Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 198

Άρθρο 198: Προμελέτη χωμάτινων και λιθόρριπτων φραγμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σκοπός

Σκοπός της προμελέτης των χωμάτινων και λιθόρριπτων φραγμάτων είναι η εκλογή της προτιμητέας τεχνικοοικονομικής λύσεως ως προς την έκταση και την μορφή του όλου έργου και η επίλυση όλων των βασικών προβλημάτων της κατασκευής των έργων.

 

Η εκλογή αυτή πρέπει να προκύπτει από τη σύνθεση των πορισμάτων των Ειδικών Μελετών που απαιτούνται για αυτό, σε συνδυασμό με τη διερεύνηση των τεχνικών και οικονομικών προβλημάτων, όπως και των δημοσιονομικών επιπτώσεων.

 

Για την εκπόνηση της υπόψη προμελέτης ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην προδιαγραφή περί των προμελετών εγγειοβελτιωτικών έργων τα οποία συμπληρώνονται στη συνέχεια.

 

2. Διάρθρωση Προμελέτης - Στοιχεία.

 

Η προμελέτη αποτελείται από τις ακόλουθες επιμέρους μελέτες:

 

α) Γεωλογική μελέτη περιοχής ταμιευτήρα και φράγματος.

 

Η Γεωλογική μελέτη βασίζεται πάνω στις σχετικές έρευνες, οι οποίες εξαντλούνται πλήρως και εκτελούνται σύμφωνα με τις οικείες Τεχνικές Προδιαγραφές, για την αιτιολόγηση της προτεινόμενης λύσης, τον έλεγχο ευστάθειας των έργων και τον καθορισμό της τελικής γενικής μορφής αυτών. Η μελέτη αυτή εκπονείται, εάν υφίσταται σχετική πρόβλεψη στη Σύμβαση.

 

β) Υδρογεωλογική Μελέτη.

 

Η Υδρογεωλογική Μελέτη ταμιευτήρα και φράγματος, βασίζεται πάνω στις σχετικές έρευνες, οι οποίες εξαντλούνται πλήρως και εκτελούνται σύμφωνα με τις οικείες Τεχνικές Προδιαγραφές, για την αιτιολόγηση της προτεινόμενης λύσης, τον έλεγχο ευστάθειας του έργου και τον καθορισμό της τελικής γενικής μορφής του.

 

Η μελέτη αυτή εκπονείται, εάν υφίσταται σχετική πρόβλεψη στη Σύμβαση.

 

γ) Υδρολογική Μελέτη

 

Η Υδρολογική Μελέτη εξαντλείται πλήρως και εκπονείται κατά τις οικείες Τεχνικές Προδιαγραφές. Σε περίπτωση χορήγησης από τον Εργοδότη (αρμόδια αρχή) υφιστάμενης υδρολογικής μελέτης της περιοχής της μελέτης ή ευρύτερης περιοχής, αυτή ενημερώνεται από το Μελετητή, βάσει των νέων στοιχείων που αποκτήθηκαν στο μεταξύ. Σε περίπτωση ανάγκης αναθεώρησης στοιχείων της υδρολογικής μελέτης που χορηγήθηκε, αυτή συντελείται με πρόταση του Μελετητή και έγκριση από τον Εργοδότη (αρμόδια αρχή).

 

δ) Εδαφολογική Μελέτη της εξυπηρετούμενης περιοχής.

 

Η Εδαφολογική Μελέτη της εξυπηρετούμενης περιοχής, εκπονείται σύμφωνα με την οικεία Τεχνική Προδιαγραφή, μέχρι το σημείο που επιτρέπει τον καθορισμό των αναγκών σε νερό, των οποίων επιδιώκεται η κάλυψη με το φράγμα που θα κατασκευαστεί.

 

Μπορεί για αυτό να χρησιμοποιηθεί το εδαφολογικό μέρος, που περιλαμβάνεται στην Προκαταρκτική Μελέτη, συμπληρωμένο κατάλληλα, εάν υφίσταται ανάγκη.

 

Η μελέτη αυτή συμπληρώνεται, εάν υφίσταται σχετική πρόβλεψη στη Σύμβαση.

 

ε) Γεωργοτεχνική - Γεωργοοικονομική Μελέτη της εξυπηρετούμενης περιοχής.

 

Η Γεωργοτεχνική - Γεωργοοικονομική Μελέτη της εξυπηρετούμενης περιοχής εκπονείται σύμφωνα με την οικεία Τεχνική Προδιαγραφή, μέχρι το σημείο που επιτρέπει τον καθορισμό των αναγκών σε νερό, των οποίων επιδιώκεται η κάλυψη με το φράγμα που θα κατασκευαστεί, και τη διερεύνηση της οικονομικότητας του έργου. Μπορεί για αυτό να χρησιμοποιηθεί το γεωργοτεχνικό - γεωργοοικονομικό μέρος, που περιλαμβάνεται στην Προκαταρκτική Μελέτη, συμπληρωμένο κατάλληλα, εάν υφίσταται ανάγκη,

 

Η μελέτη αυτή συμπληρώνεται, εάν υφίσταται σχετική πρόβλεψη στη Σύμβαση.

 

στ) Τεχνική Προμελέτη.

στ)α) Έκθεση Τεχνικής Προμελέτης.

στ)β) Χάρτες και οριζοντιογραφίες.

στ)γ) Μηκοτομές και διατομές σώματος φράγματος και των άλλων διαμήκων έργων.

στ)δ) Προσχέδια επιμέρους τεχνικών έργων.

στ)ε) Τεύχος ερευνών εδαφομηχανικής.

στ)στ) Τεύχος υδραυλικών υπολογισμών.

στ)ζ) Τεύχος στατικών και εδαφομηχανικών υπολογισμών.

στ)η) Τεύχος ηλεκτρομηχανολογικών υπολογισμών.

στ)θ) Τεύχος έργων αποχέτευσης πλημμυρικών υδάτων, κατά τη διάρκεια κατασκευής του φράγματος και αντιμετώπισης της συνήθους παροχής.

στ)ι) Τεύχος προμετρήσεων.

στ)ι)α) Τεύχος προϋπολογισμών.

στ)ι)β) Τεύχος στοιχείων καθορισμού ερευνών επί υδραυλικών προτύπων, που εκτελούνται κατά το στάδιο της οριστικής μελέτης.

στ)ι)γ) Τεύχος εργασιών συγκέντρωσης συμπληρωματικών στοιχείων, που εκτελούνται κατά το στάδιο της οριστικής μελέτης.

στ)ι)δ) Ζώνες μόνιμης και προσωρινής κατάληψης των έργων και απαιτούμενες απαλλοτριώσεις.

 

ζ) Δημοσιονομική διερεύνηση.

 

η) Συνοπτική Έκθεση.

 

Κατά την εκπόνηση των παραπάνω επιμέρους μελετών, λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα των ερευνητικών εργασιών που έγιναν κατά την εκπόνηση της Προκαταρκτικής Μελέτης των εγγειοβελτιωτικών έργων, τα υφιστάμενα στοιχεία και τα νεώτερα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στο μεταξύ. Διερευνώνται επίσης οι επιπτώσεις πάνω στα συμπεράσματα της Προκαταρκτικής Μελέτης. Βάσει των πορισμάτων των Ειδικών Μελετών, εκπονείται το τεχνικό μέρος της προμελέτης, το οποίο διαρθρώνεται ως εξής:

 

3. Έκθεση Τεχνικής Προμελέτης.

 

Συμπληρωματικά με τα διαλαμβανόμενα στην προδιαγραφή των προμελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, σχετικά με το περιεχόμενο της έκθεσης, περιλαμβάνεται διερεύνηση και των ακόλουθων θεμάτων.

 

α) Ο επιδιωκόμενος με την κατασκευή του φράγματος κύριος και οι τυχόν δευτερεύοντες σκοποί όπως π.χ. οι εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας (λουτρά, αθλητισμός κ.λ.π.).

β) Στοιχεία χωρητικότητας του ταμιευτήρα και εξέλιξη αυτής συν τω παρόδω του χρόνου, λόγω ενδεχομένης προσχώσεως. Νεκρός όγκος, ελάχιστο απαραίτητος όγκος (περιθώριον εφεδρείας), κανονικός ωφέλιμος όγκος, όγκος προστασίας κατά των πλημμυρών και αντίστοιχα υψόμετρα.

γ) Στοιχεία χωρητικότητα και στάθμης τυχόν προβλεπόμενης κατάντη δεξαμενής αναρρύθμισης παροχής.

δ) Στεγανότητα κατακλυζόμενης λεκάνης και θέσης κατασκευής του φράγματος και προτεινόμενα έργα βελτίωσης αυτής με προεκτίμηση της σχετικής δαπάνης.

ε) Εκτίμηση απωλειών νερού λόγω υπεδάφιας διήθησης και εξάτμισης, πριν και μετά την κατασκευή των έργων βελτίωσης της στεγανότητας.

στ) Δυνατότητες ετήσιας πλήρωσης της τεχνητής λίμνης ή κατόπιν υπερετήσιας εξίσωσης εισροών - εκροών.

ζ) Καθορισμός τιθεμένων απαιτήσεων ταμιευτήρα υδατικής οικονομίας χωριστά για κάθε απαίτηση, τόσο βάσει της παρούσας κατάστασης, όσο και βάσει της μελλοντικής εξέλιξης. Διερεύνηση της ανταπόκρισης του προβλεπομένου ταμιευτήρα στις τιθέμενες απαιτήσεις, σε συνδυασμό με τις τυχόν θιγόμενες γειτονικές περιοχές.

η) Κατάρτιση προγράμματος υδατικής οικονομίας και τρόπο λειτουργίας του έργου.

θ) Οικονομικά κριτήρια επιλογής χωρητικότητα ταμιευτήρα.

ι) Κατακλυζόμενες εκτάσεις και έργα πάσης φύσεως π.χ. οικισμοί, νεκροταφεία, οδοί, σιδηροδρομικές γραμμές, αεροδρόμια, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, γραμμές του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας, αρχαιότητες, ορυχεία, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικές εγκαταστάσεις, σωληνωτοί αγωγοί κ.λ.π. και αποτίμηση της αξίας τους.

ι)α) Διερεύνηση των επιπτώσεων της κατάκλυσης στις οικονομικές και δημοσιονομικές συνθήκες περιοχής και προεκτίμηση των δαπανών απαλλοτρίωσης των γεωργικών εκτάσεων.

ι)β) Απαιτούμενα έργα για την αποκατάσταση των συγκοινωνιών, των γραμμών της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού και του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας, των σωληνωτών αγωγών και προεκτίμηση της σχετικής δαπάνης.

ι)γ) Προτάσεις για τη μεταφορά οικισμών και τις νέες θέσεις εγκατάστασης τους με προεκτίμηση της σχετικής δαπάνης.

ι)δ) Απαιτούμενα έργα απαγωγής των πλημμυρικών υδάτων, κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής του φράγματος και αντιμετώπισης της συνήθους παροχής του ρεύματος με προεκτίμηση της σχετικής δαπάνης.

ι)ε) Εκλογή θέσης κατασκευής και τύπου φράγματος, κύρια χαρακτηριστικά αυτού και των έργων στεγάνωσης και θεμελίωσης.

ι)στ) Περιγραφή των γενομένων ελέγχων ευστάθειας του φράγματος.

ι)ζ) Κύρια χαρακτηριστικά των επιμέρους έργων.

ι)η) Οδοί προσπέλασης.

ι)θ) Απαιτούνται έργα για την προσαρμογή προς το τοπίο και στο περιβάλλον εν γένει.

κ) Κόστος των έργων και αναμενόμενη ωφέλεια.

κ)α) Πρόγραμμα που αναφέρεται στο χρόνο και το ρυθμό εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής των έργων.

κ)β) Μέτρα που λαμβάνονται για τη διατήρηση της καθαριότητας του αποθηκευμένου νερού προς αποφυγή προσχώσεων του ταμιευτήρα.

κ)γ) Διερεύνηση των επιπτώσεων από την κατασκευή του φράγματος πάνω στις υφιστάμενες και σχεδιαζόμενες εκμεταλλεύσεις των υδάτων στις πλησίον του ταμιευτήρα περιοχές και επιπτώσεις επί των υπογείων υδάτων και των πηγών των περιοχών αυτών.

κ)δ) Διερεύνηση των επιπτώσεων στις πλησίον του ταμιευτήρα εκτάσεις όπως π.χ. η πρόκληση σεισμών.

κ)ε) Διερεύνηση των επιπτώσεων της συγκράτησης των φερτών υλών στην κατάντη ροή.

κ)στ) Με τον ίδιο τρόπο επισημαίνονται οι ακόλουθες προβλέψεις της προδιαγραφής των προμελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, όσον αφορά το περιεχόμενο της Έκθεσης.

 

Εισαγωγή - Ιστορικό - Ανάθεση - Υφιστάμενες μελέτες, ειδικές μελέτες, έρευνες κ.λ.π. στοιχεία.
Ποιότητα ύδατος. Πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα του νερού από χημικής φυσικής, βιολογικής και υγιεινής άποψης καθώς επίσης και σχετικά με τη ρύπανσης και με τις αναφερόμενες μεταβολές.
Παράθεση χρήσιμων στοιχείων που λαμβάνονται υπόψη κατά την εκπόνηση της Προμελέτης εκ των υφιστάμενων μελετών, ειδικών μελετών, ερευνών κ.λ.π.
Σύντομη περίληψη των παλαιότερων λύσεων που εξετάστηκαν και των λύσεων που εξετάστηκαν από την Προκαταρκτική Μελέτη και απόψεις επί αυτών.
Περιλήψεις των Ειδικών Μελετών με σκοπό τη δυνατότητα ταχείας ενημέρωσης επί των εν λόγω θεμάτων.
Σύνθεση των πορισμάτων των παραπάνω Ειδικών μελετών.
Επαρκής τεχνικοοικονομική διερεύνηση των διαφόρων δυνατών λύσεων και επιλογή της προτεινόμενης, για την οποία δίδεται και το υδατικό ισοζύγιο. Η σχετική διερεύνηση πρέπει να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα σχέδια, υπολογισμούς κ.λ.π. στοιχεία αιτιολόγησης της λύσης που προτείνεται.

 

4. Επισήμανση μερικών θεμάτων, των οποίων η διερεύνηση πρέπει να περιληφθεί στην Προμελέτη.

 

Συμπληρωματικά με τα διαλαμβανόμενα στην προδιαγραφή των προμελετών εγγειοβελτιωτικών έργων και συμπληρωματικά με τα καθοριζόμενα από την προηγούμενη παράγραφο θέματα που χρήζουν διερεύνηση, πρέπει να τύχουν διερεύνησης και τα παρακάτω θέματα ανά μερικό έργο:

 

α) Γεωλογική και υδρογεωλογική μελέτη

 

Οι ανωτέρω μελέτες πρέπει να εξαντλούνται πλήρως, συμφώνως, προς την οικεία προδιαγραφή και να περιλαμβάνουν, μεταξύ των άλλων, διερεύνηση των ακόλουθων θεμάτων:

 

Στεγανότητα τεχνητής λίμνης
Προβλήματα έδρασης
Προβλήματα αγκύρωσης στα πρανή
Προβλήματα στεγανοποίησης
Ευστάθεια φυσικών πρανών λίμνης.

 

β) Υδρολογική μελέτη

 

Η Υδρολογική μελέτη, συντάσσεται σύμφωνα με τις οικείες προδιαγραφές, πρέπει να εξαντλείται πλήρως, και να περιλαμβάνει διερεύνηση και των ακόλουθων θεμάτων:

 

Απορροές βάσει μετρήσεων και υπολογισμών
Απώλειες (εξάτμιση, διήθηση κ.λ.π.).
Καταναλώσεις (υδρεύσεις, αρδεύσεις, ενέργεια, βιομηχανίες κ.λ.π.).
Ισοζύγιο απορροών και εισροών. Καθορισμός ωφελίμου χωρητικότητας φράγματος (ετήσια και υπερετήσια εξίσωση κ.λ.π.)
Φερτές ύλες και νεκρός όγκος.
Πλημμυρικές παροχές και καθορισμός όγκου ανάσχεσης.

 

γ) Έρευνες και υπολογισμοί εδαφομηχανικής.

 

Οι έρευνες και οι υπολογισμοί εδαφομηχανικής πρέπει να εξαντλούνται μέχρι το σημείο που επιτρέπει την εκλογή του είδους του φράγματος και της διατομής και να περιλαμβάνουν διερεύνηση των ακόλουθων θεμάτων:

 

Φυσικές και μηχανικές ιδιότητες εδάφους θεμελίωσης.
Καθορισμός αντοχής σε διάτμηση, ανεκτής τάσης θλίψης και καθίζησης.
Φυσικές και μηχανικές ιδιότητες υλικών κατασκευής.
Εκλογή του είδους του φράγματος και της διατομής.

 

δ) Σώμα φράγματος.

 

Διαμόρφωση και στατικοί έλεγχοι αντιπροσωπευτικών διατομών με διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων και προσχεδίων. Διερεύνηση των συνθηκών αμέσως μετά την κατασκευή, σε περίπτωση απότομου υποβιβασμού της στάθμης του νερού και μακρά περίοδο.
Έλεγχος σε σεισμό.
Υπολογισμοί στερεοποιήσεως και καθιζήσεως σώματος και εδάφους.
Θεμελιώσεις και αγκυρώσεις στα πρανή, ενέσεις σταθεροποίησης βραχωδών σχηματισμών, θέματα στεγανότητας (ενέσεις στεγανοποίησης υπεδάφους, διαφράγματα κ.λ.π.) με προσχέδια.
Υπολογισμοί διηθήσεων και σύστημα στραγγίσεως - αποχέτευσης μετά προσχεδίου.

 

ε) Εκχειλιστής

 

Υδραυλικοί Υπολογισμοί. Καθορισμός ανάσχεσης και ύψους υπερχείλισης.
Καθορισμός μορφής εκχειλιστή και λεκάνης ηρεμίας με προσχέδιο.
Έργα απαγωγής πλημμυρικών παροχών με προσχέδια.
Στοιχεία και σχέδια που απαιτούνται για την έρευνα σε υδραυλικό πρότυπο των προαναφερθέντων έργων.

 

στ) Υδροληψία και Εκκενωτής

 

Περιγραφή της διατάξεως του εξοπλισμού των έργων υδροληψίας με προσχέδια. Τα έργα υδροληψίας, εκτός από την εξυπηρέτηση των αρδευτικών αναγκών, πρέπει να είναι κατάλληλα και για την κάλυψη των υδρευτικών απαιτήσεων των οικισμών και των βιομηχανιών της περιοχής με δυνατότητα λειτουργίας σε όλη τη διάρκεια του έτους.
Καθορισμός και αιτιολόγηση βάσει στοιχείων εδάφους διατομής σήραγγας, καθορισμός μεθόδου κατασκευής, απαιτούμενων ενέσεων στεγανοποίησης και σταθεροποίησης. Προσχέδια διατομής.
Περιγραφή διάταξης ρυθμιστικών δικλείδων, οικίσκου χειρισμών και λεκάνης ηρεμία με προσχέδια.
Περιγραφή εγκαταστάσεων μετρήσεως παροχής με προσχέδια.
Γενικό σχέδιο θυροφραγμάτων.
Στοιχεία και σχέδια που απαιτούνται για την έρευνα με υδραυλικό πρότυπο της ρυθμιστικής δικλείδας με τη λεκάνη καταστροφής ενέργειας.

 

5. Χάρτες και οριζοντιογραφίες Τεχνικής Προμελέτης.

 

α) Γενική διάταξη των προτεινόμενων έργων και της λεκάνης απορροής πάνω σε χάρτη κλίμακας 1:50.000.

 

Σκοπός είναι η κατάδειξη της γεωγραφικής θέσης του έργου και των υφιστάμενων στην περιοχή αστικών κέντρων και συγκοινωνιών. Δίδεται επίσης το περίγραμμα της περιοχής που αξιοποιείται, οι οικισμοί, οι εθνικές και επαρχιακές οδοί και οι σιδηροδρομικές γραμμές.

 

Στον ίδιο χάρτη δίδονται τα διοικητικά όρια και σε πίνακα οι αντίστοιχες πριν τα διοικητικά όρια εκτάσεις που καταλαμβάνονται και αξιοποιούνται σε στρέμματα. Σημειώνονται επίσης τα όρια της λεκάνης απορροής και δίδονται τα αντίστοιχα υψογραφικά διαγράμματα και το μέσο υψόμετρο από τη στάθμη της θάλασσας.

 

β) Οριζοντιογραφία των υφιστάμενων έργων πάνω σε τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:5.000, τόσο στη θέση κατασκευής των έργων, όσο και στην λεκάνη κατάκλυσης.

 

Σκοπός είναι η κατάδειξη των υφιστάμενων υδραυλικών ή άλλων έργων όπως π.χ. των συγκοινωνιακών, των γραμμών της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού κ.λ.π.

 

Δίδεται επίσης το περίγραμμα τυχόν οικισμών και τα όρια των κοινοτικών περιοχών.

 

γ) Οριζοντιογραφία των προτεινόμενων έργων πάνω σε τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:5.000.

δ) Οριζοντιογραφία των προτεινόμενων έργων πάνω σε τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:1.000.

ε) Οριζοντιογραφία πάνω σε τοπογραφικό διάγραμμα κατάλληλης κλίμακας των έργων αποχέτευσης των πλημμυρικών υδάτων κατά τη διάρκεια κατασκευής του φράγματος και αντιμετώπισης της συνήθους παροχής του ρεύματος.

στ) Οριζοντιογραφίες ζωνών μόνιμης και προσωρινής κατάληψης και απαιτούμενων απαλλοτριώσεων πάνω σε τοπογραφικά διαγράμματα σε κλίμακα 1:5.000, προκειμένου για τη λεκάνη κατάκλυσης, και 1:1.000 προκειμένου για τη θέση κατασκευής των έργων.

 

Αντιπροσωπευτικές κατά πλάτος τομές και οριζοντιογραφίες με το πρόγραμμα των επιμέρους έργων.

 

ζ) Οριζοντιογραφίες της θέσης των ερευνητικών γεωτρήσεων, τσιμεντενέσεων, ερευνητικών φρεάτων και σηράγγων, γεωφυσικών και λοιπών ερευνών γεωλογίας και εδαφομηχανικής πάνω σε χάρτη κλίμακας 1:5.000 προκειμένου για τη λεκάνη κατάκλυσης και 1:1.000 προκειμένου για τη θέση κατασκευής των έργων.

 

Στην πρώτη από τις παραπάνω οριζοντιογραφίες σημειώνονται και οι θέσεις προμήθειας των υλικών.

 

η) Οριζοντιογραφίες της θέσης προμήθειας των υλικών πάνω σε χάρτη κατάλληλης κλίμακας, εάν η προμήθεια των υλικών πραγματοποιείται από μεγαλύτερες αποστάσεις.

θ) Οριζοντιογραφίες και κατά μήκος τομή με διατομές, σε κατάλληλες κλίμακες, της κοίτης του ρεύματος εντός της λεκάνης κατάκλυσης, κατάντη και ανάντη σε επαρκές μήκος για το σκοπό της μελέτης.

 

6. Μηκοτομές και διατομές σώματος φράγματος και των άλλων διαμήκων έργων.

 

Μηκοτομές και διατομές του σώματος του φράγματος και των άλλων διαμήκων επιμέρους έργων σε κλίμακα 1:1.000 ή άλλη κατάλληλη.

 

Σχέδια του σκάμματος θεμελίωσης, με τα οποία παρέχονται τα απαιτούμενα για την κατασκευή στοιχεία σχετικά με τη σύσταση του εδάφους τόσο στη φυσική όσο και στην τελική κατάσταση της περιοχής της θεμελίωσης (στοιχεία που αναφέρονται στον πυθμένα και τις παρειές του σκάμματος).

 

7. Προσχέδια επιμέρους τεχνικών έργων.

 

Προσχέδια επιμέρους τεχνικών έργων π.χ. εκχειλιστή και έργων απαγωγής πλημμυρών, υδροληψίας και εκκενωτή, λεκανών καταστροφής ενέργειας, προστασίας πρανών φράγματος, στεγανοποίησης και αποστράγγισης κάτω από το έργο και (εφόσον αυτό είναι αναγκαίο) ανάντη και πλαγίως, σύνδεσης με το υπέδαφος, προστασία κατά των βλαβερών επιρροών των υπογείων και επιφανειακών υδάτων, κατά την περίοδο κατασκευής και αντιμετώπισης της συνήθους παροχής του ρεύματος κ.λ.π. Με τον ίδιο τρόπο εάν προβλέπεται η προσαγωγή νερού από γειτονικές λεκάνες πρέπει να δίδονται προσχέδια για τα απαιτούμενα για αυτό έργα.

 

8. Τεύχος ερευνών εδαφομηχανικής - Εκτελούνται εργασίες εδαφομηχανικής κατά το παρόν στάδιο της μελέτης.

 

Αυτό πρέπει να περιλαμβάνει κατόπιν συγκέντρωσης, αναπαραγωγής και ταξινόμησης τα στοιχεία εδαφομηχανικής που αποκτήθηκαν με οποιοδήποτε τρόπο, δηλαδή:

 

α) Τα αποτελέσματα των ερευνών εδαφομηχανικής και των εργαστηριακών δοκιμών που έγιναν, με διαγράμματα επακριβούς προσδιορισμού της θέσης στην οποία αναφέρονται οι έρευνες και δοκιμές που έγιναν.

 

β) Τα αποτελέσματα των γενομένων ερευνών και εργαστηριακών δοκιμών επί της καταλληλότητας των υλικών κατασκευής που χρησιμοποιούνται, με διαγράμματα επακριβούς προσδιορισμού της θέσης λήψης των υλικών. Οι κατά το στάδιο τούτο εκτελούμενες έρευνες και εργαστηριακές δοκιμές πρέπει να εξαντλούνται μέχρι το σημείο που επιτρέπει την εκλογή του είδους του φράγματος, τον καθορισμό της διατομής αυτού και τον καθορισμό των έργων θεμελίωσης και στεγανότητας τόσο του σώματος του φράγματος όσο και των επιμέρους κυριότερων έργων. Με τον ίδιο τρόπο εκτελούνται έρευνες επί των συρόμενων και σε αιώρηση φερτών υλών και των ενδεχομένων προσχώσεων και επιδράσεων στην κατάντη ροή. Για την πληρέστερη διευκρίνιση του αντικείμενου των ανωτέρω εργασιών, δίδονται στη συνέχεια οι προβλεπόμενες έρευνες για το στάδιο της οριστικής μελέτης. Οι υπολειπόμενες έρευνες για το στάδιο της οριστικής μελέτης αφορούν τον επαρκή καθορισμό της θέσης λήψης των υλικών κατασκευής, τον επακριβή υπολογισμό των υφιστάμενων αποθεμάτων κατά θέση των υλικών που χρησιμοποιούνται τα οποία πρέπει να πληρούν τις οικείες τεχνικές προδιαγραφές. Με τον ίδιο τρόπο κατά στάδιο της οριστικής μελέτης μελετώνται λεπτομερέστερα οι συνθήκες θεμελίωσης των επιμέρους έργων.

 

Οι απαιτούμενες έρευνες εδαφομηχανικής και οι απαιτούμενες έρευνες επί της καταλληλότητας αργών υλικών και επί της καταλληλότητας των προϊόντων εκσκαφής και ανορύξεως για την κατασκευή των έργων, εκτελούνται με πρόταση του Μελετητή και με την έγκριση του Εργοδότη (αρμόδια αρχή) βάσει των οικείων προδιαγραφών. Οι προτάσεις του Μελετητή συνοδεύονται από προμετρήσεις και προϋπολογισμό δαπάνης.

 

9. Τεύχος υδραυλικών υπολογισμών.

 

Σε αυτό δίδονται τα αποτελέσματα των υδρολογικών υπολογισμών και όλοι οι αναγκαίοι υδραυλικοί υπολογισμοί, με τους οποίους αποδεικνύεται η ορθότητα των μορφών και των διαστάσεων των έργων που εκλέχτηκαν, για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο προορίζονται. Έτσι στο υπόψη τεύχος περιλαμβάνονται:

 

α) Διερεύνηση των συνθηκών πλημμύρας στη θέση του φράγματος. Μεγάλες πλημμύρες που παρατηρήθηκαν ή μεγάλες πλημμύρες που προσδιορίστηκαν ή πλημμύρες που προσδιορίστηκαν υπολογιστικά, ο χρόνος εμφάνισης αυτών, οι παροχές αυτών, η διάρκεια και ο λόγος των πλημμυρικών κυμάτων και η διαδοχή αυτών. Καθορισμός των σχέσεων μεταξύ μεγέθους και συχνότητας. Διερεύνηση των επιπτώσεων τυχόν προβλεπόμενων προς κατασκευή ανάντη ταμιευτήρων.

β) Έλεγχος της κατάντη παροχετευτικής ικανότητας του ρεύματος για την αποχέτευση πλημμυρών διαφόρων συχνοτήτων εμφάνισης.

γ) Καθορισμός της τυπικής διατομής του υπερχειλιστή, υψομετρική θέση αυτού και καμπύλη παροχών.

δ) Υπολογισμός του ύψους ανάσχεσης πλημμύρας.

ε) Καθορισμός υψομέτρου στέψης φράγματος.

στ) Υπολογισμός ροής ύδατος εντός των έργων απαγωγής των πλημμυρικών παροχών.

ζ) Υπολογισμός και διαμόρφωση των έργων καταστροφής ενέργειας.

η) Προσδιορισμός των πιέσεων που ασκούνται στον πυθμένα και στα τοιχώματα της λεκάνης.

θ) Καθορισμός των υδραυλικών υδάτων κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων, τυπική διατομή και καμπύλη στάθμης - παροχής. Ύψος ανάσχεσης. Διαμόρφωση έργου εισόδου. Σχετικοί υδραυλικοί υπολογισμοί κ.λ.π.

ι) Υδραυλικά στοιχεία και υπολογισμοί έργου εκκένωσης, χρόνος εκκένωσης κατά τη θερινή περίοδο.

ι)α) Υδραυλικά στοιχεία και υπολογισμοί υδροληψίας άρδευσης, διατομής βαλβίδας και λεκάνης καταστροφής ενέργειας.

ι)β) Υδραυλικά στοιχεία και υπολογισμοί έργων υδροδότησης καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, για την κάλυψη υδρευτικών αναγκών, οικισμών και βιομηχανιών.

 

10. Τεύχος στατικών και εδαφομηχανικών υπολογισμών.

 

Σε αυτό δίδονται οι στατικοί και εδαφομηχανικοί υπολογισμοί που απαιτούνται για τον καθορισμό της μορφής και των κυριοτέρων διαστάσεων του σώματος του φράγματος και των σημαντικότερων επιμέρους έργων.

 

Έτσι στο τεύχος αυτό περιλαμβάνονται και:

 

α) Κάποιες εδαφομηχανικές παράμετροι που υπεισέρχονται στους υπολογισμούς ευστάθειας, και προκύπτουν κατόπιν εργαστηριακών δοκιμών των υλικών κατασκευής.

β) Υπολογισμός πίεσης πόρων κατά το πέρας της κατασκευής, κατά τη μακροχρόνια λειτουργία του φράγματος και σε περίπτωση ταχείας ταπείνωσης του νερού. Διαγράμματα ροής και πιέσεων πόρων.

γ) Μέθοδος ελέγχου ευστάθειας.

δ) Εξεταζόμενες περιπτώσεις φόρτισης - Έλεγχος σε σεισμό.

ε) Τιμές συντελεστών ασφάλειας.

στ) Διαγράμματα και πίνακες ελέγχου ευστάθειας ανάντη και κατάντη πρανούς.

ζ) Υπολογισμοί στερεοποίησης και καθίζησης σώματος και εδάφους.

η) Διερεύνηση των θεμάτων διαπερατότητας και ευστάθειας για τις όχθες του ταμιευτήρα και η επίδραση της κατάκλυσης επί της ευστάθειας των βραχωδών και χαλαρών πετρωμάτων της περιοχής του ταμιευτήρα.

θ) Διερεύνηση της στεγανότητας και της καταλληλότητας του υπεδάφους για την κατασκευή του σώματος του φράγματος και των κυριότερων έργων και δίδονται οι απαιτούμενοι υπολογισμοί και διαγράμματα για την αιτιολόγηση των προτεινομένων έργων.

 

11. Τεύχος ηλεκτρομηχανολογικών υπολογισμών.

 

Σε αυτό δίδονται οι απαιτούμενοι υπολογισμοί για την αιτιολόγηση των προτεινόμενων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και τον καθορισμό των κυρίων χαρακτηριστικών και στοιχείων που επιτρέπουν την προεκτίμηση της δαπάνης κατασκευής και ετησίας λειτουργίας.

 

12. Τεύχος έργων αποχέτευσης πλημμυρικών υδάτων κατά τη διάρκεια κατασκευής του φράγματος και αντιμετώπισης της συνήθους παροχής.

 

Σε αυτό δίδεται περιγραφή των προβλεπόμενων έργων και προγραμματίζεται ανάλογα η κατασκευή του φράγματος.

 

13. Τεύχος Προμετρήσεων.

 

Σε αυτό δίδονται προμετρήσεις των προτεινόμενων έργων που στηρίζονται στα σχέδια της προμελέτης. Στα αποτελέσματα των προμετρήσεων δεν περιέχεται καμία ποσότητα λόγω απρόβλεπτων και η στρογγύλευση περιορίζεται στην απάλειψη των δεκαδικών ψηφίων, με αναγραφή του πλησιέστερου ακέραιου αριθμού. Το τεύχος των Προμετρήσεων συνοδεύεται με συγκεντρωτική προμέτρηση τύπου πίνακα. Στον πίνακα αυτό υπάρχουν:

 

στήλες για κάθε ένα από τα κονδύλια εφαρμογής (με αναγραφή του τίτλου και της μονάδας μέτρησης),
γραμμές για κάθε ένα από τα επιμέρους έργα. Προκειμένου για τυπικά έργα κατονομάζεται κάθε ένα από αυτά και παρέχεται ο αριθμός των τεμαχίων.

 

14. Τεύχος προϋπολογισμών.

 

Σε αυτό δίδονται προϋπολογισμοί της δαπάνης κατασκευής των προτεινόμενων έργων που απαιτείται βάσει προμετρήσεων που στηρίζονται στα σχέδια της προμελέτης και τιμές μονάδας που λαμβάνονται από την εκτέλεση πρόσφατων έργων παρόμοιας φύσης. Δίδονται προϋπολογισμοί για την προεκτίμηση των λοιπών δαπανών που απαιτούνται για την κατασκευή του φράγματος π.χ. απαλλοτριώσεων, αποκατάστασης συγκοινωνιών κ.λ.π. Των προϋπολογισμών πρέπει να προτάσσεται πίνακας όλων των κονδυλίων του έργου, σε μια στήλη του οποίου πρέπει να αναγράφονται οι ακριβείς ποσότητες όπως προέκυψαν από την προμέτρηση, σε άλλη δε στήλη οι στρογγυλεμένες ποσότητες, οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη στους προϋπολογισμούς. Η στρογγύλευση πρέπει να γίνεται στον πλησιέστερο προς τα πάνω στρογγυλό αριθμό, υπό τον όρο ότι η διαφορά λόγω στρογγύλευσης κάθε ποσότητας θα είναι μικρότερη ή ίση του 1% της ποσότητας αυτών. Καμία στρογγύλευση του αριθμού των τεμαχίων δεν γίνεται.
 

15. Τεύχος στοιχείων καθορισμού ερευνών επί υδραυλικών προτύπων που εκτελούνται κατά το στάδιο της οριστικής μελέτης.

 

Σε αυτό περιλαμβάνεται κάθε στοιχείο και σχέδιο που απαιτείται να τεθεί υπόψη του Εργαστηρίου. Δίδεται προμέτρηση και προϋπολογισμός της απαιτούμενης δαπάνης.

 

16. Τεύχος εργασιών συγκέντρωσης συμπληρωματικών στοιχείων που εκτελούνται κατά το στάδιο της οριστικής μελέτης.

 

Σε αυτό καθορίζονται οι απαραίτητες εργασίες συγκέντρωσης συμπληρωματικών στοιχείων, που απαιτούνται για την εκπόνηση της οριστικής μελέτης όπως π.χ. εδαφομηχανικών ερευνών, τοπογραφήσεων κ.λ.π. Δίδεται προμέτρηση και προϋπολογισμός δαπάνης των παραπάνω εργασιών.

 

17. Ζώνες μόνιμης και προσωρινής κατάληψης των έργων και απαλλοτριώσεις που απαιτούνται.

 

Οι ζώνες μόνιμης ή προσωρινής κατάληψης ή άλλης δέσμευσης που απαιτείται για την κατασκευή των έργων σημειώνονται πάνω στα υφιστάμενα λεπτομερέστερα διαγράμματα της μελέτης και το πλάτος των ζωνών κατάληψης καθορίζεται βάσει των κατά πλάτος τομών. Ειδικά για τις εκτάσεις των τεχνικών έργων, που δεν περιέχονται στις προαναφερόμενες ζώνες, χρησιμοποιούνται οι οριζοντιογραφίες των έργων αυτών. Οι υπόψη διατομές περιλαμβάνονται στην όλη σειρά των σχετικών σχεδίων, τα οποία συνοδεύονται από πίνακα προμέτρησης των υπόψη εκτάσεων. Ειδική μνεία γίνεται προκειμένου για τις ζώνες απαλλοτρίωσης. Τα προαναφερόμενα ισχύουν και προκειμένου για την περιοχή που κατακλύζεται, για τις απαιτούμενες εκτάσεις για προστατευτικές λωρίδες, περιμετρικές οδούς, δευτερεύουσες εγκαταστάσεις κ.λ.π.

 

18. Δημοσιονομική διερεύνηση.

 

Περιέχονται σε αναλογία με τα αναφερόμενα στην προδιαγραφή των προμελετών έργων εγγείων βελτιώσεων.

 

19. Συνοπτική Έκθεση.

 

Η Έκθεση αυτή είναι περίληψη της προμελέτης που εκπονήθηκε, όπως αυτή τυχόν τροποποιήθηκε από την αρμόδια αρχή, συνοδεύεται από τα απαιτούμενα ερμηνευτικά σχέδια και χάρτες, περιλαμβάνει δε τα ανάλογα με τα αναφερόμενα στην Προδιαγραφή των Προμελετών Έργων Εγγείων Βελτιώσεων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.