Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 199

Άρθρο 199: Οριστική μελέτη εγγειοβελτιωτικών έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σκοπός.

 

Σκοπός της οριστικής μελέτης εγγειοβελτιωτικών έργων είναι ο καθορισμός των επιμέρους έργων της λύσης που έχει επιλεγεί με την Προμελέτη, βάσει τοπογραφικών στοιχείων που λαμβάνονται κατά κανόνα από τοπογραφικά διαγράμματα κατάλληλης κλίμακας και συμπληρωματικών ερευνών εδαφομηχανικής όπως και ερευνών επί υδραυλικών προτύπων.

 

Οι σχετικοί υπολογισμοί κατά το στάδιο αυτό της μελέτης πρέπει να είναι πλήρεις.

 

2. Διάρθρωση οριστικής μελέτης - Στοιχεία.

 

Η οριστική μελέτη αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Έκθεση.

β) Χάρτες.

γ) Οριζοντιογραφίες γενικής διάταξης.

δ) Μηκοτομές και διατομές διαμήκων έργων.

ε) Σχέδια προστατευτικών έργων.

στ) Σχέδια προκατασκευασμένων στοιχείων.

ζ) Σχέδια τεχνικών έργων.

η) Σχέδια μεταλλικών κατασκευών.

θ) Σχέδια ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

ι) Φάκελος γεωλογίας και ερευνών εδαφομηχανικής.

ι)α) Τεύχος υδραυλικών υπολογισμών.

ι)β) Τεύχος ερευνών επί υδραυλικών προτύπων.

ι)γ) Τεύχος στατικών υπολογισμών και υπολογισμών εδαφομηχανικής.

ι)δ) Τεύχος ηλεκτρομηχανολογικών υπολογισμών και τεχνικών προδιαγραφών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

ι)ε) Τεύχος προμετρήσεων.

ι)στ) Τεύχος ανάλυσης τιμών.

ι)ζ) Τεύχος τιμολογίου.

ι)η) Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών έργων πολιτικού μηχανικού.

ι)θ) Τεύχος προϋπολογισμών δαπάνης.

κ) Τεύχος αντιπλημμυρικών αποχετευτικών - αποστραγγιστικών έργων που μπορούν να κατασκευασθούν αυτοτελώς (απόσπασμα από τη μελέτη).

κ)β) Τεύχος εργασιών συγκέντρωσης συμπληρωματικών στοιχείων απαιτούμενων για την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής.

κ)γ) Αναμόρφωση Δημοσιονομικής Διερευνήσεως και

κ)δ) Συνοπτική Έκθεση.

 

Το περιεχόμενο των παραπάνω στοιχείων της Οριστικής Μελέτης καθορίζεται σε γενικές γραμμές, όπως στη συνέχεια, διευκρινίζοντας όμως ότι αυτή είναι δυνατόν να περιλαμβάνει και άλλα στοιχεία που απαιτούνται για το σκοπό της, μετά από πρόταση του μελετητή και κατόπιν έγκρισης του Εργοδότη (αρμόδια αρχή) στην τελευταία αυτή περίπτωση.

 

3. Έκθεση οριστικής μελέτης.

 

Στην έκθεση πρέπει να περιλαμβάνονται τα κατωτέρω οριζόμενα στοιχεία:

 

α) Εισαγωγή, ιστορικό, ανάθεση, υφιστάμενες μελέτες, έρευνες κ.λ.π. στοιχεία.

β) Σύντομη περιγραφή της περιοχής και των προβλημάτων αυτής (εδάφη, μορφολογία, υδρολογικές συνθήκες, χείμαρροι, πηγές, έλη, λίμνες, χαμηλές εκτάσεις, υπόγεια ύδατα, ποιότητα αρδευτικού νερού, πολιτικοκοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της περιοχής κ.λ.π.).

γ) Παράθεση των ληφθέντων υπόψη χρήσιμων στοιχείων κατά την εκπόνηση της οριστικής μελέτης από τις υφιστάμενες μελέτες, ειδικές μελέτες, έρευνες κ.λ.π.

δ) Περιγραφή των προτεινόμενων έργων.

- Περιγραφή χάραξης των κυριότερων έργων, διατηρητέα έργα.

- Περιγραφή των κυριότερων τεχνικών έργων, αντλιοστασίων κ.λ.π.

ε) Βασικά τεχνικά δεδομένα που έχουν εφαρμοσθεί στη σύνταξη της μελέτης.

 

Αναγραφή και αιτιολόγηση ήτοι:

 

ε)α) Βασικά δεδομένα αντιπλημμυρικών έργων.

 

Παροχές υπολογισμών και συχνότητα εμφάνισης - τύποι υδραυλικών υπολογισμών - συντελεστές τραχύτητας, μέθοδος καθορισμού ανωτάτης στάθμης ύδατος - τύπου διατομών - περιθώρια μεταξύ ΑΣΥ και στέψεως αναχωμάτων - πλάτος στέψεως αναχωμάτων - τρόπος προστασίας από διαβρώσεων, περιγραφή των αντίστοιχων υδραυλικών υπολογισμών του ειδικού τεύχους κ.λ.π.

 

ε)β) Βασικά δεδομένα στραγγιστικών και αποχετευτικών δικτύων.

 

Απόσταση τριτευόντων τάφρων - ελάχιστο βάθος (ξηρό βάθος στραγγίσεως) - τυπικές διατομές - ειδική παροχή στραγγίσεως - μέθοδος υπολογισμών παροχής αποχέτευσης - ειδική παροχή αποχέτευσης - οριακή ταχύτητα πλημμύρας - τύποι υδραυλικών υπολογισμών στάθμης - συντελεστές τραχύτητας - τύποι τεχνικών έργων - περιγραφή των αντίστοιχων υδραυλικών υπολογισμών του ειδικού τεύχους κ.λ.π.

 

ε)γ) Βασικά δεδομένα αρδευτικών διωρύγων επιφανειακής άρδευσης.

 

Μέθοδος άρδευσης (επιφανειακή άρδευση ή τεχνητή βροχή κ.λ.π.) - απόσταση τριτευόντων διωρύγων - σύστημα άρδευσης (περιοδικό - κατ' απαίτηση) - ελάχιστη παροχή τριτευόντων διωρύγων - τρόπος υδροληψίας για άρδευση - ελάχιστη υψομετρική διαφορά μεταξύ επιφάνειας ύδατος τριτευόντων διωρύγων και επιφάνειας εδάφους - τρόπος καθορισμού παροχής κατά μήκος των διαφόρων διωρύγων - τύπου υδραυλικών υπολογισμών - συντελεστές τραχύτητας - οριακές ταχύτητες - περιθώρια ασφάλειας ύψους επενδύσεων, αναχωμάτων - τοπικές απώλειες στάθμης στους διάφορους τύπους τεχνικών έργων ήτοι οχετούς, γέφυρες, ρυθμιστές στάθμης, υδροληψίας κ.λ.π., ανοχές στάθμης των διαφόρων τύπων ρυθμιστών στάθμης - περιγραφή των αντίστοιχων υδραυλικών υπολογισμών του ειδικού τεύχους κ.λ.π.

 

ε)δ) Βασικά δεδομένα δικτύων τεχνητής βροχής

 

Σύστημα άρδευσης (περιοδική - κατ' απαίτηση) - παροχή στομίου άρδευσης - διαθέσιμη πίεση κατάντη υδροληψιών - εμβαδόν μονάδας πίεσης κατάντη υδροληψιών - εμβαδόν μονάδας αρδευτικής εξυπηρέτησης - απόδοση χρησιμοποιήσεως του δικτύου - ποιότητα λειτουργίας - ειδική παροχή δικτύου σωλήνων και δικτύου ανοικτών αγωγών - τύποι υδραυλικών υπολογισμών - συντελεστής τραχύτητας - τοπικές απώλειες - περιγραφή των αντίστοιχων υδραυλικών υπολογισμών του ειδικού τεύχους κ.λ.π.

 

ε)ε) Αντλιοστάσια.

 

Προκειμένου περί αντλιοστασίων δίδονται τα κύρια χαρακτηριστικά εκάστου αντλιοστασίου, η ορθή θέση του στην οριζοντιογραφία και κατατομή και ο τρόπος ρυθμίσεως της λειτουργίας αυτού με περιγραφή των κυρίων χαρακτηριστικών των απαιτούμενων προς τούτο εγκαταστάσεων ως π.χ. υδατόπυργων, παροχόμετρων, αεροφυλακίων, δεξαμενών αναρρύθμισης παροχής, εγκαταστάσεων Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού κ.λ.π. κατά περίπτωση. Ειδικότερα δίδονται τα παρακάτω στοιχεία, όπως και κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται για τον καθορισμό των εγκαταστάσεων και τον υπολογισμό των ετησίων επιβαρύνσεων.

 

- Γενική διάταξη των έργων και αρχές λειτουργίας του συστήματος (δεξαμενές αναρρύθμισης παροχής, αντλιοστάσιο, υδατόπυργοι ή ανάλογες επίγειες δεξαμενές, παροχόμετρα, αεροφυλάκια κ.λ.π.).

- Ονομαστική παροχή αντλιοστασίων.

- Χαρακτηριστικές στάθμες λειτουργίας.

- Μανομετρικά ύψη ονομαστικής παροχής (των κυρίων αντλιών, της αντλίας εκκινήσεως, των αντλιών αποστράγγισης, των αντλιών αποχέτευσης κ.λ.π. ξεχωριστά κατά περίπτωση).

- Πεδίο λειτουργίας αντλιών.

- Ειδικοί στροφάριθμοι και επιλογή τύπου αντλιών.

- Βαθμός αποδόσεως και ισχύς αντλιών, κινητήρων, μετασχηματιστών και συνολική απορροφημένη ισχύς ανά αντλιοστάσιο.

- Αντιπληγματική προστασία αντλιοστασίου και επιπτώσεις στις σωληνώσεις αυτού και του πρώτο τμήματος του δικτύου διανομής.

- Περιγραφή τυχόν τηλεκινήσεως και τηλεσημάνσεως.

- Περιγραφή δομικού μέρους αντλιοστασίων και θέματα θεμελίωσης και υπογείων υδάτων.

 

Στην περίπτωση προβλεπόμενης κατασκευής υδατόπυργων δίδονται τα ακόλουθα:

 

- Η θέση κατασκευής.

- Θέματα που έχουν σχέση με την γειτνίαση εγκαταστάσεων η λειτουργία των οποίων ενδεχομένως παρακωλύεται όπως π.χ. αεροδρομίων.

- Η μορφή του υδατόπυργου, οι σχετικές στάθμες και η χωρητικότητα της δεξαμενής του σε συνδυασμό με τις προβλεπόμενες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και την επί μακρόν διατήρηση αυτών.

- Θέματα θεμελίωσης.

- Περιγραφή της μεθόδου στατικού υπολογισμού που εφαρμόστηκε σε συνδυασμό και με την σεισμικότητα της περιοχής.

 

ε)στ) Βασικά δεδομένα στατικών υπολογισμών.

 

Ισχύοντες κανονισμοί - παραδοχές φορτίσεως - παραδοχές σταθερών εδάφους που υπεισέρχονται στους στατικούς υπολογισμούς - παραδοχές σταθερών αντισεισμικών υπολογισμών - μέθοδοι αντισεισμικών υπολογισμών - ανεκτές τάσεις κ.λ.π.

 

στ) Οικονομικά αποτελέσματα.

ζ) Πρόγραμμα έργων ήτοι:

 

Προτεραιότητα κατασκευής και χρηματοδότησης των έργων με αναφορές στις κατασκευαστικές περιόδους και σε σχέση με την ωφελιμότητα των έργων.

 

η) Δυνατότητα προμήθειας υλικών οδοστρωσίας, αργών υλικών κατασκευής σκυροδεμάτων, υλικών κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων κ.λ.π. και αποστάσεις μεταφοράς με διερεύνηση του θέματος των προσπελάσεων προς τους χώρους εργασίας και προμήθειας υλικών και με προεκτίμηση της σχετικής δαπάνης των προσπελάσεων τούτων.

 

θ) Δυνατότητες πραγματοποιήσεως των τυχόν προβλεπόμενων εναπόθεσης ή διασταυρώσεων πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής.

ι) Επισήμανση δυνατότητας εγκατάστασης εργοταξίου.

 

4. Χάρτες.

 

Οι χάρτες συνοδεύονται από τα απαιτούμενα ευρετήρια και τους πίνακες των χρησιμοποιουμένων συμβολισμών και χρωμάτων.

 

α) Γενική διάταξη των προτεινόμενων έργων σε χάρτη κλίμακας 1/50.000 ή 1/100.000 για μεγάλες περιοχές.

 

Σκοπός είναι η κατάδειξη της γεωγραφικής θέσης του έργου και των υφιστάμενων στην περιοχή αστικών κέντρων και συγκοινωνιών.

Δίδεται τουλάχιστον το περίγραμμα της περιοχής, στην οποία εκτείνεται το έργο, τα κυριότερα επιμέρους έργα, οι οικισμοί, οι εθνικές και επαρχιακές οδοί, και οι σιδηροδρομικές γραμμές. Στη οριζοντιογραφία σημειώνονται και τα εντασσόμενα έργα εκ των υφιστάμενων τοιούτων. Επίσης δίδονται τα διοικητικά όρια και σε πίνακα οι αντίστοιχες προς τα διοικητικά όρια εκτάσεις που αξιοποιούνται (στρέμματα).

 

β) Γενική διάταξη των προτεινόμενων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας και αποχέτευσης - αποστράγγισης σε χάρτη κλίμακας 1:50.000.

 

Στον υπόψη χάρτη φαίνονται οι λεκάνες απορροής των ρευμάτων της περιοχής, των συλλεκτήρων και σημαντικότερων τάφρων και σημειώνονται σε μορφή πίνακα η έκταση των λεκανών απορροής και η υπολογιζόμενη αντίστοιχη πιθανή μέγιστη παροχή πλημμύρας σε χαρακτηριστικές θέσεις και η αντίστοιχη συχνότητα εμφάνισης. Στον ίδιο χάρτη σημειώνονται και τα εντασσόμενα έργα εκ των υφιστάμενων τοιούτων. Για κάθε μια από τις λεκάνες απορροής δίδονται και τα υψογραφικά διαγράμματα.

 

5. Οριζοντιογραφίες.

 

Οι οριζοντιογραφίες συνοδεύονται από τα απαιτούμενα ευρετήρια και πινάκες των συμβολισμών και χρωμάτων που χρησιμοποιήθηκαν.

 

α) Οριζοντιογραφίες των υφιστάμενων έργων σε κλίμακα 1/20.000.

 

Σκοπός είναι η κατάδειξη των υφιστάμενων υδραυλικών ή άλλων έργων όπως π.χ. των συγκοινωνιακών. Δίδεται επίσης το περίγραμμα των οικισμών και τα όρια των κοινοτικών περιοχών.

 

β) Γενική διάταξη του συνόλου των προβλεπόμενων έργων σε κλίμακα 1/20.000.

 

Σκοπός είναι η κατάδειξη των ορίων των αυτοτελών υποπεριοχών και η κατάδειξη των κυριοτέρων έργων όπως π.χ. των έργων υδροληψίας, των προσαγωγών και κυρίων διωρύγων, των αντλιοστασίων, των δεξαμενών εξισώσεως παροχής, των κυρίων τάφρων και των κυριών αντιπλημμυρικών έργων κ.λ.π. Στην ίδια Γενική Διάταξη σημειώνονται εκτός των προτεινόμενων νέων έργων και τα εντασσόμενα έργα εκ των υφιστάμενων υδραυλικών και άλλων έργων όπως π.χ. των συγκοινωνιακών. Επίσης δίδονται τα όρια τυχόν υποπεριοχών που έχουν καθορισθεί, για τις οποίες εφαρμόζονται διαφορετικά βασικά δεδομένα όπως π.χ. η μέθοδος άρδευσης, η ειδική παροχή άρδευσης, η ανάγκη στραγγίσεως του εδάφους κ.λ.π. Η υπόψη οριζοντιογραφία περιλαμβάνει πίνακα των συμβολισμών και χρωμάτων που έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατανόηση των έργων που έχουν σημειωθεί σε αυτή. Σε μορφή πίνακα δίδεται η έκταση των αυτοτελών περιοχών.

 

γ) Γενική διάταξη των προβλεπόμενων αντιπλημμυρικών έργων και έργων αποχέτευσης - αποστράγγισης σε κλίμακα 1/20.000 συμπεριλαμβανομένων των εντασσομένων έργων εκ των υφιστάμενων τοιούτων.

 

Στην υπόψη οριζοντιογραφία σημειώνονται επίσης τα κατά προσέγγιση όρια των κατακλυζόμενων σήμερα περιοχών όπως και τα όρια των περιοχών των προστατευομένων με τις αντίστοιχες εκτάσεις σε στρέμματα. Ζώνες όπου τυχόν προβλέπεται προσωρινή κατάκλυση σημειώνονται ξεχωριστά.

 

δ) Γενική διάταξη σε κλίμακα τουλάχιστον 1/20.000, των αντιπλημμυρικών και αποχετευτικών - αποστραγγιστικών έργων που μπορούν να κατασκευαστούν αυτοτελώς ήτοι πριν την κατασκευή των λοιπών προτεινόμενων έργων της περιοχής.

 

ε) Οριζοντιογραφίες σε κλίμακα 1/5.000, των κάθε φύσεως προβλεπόμενων δικτύων και αντιπλημμυρικών έργων.

 

Με κατάλληλο συμβολισμό σημειώνονται τα έργα που εντάσσονται εκ των υφιστάμενων έργων. Προκειμένου για άρδευση με τεχνητή βροχή, σημειώνονται οι θέσεις των υδροληψιών με τα όρια των μονάδων άρδευσης, ο αριθμός των στομίων με βέλη και οι αύξοντες αριθμοί των κόμβων και των υδροληψιών.

 

Στην υπόψη οριζοντιογραφία δίδονται και τα ακόλουθα στοιχεία:

 

- Οι αριθμοί των διατομών των διαμήκων έργων, μεμονωμένων και παράλληλων, εφόσον αυτό είναι δυνατό.

- Χιλιομέτρηση όλων των αγωγών και οδών που αντιστοιχεί στις κατά μήκος τομές.

- Οι αριθμοί των κόμβων.

 

Η σειρά των υπόψη οριζοντιογραφιών συνοδεύεται από γενική οριζοντιογραφία που αποτελεί το ευρετήριο αυτών, στην οποία περιλαμβάνεται και πίνακας των συμβολισμών και χρωμάτων που έχουν χρησιμοποιηθεί. Για κάθε κόμβο συντάσσονται κατά περίπτωση, σχέδια είτε μόνο γενικής διάταξης των προβλεπόμενων έργων στους κόμβους αυτούς είτε και πλήρη σχέδια κατασκευής.

 

στ) Οριζοντιογραφίες σωληνώσεων σε κλίμακα 1/5.000, προκειμένου για άρδευση με τεχνητή βροχή.

 

Στην υπόψη οριζοντιογραφία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

 

- Σωληνώσεις και στοιχεία αυτών (διάμετρος, μήκος, παροχή).

- Υδροληψίες και αριθμός στομίων, που παρέχεται με ισάριθμα βέλη.

- Αύξοντες αριθμοί κόμβων και υδροληψιών.

- Συσκευές σωληνώσεων και στοιχεία αυτών (δικλείδες, αντιπληγματικές συσκευές, αεροεξαγωγοί, συσκευές εισόδου αέρος, εκκενωτές κ.λ.π.).

- Τα όρια των υπόψη οριζοντιογραφιών συνοδεύονται από γενική οριζοντιογραφία, που αποτελεί ευρετήριο αυτών, στην οποία περιλαμβάνεται και πίνακας των συμβολισμών και χρωμάτων που έχουν χρησιμοποιηθεί.

 

ζ) Οριζοντιογραφίες σε τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1/5.000 των προβλεπόμενων ζωνών μόνιμης και προσωρινής κατάληψης, συνοδευόμενης από πίνακας συμβολισμών και χρωμάτων που έχουν χρησιμοποιηθεί.

 

Σε ιδιαίτερο φύλλο ή σειρά φύλλων πρέπει να παρέχονται τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία χρησιμεύουν για την προεκτίμηση των μονίμων και προσωρινών καταλήψεων και την μελέτη του αναδασμού των αγροτικών ιδιοκτησιών.

 

Για τα διαμήκη έργα: Τυπικές διατομές κατά τμήματα.

 

Για τα τεχνικά έργα: Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται οποιαδήποτε μόνιμη κατάληψη εκτός των ανωτέρω ζωνών των διαμήκων έργων, όπως π.χ. σε αντλιοστάσια, οικισμούς, υδατόπυργους, τοπικές διαπλατύνσεις των έργων, προσπελάσεις γεφυρών κ.λ.π. πρέπει αφενός να σημειώνεται ενδεικτικά η επιφάνεια που καταλαμβάνεται στις οριζοντιογραφίες 1:5.000 με χαρακτηριστική αρίθμηση και αφετέρου να δίδεται γενική διάταξη του έργου σε κλίμακα 1:200 ή και μεγαλύτερη, επί της οποίας να δείχνονται τα όρια του απαιτούμενου γηπέδου και το περίγραμμα του προβλεπόμενου έργου. Σε πίνακα δίδονται οι διαστάσεις των ζωνών και λοιπών εκτάσεων μόνιμης και προσωρινής κατάληψης και υπολογίζονται οι σχετικές επιφάνειες σε στρέμματα.

 

η) Οριζοντιογραφίες σε κλίμακα 1/20.000 θέσεων προμήθειας υλικών.

 

θ) Οριζοντιογραφίες σε κλίμακα μεγαλύτερη από 1/5.000.

 

Έργα μελετώνται και σχεδιάζονται επί οριζοντιογραφιών μεγαλύτερης κλίμακας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

- Φράγματα παροχετεύσεως ή αποθήκευσης - ανάσχεσης με τα έργα υδροληψίας, καθαρισμού, ασφάλειας κ.λ.π. που τα συνοδεύουν.

- Σοβαρά έργα προστασίας από διαβρώσεων.

- Μεγάλα τεχνικά έργα ή έργα που τελούν υπό ειδικές συνθήκες λόγω γειτνίασης με άλλα έργα κ.λ.π.

- Μεγάλοι αγωγοί, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η μορφολογία του εδάφους επιβάλλει η μελέτη να εκπονηθεί επί τοπογραφικών διαγραμμάτων ζώνης σε μεγαλύτερη κλίμακα.

 

6. Μηκοτομές και διατομές διαμήκων έργων.

 

α) Οι μηκοτομές και διατομές των διαμήκων έργων συνοδεύονται από πίνακες των συμβολισμών που έχουν χρησιμοποιηθεί. Τα υψόμετρα εδάφους λαμβάνονται από οριζοντιογραφίες σε κλίμακα 1/5.000. Οι κλίμακες πρέπει να είναι 1:5.000 για τα μήκη και 1:100 δια τα ύψη. Τα σημαντικά και επί ανωμάλου εδάφους διαμήκη έργα μελετώνται κατ' αρχάς επί της γενικής οριζοντιογραφίας της περιοχής σε κλίμακα 1:5.000. Βάσει της πρώτης αυτής χάραξης καθορίζονται ζώνες τοπογράφησης επαρκώς λεπτομερέστερες και επί των νέων αυτών οριζοντιογραφιών μελετώνται τελικά τα έργα, μετά από προέγκριση του Εργοδότη (αρμόδια αρχή). Επί των μηκοτομών των κάθε φύσης διαμήκων έργων πρέπει γενικά να σχεδιάζονται οι γραμμές εδάφους, πυθμένα αγωγών, διωρύγων και τάφρων, να αναγράφονται οι χιλιομετρικές θέσεις, τα υψόμετρα εδάφους, στέψεως αναχωμάτων ή επιχωμάτων, τα βάθη εκσκαφής, τα ύψη αναχωμάτων, οι κλίσεις πυθμένα και τα πλάτη πυθμένα. Να δείχνονται με τους καθορισμένους συμβολισμούς οι διασταυρώσεις ή συμβολές ή διακλαδώσεις άλλων διαμήκων έργων και όλα τα κατά μήκος τεχνικά έργα με ένδειξη των αριθμών των αντίστοιχων σχεδίων. Επί του ιδίου φύλλου της μηκοτομής πρέπει να σχεδιάζονται όλες οι τυπικές διατομές οι οποίες εφαρμόζονται κατά μήκος του υπόψη διαμήκους έργου. Εκτός των ανωτέρω γενικών στοιχείων, τα οποία πρέπει να περιλαμβάνουν οι μηκοτομές όλων των διαμήκων έργων, πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία κατά είδη έργων.

 

β) Μηκοτομές τάφρων στραγγιστικών και αποχετευτικών:

 

Πρέπει να αναγράφονται κατά τμήματα οι παροχές αποστράγγισης και πλημμύρες, τα υψόμετρα αποστράγγισης και πλημμύρας, η ταχύτητα ροής κατά τις πλημμύρες και να σημειώνονται οι γραμμές της ανωτάτης στάθμης ύδατος πλημμύρας και της στάθμης στραγγίσεως. Πρέπει να δείχνονται τα τυχόν προστατευτικά έργα στη μηκοτομή και στις αντίστοιχες διατομές.

 

γ) Μηκοτομές αντιπλημμυρικών έργων.

 

Πρέπει να αναγράφονται οι παροχές πλημμύρας, οι αντίστοιχες ταχύτητες και στάθμες και να σημειώνεται η γραμμή της ανωτάτης στάθμης ύδατος πλημμύρας. Πρέπει να δείχνονται τα τυχόν προστατευτικά έργα στη μηκοτομή και στη διατομή.

 

δ) Μηκοτομές διωρύγων.

 

Πρέπει να αναγράφονται οι κατά τμήματα παροχές υπολογισμών, οι αντίστοιχες ταχύτητες και ανώτατες στάθμες. Στην αρχή της μηκοτομή πρέπει να αναγράφεται η στάθμη ύδατος της διώρυγας που τροφοδοτεί και ο τύπος υδροληψίας. Εάν η στάθμη ύδατος της διώρυγας που τροφοδοτεί είναι μεταβλητή, είτε λόγω της ανοχής του ρυθμιστή στάθμης, είτε λόγω απόστασης από το ρυθμιστή στάθμης, πρέπει να αναγράφονται αφενός τα οριακά υψόμετρα στάθμης λειτουργίας της διώρυγας που τροφοδοτεί και αφετέρου το ενδιάμεσο υψόμετρο, το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη για τη ρύθμιση της υδροληψίας. Επί των μηκοτομών αναγράφονται οι εκάστοτε απαιτούμενες στάθμες ύδατος. Στην περίπτωση επενδεδυμένων διωρύγων αναγράφονται τα υψόμετρα στέψεως επενδύσεων και το πάχος επενδύσεων. Στην περίπτωση προκατασκευασμένων διωρύγων πρέπει να σημειώνονται οι γραμμές εδάφους, εσωτερικού πυθμένα διωρύγων και χειλιών, να αναγράφονται δε τα υψόμετρα εδάφους, πυθμένα και κλίσεις κατά τμήματα και ο τύπος της διατομής, των υποστυλωμάτων και της θεμελίωσης.

 

ε) Μηκοτομές αγωγών υπό πίεση.

 

Σημειώνονται οι γραμμές εδάφους και πυθμένα εκσκαφής για την τοποθέτηση του αγωγού, το βάθος εκσκαφής και το πλάτος της τάφρου. Αναγράφεται και το υψόμετρο της πιεζομετρικής γραμμής σε λειτουργία όπως επίσης και των υδροτούντων και υδροδοτούμενων από αυτών αγωγών. Ομοίως η στατική ή αλλιώς μέγιστη πίεση στα χαρακτηριστικά σημεία των αγωγών. Αναγράφονται επίσης τα στοιχεία των αγωγών και των ειδικών τεμαχίων που τοποθετούνται, διάμετρος κλίση, υλικό κ.λ.π.).

 

στ) Μηκοτομές οδών.

 

Σε όλες τις οδούς συντάσσονται μηκοτομές. Σύνταξη μηκοτομής δεν απαιτείται κατά κανόνα για τις αγροτικές οδούς τελευταίας τάξεως, εκτός εάν συντρέχουν ειδικές περιπτώσεις.

 

ζ) Μηκοτομές ειδικών έργων.

 

Εκτός των ανωτέρω αναφερόμενων κατηγοριών έργων και για όλα γενικά τα επιμήκη έργα όπως π.χ. φράγματα παροχετεύσεως ή αποθήκευσης, σήραγγας κ.λ.π. πρέπει να συντάσσονται μηκοτομές.

 

η) Διατομές διαμήκων έργων.

 

Εκτός των διατομών που δίδονται στα φύλλα των μηκοτομών όπως αναφέρονται παραπάνω, πρέπει να σχεδιάζονται διατομές επί ιδίων φύλλων, σε χαρακτηριστικές θέσεις και με την δέουσα πυκνότητα, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

η)α) Στα αντιπλημμυρικά έργα και τα έργα διευθέτησης ποταμών και χειμάρρων πρέπει να συντάσσονται διατομές, βάσει στοιχείων εδάφους που λαμβάνονται είτε από οριζοντιογραφίες είτε από το έδαφος.

 

η)β) Στις περιπτώσεις χρήση υφιστάμενων κοιτών, αγωγών εν γένει, αναχωμάτων, επιχωμάτων, διευρυνόμενων ή εν γένει μερικώς τροποποιουμένων, πρέπει να συντάσσονται διατομές βάσει στοιχείων υφιστάμενης κατάστασης.

 

η)γ) Επί διατομών πρέπει να δείχνονται οι λεπτομέρειες επένδυσης διωρύγων και τάφρων κ.λ.π.

 

θ) Γενικές επενδύσεις διωρύγων και τάφρων από σκυρόδεμα.

 

Σε κάτοψη, διατομή και κατάλληλες τομές σε κατάλληλες κλίμακες πρέπει να ορίζονται σαφώς, η μορφή της διατομής, ο τρόπος στραγγίσεως και τα πάχη της επένδυσης, όπως επίσης και η διάταξη, η μορφή, ο τρόπος κατασκευής και τα υλικά στεγανοποίησης και πληρώσεως των αρμών. Ομοίως η σειρά κατασκευής και η κατηγορία του σκυροδέματος. Επίσης πρέπει να καθορίζεται η διάταξη, μορφή, ο τρόπος κατασκευής και τα υλικά πληρώσεως των αρμών στα σημεία επαφής μεταξύ κοινών επενδύσεων και τεχνικών έργων στις περιπτώσεις αυτές δεν δίδονται τα στοιχεία ταύτα στα σχέδια των τεχνικών έργων. Επί της διατομής πρέπει να σημειώνεται σε ποια ακριβώς σημεία αντιστοιχούν τα υψόμετρα πυθμένα και στάθμης επένδυσης που δίδονται στις μηκοτομές.

 

7. Σχέδια προστατευτικών έργων (με συρματοκιβώτια, λιθορριπές, λιθεπενδύσεις κ.λ.π.).

 

Σε κάτοψη και σε κατάλληλες τομές πρέπει να καθορίζονται οι διαστάσεις και όλες οι λεπτομέρειες κατασκευής τους. Για τα έργα από συρματοκιβώτια δεν δίδονται απλώς η εξωτερική μορφή και οι εξωτερικές διαστάσεις, αλλά καθορίζεται η σύνθεσή τους, μέσω καθορισμένων διαστάσεων μεμονωμένων συρματοκιβωτίων.

 

8. Σχέδια προκατασκευασμένων στοιχείων.

 

Ξεχωριστά για κάθε προκατασκευασμένο τεμάχιο πρέπει να δίδονται σε σχέδιο με λεπτομέρεια το σχήμα, οι διαστάσεις, πίνακας συντεταγμένων τομής σε περίπτωση καμπύλων επιφανειών πλην κυκλικών, διάταξη σιδηρών οπλισμών, σχήματα και διαστάσεις κάθε τεμαχίου του οπλισμού, κατηγορία σκυροδέματος, κατηγορία οπλισμού, προμέτρηση σκυροδέματος, οπλισμού και επιφάνειας του. Στο σχέδιο πρέπει να δείχνεται με λεπτομέρεια ο τρόπος και η σειρά συναρμολόγησης διαφόρων προκατασκευασμένων στοιχείων και συναρμογής με άλλες κατασκευές και ο τρόπος και τα υλικά πληρώσεως των αρμών. Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση που εμφανίζονται γνωστά και προτυποποιημένα προκατασκευασμένα στοιχεία.

 

9. Σχέδια τεχνικών έργων.

 

α) Στην παρούσα Προδιαγραφή ως τεχνικά έργα νοούνται τα έργα ή τμήματα έργων, για την κατασκευή των οποίων χρησιμοποιούνται άλλα υλικά εκτός των χωμάτων και των αμμοχάλικων, εξαιρουμένων των κατηγοριών έργων για τα οποία γίνεται λόγος στις παραγράφους 6, 7 και 8 του παρόντος.

 

Σε αυτά περιλαμβάνονται: Γέφυρες συγκοινωνίας ή υδατογέφυρες, αγωγούς κοίτες ή κωλύματα πάσης φύσεως, οχετοί, σιφωνοειδείς αγωγοί ή κοίτες, τυπικά έργα επί τάφρων όπως αναβαθμοί, συμβολές εκβολές, καμπύλες, τυπικά έργα επί διωρύγων όπως αναβαθμοί, ρυθμιστές στάθμης, υδροληψίες, μετρητές παροχής, εκχειλιστές, εκκενωτές, έργα σε αγωγούς υπό πίεση συμπεριλαμβανομένων συσκευών ρυθμίσεως, ασφάλειας και εκκένωσης, ρουφράκτες, αντλιοστασίων, δεξαμενών, έργα φραγμάτων πλην χωμάτινης κατασκευής, οικίσκοι, αποθήκες κ.λ.π.

 

β) Τα τεχνικά έργα μπορούν να αποτελούνται είτε μόνο από δομική κατασκευή, είτε εκτός αυτής να περιλαμβάνουν και μεταλλικά τμήματα σταθερά ή κινητά, μηχανισμούς απλούς, μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Οι όροι του παρόντος εδαφίου περιορίζονται μόνο στο δομικό μέρος.

 

γ) Επιφάνεια εδάφους.

 

Επί των σχεδίων τεχνικών έργων πρέπει να δείχνεται η θέση της επιφάνειας του εδάφους με τα υψόμετρα.

 

δ) Εδαφοτεχνικές εξετάσεις για θεμελιώσεις.

 

Για σημαντικά τεχνικά έργα η μελέτη της θεμελίωσης συντάσσεται βάσει στοιχείων ειδικής έρευνας. Η μελέτη των θεμελίων των λοιπών έργων γίνεται βάσει των στοιχείων εδαφομηχανικής έρευνας η οποία αναφέρεται στις μέσες συνθήκες κάθε ομοιογενούς περιοχής.

 

ε) Θεμέλια.

 

Πάνω στα σχέδια πρέπει να αναγράφονται τα όρια των επιτρεπόμενων τάσεων εδάφους, για τα οποία ισχύει η δοσμένη διαμόρφωση και οι διατάξεις των θεμελίων. Επίσης προκειμένου μόνο περί των ειδικών τεχνικών έργων πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της συνισταμένης που διαβιβάζεται μέσω των θεμελίων στο έδαφος για τις δυσμενέστερες περιπτώσεις, οι οποίες χρησιμεύουν σε τυχόν τροποποίηση της θεμελίωσης στην περίπτωση ανεπάρκειας αντοχής εδάφους. Η υποχρέωσης αυτή δεν υφίσταται για τα τυπικά τεχνικά έργα.

 

στ) Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα.

 

Σε κατάλληλες τομές πρέπει να δείχνεται η διάταξη των ράβδων του οπλισμού και η διάμετρος αυτών. Πρέπει επίσης να δίδεται το ανάπτυγμα των ράβδων σε κλίμακα, το συνολικό μήκος τους και η προμέτρηση του οπλισμού. Για προεντεταμένο σκυρόδεμα πρέπει να δίδονται λεπτομερή σχέδια των καλωδίων προέντασης, του περιβλήματος των αγκυρώσεως όπως και του χαλαρού οπλισμού. Με τον ίδιο τρόπο σε πίνακα πρέπει να δίδονται τα στοιχεία, οι προϋποθέσεις και η σειρά προέντασης των καλωδίων. Αναγράφονται οι παραδοχές φόρτισης (στις οποίες ανήκει και ο σεισμικός συντελεστής) και τα εδαφοτεχνικά στοιχεία που γίνονται δεκτά κατά τον υπολογισμό.

 

ζ) Για κάθε τεχνικό έργο πρέπει να δίδεται οριζοντιογραφία γενικής διάταξης σε κατάλληλη κλίμακα με τα απαιτούμενα στοιχεία για τη χάραξη του έργου επί του εδάφους βάσης αυτής σε σχέση με τα διαμήκη έργα και άλλα τεχνικά έργα. Επίσης σε κατόψεις, τομές, όψεις και σχέδια λεπτομερειών δίδονται όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την εφαρμογή πάνω στο έδαφος, δηλαδή διαστάσεις, απόλυτα υψόμετρα κ.λ.π.

 

Για κόμβους ή συγκροτήματα τεχνικών έργων πρέπει να συντάσσεται ενιαίο σχέδιο γενικής διάταξης. Σε περιπτώσεις κατασκευής τεχνικών έργων με την ίδια ακριβώς διαμόρφωση και τις ίδιες λεπτομέρειες και διαστάσεις μπορούν να συντάσσονται αντίστοιχα τυπικά σχέδια. Με τον ίδιο τρόπο τυπικά σχέδια μπορούν να συντάσσονται και στην περίπτωση που ορισμένες διαστάσεις είναι μεταβλητές.

 

10. Σχέδια μεταλλικών κατασκευών.

 

Ως τέτοιες νοούνται μεταλλικές κατασκευές, σταθερές ή κινητές, απλοί μηχανισμοί δηλαδή θυροφράγματα, απλοί χειροκίνητοι μηχανισμοί κίνησης θυροφραγμάτων, ρυθμιστές στάθμης, υδροληψίες, μετρητές παροχής, εσχάρες, κλίμακες κ.λ.π. Στις κατόψεις, τομές και σχέδια λεπτομερειών, πρέπει να ορίζονται όλες οι διαστάσεις, οι λεπτομέρειες κατασκευής, οι τρόποι σύνδεσης, τα υλικά κατασκευής, ο τρόπος βαφής κ.λ.π. ώστε βάσει των σχεδίων αυτών να είναι δυνατή η κατασκευή τους από μηχανουργεία ή χυτήρια και η τοποθέτησή τους. Εξαίρεση από τον κανόνα αυτό γίνεται για μεταλλικές κατασκευές ή τμήματα αυτών που είναι προτυποποιημένα (π.χ. κοχλίες κ.λ.π.) ή προτυποποιημένα από ορισμένα εργοστάσια, από τα οποία προβλέπεται η προμήθεια (π.χ. συσκευές ΝEYPRIC κ.λ.π.). Στις περιπτώσεις αυτές τα προτυποποιημένα τεμάχια πρέπει να δείχνονται στα σχέδια των αντίστοιχων τεχνικών έργων με το περίγραμμα ή τη γενική μορφή τους και να δίδονται σαφή στοιχεία για την προμήθεια ή παραγγελία. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να δίνονται οι λεπτομερείς διαστάσεις του αντίστοιχου δομικού μέρους και οι χαρακτηριστικές στάθμες νερού και έργου. Με τον ίδιο τρόπο πρέπει να περιγράφεται ο τρόπος στερέωσης και πλήρωσης των αρμών.

 

11. Σχέδια ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

 

Σε αυτά περιλαμβάνονται εγκαταστάσεις αντλιοστασίων, εγκαταστάσεις κίνησης βαρέων θυροφραγμάτων, είτε με χειροκίνητους μηχανισμούς όχι απλούς, είτε με κινητήρες, εγκαταστάσεις φωτισμού έργων, εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνίας, τηλεελέγχου κ.λ.π.

 

α) Κατά τη σύνταξη και περιγραφή μηχανολογικών σχεδίων για αντλίες, κινητήρες, δικλείδες, γερανογέφυρες, βαρούλκα και γενικά για μηχανισμούς, περιγράφονται τα γενικά χαρακτηριστικά αυτών αποφεύγοντας οπωσδήποτε περιγραφή που να υποδηλώνει τον τύπο και την προέλευση από ορισμένο εργοστάσιο. Στα σχέδια του δομικού μέρους σχεδιάζεται η γενική μορφή των παραπάνω μηχανημάτων βάσει των συνήθων μορφών και διαστάσεων τους ανάλογα με τον προορισμό τους για κάθε περίπτωση. Το δομικό μέρος πρέπει να μελετάται έτσι ώστε να μπορεί να προσαρμοσθεί σε όλους τους τύπους μηχανημάτων που κατασκευάζονται από τα διάφορα εργοστάσια, που πληρούν τους όρους που προδιαγράφονται, με όσο το δυνατόν μικρότερες τροποποιήσεις, και πάντως οπωσδήποτε χωρίς τροποποίηση της γενικής διάταξης, του σκελετού και των θεμελιώσεων του κτιρίου.

 

β) Συντάσσονται λεπτομερή σχέδια με τους προτυποποιημένους συμβολισμούς για όλες τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κάθε έργου, που ξεκινούν από το σημείο ρευματοδότησης της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού. Αυτά πρέπει να περιέχουν όλες τις λεπτομέρειες, που απαιτούνται για την εκτέλεση, και να είναι σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού.

 

12. Φάκελος γεωλογίας και ερευνών εδαφομηχανικής.

 

Ο φάκελλος πρέπει να περιλαμβάνει κατόπιν συγκέντρωσης, αναπαραγωγής και ταξινομήσεως τα στοιχεία γεωλογίας και εδαφομηχανικής που αποκτήθηκαν, ανεξάρτητα με το στάδιο λήψης τους. Με την αναδρομή στα στοιχεία του φακέλλου καθίσταται δυνατή η λύση προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την εκτέλεση του έργου.

 

Αναλυτικότερα τα στοιχεία ταύτα είναι:

 

α) Γεωλογικοί χάρτες και Γεωλογικές Εκθέσεις. Αν η τελευταία Έκθεση που συντάχθηκε και ο τελευταίος Γεωλογικός Χάρτης που συντάχθηκε καλύπτει τους προηγουμένους στην περιοχή του οριστικά προτεινόμενου έργου, δεν απαιτούνται οι προηγούμενοι χάρτες και οι προηγούμενες εκθέσεις.

β) Γεωτρήσεις, εργαστηριακές δοκιμές, γεωφυσικές έρευνες, διαγράμματα επακριβούς καθορισμού της θέσης των ερευνών και οι σχετικές γεωλογικές εκθέσεις.

γ) Έκθεση που συσχετίζει τα πορίσματα των παραπάνω εργασιών με τα προτεινόμενα έργα.

δ) Τα αποτελέσματα των ερευνών εδαφομηχανικής και των εργαστηριακών δοκιμών που έγιναν με διαγράμματα επακριβούς προσδιορισμού της θέσης στην οποία αναφέρονται οι έρευνες που έγιναν.

 

Ειδική έρευνα εδαφομηχανικής γίνεται για κάθε ένα από τα προβλεπόμενα σημαντικά έργα. Για τα υπόλοιπα έργα οι υπολογισμοί εδαφομηχανικής βασίζονται στη γενική έρευνα εδαφομηχανικής που αναφέρεται στις μέσες συνθήκες κάθε ομοιογενούς περιοχής.

 

ε) Διερεύνηση της αναμενόμενης συνίζησης εδαφών μετά την κατασκευή των προβλεπόμενων αποστραγγιστικών έργων και ομοίως σε περίπτωση οργανικών συστατικών. Επιπτώσεις στα έργα που μελετώνται και στη λύση που προκρίθηκε.

στ) Βασικά συστατικά και γενικά εδαφικές συνθήκες, που εξετάζονται από άποψη διάβρωσης των υλικών κατασκευής των εν γένει έργων και για τη διάβρωση των σωληνώσεων.

ζ) Τρόποι προστασίας.

 

13. Τεύχος υδραυλικών υπολογισμών.

 

Περιλαμβάνονται όλοι οι αναγκαίοι υδραυλικοί υπολογισμοί για τις μορφές και διαστάσεις των έργων που εκλέχτηκαν για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο προορίζονται.

 

α) Μέθοδοι υδραυλικών υπολογισμών σχετικοί τύποι και νομογραφήματα, στοιχεία και σχετικές παραδοχές. Προκειμένου για ανοικτές διώρυγες και τάφρους τα αποτελέσματα των υπολογισμών καταχωρούνται στις μηκοτομές. Οι υδραυλικοί υπολογισμοί και τα αποτελέσματα, προκειμένου για τα λοιπά έργα, καταχωρούνται στο υπόψη τεύχος.

β) Διερεύνηση των συνθηκών συμβολής και εκβολής των τάφρων, των συλλεκτήρων και των ρευμάτων.

γ) Διερεύνηση των συνθηκών ροής στις θέσεις των συμβολών ανοικτών διωρύγων, κατάντη αναβαθμών, στις θέσεις εγκατάστασης οργάνων ρύθμισης στάθμης και μέτρησης παροχής και διερεύνηση των επιπτώσεων παρακειμένων έργων όπως π.χ. σιφώνων πάνω στη λειτουργία των οργάνων αυτών.

δ) Μέθοδοι υπολογισμού, παροχών, σχετικοί τύποι και νομογραφήματα, στοιχεία και σχετικές παραδοχές.

ε) Υπολογισμοί παροχών και αποτελέσματα.

στ) Για τα δίκτυα τεχνητής βροχής τα αποτελέσματα των υπολογισμών δίδονται στη μορφή δύο πινάκων.

στ)α) Με τον πρώτο από τους δυο πίνακες αυτούς, δίδεται το υψόμετρο της πιεζομετρικής γραμμής αμέσως ανάντη κάθε υδροληψίας. Στον πίνακα αυτό υπάρχουν στήλες στις οποίες καταχωρούνται ο αριθμός των εγκατεστημένων και των ανοικτών στομίων, η παροχή, η διάμετρος του σωλήνα, η κλίση της πιεζομετρικής γραμμής, το μήκος κάθε τμήματος, οι απώλειες και το υψόμετρο της πιεζομετρικής γραμμής αμέσως ανάντη κάθε υδροληψίας.

στ)β) Με τον άλλο από τους δυο πίνακες δίδονται για κάθε υδροληψία τα υψόμετρα του εδάφους στην υδροληψία και στο ψηλότερο σημείο της αντίστοιχης αρδευτικής μονάδας, τα υψόμετρα της πιεζομετρικής γραμμής ανάντη και κατάντη της υδροληψίας, η στατική ή αλλιώς προκύπτουσα μέγιστη πίεση στην υδροληψία, το διαθέσιμο ύψος (διαφορά του υψομέτρου της πιεζομετρικής γραμμής κατάντη της υδροληψίας και του υψομέτρου του ψηλότερου σημείου του εδάφους της αρδευτικής μονάδας).

ζ) Κλάση σωλήνων, υλικό κατασκευής, τύπος συνδέσμων και αιτιολόγηση αυτών βάσει των αποτελεσμάτων των υδραυλικών υπολογισμών και των συνθηκών εδάφους.

η) μέγιστη και ελάχιστη επιτρεπομένη ταχύτητα κατά διάμετρο σωλήνα.

θ) Μέθοδος επιλογής των διαφόρων συσκευών του δικτύου σωληνώσεων όπως π.χ. δικλείδες, αεροεξαγωγοί, συσκευές εισόδου αέρα, αντιπληγματικές συσκευές. Αποτελέσματα επιλογής και στοιχεία αιτιολόγησης.

ι) Αναζήτηση και σχετικοί υπολογισμοί της βέλτιστης τεχνικοοικονομικής λύσης, όσον αφορά την επιλογή των διαμέτρων του δικτύου διανομής, τυχόν καταθλιπτικού αγωγού, του ύψους κατάθλιψης, και γενικά των εγκαταστάσεων κατάθλιψης. Συγκεκριμένα εφαρμόζεται η ασυνεχής μέθοδος LABYE, η οποία βασίζεται στις τιμές των εγκατεστημένων σωληνώσεων και εγκαταστάσεων των γενομένων δεκτών κατά την κοστολόγηση των έργων της μελέτης. Της παραπάνω έρευνας πρέπει να προηγηθεί η Σύνταξη των σχετικών άρθρων της ανάλυσης τιμών και η έγκρισή τους από τον Εργοδότη (αρμόδια αρχή). Αντί της προαναφερόμενης μεθόδου μπορεί να εφαρμοσθεί άλλη τέτοια με την έγκριση ή την εντολή του Εργοδότη (αρμόδια αρχή). Σε περίπτωση διασταύρωσης των έργων με υφιστάμενες ή προβλεπόμενες οδούς, πρέπει να δίδονται και τα υδραυλικά στοιχεία των προτεινόμενων νέων γεφυρών (άνοιγμα γέφυρας, στάθμη κάτω πέλματος γέφυρας, αναμενόμενες προσχώσεις ή διαβρώσεις, αριθμός και διαστάσεις μεσόβαθρων κ.λ.π.).

 

14. Τεύχος ερευνών επί υδραυλικών προτύπων.

 

Το τεύχος αυτό παραδίδεται μέσα σε χωριστή θήκη και έχει διάρθρωση ως εξής:

 

α) Έκθεση που συντάσσεται από το Εργαστήριο.

 

Στην περίπτωση που η έκθεση αυτή είναι συνταγμένη σε ξένη γλώσσα, συνοδεύεται και από μετάφραση στην ελληνική. Αυτό που ισχύει όσον αφορά τη μετάφραση, ισχύει και για τα λοιπά στοιχεία που εξάγονται από το Εργαστήριο.

 

Στο υπόψη κείμενο πρέπει να περιλαμβάνονται τα παρακάτω,

 

α)α) Αντικείμενο των δοκιμών.

α)β) Περιγραφή του προτύπου (συνθήκες ομοιότητας, εκλογή κλίμακας, διάταξη προτύπου, εκλογή υλικών που φθείρονται κ.λ.π.).

α)γ) Προκαταρκτικά πειράματα (χαρακτηριστικά των έργων, αποτελέσματα των πρώτων πειραμάτων, τροποποιήσεις που γίνονται μετά από τα πειράματα που εκτελέσθηκαν κ.λ.π.).

α)δ) Προτεινόμενη λύση (κυριότερα χαρακτηριστικά, αποτελέσματα, διαβρώσεις κ.λ.π.).

 

β) Φωτογραφίες των πειραμάτων που έγιναν.

 

γ) Σχέδια συντεταγμένα από το Εργαστήριο σε κατάλληλη κλίμακα, που ερμηνεύουν τα αποτελέσματα της προτεινόμενης λύσης (Γενική οριζοντιογραφία, οριζοντιογραφίες και μηκοτομές των επιμέρους έργων).

 

δ) Έκθεση του Μελετητή που περιλαμβάνει:

 

δ)α) Τοποθέτηση του προβλήματος.

δ)β) Υπολογισμό των σταθμών ανάντη και κατάντη της περιοχής του υδραυλικού προτύπου.

δ)γ) Παροχές.

δ)δ) Μορφή των έργων, περιγραφικά και με σχέδια, που συντάχθηκαν υπολογιστικά και τέθηκαν υπόψη του Εργαστηρίου.

 

ε) Συμπεράσματα από τα πειράματα που έγιναν και συσχέτιση με τα προτεινόμενα έργα, περιγραφικά και με σχέδια.

 

15. Τεύχος στατικών και εδαφομηχανικών υπολογισμών.

 

Σε τούτο πρέπει να περιγράφονται σαφώς και να αιτιολογούνται πλήρως η ανάλυση των κατασκευών σε στατικούς φορείς, η παραδοχή στήριξης των φορέων και όλες οι απλουστευτικές παραδοχές που έγιναν για τη στήριξη και λειτουργία των φορέων. Στην περίπτωση εφαρμογής τύπων και μεθόδων που δεν τυγχάνουν συνήθους χρήσης πρέπει να αναφέρεται η σχετική βιβλιογραφία (βιβλίο, σελίδα). Οι στατικοί υπολογισμοί πρέπει να συντάσσονται κατ' εφαρμογή των αποδεκτών σύγχρονων θεωριών και κανόνων της στατικής και να καλύπτουν όλα τα κατασκευαστικά στοιχεία των έργων για τον δυσμενέστερο παραδεκτό συνδυασμό στατικών και δυναμικών φορτίων (π.χ. δυνάμεων τροχοπέδησης, πιέσεων ανέμου, θερμοκρασιακών μεταβολών, υποχωρήσεων στηρίξεων, δευτερευουσών εντατικών καταστάσεων, συστολής από πήξη, ερπυσμού σεισμού κ.λ.π.) σε συνδυασμό με τους ισχύοντες ελληνικούς κανονισμούς. Σε ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι πιθανή να υπάρξει δυσμενέστερη καταπόνηση κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων, που δεν λαμβάνεται υπόψη λόγω απαιτούμενης σοβαρής αύξησης των διαστάσεων, πρέπει να εφιστάται η προσοχή πάνω στο κατασκευαστικό σχέδιο όπως. π.χ. προκειμένου περί τοιχώματος αντλιοστασίου που υπολογίστηκε με την παραδοχή στήριξης στην πλάκα της οροφής, η επίχωση γίνεται μετά την εξασφάλιση της παραπάνω στήριξης. Η μέθοδος στατικού υπολογισμού κατασκευών που εφαρμόζεται, με την οποία είναι απαραίτητη η επίτευξη στεγανότητας, πρέπει να είναι η αρμόζουσα για αυτό. Στο υπόψη τεύχος περιλαμβάνονται οι στατικοί υπολογισμοί τυχόν προβλεπόμενων σωλήνων από προεντεταμένο σκυρόδεμα. Στο υπόψη τεύχος πρέπει να περιλαμβάνονται και οι υπολογισμοί εδαφομηχανικής, βάσει στοιχείων που λαμβάνονται από το σχετικό τεύχος. Περιλαμβάνονται επίσης οι υπολογισμοί των απαιτούμενων αγκυρώσεων σωλήνων και κατασκευών. Ειδικά για τις σωληνώσεις των αντλιοστασίων, τα σχετικά στοιχεία λαμβάνονται από το Τεύχος των Ηλεκτρομηχανολογικών Υπολογισμών. Με τον ίδιο τρόπο αιτιολογούνται οι αποστάσεις και τα βασικά χαρακτηριστικά των αρμών διαστολής διαμήκων κυρίως έργων που απαιτούνται όπως π.χ. οι ανοικτοί αγωγοί, οι σήραγγες, οι κλειστοί αγωγοί που κατασκευάζονται επιτόπου κ.λ.π.

 

16. Τεύχος ηλεκτρομηχανολογικών υπολογισμών και τεχνικών προδιαγραφών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και σωληνώσεων των αντλιοστασίων.

 

α) Ηλεκτρομηχανολογικοί υπολογισμοί.

 

Δίδονται οι απαιτούμενοι ηλεκτρομηχανολογικοί υπολογισμοί και στοιχεία για την πλήρη αιτιολόγηση των προτεινόμενων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και των δαπανών εγκαταστάσεων και ετήσιας λειτουργίας, όπως ειδικότερα καθορίζεται στη συνέχεια συμπεριλαμβανομένου και κάθε άλλου υπολογισμού και στοιχείου που απαιτείται για το σκοπό της μελέτης.

 

- Γενική διάταξη των έργων και αρχές λειτουργίας του συστήματος αυτών (δεξαμενές αναρρύθμισης παροχής, αντλιοστάσιο, υδατόπυργοι ή ανάλογες επίγειες δεξαμενές, παροχόμετρα, αεροφυλάκια κ.λ.π).

- Διατάξεις ασφάλειας.

- Ονομαστική παροχή λειτουργίας των αντλιοστασίων.

- Χαρακτηριστικές στάθμες λειτουργίας.

 

Προκειμένου για τις στάθμες αναρρόφησης:

 

- η μέγιστη στάθμη υπερχείλισης

- η κανονική ανώτατη στάθμη

- η κατώτατη στάθμη κάτω από την οποία δεν θα αρχίζουν οι αντλίες

- η κατώτατη στάθμη λειτουργίας των αντλιών.

 

Προκειμένου για τις στάθμες κατάθλιψης:

 

- Η βέλτιστη στάθμη κατάθλιψης, η οποία λήφθηκε υπόψη για την κεφαλή του δικτύου, προκειμένου να καθοριστούν οι διάμετροι των σωληνώσεων του δικτύου διανομής.

- Η ανώτατη στάθμη κανονικής λειτουργίας.

- Η κατώτατη στάθμη κανονικής λειτουργίας.

 

Στάθμη άξονα αγωγού σε έξοδο αντλιοστασίου

 

- Στην περίπτωση που προβλέπεται υδατόπυργος ή ανάλογη επίγεια δεξαμενή, δίδονται οι στάθμες ελέγχου λειτουργίας και οι στάθμες ασφάλειας εντός του υδατόπυργου.

- Καθορισμός αριθμού αντλιών και ονομαστικών παροχών (Αντλία εκκίνησης, κύριες αντλίες, αντλίες αποστράγγισης, αντλίες αποχέτευσης κ.λ.π. κατά περίπτωση).

- Στην περίπτωση που προβλέπεται υδατόπυργος ή ανάλογη επίγεια δεξαμενή, υπολογισμός της χωρητικότητας της δεξαμενής.

- Απώλειες πίεσης μεταξύ κατάλληλων θέσεων για τον υπολογισμό των εγκαταστάσεων και για κατάλληλες παροχές.

- Γεωμετρικό και μανομετρικό ύψος ονομαστικής παροχής (αντλία εκκίνησης, κύριες αντλίες, αντλίες αποστράγγισης, αντλίες αποχέτευσης, κ.λ.π. κατά περίπτωση).

- Πεδίο λειτουργίας των αντλιών (αντλία εκκίνησης, κύριες αντλίες, αντλίες αποστράγγισης, αντλίες αποχέτευσης κ.λ.π. κατά περίπτωση).

- Υπολογισμός αεροφυλακίων (απαιτούμενος όγκος ρύθμισης, χαρακτηριστικές πιέσεις και στάθμες αεροφυλακίων, υπολογισμός αντιπληγματικής προστασίας αντλιοστασίου, δηλαδή μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε και νομογραφήματα όπως και τα στοιχεία και αποτελέσματα του υπολογισμού, τελικός όγκος αεροφυλακίου, λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία αεροφυλακίου).

- Ειδικοί στροφάριθμοι και τύποι αντλιών.

- Βαθμός αποδόσεως και ισχύς αντλιών.

- Εγκατάσταση αντλιών σε σχέση με τη στάθμη του νερού στην αναρρόφηση.

- Καθορισμός κατακόρυφου ή οριζόντιου άξονα των αντλιών λαμβάνοντας για αυτό υπόψη και τις συνθήκες θεμελίωσης.

- Κινητήρες (τύπος, μετάδοση κίνησης, κατακόρυφος ή οριζόντιος άξων, ισχύς, εκκίνηση και ισχύς που απορροφάται κατά την εκκίνηση, ελάχιστος χρόνος μεταξύ δύο διαδοχικών εκκινήσεων του ιδίου κινητήρα κ.λ.π.).

- Υποσταθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας με διερεύνηση του απαιτούμενου αριθμού μετασχηματιστών. Διατάξεις προστασίας.

- Τρόπος λειτουργίας αντλιοστασίων, τυχόν τηλεκίνηση και τηλεσήμανση.

- Αντιπληγματικός έλεγχος αντλιοστασίου και σωληνώσεων αυτού δηλαδή μέθοδος υπολογισμού, παραδοχές, στοιχεία υπολογισμού, υπολογισμός και αποτελέσματα αυτού όσον αφορά τις εγκαταστάσεις του αντλιοστασίου, τις διάφορες σωληνώσεις του, τις σωληνώσεις τυχόν υδατόπυργου ή ανάλογης επίγειας δεξαμενής, τον καταθλιπτικό αγωγό μέχρι την κεφαλή του δικτύου και τις επιπτώσεις στο πρώτο τουλάχιστον τμήμα του δικτύου διανομής. Καθορισμός της κλάσης των αντίστοιχων σωλήνων.

 

Κατά διάμετρο και στατική πίεση χρήσης δίδονται το πάχος και η ποιότητα του υλικού κατασκευής των χαλυβδοσωλήνων, μετά από υπολογισμό αντοχής που βασίζεται στις εξωτερικές και εσωτερικές μόνιμες και κινητές φορτίσεις, τις οποίες ενδέχεται να υποστεί ο σωλήνας, όπως και στο υδραυλικό πλήγμα. Σε περίπτωση σωλήνων από προεντεταμένο σκυρόδεμα δίδονται τα στοιχεία του υδραυλικού πλήγματος, στο οποίο πρέπει να επαρκούν και οι σχετικοί υπολογισμοί αντοχής καταχωρούνται στο τεύχος στατικών υπολογισμών. Δίδονται επίσης οι θέσεις κατασκευής αρμών διαστολής όπως και τα σημεία των αγωγών στα οποία απαιτούνται αγκυρώσεις καθώς και οι δυνάμεις οι οποίες πρέπει να αναληφθούν από αυτές.

 

- Αυτόματη τροφοδότηση του δικτύου διανομής σε περίπτωση απότομης διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος, για την αποφυγή εκκένωσης των σωληνώσεων του δικτύου διανομής.

- Λοιπός εξοπλισμός αντλιοστασίων όπως π.χ. η γερανογέφυρα, η τυχόν καταδυόμενη φορητή αντλία, η εγκατάσταση φωτισμού και βοηθητικών καταναλώσεων, συσσωρευτές κ.λ.π.

 

β) Τεχνικές προδιαγραφές.

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια και εγκατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των αντλιοστασίων και των σωληνώσεων αυτών. Ειδικότερα δίδονται τα παρακάτω στοιχεία όπως και κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται για τον παραπάνω σκοπό.

 

- Εφαρμοστέες προδιαγραφές για την κατασκευή, εγκατάσταση, δοκιμές και ελέγχους του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των σωληνώσεων των αντλιοστασίων.

- Στοιχεία που υποβάλλονται από τον Ανάδοχο κατασκευής των έργων όπως π.χ. για τις αντλίες, του ηλεκτροκινητήρες, τη διάταξη εκκίνησης, για κάθε αντλητικό συγκρότημα στο σύνολο, τους μετασχηματιστές, τους μετρητές παροχής και το αυτόματο σύστημα ρύθμισης, τις σωληνώσεις, τα αεροφυλάκια, τον αεροσυμπιεστή, τους δείκτες στάθμης, τους πιεζοστάτες, τις βαλβίδες, το σύστημα τηλεσημάνσεως και τηλεελέγχου, τα όργανα υψηλής τάσης, τον πίνακα χαμηλής τάσης, τη γερανογέφυρα και το λοιπό εξοπλισμό.

- Δοκιμές στο εργοστάσιο, δοκιμές εγκατάστασης και δοκιμές οριστικής παραλαβής.

- Τρόποι επιμέτρησης και πληρωμής.

- Προβλεπόμενα για προμήθεια υλικά, γενικές απαιτήσεις και ειδικές απαιτήσεις ως εξής:

- Σύστημα αυτόματης λειτουργίας και σήμανσης και μετρητής παροχής, περιγραφή λειτουργίας, στάθμες και πιέσεις ασφάλειας, λοιπά στοιχεία προστασίας, τοπικές σημάνσεις και τηλεσημάνσεις κ.λ.π.

- Αντλητικά συγκροτήματα (αντλίες, χαρακτηριστικά λειτουργίας, χαρακτηριστικά κατασκευής, υλικά κατασκευής, κινητήρες, χαρακτηριστικά λειτουργίας, χαρακτηριστικά κατασκευής).

- Αντιπληγματική προστασία.

- Αεροφυλάκια και Αεροσυμπιεστής.

- Βαλβίδες (συρταρωτές βαλβίδες, βαλβίδες αντεπιστροφής κ.λ.π.).

- Μετρητής παροχής (γενικά χαρακτηριστικά, ειδικές απαιτήσεις, σύστημα ένδειξης κ.λ.π.).

- Σωληνώσεις και εξαρτήματα (γενικά χαρακτηριστικά και κατασκευαστικά στοιχεία).

- Προστασία υψηλής τάσης.

- Μετασχηματιστές (χαρακτηριστικά λειτουργίας και εξαρτήματα που τους συνοδεύουν).

- Γενικός πίνακας χαμηλής τάσης (γενικά πεδία ζεύξης μετασχηματιστών, πεδία τροφοδοτήσεως αντλητικών ζευγών, πεδίο βοηθητικών καταναλώσεων, πεδίον ελέγχου και σημάνσεων).

- Γερανογέφυρα.

- Εγκατάσταση κυρίων μονάδων (γενικά αντλητικές μονάδες, σωληνώσεις, βαλβίδες, μετρητής παροχής, προστασία υψηλής τάσης και μετασχηματιστές, γενικός πίνακας χαμηλής τάσης, γερανογέφυρα).

- Βοηθητικός εξοπλισμός.

- Εργαλεία και ανταλλακτικά.

- Γειώσεις.

- Καλωδιώσεις (γενικά, καλώδια υψηλής τάσης, ζυγοί, καλώδια και αγωγοί χαμηλής τάσης).

- Συνεργείο επισκεπτών.

- Αριθμητικά δεδομένα αντλιοστασίου.

- Αναγραφή του όρου ότι η προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού θα γίνει μετά την έγκριση του Εργοδότη (αρμόδια αρχή) και λεπτομερής περιγραφή των στοιχείων του προς προμήθεια εξοπλισμού, τα οποία πρέπει να υποβληθούν για την παραπάνω έγκριση.

- Προδιαγραφή του όρου ότι για μηχανήματα και τμήματα γενικά εγκαταστάσεων που κατασκευάζονται στην Ελλάδα γίνεται δοκιμή στο εργοστάσιο.

- Περιγραφής των όρων, τους οποίους πρέπει να πληροί η τυχόν απαιτούμενη αποθήκευση μετά την προσκόμιση στην περιοχή των έργων και πριν την τοποθέτηση.

- Προδιαγραφή των δοκιμών που εκτελούνται μετά την εγκατάσταση.

- Περιγραφή του τρόπου επιμέτρησης και πληρωμής. Κατά κανόνα, για κάθε αυτοτελές τεμάχιο της εγκατάστασης πρέπει να ορίζονται δύο τιμές, από τις οποίες η μια αφορά την προμήθεια και την προσκόμιση εντός της περιοχής των έργων και η άλλη την τοποθέτηση.

 

Το ζεύγος αυτό όπως και τα σχετικά σχέδια και οι παράγραφοι της ανάλυσης τιμών, τιμολογίου, προμέτρησης και προϋπολογισμού συντάσσονται και υπογράφονται από διπλωματούχο μηχανολόγο - ηλεκτρολόγο.

 

17. Τεύχος προμετρήσεων.

 

Οι προμετρήσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με τον καθοριζόμενο στις Τεχνικές Προδιαγραφές τρόπο επιμέτρησης των έργων.

 

Οι προμετρήσεις των χωματουργικών διαμήκων έργων πρέπει να γίνονται βάσει των αντίστοιχων μηκοτομών, αλλά και διατομών, εφόσον απαιτούνται τέτοιες. Για τις οδούς εφόσον δεν έχει συνταχθεί ιδία μηκοτομή, μπορεί να υπολογίζεται ο όγκος χωματουργικών βάσει του μέσου ύψους διατομών. Σε όσα τεχνικά έργα συντάσσονται σχέδια για αυτά πρέπει βάσει αυτών να συντάσσεται η προμέτρηση. Για τους τύπους τεχνικών έργων, η προμέτρηση συντάσσεται κατ' ανάγκη βάσει των μέσων τιμών των μεταβλητών διαστάσεων. Στα αποτελέσματα των προμετρήσεων δεν υπάρχει καμία ποσότητα λόγω απρόβλεπτων και η στρογγύλευση περιορίζεται στην απάλειψη των δεκαδικών ψηφίων, με αναγραφή του πλησιέστερου ακέραιου αριθμού. Στο τεύχος των προμετρήσεων περιλαμβάνονται και οι βοηθητικές προμετρήσεις που απαιτούνται για τη σύνταξη των κονδυλίων της ανάλυσης τιμών. Το Τεύχος των Προμετρήσεων συνοδεύεται από συγκεντρωτική προμέτρηση υπό τη μορφή πίνακα.

 

Στον πίνακα αυτό υπάρχουν:

 

- Στήλες για κάθε ένα από τα κονδύλια εφαρμογής (με αναγραφή του τίτλου, του αριθμού τιμολογίου και της μονάδας μέτρησης).

- Γραμμές για κάθε ένα από τα έργα που μελετήθηκαν. Προκειμένου για τυπικά έργα κατονομάζεται κάθε ένα από αυτά και παρέχεται ο αριθμός των τεμαχίων.

 

Τα έργα κατατάσσονται σε ομάδες όπως στη συνέχεια και δίδονται τα αντίστοιχα αθροίσματα ποσοτήτων.

 

- Κύρια έργα πολλαπλής σκοπιμότητας.

- Αντιπλημμυρικά έργα.

- Αποχετευτικά - αποστραγγιστικά έργα με διάκριση σε τάφρους και ανυψωτικές εγκαταστάσεις.

- Αρδευτικά έργα με διάκριση σε επιφανειακά δίκτυα μεταφοράς, σωληνωτά δίκτυα, ανυψωτικές εγκαταστάσεις.

 

Στα επιφανειακά δίκτυα μεταφοράς περιλαμβάνονται οι τυχόν παρεμβαλλόμενες δεξαμενές αναρρύθμισης. Στις ανυψωτικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται τυχόν παρακείμενες με τα αντλιοστάσια δεξαμενές αναρρύθμισης παροχής, οι τυχόν υδατόπυργοι ή οι ανάλογες με αυτούς δεξαμενές.

 

- Έργα αγροτικής οδικής επικοινωνίας και ξεχωριστά οι προσπελάσεις αγροτεμαχίων, εφόσον είναι γνωστή η θέση κατασκευής τους.

 

Στο υπόψη τεύχος περιλαμβάνονται επίσης συνοπτικά:

 

α) προμετρήσεις του συνόλου των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών,

β) προμετρήσεις των δυναμένων να κατασκευαστούν αυτοτελών αντιπλημμυρικών και αποχετευτικών - αποστραγγιστικών έργων (με παραπομπές που επιτρέπουν τον έλεγχο) και

γ) προμετρήσεις για τα έργα που γίνεται προεκτίμηση βάσει σχεδίων τυπικών διατάξεων κ.λ.π.

 

18. Τεύχος ανάλυσης τιμών.

 

α) Σε αυτό πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επιμέρους εργασίες κάθε κονδυλίου, όπως περιγράφονται στην αντίστοιχη προδιαγραφή. Οι αποδόσεις εκτέλεσης εργασιών πρέπει να λαμβάνονται καταρχήν από εγκεκριμένες αναλύσεις και αν αυτές δεν υπάρχουν από εγκεκριμένες παλαιότερες μελέτες παρόμοιων έργων.

 

Στο τεύχος περιέχονται τα παρακάτω:

 

β) Πίνακας περιεχομένων. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται χωριστά όλα τα βοηθητικά και τα κονδύλια εφαρμογής με αναγραφή της τεχνικής προδιαγραφής και της τιμής που αντιστοιχούν.

 

γ) Διατάξεις και στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη κατά τη σύνταξη της ανάλυσης.

 

δ) Τιμές ημερομισθίων. Οι τιμές αυτές λαμβάνονται από το πρακτικό του τμήματος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, του Νομού της περιοχής των έργων και για το προηγούμενο εξάμηνο από την ημερομηνία υποβολής της μελέτης. Ειδικά προκειμένου για μελέτες που έχουν συμβατικό χρόνο περάτωσης μικρότερο ή ίσο του εξάμηνου λαμβάνονται υπόψη οι τιμές του τρέχοντος της συμβατικής υποβολής εξαμήνου, εφόσον υφίστανται τέτοιες από την αρμόδια αρχή. Ειδικά για τις μελέτες τεχνητής βροχής, προκειμένου για την κοστολόγηση των δικτύων και εγκαταστάσεων ανυψώσεων που απαιτείται για τον καθορισμό της βέλτιστης κατανομής των διαμέτρων και το ύψος κατάθλιψης, λαμβάνονται υπόψη οι τιμές του προηγούμενου εξαμήνου. Οι τιμές ημερομισθίων που λαμβάνονται από το παραπάνω Πρακτικό προσαυξάνονται κατά το εκάστοτε ισχύον ποσοστό για την αντιμετώπιση δαπανών εργοδοτικής εισφοράς υπέρ ΙΚΑ, για το προσωπικό που υπάγεται στην ασφάλιση του ιδρύματος, για ασφάλιστρα λοιπού προσωπικού, δωρόσημο, επίδομα άδειας, ημερομίσθια εξαιρέσιμων ημερών, εισφορά Εργατικής Εστίας, ημερομίσθια κανονικής άδειας, ημερομίσθια απουσίας λόγω ασθενείας, αποζημίωση λόγω απόλυσης, χαρτοσήμανση αποδείξεων, εισφορών υπέρ επικουρικών ταμείων κ.λ.π. Το ποσοστό αυτό που ανάγεται τελικά σε συντελεστή Ε% καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων.

 

ε) Τιμές υλικών επιτόπου των έργων. Οι τιμές αυτές λαμβάνονται από το προαναφερόμενο κατά περίπτωση πρακτικό. Τιμές που προσαυξάνονται, λόγω τυχόν δαπάνης μεταφοράς που δεν προβλέπεται από το Πρακτικό συνοδεύονται με διακριτικό σύμβολο. Τιμές που δεν περιλαμβάνονται στο Πρακτικό, ορίζονται βάσει άλλων στοιχείων κόστους και συνοδεύονται από διακριτικό σύμβολο. Ο Εργοδότης (αρμόδια αρχή) μπορεί να αξιώσει την υποβολή σε αυτόν των προαναφερόμενων στοιχείων κόστους.

 

στ) Μισθώματα μηχανημάτων, όπως αυτά ορίζονται από τους οικείους κανονισμούς.

 

ζ) Ημερήσιες δαπάνες μηχανημάτων.

 

η) Τύπος υπολογισμού δαπάνης εργοταξιακών μεταφορών.

 

Ο τύπος αυτός πρέπει να είναι ο εκάστοτε οριζόμενος από τον Εργοδότη (αρμόδια αρχή) που περιλαμβάνεται στη Σύμβαση. Για τις εμπορευματικές μεταφορές εφαρμόζεται ο οικείος προς το είδος μεταφοράς τρόπος κοστολόγησης.

 

θ) Βοηθητικές τιμές και

 

ι) Τιμές εφαρμογής.

 

19. Τεύχος τιμολογίου.

 

Για κάθε κονδύλι πρέπει να αναγράφεται η ονομασία του κονδυλίου και να γίνεται παραπομπή στην αντίστοιχη προδιαγραφή, η οποία πρέπει να περιγράφει λεπτομερέστερα τον τρόπο εκτέλεσης, τους όρους και τον τρόπο επιμέτρησης. Στο τιμολόγιο δεν γίνεται περιγραφή των επιμέρους εργασιών ή όρων εργασίας κ.λ.π. Εξαίρεση γίνεται μόνο, όπου επιβάλλεται διάκριση μεταξύ διαφόρων περιπτώσεων που περιλαμβάνονται στην ίδια Τεχνική Προδιαγραφή.

 

Στο τεύχος περιέχονται τα παρακάτω:

 

α) Πίνακας περιεχομένων. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται χωριστά όλα τα κονδύλια εφαρμογής με αναγραφή των αντίστοιχων Τεχνικών Προδιαγραφών και των Τιμών.

 

β) Γενικός όρος. Πρέπει να τίθεται ο όρος ότι για την κατασκευή των έργων ισχύουσες τιμές είναι αυτές του Πρακτικού του Τμήματος Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων του Νομού της περιοχής των έργων κατά το εξάμηνο δημοπράτησης του έργου. Οι αναγραφόμενες στο τεύχος βασικές τιμές όπως στα εδάφια δ' και ε' της παραγράφου 18 του παρόντος παρέχουν τον προϋπολογισμό του έργου κατά την υποβολή της μελέτης.

 

γ) Πίνακας Βασικών Τιμών Ημερομισθίων.

 

δ) Πίνακας Βασικών Τιμών επιτόπου των έργων (εκτός εάν σαφώς αναφέρεται διαφορετικά).

 

ε) Τύποι εργοταξιακών μεταφορών και οι μέσες αποστάσεις μεταφοράς των υλικών κατασκευής των έργων (π.χ. υλικά σκυροδεμάτων και προϊόντα εκσκαφής γαιών και εξόρυξης βράχων).

 

στ) Μισθώματα μηχανημάτων (ημερήσια).

 

ζ) Κονδύλια εφαρμογής.

 

20. Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών έργων πολιτικού μηχανικού.

 

Για τις εργασίες και τα υλικά πρέπει να περιγράφονται σαφώς οι όροι, τους οποίους πρέπει να πληρούν όπως και οι δοκιμές και ο τρόπος επιμέτρησης αυτών. Έτσι π.χ. προκειμένου για σωλήνες πρέπει να δίδονται σαφώς κατά διάμετρο και στατική πίεση χρήσης, το υλικό κατασκευής, στοιχεία που καθορίζουν την ποιότητα του, το πάχος των σωλήνων, το είδος των συνδέσμων (κύρια μορφολογικά χαρακτηριστικά, υλικό και ιδιότητες αυτού), οι δοκιμασίες πριν την εγκατάσταση και οι δοκιμασίες των εγκαταστημένων αγωγών, κ.λ.π. παρέχοντας έτσι τα γενικά χαρακτηριστικά και αποφεύγοντας οπωσδήποτε την περιγραφή κανονισμών και προτύπων εργοστασίων.

 

Προκειμένου για σωλήνες από προεντεταμένο σκυρόδεμα πρέπει να δίδονται σαφώς κατά διάμετρο και στατική πίεση χρήσης, τα υλικά κατασκευής αυτών, στοιχεία που καθορίζουν την ποιότητα τους, το πάχος του προεντεταμένου πυρήνα, του τυχόν μεταλλικού μανδύα, το πάχος της επένδυσης, η διάμετρος και το βήμα του οπλισμού της εγκάρσιας προέντασης, η διάμετρος και ο αριθμός τυχόν οπλισμού διαμήκους προέντασης, η δύναμη αρχικής προέντασης, οι δοκιμασίες πριν την εγκατάσταση και οι δοκιμασίες των εγκατεστημένων αγωγών κ.λ.π. παρέχοντας έτσι τα γενικά χαρακτηριστικά αποφεύγοντας οπωσδήποτε την περιγραφή κανονισμών και προτύπων εργοστασίων. Για την περίπτωση των σωλήνων από προεντεταμένο σκυρόδεμα πρέπει επίσης να δίδονται τα κύρια χαρακτηριστικά των ειδικών τεμαχίων που χρησιμοποιούνται. Προκειμένου για σωλήνες πρέπει να καθορίζονται τα όρια επάρκειας αυτών σε υδραυλικό πλήγμα.

 

21. Τεύχος προϋπολογισμών δαπάνης.

 

Των προϋπολογισμών πρέπει να προτάσσεται πίνακας όλων των κονδυλίων του έργου, σε μια στήλη του οποίου πρέπει να αναγράφονται οι ακριβείς ποσότητες, όπως προέκυψαν από την προμέτρηση, σε άλλη δε στήλη οι στρογγυλεμένες ποσότητες οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη στους προϋπολογισμούς. Η στρογγύλευση πρέπει να γίνεται στον πλησιέστερο προς τα πάνω στρογγυλό αριθμό, υπό τον όρο ότι η διαφορά λόγω στρογγύλευσης κάθε ποσότητας θα είναι μικρότερη από το 1% της ποσότητας αυτής. Καμία στρογγύλευση του αριθμού των τεμαχίων δεν γίνεται.

 

Στο τεύχος των προϋπολογισμών δαπάνης περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

 

α) Συνοπτικός προϋπολογισμός.

α)α) Στον προϋπολογισμό αυτό δίδεται η ολική δαπάνη χωριστά για τις παρακάτω ομάδες έργων:

 

- Κύρια έργα πολλαπλής σκοπιμότητας

- Αντιπλημμυρικά έργα

- Αποχετευτικά - αποστραγγιστικά έργα, με διάκριση σε τάφρους και ανυψωτικές εγκαταστάσεις.

- Αρδευτικά έργα με διάκριση σε επιφανειακά δίκτυα μεταφορά, σωληνωτά δίκτυα, ανυψωτικές εγκαταστάσεις.

- Έργα αγροτικής οδικής επικοινωνίας και ξεχωριστά για οδούς προσπέλασης αγροτεμαχίων, εφόσον είναι γνωστή η θέση κατασκευής τους.

 

α)β) Στον ίδιο προϋπολογισμό δίδονται οι λοιπές δαπάνες που απλώς προεκτιμήθηκαν όπως π.χ. το κινητό υλικό άρδευσης, οι δαπάνες συστηματοποίησης εδαφών και ισοπέδωσης, οι δαπάνες, οι δαπάνες βελτίωσης των εδαφών, οι δαπάνες προσωρινών και μονίμων καταλήψεων (αναγράφοντας και την αντίστοιχη έκταση), οι δαπάνες έργων προσπέλασης αγροτεμαχίων (εάν δεν είναι γνωστή η ακριβής θέση κατασκευής τους) και τέλος δίδεται ένα ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες. Οι παραπάνω δαπάνες δίδονται και ανηγμένες ανά στρέμμα έκτασης που αξιοποιείται.

 

β) Προϋπολογισμός του συνόλου των έργων που μελετήθηκαν βάσει τιμών μονάδας και ποσοτήτων. Η κατάταξη γίνεται κατ' αύξοντα αριθμό κονδυλίων.

 

γ) Ξεχωριστοί προϋπολογισμοί βάσει τιμών μονάδας και ποσότητες για κάθε μία από τις ακόλουθες ομάδες έργων, με κατάταξη κατ' αύξοντα αριθμό κονδυλίων.

 

- Κυρία έργα πολλαπλής σκοπιμότητας.

- Αντιπλημμυρικά έργα.

- Αποχετευτικά - αποστραγγιστικά έργα με διάκριση σε τάφρους και ανυψωτικές εγκαταστάσεις (το ηλεκτρομηχανολογικό μέρος των αντλιοστασίων όπως και το δομικό μέρος δίδονται χωριστά).

- Αρδευτικά έργα με διάκριση σε επιφανειακά δίκτυα μεταφοράς, σωληνωτά δίκτυα, ανυψωτικές εγκαταστάσεις (το ηλεκτρομηχανολογικό μέρος των αντλιοστασίων όπως και το δομικό μέρος δίδονται διάκριση).

- Έργα αγροτικής οδικής επικοινωνίας και ξεχωριστά έργα προσπέλασης αγροτεμαχίων, εφόσον είναι γνωστή η θέση κατασκευής τους.

 

Το σύνολο της δαπάνης που συνάγεται για κάθε μια από τις ομάδες αυτές πρέπει να είναι ίση με τη δαπάνη που συνάγεται από τον προϋπολογισμό του εδαφίου β' της παρούσας.

 

δ) Ανακεφαλαιωτικός Προϋπολογισμός βάσει τιμών μονάδας και ποσοτήτων του συνόλου των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών.

ε) Προϋπολογισμός, βάσει τιμών μονάδας και ποσοτήτων των αντιπλημμυρικών και αποχετευτικών - αποστραγγιστικών έργων που μπορούν να κατασκευαστούν αυτοτελώς.

στ) Αναλυτικοί προϋπολογισμοί προεκτίμησης για τα έργα του συνοπτικού προϋπολογισμού του εδαφίου α)α)β της παρούσας.

 

22. Τεύχος αντιπλημμυρικών έργων.

 

Το τεύχος αυτό αφορά τη διευθέτηση των ρευμάτων και την κατασκευή των συλλεκτήρων της περιοχής, είναι απόσπασμα από την υπόλοιπη μελέτη, παραδίδεται σε χωριστή θήκη και περιέχει:

 

- Έκθεση

- Υδραυλικούς και υδρολογικούς υπολογισμούς

- Προϋπολογισμό και

- Τα αντίστοιχα σχέδια.

 

23. Τεύχος αντιπλημμυρικών, αποχετευτικών - αποστραγγιστικών έργων που μπορούν να κατασκευασθούν αυτοτελώς (δηλαδή πριν την κατασκευή των λοιπών προτεινόμενων έργων της περιοχής). Το τεύχος αυτό είναι απόσπασμα από την υπόλοιπη μελέτη, δίδεται σε χωριστή θήκη και περιέχει:

 

- Έκθεση

- Προμέτρηση

- Προϋπολογισμό και

- Τα αντίστοιχα σχέδια.

 

24. Τεύχος εργασιών συγκέντρωσης συμπληρωματικών στοιχείων.

 

Στο τεύχος αυτό καθορίζονται οι απαραίτητες εργασίες συγκέντρωσης συμπληρωματικών στοιχείων που απαιτούνται για την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής όπως π.χ. οι τοπογραφικές εργασίες και οι εδαφομηχανικές έρευνες. Δίδεται προμέτρηση και προϋπολογισμός δαπάνης των παραπάνω εργασιών.

 

25. Αναμόρφωση Δημοσιονομικής Διερεύνησης.

 

Σε χωριστό τεύχος δίδεται η αναμόρφωση της Δημοσιονομικής Διερεύνησης, που εκπονήθηκε κατά το στάδιο της Προμελέτης, βάσει των αποτελεσμάτων της οριστικής μελέτης.

 

26. Συνοπτική Έκθεση.

 

Η έκθεση αυτή είναι περίληψη Οριστικής Μελέτης που εκπονήθηκε, όπως αυτή τυχόν τροποποιήθηκε από τον Εργοδότη (αρμόδια αρχή).

 

Η συνοπτική Έκθεση περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 

α) Σύντομη περιγραφή της περιοχής και των προβλημάτων της προς αξιοποίηση περιοχής (Εδάφη, Μορφολογία, Υδρολογικές συνθήκες, Χείμαρροι, Πηγές, Έλη, Λίμνες, Χαμηλές εκτάσεις, Υπόγεια ύδατα, ποιότητα ύδατος άρδευσης, Πολιτικοκοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της περιοχής κ.λ.π.).

 

β) Σχέδιο γεωργικής αξιοποίησης, κατανομή έκτασης ανάλογα με τη σημερινή και προβλεπόμενη χρήση και υδατικό ισοζύγιο.

 

γ) Προτεινόμενα τεχνικά έργα με διάκριση αυτών στα έργα πολλαπλής σκοπιμότητας, αντιπλημμυρικά έργα, αποχετευτικά αποστραγγιστικά έργα, αρδευτικά έργα, έργα αγροτικής οδικής επικοινωνίας και περιγραφή των υφιστάμενων ειδικών γεωργοτεχνικών θεμάτων όπως π.χ. οι βασικές ισοπεδώσεις, οι συστηματοποιήσεις και βελτιώσεις εδαφών, οι μόνιμες καταλήψεις και απαλλοτριώσεις εδαφών όπως και ο αναδασμός των αγροτικών ιδιοκτησιών.

 

δ) Χάρτες και διαγράμματα της περιοχής ως εξής:

 

- Χάρτη της Ελλάδος σε κατάλληλη κλίμακα, στον οποίο φαίνεται η θέση της προς αξιοποίηση περιοχής.

- Χάρτη σε κλίμακα 1:50.000 ή 1:100.000 για τις μεγάλες περιοχές, στον οποίο φαίνεται η περίμετρος των προτεινόμενων έργων, τα διοικητικά όρια και αναγράφονται οι αντίστοιχες εκτάσεις σε εκτάρια.

- Οριζοντιογραφία σε κλίμακα 1/20.000, στην οποία σημειώνονται τα προτεινόμενα προς κατασκευή έργα και τα εντασσόμενα από τα υφιστάμενα έργα με κατάλληλο συμβολισμό, ώστε να είναι σαφής η διάκριση.

 

ε) Συνοπτικούς προϋπολογισμούς της δαπάνης των προτεινόμενων έργων ως εξής:

 

- Κύρια έργα πολλαπλής σκοπιμότητας όπως π.χ. φράγματα αποθήκευσης - ανάσχεσης.

- Αντιπλημμυρικά έργα.

- Αποχετευτικά - Αποστραγγιστικά έργα.

- Αρδευτικά έργα.

- Έργα αγροτικών οδικών επικοινωνιών και προσπέλασης αγροτεμαχίων.

- Λοιπά έργα και δαπάνες ως π.χ. βασικών ισοπεδώσεων, συστηματοποιήσεως, βελτιώσεων παθογενών εδαφών, προμήθειας κινητού υλικού αρδεύσεων, απαλλοτριώσεων κ.λ.π.

- Εάν η όλη προς αξιοποίηση περιοχή διακρίνεται σε υποπεριοχές σαφώς διακρινόμενες μεταξύ τους, οι παραπάνω προϋπολογισμοί καταρτίζονται χωριστά για κάθε μια από τις διακεκριμένες περιοχές και για το σύνολο.

 

στ) Τα αποτελέσματα της Δημοσιονομικής Διερεύνησης.

 

ζ) Προτάσεις περιληπτικές για τη σκοπιμότητα προώθησης της μελέτης στο σύνολο ή εν μέρει στο στάδιο της μελέτης εφαρμογής.

 

η) Προτάσεις σχετικά με τις απαιτούμενες τοπογραφικές και ερευνητικές εργασίες πάσης φύσεως για το στάδιο της μελέτης εφαρμογής με προμέτρηση και προϋπολογισμό της δαπάνης τους.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.