Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 201

Άρθρο 201: Οριστικές μελέτες με πληρότητα μελέτης εφαρμογής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σκοπός - Αντικείμενο.

 

α) Με την υπόψη μελέτη επιδιώκεται η εκπόνηση οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής σε ενιαίο στάδιο, εφόσον προβλέπεται εντός τακτής και σύντομης προθεσμίας κατασκευής του έργου από την περάτωση της οριστικής του μελέτης, με το σκοπό αφενός μεν σύντμησης του χρόνου εκπόνησης της οριστικής μελέτης και στη συνέχεια μελέτης εφαρμογής, αφετέρου δε στη μείωση των αντίστοιχων δαπανών των δυο ανεξάρτητων σταδίων.

 

β) Με την παραπάνω μελέτη καθορίζονται οι θέσεις των έργων με χάραξη επί του εδάφους των βασικών αξόνων διαμήκων έργων και της θέσης των σημαντικότερων τεχνικών έργων και παραδίδονται στον κατασκευαστή σχέδια που στηρίζονται αφενός μεν σε τοπογραφικά στοιχεία που συντάσσονται με απευθείας μετρήσεις πάνω στο έδαφος και αφετέρου σε επαρκή στοιχεία εδαφομηχανικής.

 

γ) Για την εκπόνηση της υπόψη μελέτης, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην προδιαγραφή των οριστικών μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων που συμπληρώνονται με τα παρακάτω.

 

δ) Ως βασικοί άξονες λαμβάνονται:

- Οι άξονες των ανοικτών διωρύγων κάθε τάξης.

- Οι άξονες των σωληνωτών αγωγών, εκτός των αγωγών τελευταίας τάξης.

- Οι άξονες των αναχωμάτων, στις περιπτώσεις αντιπλημμυρικών αναχωμάτων.

- Οι άξονες των τάφρων, στην περίπτωση μεμονωμένων τάφρων.

- Οι άξονες των οδών, στην περίπτωση μεμονωμένων οδών, εκτός οδών της τελευταίας τάξης.

 

ε) Σε παράλληλα έργα ως βασικοί άξονες λαμβάνονται:

- Οι άξονες των ανοικτών διωρύγων, στις περιπτώσεις τριπλού παράλληλου δικτύου διωρύγων - οδών - τάφρων ή διπλού παράλληλου δικτύου διωρύγων - οδών.

- Οι άξονες των τάφρων, στις περιπτώσεις διπλού παράλληλου δικτύου τάφρων - οδών. Τα προαναφερθέντα σχέδια χρησιμεύουν για την κατασκευή των έργων. Εάν δεν μεσολαβήσουν, κατά την κατασκευή των έργων τροποποιήσεις για οποιοδήποτε λόγο, τότε τα επιμετρητικά στοιχεία των χωματουργικών εργασιών λαμβάνονται από τα σχέδια αυτά. Η μελέτη πρέπει να είναι πλήρης, με τρόπο ώστε να είναι δυνατή η κατασκευή των έργων βάσει στοιχείων που περιέχονται σε αυτή, χωρίς αναδρομή σε προγενέστερα στάδια μελέτης.

 

2. Διάρθρωση μελέτης.

 

Η υπόψη μελέτη αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:

 

α) Έκθεση.

β) Χάρτες.

γ) Οριζοντιογραφίες γενικής διάταξης.

δ) Μηκοτομές, διατομές και κόμβοι διαμήκων έργων.

ε) Σχέδια προστατευτικών έργων.

στ) Σχέδια προκατασκευασμένων στοιχείων.

ζ) Σχέδια τεχνικών έργων.

η) Σχέδια μεταλλικών κατασκευών.

θ) Σχέδια ζωνών μόνιμης και προσωρινής κατάληψης των έργων και απαιτούμενες απαλλοτριώσεις.

ι) Φάκελλος γεωλογίας και ερευνών εδαφομηχανικής.

ι)α) Τοπογραφικές εργασίες - φάκελλος τοπογραφικών εργασιών.

ι)β) Τεύχος υδραυλικών υπολογισμών.

ι)γ) Τεύχος ερευνών επί υδραυλικών προτύπων.

ι)δ) Τεύχος στατικών και εδαφομηχανικών υπολογισμών.

ι)ε) Αυτοτελές τμήμα μελέτης αναφερόμενο στα ηλεκτρομηχανολογικά έργα (ηλεκτρομηχανολογικοί υπολογισμοί, τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, σχέδια ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, προμετρήσεις, ανάλυση τιμών, τιμολόγιο και προϋπολογισμοί).

ι)στ) Τεύχος προμετρήσεων.

ι)ζ) Τεύχος ανάλυσης τιμών.

ι)η) Τεύχος τιμολογίου.

ι)θ) Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών έργων πολιτικού μηχανικού.

κ) Τεύχος προϋπολογισμών δαπάνης.

κ)α) Τεύχος συγγραφής υποχρεώσεων και διακήρυξης δημοπρασίας.

κ)β) Τεύχος αντιπλημμυρικών έργων (απόσπασμα από τη μελέτη - κείμενο και σχέδια μέσα σε χωριστή θήκη).

κ)γ) Τεύχος αντιπλημμυρικών, αποχετευτικών - αποστραγγιστικών έργων που μπορούν να κατασκευαστούν αυτοτελώς, δηλαδή πριν την κατασκευή των λοιπών προβλεπόμενων έργων (απόσπασμα από τη μελέτη - κείμενο και σχέδια μέσα σε χωριστή θήκη).

κ)δ) Αναμόρφωση Δημοσιονομικής Διερεύνησης.

κ)ε) Συνοπτική Έκθεση

κ)στ) Κτηματολόγιο απαλλοτριώσεων ή άλλων δεσμεύσεων αγροτικών ή άλλων ιδιοκτησιών.

κ)ζ) Τεύχος υλικών εγχώριας βιομηχανίας (δηλαδή αποσπάσματα προμέτρησης, προδιαγραφών και προϋπολογισμών δαπάνης, που απαιτούνται για την ενημέρωση του Συνδέσμου Βιομηχάνων).

 

3. Έκθεση.

 

Συμπληρωματικά με τα διαλαμβανόμενα στην οριστική μελέτη περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα:

 

Προτάσεις επί των αναγκαίων ειδικών μελετών και ερευνών που διεξάγονται κατά το στάδιο κατασκευής των έργων, για την επίλυση ειδικών θεμάτων που απαιτούν τελικά στοιχεία ή πειραματισμούς σε στοιχεία της κατασκευής, όπως π.χ. μελέτη βέλτιστης κατανομής διαμέτρων και βέλτιστου ύψους κατάθλιψης προκειμένου για μελέτη τεχνητής βροχής, μελέτη αντιδιαβρωτικής προστασίας μεταλλικών και αγωγών από προεντεταμένο σκυρόδεμα, μελέτη αντιπληγματικής προστασίας ανυψωτικών εγκαταστάσεων και δικτύων τεχνητής βροχής.

 

4. Φάκελλος γεωλογίας και ερευνών εδαφομηχανικής.

 

Αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα αναφερόμενα στοιχεία στην οριστική μελέτη και επιπρόσθετα όσον αφορά τα στοιχεία εδαφομηχανικής. Οι απαιτούμενες συμπληρωματικές έρευνες εδαφομηχανικής και συμπληρωματικές έρευνες επί της ποιότητας των αργών υλικών που χρησιμοποιούνται και πάνω στην καταλληλότητα των προϊόντων εκσκαφής για την κατασκευή αναχωμάτων και οδών προτείνονται από τον Μελετητή και εκτελούνται, μετά την έγκριση του Εργοδότη (αρμόδια αρχή), βάσει της οικείας προδιαγραφής. Οι προτάσεις του Μελετητή συνοδεύονται από προμέτρηση και προϋπολογισμό δαπάνης.

 

5. Τοπογραφικές εργασίες.

 

α) Οι επιμέρους τοπογραφικές εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με τις οικείες προδιαγραφές.

β) Διαπίστωση κωλυμάτων εφαρμογής επί του εδάφους των προβλέψεων της μελέτης, παραλλαγές και οριστική λύση. Χαράσσονται επί του εδάφους οι βασικοί άξονες των διαμήκων έργων, αφού προηγηθεί μελέτη επί των υφιστάμενων λεπτομερέστερων τοπογραφικών διαγραμμάτων της περιοχής. Για αυτό πασσαλώνονται οι κορυφές των ευθυγραμμιών και ενδεχομένως ενδιάμεσα σημεία αυτών όπως και χαρακτηριστικά σημεία αυτών καθώς και χαρακτηριστικά σημεία των καμπυλών συναρμογής των ευθυγραμμιών, με σκοπό τον εντοπισμό τυχόν κωλυμάτων που καθιστούν οριζοντιογραφικά και υψομετρικά δυσχερή την εφαρμογή της προβλεπόμενης χάραξης κατά το στάδιο αυτό της μελέτης. Επίσης πασσαλώνονται χαρακτηριστικά σημεία του περιγράμματος των σημαντικότερων έργων. Η λύση που τελικά εφαρμόζεται αναζητείται επιτόπια με μετακίνηση του άξονα. Σε ειδικές και μόνο περιπτώσεις αναζητείται η λύση που τελικά εφαρμόζεται, αφού προηγηθεί ενημέρωση των διαγραμμάτων με τα υφιστάμενα κωλύματα. Ως κωλύματα θεωρούνται όλα τα φυσικά στοιχεία του εδάφους, ή τα τεχνικά κ.λ.π. έργα επί του εδάφους, τα οποία δεν σημειώνονταν ή δεν αναγράφονταν πάνω στις οριζοντιογραφίες της μελέτης και για το λόγο αυτό κατά τεκμήριο, δεν λήφθηκαν υπόψη από το μελετητή κατά την κατάρτιση αυτής. Ενδεικτικά παρατίθενται παρακάτω κωλύματα που ενδεχομένως καθιστούν την υπό μελέτη χάραξη ανεφάρμοστη ή να χρίζει παραλλαγή:

 

- Κτίσματα εν γένει.

- Νεκροταφεία.

- Μεμονωμένα περιφραγμένα κτήματα όπως π.χ. οπωρώνες.

- Τοπικά αρδευτικά ή αποστραγγιστικά έργα.

- Χαλύβδινοι πύργοι γραμμών υψηλής τάσης της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού.

- Κοίτες ρευμάτων, νέες ή παλαιές που έχουν υποστεί μεταβολή σε σχέση με τις υφιστάμενες οριζοντιογραφίες.

- Έντονες ανωμαλίες του εδάφους.

- Αναχώματα, γέφυρες ή άλλα τεχνικά έργα.

- Αεροδρόμια και στρατιωτικές εγκαταστάσεις κ.λ.π.

 

γ) Εφαρμογή επί του εδάφους της λύσης που οριστικοποιήθηκε και οι απαιτούμενες για αυτό τοπογραφικές εργασίες υπαίθρου και γραφείου. Χαράσσονται επί του εδάφους οι βασικοί άξονες των διαμήκων έργων που οριστικοποιήθηκαν. Για αυτό πασσαλώνονται οι κορυφές των ευθυγραμμιών και τα χαρακτηριστικά σημεία των καμπυλών συναρμογής αυτών. Γίνεται μόνιμη σήμανση των παραπάνω σημείων όπως και ενδιάμεσων επί μεγάλων ευθυγραμμιών και των σημείων διασταύρωσης, με τρόπο ώστε να υφίσταται ένα τουλάχιστον σημείο μόνιμης σήμανσης ανά 500 m. Χαρακτηριστικά τέτοια σημεία, από τα παραπάνω σημεία μόνιμης σήμανσης, πρέπει να είναι μορφής που να διασφαλίζει την επί μακρό διατήρηση αυτών. Εξασφαλίζονται και εξαρτώνται οι ανωτέρω κορυφές και χαρακτηριστικά σημεία από τρία σταθερά σημεία, που υπάρχουν εκτός του εύρους κατάληψης των έργων ή, αν υπάρχει έλλειψη τέτοιων, από δυο σταθερά σημεία που τοποθετούνται. Τα σταθερά σημεία, που χρησιμοποιούνται για τις εξασφαλίσεις, πρέπει να βρίσκονται κατά το δυνατόν εκτός των ορίων των καλλιεργημένων εκτάσεων ή στα όρια των ιδιοκτησιών. Γίνεται γωνιομέτρηση των κορυφών με εξάρτηση από το τριγωνομετρικό δίκτυο της υφιστάμενης αποτύπωσης. Γίνεται πλευρομέτρηση με χαλύβδινη μετροταινία. Πυκνώνεται η πασσάλωση με τρόπο ώστε να υπάρχει ένας τουλάχιστον ξύλινος πάσσαλος ανά 50 m προκειμένου για πεδινό έδαφος και ανά 25 m προκειμένου για λοφώδες ή ορεινό και πάντως ένας πάσσαλος στα σημεία αλλαγής της μορφής του εδάφους. Πυκνώνεται το δίκτυο των τριγωνομετρικών σημείων με τρόπο ώστε να υπάρχουν 0,8 σημεία ανά km2. Πυκνώνεται και εξασφαλίζεται το δίκτυο των χωροσταθμικών αφετηριών με τρόπο ώστε να υπάρχει μια χωροσταθμική αφετηρία ανά 500 m περίπου. Διπλή γεωμετρική χωροστάθμηση όλων των πασσάλων του άξονα, εξαρτημένη από το χωροσταθμικό δίκτυο της περιοχής. Λήψη στοιχείων κατά πλάτος τομών στις θέσεις όλων των πασσάλων του άξονα, που εκτείνονται στο εύρος κατάληψης όλων των παράλληλων έργων του άξονα που έχει πασσαλωθεί, πλέον περιθωρίου 10 m εκατέρωθεν, με χωροστάθμηση των σημείων που αντιστοιχούν στους παράλληλους άξονες (σύμφωνα με την τυπική διατομή). Στα πεδινά εδάφη τα στοιχεία των κατά πλάτος τομών λαμβάνονται με το χωροβάτη, στα λοφώδη ή ορεινά με το χωροβάτη ή τον πήχη. Οι κατά πλάτος τομές λαμβάνονται μόνο επί της προσαγωγού, των κυρίων και των πρωτευουσών ανοικτών διωρύγων όπως και επί των συλλεκτήρων και των κυρίων και πρωτευουσών τάφρων. Υπολογισμός συντεταγμένων των κορυφών του άξονα που πασσαλώθηκε, των ενδιάμεσων σημείων μόνιμης σήμανσης μεγάλων ευθυγραμμιών και των σημείων διασταύρωσης αξόνων. Σύνταξη οριζοντιογραφίας αξόνων που πασσαλώθηκαν επί διαφανούς οθόνης σε κλίμακα 1:2000 ή 1:5.000, με αναγραφής όλων των χρήσιμων στοιχείων (γωνιών, μηκών, διασταυρώσεων αξόνων, ονομασίες αξόνων που πασσαλώθηκαν, εξασφαλίσεων πάσης φύσεως, υψομετρικών αφετηριών με το υψόμετρό τους, τριγωνομετρικών σημείων κ.λ.π.). Σύνταξη μηκοτομών σε κλίμακα: 1:2.000 και υψών 1:100 των αξόνων που πασσαλώθηκαν και των αξόνων των παράλληλων έργων, βάσει των στοιχείων των κατά πλάτος τομών. Σύνταξη κατά πλάτος τομών σε κλίμακα 1:100. Τέλος συντάσσονται λεπτομερέστερα τοπογραφικά διαγράμματα σε κατάλληλη κλίμακα (σημεία εδάφους που αντιστοιχούν σε κάναβο το πολύ 10 m) προκειμένου να μελετηθούν επί αυτών τα σημαντικότερα από τα έργα όπως π.χ. αντλιοστάσια, γέφυρες ανοίγματος άνω των 20 m, φράγματα παροχετεύσεως, δεξαμενές αναρρύθμισης, σοβαροί κόμβοι κυκλοφοριακής σημασίας κ.λ.π.

 

δ) Φάκελλος τοπογραφικών εργασιών.

Οι οριζοντιογραφίες των αξόνων που πασσαλώθηκαν (σχεδιασμένες σε διαφανή οθόνη και συνοδευόμενες από αντίτυπο σε φωτοτυπικό χαρτί), οι μηκοτομές, οι διατομές, τα λεπτομερέστερα τοπογραφικά διαγράμματα και οι υπολογισμοί των συντεταγμένων των κορυφών κ.λ.π. των αξόνων που πασσαλώθηκαν παραδίδονται μέσα σε χωριστή θήκη. Τα λοιπά τοπογραφικά στοιχεία μαζί με τα πρωτότυπα των προαναφερθέντων στοιχείων, παραδίδονται στην Τοπογραφική Υπηρεσία του Υπουργείου Δημοσίων Έργων για αρχειοθέτηση.

 

6. Σχέδια ζωνών μόνιμης και προσωρινής κατάληψης των έργων και απαιτούμενες απαλλοτριώσεις. Οι ζώνες μόνιμης ή προσωρινής κατάληψης ή άλλης δέσμευσης που απαιτείται για την κατασκευή των έργων σημειώνονται πάνω στα υφιστάμενα λεπτομερέστερα διαγράμματα της μελέτης, καθορίζοντας το πλάτος των ζωνών κατάληψης βάσει των κατά πλάτος τομών στις χαρακτηριστικές θέσεις κάθε ζώνης. Ειδικά για τις εκτάσεις των τεχνικών έργων, που δεν περιέχονται στις προαναφερθείσας ζώνες, χρησιμοποιούνται οι οριζοντιογραφίες των έργων αυτών. Οι υπόψη διατομές περιλαμβάνονται στην όλη σειράν των σχετικών σχεδίων, τα οποία συνοδεύονται από πίνακα προμέτρησης των υπόψη εκτάσεων. Ειδική μνεία γίνεται προκειμένου για ζώνες απαλλοτριώσεως. Το σύνολο των σχεδίων πρέπει να είναι συντεταγμένο κατά τρόπο που να διευκολύνει την εφαρμογή τόσο του αναδασμού των αγροτικών ιδιοκτησιών όσο και των απαλλοτριώσεων.

 

7. Τεύχος συγγραφής υποχρεώσεων και διακήρυξης δημοπρασίας. Συντάσσονται κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Στη Συγγραφή Υποχρεώσεων περιλαμβάνεται αναλυτικός πίνακας συμβατικών τευχών και σχεδίων (αριθμός και τίτλος ερμηνευτικός του περιεχομένου) όπως και υποχρέωση του Εργολάβου κατασκευής των έργων για τη λήψη και παράδοση στην Υπηρεσία φωτογραφικού υλικού.

 

8. Κτηματολόγιο απαλλοτριώσεων ή άλλων δεσμεύσεων αγροτικών ή άλλων ιδιοκτησιών. Συντάσσεται κτηματολόγιο των ζωνών μόνιμης και προσωρινής κατάληψης των έργων, για τις οποίες απαιτείται η εφαρμογή απαλλοτριώσεων ή άλλης δέσμευσης των αγροτικών ή άλλων ιδιοκτησιών. Το κτηματολόγιο αυτό συντάσσεται κατά τις οικείες προδιαγραφές (χωρίς τη λήψη νέων υψομετρικών στοιχείων).

 

9. Μηκοτομές - διατομές και κόμβοι διαμήκων έργων.

 

α) Κατά μήκος τομές (Κ.Μ.Τ.).

 

Συμπληρωματικά με τα διαλαμβανόμενα στην οριστική μελέτη, παρέχονται και τα ακόλουθα:

 

Όλες οι Κ.Μ.Τ. διωρύγων, τάφρων οδών κ.λ.π. διαμήκων έργων σχεδιάζονται σε κλίμακα 1:2.000 για τα μήκη και 1:100 για τα ύψη. Οι κλίμακες αυτές χρησιμοποιούνται και για τυχόν προβλεπόμενα αναχώματα αγωγών αποχέτευσης. Λεπτομερέστερες κλίμακες χρησιμοποιούνται σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. κύριες διώρυγες σε ανώμαλο έδαφος). Προκειμένου για Κ.Μ.Τ. οδών, για τη σχεδίαση της ερυθράς γραμμής πρέπει να εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

 

- Εφαρμογή κατά το δυνατόν τμημάτων μεγάλου μήκους με ενιαία κλίση.

- Εξίσωση κατά το δυνατόν των όγκων χωματισμών μεταξύ του σώματος των οδών και των παράλληλων προς αυτές τάφρους.

 

β) Κατά πλάτος τομές (Κ.Π.Τ.).

 

Συμπληρωματικά με τα διαλαμβανόμενα προκειμένου για απλή οριστική μελέτη, ισχύουν τα ακόλουθα:

 

Όλες οι επί του εδάφους Κ.Π.Τ. που λαμβάνονται χρησιμοποιούνται για τη σχεδίαση των διατομών διωρύγων, οδών, τάφρων κ.λ.π. διαμήκων έργων, βάσει των στοιχείων, τα οποία προκύπτουν από τις αντίστοιχες Κ.Μ.Τ. και τους υδροτεχνικούς υπολογισμούς. Για τις λοιπές περιπτώσεις διαμήκων έργων, για τις οποίες δεν υφίστανται κατά πλάτος τομές που λαμβάνονται επί του εδάφους, δίδονται τυπικές κατά πλάτος τομές. Οι κλίσεις πρανών ορίζονται βάσει ερευνών εδαφομηχανικής σε αντιπροσωπευτικές κατά τεκμήριο θέσεις της περιοχής.

 

γ) Κόμβοι δικτύων.

 

Τα σχέδια που εκπονούνται για κάθε κόμβο πρέπει να είναι πλήρη σχέδια κατασκευής.

 

10. Σχέδια προστατευτικών έργων προκατασκευασμένων στοιχείων, τεχνικά έργα, μεταλλικές κατασκευές, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Σχέδια κατασκευής καταρτίζονται για κάθε τεχνικό έργο, επιτρεπομένου όπως τα στοιχεία των έργων αυτών ή λεπτομέρειες που επαναλαμβάνονται χωρίς καμία τροποποίηση σημειώνεται με το περίγραμμα και ενδεικτικό αριθμό που επιτρέπει προσφυγή σε σχέδια που παρέχουν χωριστά κάθε ένα από τα στοιχεία αυτά ή κάθε λεπτομέρεια. Τα σχέδια αυτά συνοδεύονται από τα απαιτούμενα σχέδια λεπτομερειών, των αναπτυγμάτων οπλισμού σε κλίμακα, πινάκων οπλισμού, σχεδίων ξυλότυπων, σχεδίων ικριωμάτων και αντιστηρίξεων κ.λ.π. που απαιτούνται για την κατασκευή σχεδίων όπως π.χ. οι αρμοί διακοπής εργασίας και η σειρά κατασκευής. Οι θεμελιώσεις των έργων βασίζονται στα πορίσματα ερευνών εδαφομηχανικής, οι οποίες προκειμένου για σοβαρά έργα διεξάγονται ειδικά για κάθε ένα από αυτά, προκειμένου δε για τα λοιπά έργα σε αντιπροσωπευτικές θέσεις της περιοχής.

 

11. Ως προς τα λοιπά στοιχεία της παραγράφου 2 διαρθρώσεως της μελέτης ισχύουν τα προβλεπόμενα στην προδιαγραφή της οριστικής μελέτης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.