Μ.Τ.).

 

Όλες οι Κ.Μ.Τ. διωρύγων, τάφων, οδών κ.λ.π. διαμήκων έργων σχεδιάζονται σε κλίμακα 1:2000 για τα μήκη και 1:100 για τα ύψη. Οι κλίμακες αυτές χρησιμοποιούνται και για τα τυχόν προβλεπόμενα αναχώματα αγωγών αποχέτευσης. Λεπτομερέστερες κλίμακες χρησιμοποιούνται σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. κύριες διώρυγες επί ανώμαλου εδάφους).

 

Σχεδιάζονται τα απαραίτητα υδραυλικά και λοιπά στοιχεία όπως καθορίζονται στην προδιαγραφή οριστικών μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων. Για τη σχεδίαση των στοιχείων αυτών, πρέπει να αναμορφώνονται όλοι οι αναγκαίοι υδραυλικοί και τεχνικοί υπολογισμοί των διωρύγων και των τάφρων. Προκειμένου για Κ.Μ.Τ. οδών για τη σχεδίαση της ερυθράς γραμμής πρέπει να εφαρμόζονται τα παρακάτω:

 

- Εφαρμογή κατά το δυνατόν τμημάτων μεγάλου μήκους με ενιαία κλίση.

- Εξίσωση κατά το δυνατόν των όγκων χωματισμών μεταξύ του σώματος των οδών και των τάφρων που σχεδιάζονται παράλληλα με αυτές.

 

β) Κατά πλάτος τομές διαμήκων έργων (Κ.Π.Τ.Τ)

 

Όλες οι Κ.Π.Τ.Τ που λαμβάνονται πάνω στο έδαφος χρησιμοποιούνται για τη σχεδίαση των διατομών διωρύγων, οδών τάφρων κ.λ.π. διαμήκων έργων, βάσει των στοιχείων τα οποία προκύπτουν από τις αντίστοιχες Κ.Μ.Τ.Τ και τους υδραυλικούς και τεχνικούς υπολογισμούς.

 

Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις διαμήκων έργων, για τις οποίες δεν υφίστανται κατά πλάτος τομές που λαμβάνονται πάνω στο έδαφος δίδονται τυπικές κατά πλάτος τομές. Οι κλήσεις πρανών αναμορφώνονται βάσει ερευνών εδαφομηχανικής σε αντιπροσωπευτικές κατά τεκμήριο θέσεις της περιοχής. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στην προδιαγραφή οριστικών μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων.

 

γ) Κόμβοι δικτύων.

 

Προσαρμόζονται όλα τα σχέδια τεχνικών έργων κόμβων του δικτύου που περιλαμβάνονται στην οριστική μελέτη, βάσει των παραπάνω αναφερόμενων στοιχείων των Κ.Μ.Τ.Τ και των στοιχείων που αναφέρονται στο επόμενο άρθρο. Τα σχέδια που εκπονούνται για κάθε κόμβο πρέπει να είναι πλήρη σχέδια κατασκευής.

 

δ) Επενδύσεις διωρύγων και τάφρων με σκυρόδεμα, προστατευτικά έργα με συρματοκιβώτια, λιθορριπές, λιθενδύσεων κ.λ.π., προκατασκευασμένα στοιχεία, τεχνικά έργα, μεταλλικές κατασκευές, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

 

Σχέδια κατασκευής καταρτίζονται για κάθε τεχνικό έργο επιτρέποντας τα στοιχεία των έργων αυτών ή λεπτομέρειες που επαναλαμβάνονται χωρίς καμία τροποποίηση, να σημειώνονται με το περίγραμμα και τον ενδεικτικό αριθμό, με τα οποία επιτρέπεται προσφυγή σε σχέδια που παρέχουν χωριστά κάθε στοιχείο τους ή κάθε λεπτομέρεια. Τα σχέδια αυτά συνοδεύονται από τα απαιτούμενα σχέδια λεπτομερειών, των αναπτυγμάτων οπλισμού σε κλίμακα, πινάκων οπλισμού, σχεδίων ξυλότυπων, σχεδίων ικριωμάτων και αντιστηρίξεων κ.λ.π. που απαιτούνται για την κατασκευή σχεδίων όπως π.χ. οι αρμοί διακοπής εργασίας και η σειρά κατασκευής. Οι θεμελιώσεις των έργων ελέγχονται και αναμορφώνονται βάσει των πορισμάτων ερευνών εδαφομηχανικής οι οποίες προκειμένου για σοβαρά έργα διεξάγονται ειδικά για κάθε ένα από αυτά, προκειμένου δε για λοιπά έργα σε αντιπροσωπευτικές θέσεις της περιοχής. Εάν απαιτηθεί από το πόρισμα των ερευνών αυτών, εκπονούνται εκ νέου οι στατικοί και υδραυλικοί - τεχνικοί ή άλλοι υπολογισμοί του έργου. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στην τεχνική προδιαγραφή οριστικής μελέτης εγγειοβελτιωτικών έργων.

 

7. Στοιχεία εδαφομηχανικής και έρευνες πάνω στην ποιότητα των χρησιμοποιουμένων αργών υλικών και πάνω στην καταλληλότητα των προϊόντων εκσκαφής για την κατασκευή αναχωμάτων και οδών, προτείνονται από τον Μελετητή και εκτελούνται, μετά την έγκριση του Εργοδότη (αρμόδια αρχή), βάσει της οικείας προδιαγραφής. Οι προτάσεις του Μελετητή συνοδεύονται από προμέτρηση και προϋπολογισμό δαπάνης. Ειδική έρευνα εδαφομηχανικής απαιτείται για κάθε ένα από τα προβλεπόμενα σημαντικά έργα. Για τα λοιπά έργα, οι υπολογισμοί εδαφομηχανικής βασίζονται πάνω σε γενική έρευνα εδαφομηχανικής, που αναφέρεται στις μέσες συνθήκες κάθε ομοιογενούς περιοχής.

 

8. Φάκελλο γεωλογίας και ερευνών εδαφομηχανικής.

 

Σε αυτό πρέπει να συγκεντρωθούν κατόπιν αναγραφής και ταξινομηθούν τα στοιχεία γεωλογίας και εδαφομηχανικής που αποκτήθηκαν με οποιοδήποτε τρόπο. Σκοπός του φακέλλου αυτού είναι η δυνατότητα αναδρομής στα στοιχεία για την επίλυση προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την κατασκευή των έργων.

 

Αναλυτικότερα τα στοιχεία αυτά είναι:

 

α) Γεωλογικοί χάρτες και γεωλογικές εκθέσεις. Εάν η τελευταία έκθεση που συντάχθηκε και ο τελευταίος γεωλογικός χάρτης που συντάχθηκε καλύπτουν τους προηγούμενους, στην περιοχή της μελέτης, πρέπει να μη περιληφθούν οι προηγούμενοι χάρτες και εκθέσεις.

β) Γεωτρήσεις, εργαστηριακές δοκιμές, γεωφυσικές έρευνες, διαγράμματα επακριβούς καθορισμού της θέσης των ερευνών και οι σχετικές γεωλογικές εκθέσεις.

γ) Εκθέσεις του Μελετητή που συσχετίζουν τα πορίσματα των ανωτέρω εργασιών με τα προτεινόμενα έργα.

δ) Τα αποτελέσματα των ερευνών εδαφομηχανικής και των εργαστηριακών δοκιμών που έγιναν με διαγράμματα επακριβούς προσδιορισμού της θέσης στην οποία αναφέρονται οι έρευνες που έγιναν.

ε) Τα αποτελέσματα των ερευνών που έγιναν σχετικά με την καταλληλότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των έργων.

 

9. Τεύχη υδραυλικών υπολογισμών, στατικών και εδαφομηχανικών υπολογιστών, τεύχος τεχνικών προδιαγραφών έργων πολιτικού μηχανικού.

 

Παρέχονται οι νεώτεροι υπολογισμοί και στοιχεία και συμπληρώνονται τα παραπάνω με αναπαραγωγή των στοιχείων της οριστικής μελέτης που δεν έχουν υποστεί τροποποίηση. Τα τεύχη αυτά εκπονούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της οριστικής μελέτης.

 

10. Αυτοτελές τμήμα μελέτης ηλεκτρομηχανολογικών ερευνών.

 

Σε αυτό περιλαμβάνονται οι ηλεκτρομηχανολογικοί υπολογισμοί, οι τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, προμέτρηση, ανάλυση τιμών, τιμολόγιο και προϋπολογισμοί. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στην τεχνική προδιαγραφή οριστικής μελέτης εγγειοβελτιωτικών έργων.

 

11. Τεύχος αντιπλημμυρικών έργων.

 

Το τεύχος αυτό αφορά στη διευθέτηση των ρευμάτων και την κατασκευή των συλλεκτήρων της περιοχής, είναι απόσπασμα της υπόλοιπης μελέτης, παραδίδεται μέσα σε χωριστή θήκη και περιέχει:

 

- Έκθεση

- Υδραυλικούς και υδρολογικούς υπολογισμούς

- Προϋπολογισμό και

- Τα αντίστοιχα σχέδια

 

12. Τεύχος αντιπλημμυρικών αποχετευτικών - αποστραγγιστικών έργων που μπορούν να κατασκευαστούν αυτοτελώς, δηλαδή πριν την κατασκευή των λοιπών προβλεπόμενων έργων της περιοχής.

 

Το τεύχος αυτό είναι απόσπασμα της υπόλοιπης μελέτης, παραδίδεται μέσα σε χωριστή θήκη και περιέχει:

 

- Έκθεση

- Προμέτρηση

- Προϋπολογισμό και

- Τα αντίστοιχα σχέδια.

 

13. Τεύχη ανάλυσης τιμών και τιμολογίου.

 

Παρέχονται σε αναλογία με τα στοιχεία που αναφέρονται στην οριστική μελέτη με την αναπροσαρμογή των υφιστάμενων τευχών της οριστικής μελέτης βάσει των νεώτερων βασικών τιμών ημερομισθίων και υλικών του εξαμήνου υποβολής της μελέτης όπως και τυχόν συμπληρώσεων και τροποποιήσεων που απαιτούνται.

 

14. Τεύχος προμετρήσεων.

 

Προμέτρηση χωματουργικών εργασιών καταρτίζεται βάσει της τελικής χάραξης των έργων και των στοιχείων εδάφους που λαμβάνονται. Ειδικότερα υπολογίζονται οι εκσκαφές, τα επιχώματα και αναχώματα, οι συμπληρωματικές αποστάσεις μεταφοράς, τα δάνεια χώματα και οι εναποθέσεις βάσει των πραγματικών συνθηκών της περιοχής. Τα επιχώματα και τα αναχώματα διακρίνονται σε συμπυκνωμένα με βαθμό συμπυκνώσεως που ελέγχεται εργαστηριακά και σε απλά συμπιεσμένα επιχώματα. Με τον ίδιο τρόπο βάσει της τελικής μορφής καταρτίζεται προμέτρηση των τεχνικών έργων. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο τεύχος των προμετρήσεων της οριστικής μελέτης.

 

15. Τεύχος προϋπολογισμών δαπάνης.

 

Παρέχονται σε αναλογία με τα στοιχεία που αναφέρονται στο τεύχος των προϋπολογισμών της οριστικής μελέτης.

 

16. Τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων και διακήρυξης Δημοπρασίας.

 

Συντάσσονται κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Στη Συγγραφή Υποχρεώσεων περιλαμβάνεται αναλυτικός πίνακας συμβατικών τευχών και σχεδίων (αριθμός και τίτλος ερμηνευτικός του περιεχομένου) καθώς και υποχρέωση του εργολάβου κατασκευής των έργων για τη λήψη και παράδοση στην Υπηρεσία φωτογραφικού υλικού.

 

17. Σχέδια ζωνών μόνιμης και προσωρινής κατάληψης των έργων και απαιτούμενες απαλλοτριώσεις.

 

Οι ζώνες μόνιμης ή προσωρινής κατάληψης ή άλλης δέσμευσης που απαιτείται κατά την κατασκευή των έργων αποτυπώνονται πάνω στα υφιστάμενα λεπτομερέστερα διαγράμματα της μελέτης, καθορίζοντας το πλάτος των ζωνών κατάληψης βάσει των κατά πλάτος τομών στις χαρακτηριστικές θέσεις κάθε ζώνης. Ειδικά για τις εκτάσεις των τεχνικών έργων που δεν περιέχονται στις προαναφερόμενες ζώνες, χρησιμοποιούνται οι οριζοντιογραφίες των έργων αυτών. Οι υπόψη διατομές περιλαμβάνονται στην όλη σειρά των σχετικών σχεδίων, τα οποία συνοδεύονται από πίνακα προμέτρησης των υπόψη εκτάσεων. Ειδική μνεία γίνεται προκειμένου για ζώνες απαλλοτρίωσης. Το σύνολο των σχεδίων πρέπει να είναι συντεταγμένο κατά τρόπο που να διευκολύνει την εφαρμογή τόσο του αναδασμού των αγροτικών ιδιοκτησιών όσο και των απαλλοτριώσεων.

 

18. Κτηματολόγιο.

 

Συντάσσεται κτηματολόγιο των ζωνών μόνιμης και προσωρινής κατάληψης των έργων, για τις οποίες απαιτείται η εφαρμογή απαλλοτριώσεων ή άλλης δέσμευσης των αγροτικών ή άλλων ιδιοκτησιών. Το κτηματολόγιο αυτό συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας προδιαγραφής (χωρίς λήψη νέων υψομετρικών στοιχείων).

 

19. Ως προς τα λοιπά στοιχεία της παραγράφου 2 διάρθρωσης της μελέτης ισχύουν τα προβλεπόμενα στην προδιαγραφή της οριστικής μελέτης.

 

20. Γενικοί όροι.

 

α) Τα στοιχεία της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής παρέχονται πάρα από τα στοιχεία της προδιαγραφής της οριστικής μελέτης.

β) Οι διατάξεις της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής δεν ισχύουν προκειμένου για μελέτη φραγμάτων αποθήκευσης - ανάσχεσης, για τις οποίες δεν προβλέπεται χωριστό στάδιο μελέτης εφαρμογής καθόσον η οριστική μελέτη τους αποτελεί και μελέτη εφαρμογής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.