Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 200

Άρθρο 200: Οριστική μελέτη χωμάτινων και λιθόρριπτων φραγμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σκοπός.

 

α) Με την υπόψη οριστική μελέτη επιδιώκεται, εκτός των άλλων, ο καθορισμός της θέσης των έργων με χάραξη επί του εδάφους του άξονα του φράγματος και των επιμέρους τεχνικών έργων και η παράδοση στον Κατασκευαστή σχεδίων που στηρίζονται αφενός μεν σε τοπογραφικά στοιχεία που συντάχθηκαν με απευθείας μετρήσεις επί του εδάφους και αφετέρου σε επαρκή στοιχεία εδαφομηχανικής.

 

Τα προαναφερθέντα σχέδια χρησιμεύουν για την κατασκευή των έργων.

 

β) Για την εκπόνηση της οριστικής μελέτης των χωμάτινων και λιθόρριπτων φραγμάτων αποθήκευσης ή ανάσχεσης, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην προδιαγραφή περί των οριστικών μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, που συμπληρώνονται παρακάτω.

 

γ) Η μελέτη πρέπει να είναι πλήρης, με τρόπο ώστε να είναι δυνατή η κατασκευή των έργων βάσει στοιχείων που περιέχονται σε αυτή χωρίς αναδρομή στα προγενέστερα στάδια μελέτης.

 

2. Διάρθρωση μελέτης.

 

Στην μελέτη αυτή περιλαμβάνονται κατά σειρά τα ακόλουθα:

 

α) Έκθεση

β) Τοπογραφικές εργασίες

γ) Οριζοντιογραφίες

 

- Γενική διάταξη των προτεινομένων έργων και της λεκάνης απορροής σε χάρτη κλίμακας 1:50.000.

- Οριζοντιογραφία των υπαρχόντων έργων επί τοπογραφικού διαγράμματος σε κλίμακα 1:5.000, τόσο στη θέση κατασκευής των έργων, όσο και τοπογραφικού διαγράμματος σε κλίμακα 1:5.000.

- Οριζοντιογραφία των προτεινόμενων έργων πάνω σε τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1.000.

- Οριζοντιογραφίες επί τοπογραφικών διαγραμμάτων μεγαλύτερης κλίμακας των επιμέρους έργων π.χ. υδροληψίες, καθαρισμού, ασφάλειας κ.λ.π.

- Οριζοντιογραφίες επί τοπογραφικών διαγραμμάτων κατάλληλης κλίμακας των έργων αποχέτευσης πλημμυρικών υδάτων κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων και της συνήθους παροχής του ρεύματος.

- Οριζοντιογραφίες ζωνών μόνιμης και προσωρινής κατάληψης και των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων επί τοπογραφικών διαγραμμάτων σε κλίμακα 1:5.000, προκειμένου για λεκάνη κατάκλυσης, και 1:1.000 προκειμένου για τη θέση κατασκευής των έργων. Ερμηνευτικές κατά πλάτος τομές και οριζοντιογραφίες μετά του περιγράμματος των επιμέρους έργων.

- Οριζοντιογραφίες αξόνων που πασσαλώθηκαν σε κλίμακα 1:2.000 ή άλλη κατάλληλη.

- Οριζοντιογραφίες της θέσης των ερευνητικών γεωτρήσεως, τσιμεντενέσεων, ερευνητικών φρεάτων και σηράγγων, γεωφυσικών και λοιπών ερευνών γεωλογίας και εδαφομηχανικής, σε χάρτη κλίμακας 1:5.000 προκειμένου για τη λεκάνη κατάκλυσης και σε 1:1.000 προκειμένου για τη θέση κατασκευής των έργων.

 

Στην πρώτη από τις παραπάνω οριζοντιογραφίες σημειώνονται και οι θέσεις προμήθειας των υλικών κατασκευής.

 

- Οριζοντιογραφίες της θέσης προμήθειας των υλικών κατασκευής σε χάρτη κατάλληλης κλίμακας, εάν η προμήθεια των υλικών πραγματοποιηθεί σε μεγαλύτερες αποστάσεις.

- Οριζοντιογραφίες και κατά μήκος τομή με διατομές σε κατάλληλες κλίμακες, της κοίτης του ρεύματος εντός της λεκάνης κατάκλυσης, κατάντη και ανάντη σε επαρκές μήκος για το σκοπό της μελέτης.

 

δ) Μηκοτομές του σώματος του φράγματος και των άλλων διαμήκων επιμέρους έργων σε κλίμακα 1:500 ή 1:250 ή άλλη κατάλληλη και διατομές σε κατάλληλη κλίμακα.

 

ε) Σχέδια

- Σχέδια του σκάμματος θεμελίωσης, μέσω του οποίου παρέχονται τα απαιτούμενα για την κατασκευή στοιχεία επί της συστάσεως του εδάφους τόσο στην φυσική όσο και στην τελική κατάσταση της περιοχής της θεμελίωσης (στοιχεία που αναφέρονται) στον πυθμένα και τις παρειές του σκάμματος).

- Σχέδια επιμέρους τεχνικών έργων π.χ. εκχειλιστή και έργων απαγωγής πλημμυρών, υδροληψίες και εκκενωτή, λεκανών καταστροφής ενέργειας, προστασίας πρανών φράγματος, στεγανοποίησης και αποστράγγισης κυρίως φράγματος, στεγάνωσης και αποστράγγισης κάτω από το έργο και (εφόσον αυτό είναι αναγκαίο) ανάντη και πλαγίως, σύνδεσης, με το υπέδαφος, προστασίας κατά των βλαβερών επιρροών των υπογείων και επιφανειακών υδάτων, διαμόρφωσης της στέψης του φράγματος για την κυκλοφορία, ενδεχομένως δεξαμενή αναρρύθμισης παροχής κ.λ.π. Σε περίπτωση κατά την οποία προβλέπεται η προσαγωγή νερού από τις γειτονικές λεκάνες, πρέπει να δίδονται τα σχέδια των απαιτούμενων προς αυτό έργων.

- Σχέδια μεταλλικών κατασκευών όπως θυροφραγμάτων κ.λ.π.

- Σχέδια οργάνων μέτρησης και ελέγχου παροχής.

- Σχέδια εγκατάστασης οργάνων παρακολούθησης της συμπεριφοράς του φράγματος (μετρήσεις παραμορφώσεων, καθιζήσεων, πιέσεων ύδατος πόρων κ.λ.π.).

- Σχέδια έργων αποχέτευσης πλημμυρικών υδάτων κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων και αντιμετώπισης της συνήθους παροχής του ρεύματος.

στ) Φάκελλος γεωλογίας και ερευνών εδαφομηχανικής.

ζ) Τεύχος υδραυλικών υπολογισμών.

η) Τεύχος ερευνών επί υδραυλικών προτύπων.

θ) Τεύχος στατικών υπολογισμών και υπολογισμών εδαφομηχανικής.

ι) Αυτοτελές τμήμα μελέτης που αναφέρεται στα ηλεκτρομηχανολογικά έργα (ηλεκτρομηχανολογικοί υπολογισμοί, τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, σχέδια ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, προμετρήσεις, αναλύσεις τιμών, τιμολόγιο και προϋπολογισμοί).

ι)α) Τεύχος έργων αποχέτευσης πλημμυρικών υδάτων κατά την διάρκεια κατασκευής του φράγματος και αντιμετώπισης της συνήθους παροχής του ρεύματος.

ι)β) Οικονομικά τεύχη.

- Τεύχος προμετρήσεων.

- Τεύχος αναλύσεων τιμών

- Τεύχος τιμολογίου

- Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών έργων πολιτικού μηχανικού

- Τεύχος προϋπολογισμών δαπάνης.

ι)γ) Τεύχος συγγραφής υποχρεώσεων και διακήρυξης δημοπρασίας.

ι)δ) Δημοσιονομική Διερεύνηση.

ι)ε) Συνοπτική Έκθεση.

ι)στ) Ζώνες κατάληψης - απαιτούμενες απαλλοτριώσεις - κτηματολόγιο απαλλοτριώσεων ή άλλων δεσμεύσεων αγροτικών ή άλλων ιδιοκτησιών.

- Τεύχος καθορισμού καθηκόντων Τεχνικού Συμβούλου κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων, και επισήμανσης θεμάτων τροποποίησης ή συμπλήρωσης της μελέτης, τα οποία ενδέχεται να ανακύψουν κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων.

ι)ζ) Τεύχος υλικών εγχώριας βιομηχανίας (δηλαδή αποσπάσματα προμέτρησης, προδιαγραφών και προϋπολογισμών δαπάνης, που απαιτούνται για την ενημέρωση του Συνδέσμου Βιομηχάνων).

 

3. Έκθεση.

 

α) Πέρα των διαλαμβανομένων στην προδιαγραφή των οριστικών μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, σχετικά με το περιεχόμενο της Έκθεσης, περιλαμβάνονται στην υπόψη Έκθεση και τα ακόλουθα θέματα:

 

- Ο επιδιωκόμενος με την κατασκευή του φράγματος κύριος και οι τυχόν δευτερεύοντες σκοποί όπως π.χ. οι εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας (λουτρά-αθλητισμός κ.λ.π.).

- Στοιχεία χωρητικότητας του ταμιευτήρα και εξέλιξη αυτής με την πάροδο του χρόνου, λόγω ενδεχόμενης πρόσχωσης.

- Νεκρός όγκος, ελάχιστος απαραίτητος όγκος (περιθώριο - εφεδρεία), κανονικός ωφέλιμος όγκος, όγκος προστασίας κατά των πλημμυρών και αντίστοιχα υψόμετρα.

- Στοιχεία χωρητικότητας και στάθμη τυχόν προβλεπόμενης κατάντη δεξαμενής αναρρύθμισης παροχής.

- Στεγανότητα κατακλυζόμενης λεκάνης και θέση κατασκευής του φράγματος, προτεινόμενα έργα βελτίωσης αυτής και προεκτίμηση της απαιτούμενης προς αυτό δαπάνης.

- Αποτίμηση απωλειών ύδατος λόγω υπεδάφιας διήθησης και εξάτμισης, πριν και μετά την κατασκευή των έργων βελτίωσης της στεγανότητας.

- Δυνατότητες ετήσιας πλήρωσης του ταμιευτήρα ή κατόπιν υπερετήσιας εξίσωσης εισροών - εκροών.

- Απαιτήσεις υδατικής οικονομίας που τίθενται για τον ταμιευτήρα ξεχωριστά για κάθε απαίτηση, τόσον βάσει της μελλοντικής εξέλιξης. Ανταπόκρισις του προβλεπομένου ταμιευτήρα στις τεθείσας απαιτήσεις εν συνδυασμό προς τις τυχόν θιγόμενες γειτονικές περιοχές.

- Κατάρτισις προγράμματος υδατικής οικονομίας και τρόπου λειτουργίας του έργου.

- Ποιότης ύδατος από χημικής, φυσικής, βιολογικής και υγιεινής απόψεως. Ρυπάνσεις και αναμενόμενες μεταβολές.

- Οικονομικά κριτήρια επιλογής χωρητικότητος ταμιευτήρα.

- Κατακλυζόμενες εκτάσεις και έργα πάσης φύσεως π.χ. οικισμοί, νεκροταφεία, οδοί, σιδηροδρομικές γραμμές, αεροδρόμια, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, γραμμές του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας, αρχαιότητες, ορυχεία, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικές εγκαταστάσεις, σωληνωτοί αγωγοί κ.λ.π. και αποτίμησις της αξίας αυτών.

- Επιπτώσεις της κατάκλυσης στις οικονομικές και δημοσιονομικές συνθήκες της περιοχής και προεκτίμηση των δαπανών απαλλοτριώσεως των γεωργικών εκτάσεων.

- Απαιτούμενα έργα δια την αποκατάστασιν των συγκοινωνιών, των γραμμών της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού και του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας, των σωληνωτών αγωγών και προεκτίμηση της σχετικής δαπάνης.

- Προτάσεις δια την μεταφορά οικισμών και τις νέας θέσεις εγκατάστασης αυτών, με προεκτίμηση της σχετικής δαπάνης.

- Απαιτούμενα έργα αποχέτευσης των πλημμυρικών υδάτων, κατά την διάρκεια κατασκευής του φράγματος, και της συνήθους παροχής του ρεύματος μετά εκτίμησης της σχετικής δαπάνης.

- Εκλογή θέσης κατασκευής και τύπου φράγματος, κύρια χαρακτηριστικά αυτού και των έργων στεγάνωσης και θεμελίωσης.

- Περιγραφή των γενομένων ελέγχων ευστάθειας του φράγματος.

- Κύρια χαρακτηριστικά των επιμέρους έργων.

- Οδοί προσπέλασης.

- Απαιτούμενα έργα για την προσαρμογή στο τοπίο με ορθή κρίση.

- Προστατευτικές λωρίδες, περιμετρικές οδοί και δευτερεύουσες εγκαταστάσεις.

- Υλικά δόμησης, προέλευση, ποσότητες, καταλληλότητα και σχετικές οικονομικές επιβαρύνσεις, π.χ. για την παρασκευή μιγμάτων, μεταφοράς κ.λ.π.

- Κόστος των έργων και αναμενόμενες ωφέλειες.

- Πρόγραμμα αναφερόμενο στο χρόνο και το ρυθμό εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής του φράγματος και λοιπών απαιτούμενων έργων.

- Μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη διατήρηση της καθαριότητας του νερού που αποθηκεύεται, κατά των προσχώσεων του ταμιευτήρα, για περιπτώσεις ανωτέρας βίας και για την προστασία από αναρμόδιες επεμβάσεις.

- Καθορισμός ερευνών και εγκαταστάσεων μετρήσεως διαφόρων μεγεθών που απαιτούνται για την επίβλεψη της κατασκευής.

- Καθορισμός υποχρεώσεων Αναδόχου Κατασκευής των έργων για τη συντήρηση και λειτουργία αυτών μέχρι την οριστική παραλαβή.

- Καθορισμός τρόπου παραλαβής σε κατάσταση λειτουργίας.

- Κανονισμός λειτουργίας του συνόλου των εγκαταστάσεων και σχετικά προγράμματα.

- Σημάνσεις για τη διάκριση της στάθμης των υδάτων που τηρείται. Εγκαταστάσεις για την καταγραφή της χωρητικότητας του ταμιευτήρα και εγκαταστάσεις για τη μέτρηση των εισροών και εκροών των υδάτων.

- Εγκαταστάσεις μεταβίβασης αρμοδίως πληροφοριών σχετικά με επερχόμενες πλημμύρες με συνέπειες κατάντη του φράγματος.

- Επιπτώσεις από την κατασκευή του φράγματος πάνω σε υφιστάμενες και σχεδιαζόμενες εκμεταλλεύσεις των υδάτων στις περιοχές κοντά στον ταμιευτήρα και επιπτώσεις στα υπόγεια ύδατα και τις πηγές των περιοχών αυτών.

- Επιπτώσεις στις εκτάσεις πλησίον του ταμιευτήρα όπως π.χ. η πρόκληση σεισμών.

- Επιπτώσεις της συγκράτησης των φερτών υλών στην κατάντη ροή.

 

β) Επισήμανση θεμάτων σε επιμέρους έργα για διερεύνηση και μελέτη.

β)α) Σώμα φράγματος.

- Πλήρης εδαφοστατικός έλεγχος αντιπροσωπευτικών διατομών.

- Υπολογισμός των ελάχιστων συντελεστών ασφάλειας για συνθήκες αμέσως μετά την κατασκευή, για συνθήκες απότομου υποβιβασμού της στάθμης και για συνθήκες ευστάθειας σε μακρά περίοδο.

- Έλεγχος σε σεισμό.

- Σχέδια όπως π.χ. κατά μήκος τομή, διατομές, λεπτομέρειες συστήματος στράγγισης - αποχέτευσης, λεπτομέρειες προστασίας πρανών φράγματος.

- Θέματα στεγανοποίησης και σύνδεσης με το υπέδαφος.

- Όργανα παρακολούθησης (μετρήσεις παραμορφώσεων, καθιζήσεων, πιέσεων ύδατος πόρων κ.λ.π.).

- Προδιαγραφές τρόπου κατασκευής.

 

β)β) Εκχειλιστής και έργα απαγωγής πλημμυρών.

- Μελέτη επί υδραυλικού προτύπου.

- Στατικοί υπολογισμοί.

- Σχέδια λεπτομερειών.

 

β)γ) Υδροληψία και εκκενωτής.

- Στατικοί υπολογισμοί έργων υδροληψίας.

- Μελέτη θεμελίωσης.

- Σωληνώσεις.

- Σχέδια λεπτομερειών.

- Θυροφράγματα (μελέτη, μηχανολογικά σχέδια, προδιαγραφές).

- Σήραγγα (στατικός υπολογισμός, σχέδια λεπτομερειών, ενέσεις σύνδεσης με πέτρωμα, τρόπος κατασκευής).

- Έρευνα επί υδραυλικού προτύπου λεκάνης καταστροφής ενέργειας και λοιπών έργων κατάντη ρυθμιστικής δικλείδας υδροληψίας.

- Στατικοί υπολογισμοί και σχέδια κατασκευής οικίσκου ρυθμιστικών δικλείδων και στατικοί υπολογισμοί μετά σχεδίων κατασκευής της λεκάνης καταστροφής ενέργειας.

- Προδιαγραφές ρυθμιστικών δικλείδων.

- Όργανα μετρήσεως και ελέγχου παροχής, τηλεμετάδοσης και πίνακας ενδείξεων.

- Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός.

- Έργα υδροληψίας δια την κάλυψη υδρευτικών αναγκών οικισμών και βιομηχανιών με δυνατότητα λειτουργίας καθ' όλην την διάρκεια του έτους.

 

4. Τοπογραφικές εργασίες

 

Οι επιμέρους τοπογραφικές εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με τις οικείας προδιαγραφές.

 

α) Διαπίστωσις κωλυμάτων εφαρμογής επί του εδάφους των προβλέψεων της μελέτης, παραλλαγές και οριστική λύση. Χαράσσονται επί του εδάφους οι άξονες των διαμήκων έργων, αφού προηγηθεί μελέτη επί των υπαρχόντων λεπτομερέστερων τοπογραφικών διαγραμμάτων της περιοχής. Για αυτό πασσαλώνονται οι κορυφές των ευθυγραμμιών και ενδεχομένως ενδιάμεσα σημεία αυτών όπως και χαρακτηριστικά σημεία των καμπυλών συναρμογής των ευθυγραμμιών, με σκοπό τον εντοπισμό τυχόν κωλυμάτων που να καθιστούν οριζοντιογραφικά και υψομετρικά δυσχερή την εφαρμογή της, κατά το στάδιο τούτο αυτό της μελέτης της προβλεπόμενης χάραξης. Επίσης πασσαλώνονται χαρακτηριστικά σημεία του περιγράμματος των επιμέρους έργων. Η λύση που τελικά θα εφαρμοστεί αναζητείται επιτόπια με μετακινήσεις των αξόνων, με ενημέρωση των τοπογραφικών διαγραμμάτων για τα τυχόν υφιστάμενα κωλύματα. Ως κωλύματα θεωρούνται όλα τα φυσικά στοιχεία του εδάφους ή τα τεχνικά έργα επί αυτού κ.λ.π., τα οποία δεν σημειώνονταν ή δεν αναγράφονταν πάνω στις οριζοντιογραφίες της μελέτης και για το λόγο αυτό, κατά τεκμήριο, δεν λήφθηκαν υπόψη στην κατάρτιση αυτής. Ενδεικτικά παρατίθενται τα ακόλουθα κωλύματα που καθιστούν ενδεχομένως ανεφάρμοστη την υπό μελέτη χάραξη ή να χρήζει παραλλαγή:

 

- Κτίσματα γενικά.

- Νεκροταφεία.

- Οδοί και σιδηροδρομικές γραμμές.

- Χαλύβδινοι πύργοι γραμμών υψηλής τάσης της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού κ.λ.π.

- Κοίτες ρευμάτων νέες ή παλαιές που έχουν υποστεί μεταβολή σε σχέση με τις υφιστάμενες οριζοντιογραφίες.

 

Η υποχρέωση αυτή της ενημέρωσης των τοπογραφικών διαγραμμάτων υφίσταται και για την περιοχή που θα κατακλυστεί.

 

β) Εφαρμογή πάνω στο έδαφος της λύσης που οριστικοποιήθηκε και οι απαιτούμενες για αυτό τοπογραφικές εργασίες υπαίθρου και γραφείου.

 

- Χαράσσονται πάνω στο έδαφος οι άξονες των διαμήκων έργων που οριστικοποιήθηκαν. Για αυτό, πασσαλώνονται οι κορυφές των ευθυγραμμιών και τα χαρακτηριστικά σημεία των καμπυλών συναρμογής αυτών.

- Γίνεται μόνιμη σήμανση των παραπάνω σημείων όπως και των ενδιάμεσων επί μεγάλων ευθυγραμμιών με τρόπο ώστε να υφίσταται ένα τουλάχιστον σημείο μόνιμης σήμανσης ανά 200 m. Χαρακτηριστικά τέτοια σημεία από τα παραπάνω αναφερόμενα σημεία μόνιμης σήμανσης, πρέπει να είναι μορφής που να διασφαλίζει την επί μακρό διατήρηση αυτών.

- Εξασφαλίζονται και εξαρτώνται οι ανωτέρω κορυφές και χαρακτηριστικά σημεία, από τρία σταθερά σημεία, που βρίσκονται εκτός του εύρους κατάληψης των έργων ή αν δεν υπάρχουν τέτοια, από δυο σταθερά σημεία που τοποθετούνται. Τα σταθερά σημεία που χρησιμοποιούνται για τις εξασφαλίσεις, πρέπει να βρίσκονται εκτός των ορίων των εκτάσεων που καλλιεργούνται ή κατακλύζονται.

- Γίνεται γωνιομέτρηση των κορυφών με εξάρτηση από το τριγωνομετρικό δίκτυο της υφιστάμενης αποτύπωσης.

- Γίνεται πλευρομέτρηση με χαλύβδινη μετροταινία.

- Πυκνώνεται η πασσάλωση με τρόπο ώστε να υπάρχει ένας τουλάχιστον ξύλινος πάσσαλος ανά 50 m. προκειμένου για λοφώδες ή ορεινό και πάντως ένας πάσσαλος στα σημεία αλλαγής της μορφής του εδάφους.

- Πυκνώνεται και εξασφαλίζεται το δίκτυο των χωροσταθμικών αφετηριών με τρόπο ώστε να υπάρχει μια χωροσταθμική αφετηρία ανά 200 m περίπου.

- Διπλή γεωμετρική χωροστάθμηση όλων των πασσάλων του άξονος, εξαρτημένη από το χωροσταθμικό δίκτυο της περιοχής.

- Λήψη στοιχείων κατά πλάτος τομών στις θέσεις όλων των πασσάλων του άξονα, που εκτείνονται πάνω στο εύρος κατάληψης με επιπλέον περιθώριο 50 m εκατέρωθεν.

- Στα πεδινά εδάφη τα στοιχεία των κατά πλάτος τομών λαμβάνονται με το χωροβάτη, στα λοφώδη ή ορεινά με το χωροβάτη ή τον πήχη.

- Υπολογισμός συντεταγμένων των κορυφών του άξονα που πασσαλώθηκε, των ενδιάμεσων μόνιμης σήμανσης, σημείων των ευθυγραμμιών και των σημείων διασταύρωσης αξόνων.

- Σύνταξη οριζοντιογραφίας των αξόνων που πασσαλώθηκαν σε κλίμακα 1:2.000 ή άλλη κατάλληλη με αναγραφή όλων των χρήσιμων στοιχείων (γωνιών, μηκών, διασταυρώσεις αξόνων, ονομασίες αξόνων που πασσαλώθηκαν, εξασφαλίσεις πάσης φύσεως, υψομετρικών αφετηριών με το υψόμετρό τους, τριγωνομετρικών σημείων κ.λ.π.

- Σύνταξη μηκοτομών σε κλίμακα 1:500 ή 1:250, ή άλλη κατάλληλη των αξόνων που πασσαλώθηκαν.

- Σύνταξη κατά πλάτος τομών σε κατάλληλη κλίμακα.

- Συντάσσονται λεπτομερέστερα τοπογραφικά διαγράμματα σε κατάλληλη κλίμα (σημεία εδάφους που αντιστοιχούν σε κάναβο το πολύ 10 m) προκειμένου να μελετηθούν πάνω σε αυτά τα επιμέρους έργα όπως π.χ. δεξαμενές αναρρύθμισης, έργα καταστροφής ενέργειας, κόμβοι κυκλοφοριακής σημασίας κ.λ.π.

 

γ) Φάκελλο τοπογραφικών εργασιών.

Οι οριζοντιογραφίες των αξόνων που πασσαλώθηκαν (σχεδιασμένες πάνω σε διαφανή οθόνη και συνοδευόμενες από αντίτυπο σε φωτοτυπικό χαρτί), οι μηκοτομές, οι διατομές, τα λεπτομερέστερα τοπογραφικά διαγράμματα και οι υπολογισμοί των συντεταγμένων των κορυφών κ.λ.π. των αξόνων που πασσαλώθηκαν παραδίδονται μέσα σε χωριστή θήκη. Τα λοιπά τοπογραφικά στοιχεία με τα πρωτότυπα των στοιχείων που προαναφέρθηκαν παραδίδονται στην Τοπογραφική Υπηρεσία του Υπουργείου Δημοσίων Έργων για αρχειοθέτηση.

 

5. Οριζοντιογραφίες.

 

α) Γενική διάταξη των προτεινόμενων έργων και της λεκάνης απορροής σε χάρτη κλίμακας 1:50.000.

Σκοπός είναι η κατάδειξη της γεωγραφικής θέσης του έργου και των υφιστάμενων στην περιοχή αστικών κέντρων και συγκοινωνιών. Δίδεται επίσης το περίγραμμα της περιοχής που αξιοποιείται, οι οικισμοί, οι εθνικές και επαρχιακές οδοί και οι σιδηροδρομικές γραμμές. Στην ίδια οριζοντιογραφία δίδονται τα διοικητικά όρια και σε πίνακα οι αντίστοιχες με τα διοικητικά όρια εκτάσεις (στρέμματα) που καταλαμβάνονται και αξιοποιούνται. Σημειώνονται επίσης τα όρια της λεκάνης απορροής και δίδονται τα αντίστοιχα υψομετρικά διαγράμματα και το μέσο υψόμετρο από τη στάθμη της θάλασσας.

 

β) Οριζοντιογραφία των υφιστάμενων έργων πάνω σε τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:5.000, τόσο στη θέση κατασκευής των έργων, όσο και στη λεκάνη κατάκλυσης. Σκοπός είναι η κατάδειξη των υπαρχόντων υδραυλικών ή άλλων έργων όπως π.χ. των συγκοινωνιακών, των γραμμών της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού κ.λ.π. Δίδεται επίσης το περίγραμμα τυχόν οικισμών και τα όρια των κοινοτικών περιοχών.

 

γ) Λοιπές οριζοντιογραφίες όπως στον εδάφιο γ της παραγράφου 2 του παρόντος.

 

6. Μηκοτομές φράγματος και διαμήκων έργων.

 

Συντάσσονται βάσει στοιχείων εδάφους που λαμβάνονται κατά τα προδιαγραφόμενα ανωτέρω σχετικά με τις τοπογραφικές εργασίες. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στην προδιαγραφή των οριστικών μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων.

 

7. Σχέδια τεχνικών επιμέρους έργων επένδυσης διωρύγων και τάφρων με σκυρόδεμα, προστατευτικών έργων με συρματοκιβώτια κ.λ.π. προκατασκευασμένων στοιχείων μεταλλικών κατασκευών, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

 

- Σχέδια κατασκευής καταρτίζονται για κάθε επιμέρους τεχνικό έργο, επιτρέποντας τα στοιχεία των έργων αυτών ή λεπτομέρειες που επαναλαμβάνονται χωρίς καμία τροποποίηση να σημειώνονται με το περίγραμμα και ενδεικτικό αριθμό με τον οποίο καθίσταται δυνατή η προσφυγή σε σχέδια που παρέχουν χωριστά κάθε ένα από τα στοιχεία αυτά ή κάθε μια λεπτομέρεια.

- Τα σχέδια ταύτα συνοδεύονται υπό των απαιτούμενων σχεδίων λεπτομερειών, των αναπτυγμάτων οπλισμού σε κλίμακα, πινάκων οπλισμού, σχεδίων ξυλότυπων, σχεδίων ικριωμάτων και αντιστηρίξεων κ.λ.π. απαιτούμενων δια την κατασκευή σχεδίων ως π.χ. οι αρμοί διακοπής εργασίας και η σειρά κατασκευής.

 

Οι θεμελιώσεις των έργων βασίζονται στα πορίσματα ερευνών εδαφομηχανικής, οι οποίες προκειμένου για σοβαρά έργα διεξάγονται ειδικά για κάθε ένα από αυτά, προκειμένου δε για λοιπά έργα σε αντιπροσωπευτικές κατά τεκμήριο θέσεις της περιοχής. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στις προδιαγραφές της οριστικής μελέτης εγγειοβελτιωτικών έργων.

 

8. Φάκελλος γεωλογίας και ερευνών εδαφομηχανικής.

 

Εκτελούμενες εργασίες εδαφομηχανικής κατά το παρόν στάδιο μελέτης. Πρέπει να συγκεντρωθούν, αναπαραχθούν και ταξινομηθούν στον ίδιο φάκελλο, όλα τα στοιχεία γεωλογίας και εδαφομηχανικής που αποκτήθηκαν με οποιοδήποτε τρόπο, ανεξάρτητα με το στάδιο λήψης τους. Με την αναδρομή στα στοιχεία του φακέλλου καθίσταται δυνατή η λύση προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την εκτέλεση του έργου.

 

Αναλυτικότερα τα στοιχεία αυτά είναι:

- Γεωλογικοί χάρτες και γεωλογικές εκθέσεις. Εάν η τελευταία έκθεση που συντάχθηκε και ο τελευταίος γεωλογικός χάρτης που συντάχθηκε καλύπτουν τα προηγούμενα στην περιοχή της μελέτης δεν απαιτούνται οι προηγούμενοι χάρτες και εκθέσεις.

- Γεωτρήσεις, εργαστηριακές δοκιμές, γεωφυσικές έρευνες, διαγράμματα επακριβούς καθορισμού της θέσης των ερευνών και οι σχετικές γεωλογικές εκθέσεις. Πάνω στους γεωλογικούς χάρτες σημειώνονται και οι θέσεις των ερευνητικών γεωτρήσεων, τσιμεντενέσεων, φρεάτων, σηράγγων, γεωφυσικών κ.λ.π. ερευνών γεωλογίας και εδαφομηχανικής που εκτελέστηκαν όπως και οι θέσεις προμήθειας των υλικών κατασκευής.

- Εκθέσεις που συσχετίζουν τα πορίσματα των ανωτέρω εργασιών με τα προτεινόμενα έργα.

- Τα αποτελέσματα των ερευνών εδαφομηχανικής και των εργαστηριακών δοκιμών που έγιναν με διαγράμματα επακριβούς προσδιορισμού της θέσης στην οποία αναφέρονται οι έρευνες και δοκιμές που έγιναν.

- Τα αποτελέσματα των ερευνών και εργαστηριακών δοκιμών επί της καταλληλότητας των χρησιμοποιουμένων υλικών κατασκευής των έργων που έγιναν με διαγράμματα επακριβούς προσδιορισμού της θέσης λήψης των υλικών.

 

Οι έρευνες και εργαστηριακές δοκιμές που έγιναν στο στάδιο της Προμελέτης, συμπληρώνονται και εξαντλούνται πλήρως και αφορούν τον επακριβή καθορισμό της θέσης λήψης των υλικών κατασκευής, τον επακριβή υπολογισμό των υφιστάμενων κατά θέση αποθεμάτων και τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, τις οποίες πρέπει να πληρούν τα χρησιμοποιούμενα υλικά. Με τον ίδιο τρόπο κατά το στάδιο της οριστικής μελέτης μελετώνται λεπτομερέστερα οι συνθήκες θεμελίωσης των επιμέρους έργων, εάν υφίσταται ανάγκη για αυτό. Οι απαιτούμενες συμπληρωματικές έρευνες εδαφομηχανικής και συμπληρωματικές έρευνες επί της ποιότητας των χρησιμοποιουμένων αργών υλικών και επί της καταλληλότητας των προϊόντων εκσκαφής και εξόρυξης για την κατασκευή των έργων, προτείνονται από το μελετητή και εκτελούνται, μετά την έγκριση του Εργοδότη (αρμόδια αρχή), βάσει της οικείας προδιαγραφής. Οι προτάσεις συνοδεύονται από μέτρηση και προϋπολογισμό δαπάνης.

 

9. Τεύχος υδραυλικών υπολογισμών.

 

Στο τεύχος αυτό δίδονται τα αποτελέσματα των υδρολογικών υπολογισμών και όλοι οι αναγκαίοι υδραυλικοί υπολογισμοί με τους οποίους αποδεικνύεται η ορθότητα των μορφών και διαστάσεων των έργων που εκλέχτηκαν, για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο προορίζονται, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των ερευνών επί υδραυλικών προτύπων που έγιναν.

 

Έτσι στο υπόψη τεύχος περιλαμβάνονται:

 

- Συνθήκες πλημμύρας στην θέση του φράγματος. Μεγάλες πλημμύρες που έχουν παρατηρηθεί ή έχουν προσδιοριστεί με βάση υπολογισμούς, ο χρόνος εμφάνισης αυτών, οι παροχές αυτών, η διάρκεια και ο όγκος των πλημμυρικών κυμάτων και η διαδοχή αυτών, η σχέση μεταξύ μεγέθους και συχνότητας και οι επιπτώσεις τυχόν προβλεπόμενων για κατασκευή ανάντη ταμιευτήρων.

- Μέθοδοι υδραυλικών υπολογιστών, σχετικοί τύποι και νομογραφήματα, στοιχεία και σχετικές παραδοχές.

- Καθορισμός των διατομών του υπερχειλιστή, υψομετρική θέση του και καμπύλη παροχής.

- Υπολογισμός του ύψους ανάσχεσης πλημμύρας.

- Καθορισμός υψομέτρου στέψης φράγματος.

- Υπολογισμός ροής νερού εντός των έργων απαγωγής των πλημμυρικών παροχών.

- Υπολογισμός και διαμόρφωση των έργων καταστροφής ενέργειας.

- Προσδιορισμός των πιέσεων που ασκούνται πάνω στον πυθμένα και στα τοιχώματα της λεκάνης.

- Καθορισμός των υδραυλικών στοιχείων των έργων αποχέτευσης των πλημμυρικών παροχών κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων, και της συνήθους παροχής του ρεύματος. Διατομές και καμπύλη στάθμης - παροχής. Ύψος ανάσχεσης. Διαμόρφωση έργου εισόδου κ.λ.π. Σχετικοί υδραυλικοί υπολογισμοί.

- Υδραυλικά στοιχεία και υπολογισμοί έργου εκκένωσης, χρόνος εκκένωσης κατά τη θερινή περίοδο.

- Υδραυλικά στοιχεία και υπολογισμοί υδροληψίας άρδευσης, διατομής βαλβίδων και λεκάνης καταστροφής ενέργειας.

- Υδραυλικά στοιχεία και υπολογισμοί έργων υδροδότησης σε όλη τη διάρκεια του έτους για την κάλυψη υδρευτικών αναγκών οικισμών και βιομηχανιών.

- Υδραυλικά στοιχεία και υπολογισμοί τυχόν προβλεπόμενης κατάντη δεξαμενής αναρρύθμισης παροχής.

- Υδραυλικά στοιχεία και υπολογισμοί τυχόν προβλεπόμενων έργων μεταφοράς νερού από άλλες λεκάνες.

- Έλεγχος της κατάντη παροχετευτικής ικανότητας του ρεύματος για την αποχέτευση πλημμυρών διαφόρων συχνοτήτων εμφάνισης.

 

10. Τεύχος ερευνών επί υδραυλικών προτύπων.

 

Παρέχονται τα αναφερόμενα στοιχεία στην Τεχνική Προδιαγραφή των οριστικών μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων.

 

11. Τεύχος στατικών υπολογισμών και υπολογισμών εδαφομηχανικής.

 

Πέρα από τα προβλεπόμενα στην τεχνική προδιαγραφή των οριστικών μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, στο τεύχος αυτό πρέπει να περιλαμβάνονται και τα παρακάτω:

 

- Τιμές εδαφομηχανικών παραμέτρων που υπεισέρχονται στους υπολογισμούς ευστάθειας, οι οποίες προκύπτουν μετά από εργαστηριακές δοκιμές των υλικών κατασκευής και αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές των υλικών αυτών.

- Υπολογισμός πίεσης πόρων κατά το πέρας της κατασκευής, κατά τη μακροχρόνια λειτουργία του φράγματος και σε περίπτωση γρήγορης ταπείνωσης του νερού. Διαγράμματα ροής και πιέσεως πόρων.

- Μέθοδος ελέγχου ευστάθειας.

- Εξεταζόμενες περιπτώσεις φορτίσεων. Έλεγχος σε σεισμό.

- Τιμές συντελεστών ασφάλειας.

- Διαγράμματα και πίνακες ελέγχου ευστάθειας ανάντη και κατάντη πρανούς.

- Υπολογισμοί στερεοποίησης και καθίζησης του σώματος και εδάφους.

- Διερευνώνται τα θέματα διαπερατότητας και ευστάθειας για τις όχθες του ταμιευτήρα και η επίδραση της κατάκλυσης στην ευστάθεια των βραχωδών και χαλαρών πετρωμάτων της περιοχής του ταμιευτήρα. Διερευνάται η στεγανότητα και η καταλληλότητα του υπεδάφους για την κατασκευή του σώματος του φράγματος και των επιμέρους έργων, και δίδονται οι απαιτούμενοι υπολογισμοί και τα διαγράμματα για την αιτιολόγηση των προτεινόμενων έργων.

 

12. Ηλεκτρομηχανολογικό τμήμα μελέτης.

 

Συντάσσεται αυτοτελές τμήμα μελέτης το οποίο αναφέρεται στα ηλεκτρομηχανολογικά έργα (ηλεκτρομηχανολογικοί υπολογισμοί, τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, σχέδια ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, προμετρήσεις, ανάλυση τιμών, τιμολόγιο και προϋπολογισμοί). Παρέχονται τα στοιχεία σε αναλογία με τα προβλεπόμενα με την τεχνική προδιαγραφή της οριστικής μελέτης εγγειοβελτιωτικών έργων.

 

13. Τεύχος έργων αποχέτευσης πλημμυρικών υδάτων κατά τη διάρκεια κατασκευής του φράγματος και αντιμετώπισης της συνήθους παροχής του ρεύματος.

 

14. Τεύχη προμετρήσεων - ανάλυσης τιμών - τιμολογίου - τεχνικών προδιαγραφών - προϋπολογισμών δαπάνης. Με αυτά παρέχονται σε αναλογία τα στοιχεία που προβλέπονται στην τεχνική προδιαγραφή των οριστικών μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων.

 

15. Τεύχος συγγραφής υποχρεώσεων και διακήρυξης δημοπρασίας. Τα τεύχη αυτά συντάσσονται κατά τα προβλεπόμενα στην Τεχνική Προδιαγραφή των οριστικών μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων. Στη Συγγραφή Υποχρεώσεων περιλαμβάνεται αναλυτικός πίνακας συμβατικών τευχών και σχεδίων (αριθμός και τίτλος ερμηνευτικός του περιεχομένου), όπως και υποχρεώσεις του ανάδοχου κατασκευής των έργων για τη λήψη και παράδοση στην Υπηρεσία φωτογραφικού υλικού.

 

16. Δημοσιονομική Διερεύνηση.

Σε χωριστό τεύχος αναμορφώνεται η Δημοσιονομική Διερεύνηση που εκπονήθηκε κατά το στάδιο της Προμελέτης. Παρέχονται σε αναλογία με τα στοιχεία που αναφέρονται στην προδιαγραφή των οριστικών μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων.

 

17. Συνοπτική Έκθεση.

 

Η Έκθεση αυτή είναι περίληψη της οριστικής μελέτης που εκπονήθηκε, όπως αυτή έχει τυχόν τροποποιηθεί από τον Εργοδότη (αρμόδια αρχή), και συνοδεύεται από τα απαιτούμενα ερμηνευτικά σχέδια και χάρτες. Παρέχονται σε αναλογία με τα στοιχεία που αναφέρονται στην Τεχνική Προδιαγραφή των οριστικών μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων.

 

18. Ζώνες μόνιμης και προσωρινής κατάληψης των έργων και απαιτούμενες απαλλοτριώσεις - Κτηματολόγιο.

 

α) Οι ζώνες μόνιμης ή προσωρινής κατάληψης ή άλλης δέσμευσης που απαιτείται κατά την κατασκευή των έργων σημειώνεται πάνω στα υφιστάμενα λεπτομερέστερα διαγράμματα της μελέτης, με πλάτος των ζωνών κατάληψης που καθορίζεται βάσει των κατά πλάτος τομών. Ειδικά για τις εκτάσεις των τεχνικών έργων, που δεν περιέχονται στις προαναφερόμενες ζώνες, χρησιμοποιούνται οι οριζοντιογραφίες των έργων αυτών. Οι υπόψη διατομές περιλαμβάνονται στην όλη σειρά των σχετικών σχεδίων, τα οποία συνοδεύονται από πίνακα προμέτρησης των υπόψη εκτάσεων. Ειδική μνεία γίνεται προκειμένου για τη ζώνη απαλλοτριώσεων. Το σύνολο των σχεδίων πρέπει να είναι συντεταγμένο κατά τρόπο που να διευκολύνει την εφαρμογή των απαλλοτριώσεων. Τα προαναφερθέντα ισχύουν και για την περιοχή που κατακλύζεται, τις απαιτούμενες εκτάσεις για προστατευτικές λωρίδες, περιμετρικές οδούς, δευτερεύουσες εγκαταστάσεις κ.λ.π.

 

β) Συντάσσεται κτηματολόγιο των ζωνών μόνιμης και προσωρινής κατάληψης των έργων, για τις οποίες απαιτείται η εφαρμογή απαλλοτριώσεων ή άλλης δέσμευσης των αγροτικών ή άλλων ιδιοκτησιών. Το κτηματολόγιο αυτό συντάσσεται κατά τις διατάξεις της οικείας προδιαγραφής (χωρίς λήψη νέων υψομετρικών στοιχείων).

 

19. Τεύχος καθορισμού καθηκόντων Τεχνικού Συμβούλου.

 

20. Τεύχος υλικών εγχώριας Βιομηχανίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.