Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 197

Άρθρο 197: Προμελέτη εγγειοβελτιωτικών έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σκοπός.

Σκοπός της Προμελέτης εγγειοβελτιωτικών έργων είναι η εκλογή της προτιμητέας τεχνοοικονομικής λύσεως με βάση τα στοιχεία της Προμελέτης ως προς την έκταση και τη μορφή του όλου έργου. Η εκλογή αυτή πρέπει να προκύπτει από τη σύνθεση των πορισμάτων των ακόλουθων Ειδικών Μελετών, σε συνδυασμό με τη διερεύνηση των τεχνικών προβλημάτων και των δημοσιονομικών επιπτώσεων.

 

2. Διάρθρωση Προμελέτης - Στοιχεία.

Η Προμελέτη αποτελείται από τις ακόλουθες επιμέρους μελέτες:

 

α) Γεωλογική Μελέτη.

Η τυχόν απαιτουμένη Γεωλογική Μελέτη και οι σχετικές έρευνες εξαντλούνται πλήρως εκτελούμενες σύμφωνα με τις οικείες Τεχνικές Προδιαγραφές για τη δικαιολόγηση της προτεινόμενης λύσης, τον έλεγχο ευστάθειας του έργου και τον καθορισμό της τελικής γενικής μορφής του. Η Μελέτη αυτή εκπονείται, εφόσον προβλέπεται στη Σύμβαση.

 

β) Υδρογεωλογική Μελέτη.

Η τυχόν απαιτουμένη Μελέτη και οι σχετικές έρευνες εξαντλούνται πλήρως εκτελούμενες σύμφωνα με τις οικείες Τεχνικές Προδιαγραφές. Η Μελέτη αυτή εκπονείται, εάν έχουν προκύψει θετικά στοιχεία εκμετάλλευσης των υπογείων υδροφόρων οριζόντων. Με τον ίδιο τρόπο υδρολογική μελέτη εκπονείται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται διερεύνηση των συνθηκών στεγανότητας υπεδάφους, δυνατότητας αποστράγγισης έκτασης, επικοινωνίας με τη θάλασσα όπως και σε κάθε άλλη ειδική περίπτωση. Η μελέτη αυτή εκπονείται εφόσον προβλέπεται στη Σύμβαση.

 

γ) Υδρολογική Μελέτη.

Η υδρολογική Μελέτη εξαντλείται πλήρως και εκπονείται κατά τις οικείες Τεχνικές Προδιαγραφές και σε βαθμό ανάλογο με το μέγεθος του αντικείμενου της Σύμβασης και του επιδιωκομένου σκοπού.

 

Σε περίπτωση χορήγησης από τον Εργοδότη (αρμόδια αρχή) υφιστάμενης Υδρολογικής Μελέτης της περιοχής της μελέτης ή ευρύτερης περιοχής, αυτή ενημερώνεται από τον μελετητή, βάσει νέων στοιχείων που αποκτήθηκαν στο μεταξύ. Σε περίπτωση ανάγκης αναθεώρησης στοιχείων της Υδρολογικής Μελέτης που χορηγήθηκε, αυτή συντελείται με πρόταση του Μελετητή και με έγκριση του Εργοδότη (αρμόδια αρχή).

 

δ) Εδαφολογική Μελέτη.

Η Εδαφολογική Μελέτη εξαντλείται πλήρως και εκπονείται σύμφωνα με την οικεία Τεχνική Προδιαγραφή. Η εδαφολογική Μελέτη πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα βασικά και αναγκαία εδαφολογικά και υδρονομικά χαρακτηριστικά των εδαφών της περιοχής, επί των οποίων βασίζεται η εκπόνηση της Γεωργοτεχνικής - Γεωργοοικονομικής μελέτης.

 

ε) Γεωργοτεχνική - Γεωργοοικονομική Μελέτη.

Η Γεωργοτεχνική - Γεωργοοικονομική μελέτη εξαντλείται πλήρως και εκπονείται σύμφωνα με την οικεία Τεχνική Προδιαγραφή.

 

στ) Τεχνική Προμελέτη.

 

ζ) Δημοσιονομική Διερεύνηση και

 

η)Συνοπτική Έκθεση.

Κατά την εκπόνηση των παραπάνω επιμέρους μελετών, λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα των ερευνητικών εργασιών που γίνονται κατά την εκπόνηση της Προκαταρκτικής Μελέτης, τα προϋπάρχοντα στοιχεία και τα συγκεντρωθέντα στο μεταξύ νεώτερα στοιχεία. Διερευνώνται επίσης οι επιπτώσεις πάνω στα συμπεράσματα της Προκαταρκτικής Μελέτης.

 

Βάσει των πορισμάτων των Ειδικών Μελετών, εκπονείται το Τεχνικό μέρος της Προμελέτης, το οποίο περιλαμβάνει:

 

Έκθεση
Σχέδια και
Τεύχη.

 

Το περιεχόμενο των παραπάνω στοιχείων της Τεχνικής Προμελέτης καθορίζεται σε γενικές γραμμές ως κατωτέρω, διευκρινίζοντας όμως ότι αυτή είναι δυνατόν να περιλαμβάνει και άλλα στοιχεία που απαιτούνται για το σκοπό της Προμελέτης, με πρόταση του Μελετητή και έγκριση του Εργοδότη (αρμόδια αρχή) στην τελευταία αυτή περίπτωση.

 

3. Έκθεση Τεχνικής Προμελέτης.

Σε αυτή περιλαμβάνονται:

 

α) Εισαγωγή - Ιστορικό - Ανάθεση - υφιστάμενες μελέτες, ειδικές μελέτες, έρευνες κ.λ.π. στοιχεία.

 

β) Σύντομη περιγραφή της περιοχής και των προβλημάτων της (Εδάφη, Μορφολογία, Υδρολογικές Συνθήκες, Χείμαρροι, Πηγές, Έλη, Λίμνες, Χαμηλές εκτάσεις, Υπόγεια ύδατα, ποιότητα νερού άρδευσης, πολιτικοκοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της περιοχής κ.λ.π.).

 

γ) Παράθεση των ληφθέντων υπόψη κατά την εκπόνηση της Προμελέτης χρήσιμων στοιχείων από τις υφιστάμενες μελέτες, ειδικές μελέτες, έρευνες κ.λ.π. Σύντομη περίληψη των παλαιότερων λύσεων που εξετάστηκαν, και οι απόψεις επί αυτών με βάση την Προκαταρκτική μελέτη.

 

δ) Περιγραφή των υφιστάμενων έργων και απόψεις για αυτά, όσον αφορά την επάρκεια και τη δυνατότητα ένταξης αυτών στα έργα που προτείνονται με ειδική μνεία της μέχρι τώρα συμπεριφοράς των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων της περιοχής.

 

ε) Περιλήψεις των Ειδικών Μελετών, δηλαδή Γεωλογικής, Υδρογεωλογικής, Υδρολογικής, Εδαφολογικής και Γεωργοτεχνικής - Γεωργοοικονομικής, με σκοπό τη δυνατότητα ταχείας ενημέρωσης επί των εν λόγω θεμάτων.

 

Σύνθεση των πορισμάτων των Ειδικών παραπάνω Μελετών.

 

στ) Επαρκής τεχνικοοικονομική διερεύνηση των διαφόρων δυνατών λύσεων και επιλογή της προτεινόμενης, για την οποία δίδεται και το υδατικό ισοζύγιο.

 

ζ) Πλήρης περιγραφή της προτεινόμενης λύσεως. Στην αρχή δίδεται γενική περιγραφή των έργων με διάκριση αυτών σε:

 

Κύρια έργα πολλαπλής σκοπιμότητας.
Αντιπλημμυρικά έργα.
Αποχετευτικά - Αποστραγγιστικά έργα.
Αρδευτικά έργα και
Έργα αγροτικής οδικής επικοινωνίας.

 

Περιγράφονται επίσης τα υφιστάμενα ειδικά γεωργοτεχνικά θέματα της περιοχής όπως π.χ. οι βασικές ισοπεδώσεις, οι συστηματοποιήσεις και οι βελτιώσεις εδαφών, οι μόνιμες καταλήψεις και απαλλοτριώσεις εδαφών όπως και ο αναδασμός των αγροτικών ιδιοκτησιών της περιοχής.

 

Ειδικότερα πρέπει να δίδονται για τα επιμέρους έργα τα παρακάτω στοιχεία:

 

ζ)α) Κύρια έργα πολλαπλής σκοπιμότητας.

 

Για τα υπόψη έργα ως π.χ. τα φράγματα αποθήκευσης - ανάσχεσης δίδεται περιγραφή, κύρια χαρακτηριστικά, μέθοδοι υπολογισμού, παραλλαγές λύσεων κ.λ.π.

 

ζ)β) Αντιπλημμυρικά έργα.

 

Περιγραφή, κύρια χαρακτηριστικά και δικαιολόγηση των προτεινόμενων αντιπλημμυρικών έργων.
Περιγραφές μέγιστων πλημμυρικών παροχών και συχνότητες εμφάνισης αυτών σε χαρακτηριστικές θέσεις των ρευμάτων και των συλλεκτήρων όπως π.χ. στο σημείο εξόδου από την ορεινή λεκάνη, στις θέσεις συμβολών, στα σημεία γεφυρώσεων και στις εκβολές.

 

ζ)γ) Αποχετευτικά - Αποστραγγιστικά δίκτυα.

 

Αρχές χάραξης των δικτύων και συσχετισμός με τα αρδευτικά και αγροτικά οδικά δίκτυα.
Αποστάσεις τριτευουσών τάφρων και ενδεδειγμένο βάθος εκσκαφής κατά υποπεριοχές, μορφολογικά στοιχεία αυτών και επιθυμητά περιθώρια ύψους.
Περιοχές για τις οποίες απαιτούνται έργα βελτίωσης παθογενών εδαφών με χημικές πρόσθετες ουσίες ή έργα βελτίωσης των συνθηκών στραγγίσεως ή τεταρτευουσών ανοικτών τάφρων. Για τις περιοχές αυτές λαμβάνεται υπόψη η κατά τα ανωτέρω ανάγκη συμπληρωματικών στραγγιστικών έργων, προκειμένου να καθοριστούν τα στοιχεία του συστήματος των τριτευουσών τάφρων.
Μέθοδος υπολογισμού της παροχής των αποχετευτικών και αποστραγγιστικών τάφρων της περιοχής, οι σχετικές παραδοχές και οι τύποι υπολογισμού.
Πιθανές μέγιστες πλημμυρικές παροχές των κυρίων αποχετευτικών - αποστραγγιστικών τάφρων και συχνότητα εμφάνισης αυτών.
Τελικός αποδέκτης στραγγιστικών και αποχετευτικών δικτύων και διερεύνηση των συνθηκών εκβολής των τάφρων.
Παραστατικό διάγραμμα της λειτουργίας των αποχετευτικών - αποστραγγιστικών δικτύων με αναγραφή των παροχών υπολογισμού.

 

ζ)δ) Αρδευτικά δίκτυα.

 

Διερεύνηση της σκοπιμότητας κατασκευής αρδευτικών δικτύων σε έκταση μεγαλύτερης εκείνης για την οποία επαρκεί η διαθέσιμη ποσότητα νερού.
Τα εφαρμοστέα κατά υποπεριοχές συστήματα άρδευσης.
Οι ανάγκες των καλλιεργειών σε αρδευτικό νερό κατά στρέμμα καθαρής έκτασης και η χρονική κατανομή αυτών.
Το πρόγραμμα καλλιεργειών που θα εφαρμοστεί για τον υπολογισμό της παροχής, την προσκόμιση της οποίας πρέπει να διασφαλίζουν τα προτεινόμενα έργα. Το πρόγραμμα τούτο ορίζεται χωριστά για το σύνολο της αρδευτικής περιμέτρου και για κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις, δηλαδή:

 

για την περίπτωση περιοχής μιας περιοχής τριτεύουσας διώρυγας ή τυπικού στομίου υδροληψίας,
για την περίπτωση κάθε αυτοτελούς υποπεριοχής που εξυπηρετείται από ένα αντλιοστάσιο ή κάθε αυτοτελούς υποπεριοχής που εξυπηρετείται από δίκτυο επιφανειακών διωρύγων και
για την περίπτωση προσαγωγού και των κυρίων διωρύγων μεταφοράς.

 

Ο βαθμός απόδοσης εφαρμογής αρδευτικού νερού και διάρκεια ημερήσιας λειτουργίας των δικτύων.
Η τυχόν απαιτουμένη αυξημένη παροχή για την απόπλυση αλατούχων κ.λ.π. εδαφών και περίοδος εφαρμογής.
Διερεύνηση της σκοπιμότητας διατήρησης των ορίων των υπαρχουσών αγροτικών ιδιοκτησιών ή εφαρμογής πλήρους αναδασμού, με καθορισμό της ενδεδειγμένης έκτασης και των διαστάσεων της μονάδας άρδευσης.
Η στοιχειώδης παροχή κάθε τυπικής τριτεύουσας ανοικτής διώρυγα ή η παροχή κάθε τυπικού στομίου υδροληψίας, προκειμένου για εφαρμογή άρδευσης με τεχνητή βροχή.
Η μέγιστη έκταση που μπορεί να αρδευτεί από κάθε τυπική τριτεύουσα διώρυγα ή τυπικό στόμιο υδροληψίας.
Το μέγιστο επιτρεπτό μήκος διαδρομής αρδευτικού ύδατος σε τριτεύουσα διώρυγα.
Ο βαθμός ελευθερίας και η ποιότης λειτουργίας των δικτύων τεχνητής βροχής.
Τύπος υδροληψιών και κινητού υλικού που χρησιμοποιήθηκαν και βασικά χαρακτηριστικά τους.
Η απαιτουμένη πίεση στα κατάντη των υδροληψιών τεχνικής βροχής.
Οι αρχές χάραξης των αρδευτικών δικτύων.
Η σχετική θέση των υδροληψιών ως προς τις αρδευτικές μονάδες, προκειμένου για τεχνητή βροχή.
Η έκταση που εξυπηρετείται από κάθε αντλιοστάσιο, μετά από διερεύνηση της βελτίωσης της κατάτμησης της περιοχής σε υποπεριοχές αυτοτελών αρδευτικών δικτύων.
Η από τα ανάντη προς τα κατάντη ρύθμιση της παροχής των ανοικτών διωρύγων μεταφοράς.
Η μέθοδος υπολογισμού της παροχής των αρδευτικών διωρύγων διαφόρων τάξεων και του σωληνωτού δικτύου (σχετικές παραδοχές).
Το παραδεκτό ποσοστό στομίων που λειτουργούν ταυτόχρονα, στην περίπτωση εφαρμογής τεχνητής βροχής.
Παραστατικό διάγραμμα λειτουργίας του δικτύου των ανοικτών διωρύγων μεταφοράς με αναγραφή των παροχών υπολογισμού και των εξυπηρετουμένων εκτάσεων σε στρέμματα.
Δεξαμενές αναρρύθμισης που παρεμβάλλονται στο δίκτυο ανοικτών διωρύγων μεταφοράς, μέγεθος και αποτέλεσμα υπολογισμού χωρητικότητας αυτών.
Η μέγιστη και ελάχιστη επιτρεπομένη ταχύτητα κατά διάμετρο σωλήνα δικτύου διανομής.
Αρχές αντιπληγματικής προστασίας δικτύου διανομής.
Μέγεθος υπολογισμού των διαμέτρων του δικτύου διανομής, των καταθλιπτικών αγωγών και του ύψους κατάθλιψης και αναζήτηση της βέλτιστης τεχνικοοικονομικά λύσης, για το σύνολο του δικτύου και των αντίστοιχων εγκαταστάσεων κατάθλιψης.
Υψόμετρο πιεζομετρικής γραμμής στην κεφαλή κάθε αυτοτελούς δικτύου τεχνητής βροχής.
Τα υλικά κατασκευής των αγωγών του αρδευτικού δικτύου, ανοικτών και σωληνωτών, συντελεστές τραχύτητας και τύποι υδραυλικών υπολογισμών.

 

ζ)ε) Αγροτικά οδικά δίκτυα.

 

Αρχές χάραξης των αγροτικών οδικών δικτύων.
Στοιχεία καθορισμού διαστάσεων έργων.
Φορτίσεις.
Συσχετισμός με τα αρδευτικά και τα αποχετευτικά - αποστραγγιστικά δίκτυα.
Διασύνδεση με τις επαρχιακές και εθνικές οδούς.
Προσπέλαση αγροτεμαχίων.

 

ζ)στ) Έργα ανάκτησης εδαφών.

Περιγραφή και χαρακτηριστικά των συμπληρωματικών έργων αποξήρανσης και βελτίωσης παθογενών εδαφών, των έργων αναβάθμισης επικλινών εδαφών κ.λ.π.

 

ζ)ζ) Τεχνικά έργα δικτύων.

 

Περιγραφή και χαρακτηριστικά στοιχεία των τυπικών έργων των αρδευτικών - αποχετευτικών - αποστραγγιστικών και αγροτικών οδικών δικτύων.
Επισήμανση των ιδιότυπων τεχνικών έργων, γενικά χαρακτηριστικά και μέθοδοι μελέτης.

 

ζ)η) Αντλιοστάσια.

Προκειμένου για τα αντλιοστάσια δίδονται, σε σχέση με την διερεύνηση της βέλτιστης κατάτμησης της περιοχής σε υποπεριοχές αυτοτελών δικτύων, τα κύρια χαρακτηριστικά κάθε αντλιοστασίου, η ορθή θέση αυτού στην οριζοντιογραφία και κατανομή (περιγραφικά και σε σχέδιο) και ο τρόπος ρύθμισης της λειτουργίας αυτού με περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των εγκαταστάσεων που απαιτούνται για αυτό όπως π.χ. υδατόπυργων, παροχόμετρων, αεροφυλακίων, δεξαμενών αναρρύθμισης παροχής, εγκαταστάσεων Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού κ.λ.π. κατά περίπτωση.

 

Τεχνοοικονομική διερεύνηση κλιμακώσεως καθ' ύψος των αντλήσεων.

 

Ειδικότερα δίδονται τα παρακάτω στοιχεία ως και κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται για τον υπολογισμό των ετησίων επιβαρύνσεων:

 

Αρχές λειτουργίας του συστήματος.
Ονομαστική παροχή αντλιοστασίων.
Χαρακτηριστικές στάθμες λειτουργίας.
Γεωμετρικά ύψη ονομαστικής παροχής.
Απώλειες πίεσης.
Μανομετρικά ύψη ονομαστικής παροχής (των κυρίων αντλιών, της αντλίας εκκινήσεως, των αντλιών αποχέτευσης κ.λ.π. ξεχωριστά κατά περίπτωση).
Πεδίο λειτουργίας των αντλιών.
Ειδικοί στροφάριθμοι.
Επιλογή τύπου αντλιών.
Βαθμός απόδοσης και ισχύς αντλιών.
Τύπος και ισχύς ηλεκτροκινητήρων και μετασχηματιστών και συνολικά απορροφώμενη ισχύς από κάθε αντλιοστάσιο.
Τρόπος αντιπληγματικής προστασίας.
Βασικά χαρακτηριστικά αεροφυλακίων όπως π.χ. χωρητικότητα και χαρακτηριστικές πιέσεις.
Περιγραφή τυχόν τηλεκινήσεως και τηλεσημάνσεως.
Περιγραφή του δομικού μέρους του αντλιοστασίου και επισήμανση θεμάτων θεμελίωσης και στάθμης υπογείων υδάτων.

 

Στην περίπτωση που προβλέπεται κατασκευή υδατόπυργων δίδονται τα παρακάτω:

 

Η θέση κατασκευής (περιγραφικά και σε σχέδιο).
Διερεύνηση του επιτρεπτού κατασκευής των υδατόπυργων στην προτεινόμενη θέση, από άποψη γειτνίασης εγκαταστάσεων των οποίων η λειτουργία ενδεχομένως θα παρακωλύεται όπως π.χ. αεροδρομίων.
Η μορφή των υδατόπυργων και η χωρητικότητα της δεξαμενής τους με πλήρη αιτιολόγηση της χωρητικότητας σε συνδυασμό με τις προβλεπόμενες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και την επί μακρόν διατήρηση αυτών.
Επισήμανση θεμάτων θεμελίωσης και περιγραφή της μεθόδου στατικού υπολογισμού που θα εφαρμοστεί, σε συνδυασμό και με τη σεισμικότητα της περιοχής.

 

η) Οικονομικά αποτελέσματα.

 

θ) Πρόγραμμα έργων, δηλαδή προτεραιότητα κατασκευής και χρηματοδότησης των έργων με αναφορές στις κατασκευαστικές περιόδους και σε σχέση με την ωφελιμότητα των έργων.

 

ι) Δυνατότητες προμήθειας υλικών οδοστρωσίας, αργών υλικών κατασκευής σκυροδεμάτων, υλικών κατασκευής σκυροδεμάτων, υλικών κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων κ.λ.π. και αποστάσεις μεταφοράς με διερεύνηση του θέματος των προσπελάσεων προς τους χώρους εργασίας και προμήθειας υλικών και με προεκτίμηση της σχετικής δαπάνης των προσπελάσεων αυτών.

 

ι)α) Δυνατότητες πραγματοποιήσεως των τυχόν προβλεπόμενων εναποθέσεων ή διαστρώσεων πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής.

 

ι)β) Επισήμανση δυνατότητας εγκατάστασης Εργοταξίου.

 

ι)γ) Διερεύνηση αναμενόμενης συνιζήσεως εδαφών μετά την κατασκευή των προβλεπόμενων αποστραγγιστικών έργων, όπως και στην περίπτωση οργανικών συστατικών.

 

Επιπτώσεις στα έργα που μελετώνται και επιβαλλομένη λύση.

 

ι)δ) Εδαφικά συστατικά και γενικά εδαφικές συνθήκες, που εξετάζονται από άποψη διάβρωσης των υλικών κατασκευής των εν γένει έργων και ομοίως των σωληνώσεων.

 

Τρόποι προστασίας.

 

4. Χάρτες Τεχνικής Προμελέτης.

 

α) Γενική διάταξη των προτεινόμενων έργων σε χάρτη κλίμακας 1:50.000 ή 1:100.000 για μεγάλες περιοχές, με σκοπό την κατάδειξη της γεωγραφικής θέσης του έργου και των υφιστάμενων στην περιοχή αστικών κέντρων και συγκοινωνιών.

 

Δίδεται τουλάχιστον το περίγραμμα της περιοχής στο οποίο εκτείνεται το έργο, τα κυριότερα επιμέρους έργα, οι οικισμοί, οι εθνικές και εποχιακές οδοί και σιδηροδρομικές γραμμές.

 

Στην ίδια οριζοντιογραφία σημειώνονται και τα εντασσόμενα έργα από τα υφιστάμενα έργα. Με τον ίδιο τρόπο δίδονται τα διοικητικά όρια και σε πίνακα οι αντίστοιχες με τα διοικητικά όρια αξιοποιούμενες εκτάσεις.

 

Σε πίνακα δίδονται οι συμβολισμοί και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται.

 

β) Γενική διάταξη των προτεινόμενων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας και αποχέτευσης - αποστράγγισης σε χάρτη κλίμακας 1:50.000.

 

Στην υπόψη οριζοντιογραφία φαίνονται οι λεκάνες απορροής και η αντίστοιχη πιθανή μέγιστη παροχή πλημμύρας που υπολογίστηκε σε χαρακτηριστικές θέσεις και η αντίστοιχη συχνότητα εμφάνισης.

 

Στην ίδια οριζοντιογραφία σημειώνονται και τα εντασσόμενα έργα από τα υφιστάμενα έργα.

 

Για κάθε μία από τις λεκάνες απορροής δίδονται και τα υψογραφικά διαγράμματα.

 

Σε πίνακα δίδονται οι χρησιμοποιούμενοι συμβολισμοί και τα χρώματα.

 

5. Οριζοντιογραφίες Τεχνικής Προμελέτης.

 

α) Γενική διάταξη των υπαρχόντων έργων σε χάρτη κλίμακας 1:20.000 με σκοπό την κατάδειξη των υφιστάμενων υδραυλικών ή άλλων έργων όπως π.χ. των συγκοινωνιακών κ.λ.π.

 

Δίδεται επίσης το περίγραμμα των οικισμών και τα όρια των κοινοτικών περιοχών.

 

Σε πίνακα δίδονται οι συμβολισμοί και τα χρώματα.

 

β) Γενική διάταξη του συνόλου των προβλεπόμενων έργων σε χάρτη κλίμακας 1:20.000, με σκοπό κατάδειξης των ορίων των αυτοτελών υποπεριοχών και των κυριοτέρων έργων όπως π.χ. των έργων υδροληψίας των προσαγωγών και κυρίων διωρύγων, των αντλιοστασίων, των δεξαμενών εξίσωσης παροχής, των κύριων τάφρων και των κύριων αντιπλημμυρικών έργων κ.λ.π.

 

Στην αυτήν Γενική Διάταξη σημειώνεται εκτός των προτεινόμενων νέων έργων και τα εντασσόμενα έργα από τα υφιστάμενα υδραυλικά και άλλα έργων όπως π.χ. συγκοινωνιακά κ.λ.π.

 

Επίσης δίδονται τα όρια τυχόν υποπεριοχών που καθορίστηκαν, για τις οποίες εφαρμόζονται διαφορετικά βασικά δεδομένα όπως π.χ., η μέθοδος στους προϋπολογισμούς.

 

Η στρογγύλευση πρέπει να γίνεται στον πλησιέστερο προς τα πάνω στρογγυλό αριθμό, υπό τον όρο ότι η διαφορά λόγω στρογγύλευσης κάθε ποσότητας θα είναι μικρότερη ή ίση με το 1% της ποσότητας αυτής. Καμία στρογγύλευση του αριθμού των τεμαχίων δεν γίνεται.

 

Δίδονται προϋπολογισμοί που ανταποκρίνονται στα παραπάνω αναφερόμενα προκειμένου για το τεύχος των προμετρήσεων.

 

στ)Τεύχος αντιπλημμυρικών έργων.

 

Το τεύχος αυτό αναφέρεται στην διεύθυνση των ρευμάτων και την κατασκευή των συλλεκτήρων της περιοχής, είναι απόσπασμα από τη λοιπή μελέτη, παραδίδεται μέσα σε χωριστή θήκη και περιέχει:

 

Έκθεση
Υδραυλικούς και Υδρολογικούς Υπολογισμούς.
Προϋπολογισμό και
Τα αντίστοιχα σχέδια.

 

ζ) Τεύχος εργασιών συγκέντρωσης συμπληρωματικών στοιχείων που απαιτούνται για την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης.

 

Καθορίζονται οι απαραίτητες εργασίες συγκέντρωσης συμπληρωματικών στοιχείων, που απαιτούνται όπως π.χ. Εδαφομηχανικών Ερευνών, Ερευνών επί Υδραυλικών Προτύπων, Τοπογραφήσεως κ.λ.π.

 

Δίδεται προμέτρηση και προϋπολογισμός δαπάνης των ανωτέρω εργασιών.

 

Ειδικά για τις έρευνες επί υδραυλικών προτύπων, περιλαμβάνεται κάθε στοιχείο και σχέδιο που απαιτείται να τεθεί υπόψη του Εργαστηρίου.

 

η) Τεύχος ερευνών εδαφομηχανικής.

 

8. Δημοσιονομική Διερεύνηση.

 

α) Ετήσιες επιβαρύνσεις.

 

α)α) Δαπάνη κατασκευής των έργων που περιλαμβάνει και τους τόκους της περιόδου κατασκευής και ετήσια δαπάνη απόσβεσης αυτών έντοκα και άτοκα με επιδότηση κατά τα εκάστοτε ισχύοντα, για το σύνολο της περιμέτρου των έργων και ανά στρέμμα καθαρής έκτασης που αξιοποιείται.

 

α)β) Ετήσιες δαπάνες συντήρησης έργων και ανανέωσης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και κινητών πτερύγων άρδευσης. Υπολογίζονται ως ποσοστά του κόστους κατασκευής τους.

 

α)γ) Ετήσιες δαπάνες λειτουργίας των έργων, δηλαδή:

- Δαπάνες ενέργειας λειτουργίας αντλιοστασίων κ.λ.π.

- Δαπάνες προσωπικού αντλιοστασίων, φραγμάτων και δικτύων (τεχνικό προσωπικό, φύλακες, υδρονομείς).

 

α)δ) Δαπάνες διοικήσεως των έργων (διοικητικές δαπάνες Οργανισμών Εγγείου Βελτιώσεως).

 

α)ε) Σύνολο ετησίων επιβαρύνσεων και ανά στρέμμα καθαρής έκτασης που αξιοποιείται λόγω:

- απόσβεσης των έργων

- συντήρησης και ανανέωσης

- λειτουργίας και

- διοίκησης.

 

β) Άμεσες ωφέλειες, δηλαδή αναμενόμενη από την κατασκευή των έργων καθαρή αύξηση των εσόδων γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης για το σύνολο της περιμέτρου των έργων και ανά στρέμμα καθαρής έκτασης που αξιοποιείται, μετά την αφαίρεση και των ετησίων επιβαρύνσεων (επικαιροποίηση των προσόδων για ολόκληρη την περίοδο αξιοποίησης με επιτόκιο 6%).

 

γ) Σύγκριση δαπάνης -ωφέλειας

 

γ)α) Συντελεστής αποδοτικότητας κεφαλαίων, δηλαδή η σχέση της καθαρής αύξησης των προσόδων (ακαθάριστα, γεωργικό εισόδημα, καθαρά) προς το διατεθέν (μετά των τόκων) για την κατασκευή των έργων κεφάλαιο.

 

γ)β) Έλεγχος οικονομικής ευστάθειας των έργων προσόδων προς το σύνολο των ετησίων επιβαρύνσεων ξεχωριστά για τις περιπτώσεις απόσβεσης με επιδότηση και έντοκης απόσβεσης.

 

δ) Έμμεσες ωφέλειες.

 

ε) Κόστος αποπληρωμής των έργων από τους γεωργούς.

 

στ) Κόστος αρδευτικού ύδατος ανά m3 (Σύνολον ετησίων επιβαρύνσεων προς το αρδευτικό νερό που καταναλώνεται ετησίως) και καθαρή απόδοση αυτού (καθαρή πρόσοδος προς το σύνολο του νερού που καταναλώνεται ετησίως) δια τις βασικότερες από τις προτεινόμενες καλλιέργειες και για το σύνολο των καλλιεργειών της περιοχής που αξιοποιείται.

 

ζ) Συμπέρασμα.

 

9. Συνοπτική Έκθεση.

 

Η Έκθεση αυτή είναι περίληψη της προμελέτης που εκπονήθηκε, όπως αυτή τυχόν τροποποιήθηκε από τον εργοδότη (αρμόδια αρχή).

 

Η Συνοπτική Έκθεση περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 

α) Σύντομη περιγραφή της περιοχής και των προβλημάτων της προς αξιοποίηση περιοχής (Εδάφη, Μορφολογία, Υδρολογικές συνθήκες, χείμαρροι, πηγές, έλη, λίμνες, χαμηλές εκτάσεις, υπόγεια ύδατα, ποιότης ύδατος, άρδευσης, πολιτικοκοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της περιοχής κ.λ.π.).

 

β) Σχέδιο γεωργικής αξιοποίησης, κατανομή έκτασης ανάλογα με τη σημερινή και την προβλεπόμενη χρήση και υδατικό ισοζύγιο.

 

γ) Προτεινόμενα τεχνικά έργα με διάκριση αυτών σε έργα πολλαπλής σκοπιμότητας, αντιπλημμυρικά έργα, αποχετευτικά, αποστραγγιστικά έργα, αρδευτικά έργα, αγροτικό οδικό δίκτυο και περιγραφή των υφιστάμενων ειδικών γεωργοτεχνικών θεμάτων όπως π.χ. οι βασικές διαπεδώσεις, οι συστηματοποιήσεις και βελτιώσεις εδαφών, οι μόνιμες καταλήψεις και απαλλοτριώσεις εδαφών όπως και ο αναδασμός των αγροτικών ιδιοκτησιών.

 

δ) Χάρτας και διαγράμματα της περιοχής ως εξής:

 

Χάρτη της Ελλάδας σε κατάλληλη κλίμακα στον οποίο φαίνεται η θέση των προς αξιοποίηση περιοχών.

 

Χάρτη σε κλίμακα: 1:50.000 ή 1:100.000 για τις μεγάλες περιοχές στον οποίο φαίνεται η περίμετρος του προτεινόμενου έργου, τα διοικητικά όρια και αναγράφονται οι αντίστοιχες εκτάσεις σε εκτάρια.

 

ε) Οριζοντιογραφία σε κλίμακα 1:20.000, στην οποία σημειώνονται τα προτεινόμενα προς κατασκευή έργα και τα εντασσόμενα από τα υφιστάμενα έργα με κατάλληλο συμβολισμό, ώστε να είναι σαφής η διάκριση.

 

στ) Συνοπτικό προϋπολογισμό της δαπάνης των προτεινόμενων έργων ως εξής:

 

Κύρια έργα πολλαπλής σκοπιμότητας όπως π.χ. φράγματα αποθήκευσης - ανάσχεσης.
Αντιπλημμυρικά έργα
Αποχετευτικά - αποστραγγιστικά έργα
Αρδευτικά έργα
Έργα αγροτικής οδικής επικοινωνίας και προσπέλασης αγροτεμαχίων.
Λοιπά έργα και δαπάνες όπως π.χ. βασικές ισοπεδώσεις, συστηματοποιήσεις, αναβαθμοί επικλινών εδαφών, βελτίωση παθογενών εδαφών με χημικές πρόσθετες ουσίες ή βελτίωση των συνθηκών στραγγίσεως για σωληνωτών στραγγιστηρίων ή MOLE DRAIN ή τεταρτευουσών ανοικτών τάφρων, προμήθειας κινητού υλικού άρδευσης, απαλλοτριώσεων κ.λ.π.

 

Εάν η όλη προς αξιοποίηση περιοχή διακρίνεται σε υποπεριοχές που διακρίνονται σαφώς μεταξύ τους, οι παραπάνω προϋπολογισμοί καταρτίζονται ξεχωριστά για κάθε μία από τις διακεκριμένες περιοχές και για το σύνολο.

 

ζ) Τα αποτελέσματα της Δημοσιονομικής Διερευνήσεως.

 

η) Προτάσεις περιληπτικές για τη σκοπιμότητα προώθησης της μελέτης στο σύνολο ή εν μέρει στο στάδιο της οριστικής μελέτης.

 

θ) Προτάσεις επί των απαιτούμενων τοπογραφικών και ερευνητικών εργασιών πάσης φύσεως για το στάδιο της οριστικής μελέτης με προμέτρηση και προϋπολογισμό της δαπάνης τους.

 

10. Υδραυλικά στοιχεία των γεφυρώσεων ρευμάτων που μελετήθηκαν στην περίπτωση μη εκπόνησης πλήρους μελέτης διευθέτησης αυτών.

 

α) Σκοπός

 

Τα κατωτέρω προδιαγραφόμενα αφορούν στο περιεχόμενο μελετών που αποσκοπούν στον καθορισμό υδραυλικών στοιχείων γεφυρώσεων, που απαιτούνται για μελέτες συγκοινωνιακών έργων, σε περίπτωση μη εκπόνησης πλήρων μελετών διευθέτησης των ρευμάτων της περιοχής, που διασχίζεται από τα συγκοινωνιακά αυτά έργα, όπως π.χ. έργα εθνικής και επαρχιακής οδοποιίας και σιδηροδρομικές γραμμές.

 

β) Τοπογραφικά στοιχεία.

 

Για την εκπόνηση της υπόψη υδραυλικής μελέτης απαιτούνται τα παρακάτω τοπογραφικά στοιχεία:

 

Τοπογραφικό διάγραμμα ζώνης, σε κλίμακα 1: 1.000 ή σε άλλη κατάλληλη, που περιλαμβάνει την υφιστάμενη κοίτη πλημμυρών και τις εκατέρωθεν αυτής παρόχθιες εκτάσεις, στο απαραίτητο πλάτος για το σκοπό της μελέτης. Η παραπάνω ζώνη εκτείνεται κατά κανόνα σε μήκος 1.000 μέτρων κατάντη και 500 m ανάντη της θέσης γεφύρωσης και σε κάθε περίπτωση σε μήκος επαρκές για τη μελέτη.

 

Στο τοπογραφικό αυτό διάγραμμα σημειώνεται η θέση των κατά πλάτος τόμων, οι οποίες αναφέρονται στη συνέχεια.

 

Κατά πλάτος τομές (ΚΠΤ) της υφιστάμενης κοίτης σε χαρακτηριστικές θέσεις και σε κάθε περίπτωση ανά αποστάσεις όχι μεγαλύτερες των 100 m απαραίτητα δε στη θέση γεφύρωσης. Οι υπόψη κατά πλάτος τομές καλύπτουν ολόκληρο το μήκος του ρεύματος που περιλαμβάνεται στην παραπάνω αναφερόμενη ζώνη.

 

Στις κατά πλάτος τομές σημειώνεται και ο άξονας της βαθιάς κοίτης που αντιστοιχεί στην αναφερόμενη κατωτέρω κατά μήκος τομή.

 

Κατά μήκος τομή (ΚΜΤ) στον άξονα της βαθιάς κοίτης του ρεύματος. Στην κατά μήκος τομή σημειώνονται και οι θέσεις των ληφθεισών κατά πλάτος τομών.
Τοπογραφικό διάγραμμα στην θέση της γεφύρωσης σε κλίμακα 1:200 ή άλλη κατάλληλη.
Χάρτης σε κλίμακα 1:50.000 με χωροσταθμικές καμπύλες.

 

γ) Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης.

 

Η περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης αφορά την περιοχή γεφύρωσης του ρεύματος και περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 

Τυχόν υφιστάμενες παλαιές γέφυρες στη θέση γεφύρωσης ή σε παρακείμενες θέσεις και συμπεριφορά αυτών από υδραυλική άποψη (επάρκεια διοχετευτικότητας, διαβρώσεις, προσχώσεις, υποσκαφές βάθρων κ.λ.π.).
Ενδείξεις και πληροφορίες για τις πλημμύρες που σημειώθηκαν κατά το παρελθόν (ίχνη πλημμυρών, ανώτατη στάθμη ύδατος που παρατηρήθηκε, προσχώσεις - διαβρώσεις κ.λ.π. πληροφορίες σχετιζόμενες με την εξεταζόμενη θέση γεφύρωσης).
Φύση υλικών εναπόθεσης και μέγεθος αυτών (κροκάλες, χαλίκια, άμμος, πηλός, άργιλος κ.λ.π.).
Πληροφορίες για τη φύση του εδάφους θεμελίωσης των βάθρων κ.λ.π.

 

δ) Πλημμυρικές παροχές

 

Πιθανή μέγιστη παροχή ρεύματος για τον καθορισμό των διαστάσεων της γεφύρωσης, που αντιστοιχούν σε συχνότητα εμφάνισης που έχει επιλεγεί, ανάλογα με τη σοβαρότητα της γέφυρας και τις επιπτώσεις από τις πλημμύρες επί της οδού και των ανάντη περιοχών (π.χ. εθνική ή επαρχιακή οδός, σιδηροδρομική γραμμή, κατοικημένες περιοχές, καλλιεργούμενες εκτάσεις, βιομηχανικές περιοχές, εκβολές έργων αποχέτευσης πόλεων κ.λ.π.).

 

Η γέφυρα που μελετάται πρέπει οπωσδήποτε να είναι επαρκής για πλημμύρες συχνότητας εμφάνισης τουλάχιστον πεντηκονταετίας.

 

Ο παραπάνω υπολογισμός της πιθανής μέγιστης παροχής πλημμύρας πρέπει να βασίζεται:

 

Στην έκταση και τα μορφολογικά στοιχεία της λεκάνης απορροής (μήκος μισγάγγειας, επίπεδα εδάφη ή επικλινή ή λοφώδη ή ορεινά κ.λ.π. εδάφη).
Στην φύση του εδάφους (αδιαπέρατες άργιλοι, διαπερατά εδάφη κ.λ.π.).
Στην φυτική κάλυψη.
Στο χρόνο διαδρομής του νερού, που υπολογίζεται με εύστοχα εκλεγόμενο τύπο (φυσική κοίτη ρεύματος επί ορεινού ή πεδινού εδάφους, τεχνητή κοίτη κανονικής μορφής κ.λ.π.).
Στα υπάρχοντα βροχομετρικά στοιχεία και τις τυχόν υπάρχουσες μετρήσεις πλημμυρικών παροχών.
Τα αποτελέσματα από τον υπολογισμό πρέπει να συγκρίνονται με τα αποτελέσματα εμπειρικών τύπων που εκλέγονται εύστοχα όπως και τις τυχόν υπάρχουσες παρατηρήσεις για πλημμύρες που σημειώθηκαν κατά το παρελθόν.

 

ε) Υδραυλικοί Υπολογισμοί

 

Βάσει των προαναφερθέντων τοπογραφικών στοιχείων και της μέγιστης παροχής πλημμύρας που υπολογίστηκε εκπονείται υδραυλικός υπολογισμός για τον καθορισμό της ανωτάτης στάθμης ύδατος (ΑΣΥ), σε όλες τις θέσεις που λαμβάνονται κατά πλάτος τομές.

 

Ο υδραυλικός αυτός υπολογισμός πρέπει να είναι υπολογισμός ανομοιόμορφης ροής από διατομή σε διατομή.

 

Σε περίπτωση ρεύματος με σημαντικές μεταβολές ταχυτήτων από διατομή σε διατομή πρέπει κατά τον υδραυλικό υπολογισμό ανομοιόμορφης ροής, να λαμβάνεται υπόψη και το ύψος της κινητικής ενέργειας. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατόν να απαιτηθεί η χρήση ηλεκτρονικού υπολογισμού.

 

Για αυτό στο Τμήμα Ηλεκτρολογικού Υπολογιστή του Υπουργείου Δημοσίων Έργων υφίσταται πρόγραμμα για τον υπολογισμό ανομοιόμορφης ροής σε φυσικά ρεύματα που γεφυρώνονται.

 

Σε θέση γεφύρωσης πρέπει να υπολογίζεται και να λαμβάνεται υπόψη η τυχόν υπερύψωση της ανωτάτης στάθμης ύδατος λόγω στένωσης του ρεύματος κάτω από τη γέφυρα που κατασκευάζεται, με τύπου υπολογισμού που εκλέγεται εύστοχα (ποτάμια ροή, χειμαρρώδης ροή).

 

Επί της κατά μήκος τομής και επί των κατά πλάτος τομών σημειώνονται οι στάθμες νερού που προκύπτουν από τον υδραυλικό υπολογισμό.

 

Επίσης στο τοπογραφικό διάγραμμα της ζώνης σημειώνεται το ίχνος της ανωτάτης στάθμης ύδατος.

 

στ) Αιτιολόγηση βασικών χαρακτηριστικών γεφύρωσης.

 

Πρέπει να αιτιολογηθούν επαρκώς τα βασικά χαρακτηριστικά της γεφύρωσης δηλαδή:

 

Το συνολικό άνοιγμα της γέφυρας που επιλέγεται
Ο αριθμός των μεσόβαθρων και η μορφή τους
Το υψόμετρο του κάτω πέλματος του φορέα (ΚΠΦ) και το ελεύθερο ύψος ασφάλειας μεταξύ ανωτάτης στάθμης ύδατος και κάτω πέλματος του φορέα με διερεύνηση του θέματος διαβρώσεων - προσχώσεων στην περιοχή της γεφύρωσης.
Τα απαιτούμενα προστατευτικά έργα (φύση και μορφή τους).

 

ζ) Προϋπολογισμός δαπάνης.

 

Συνοπτικός προϋπολογισμός δαπάνης με διαχωρισμό της δαπάνης της κυρίως γέφυρας, των έργων διευθέτησης του ρεύματος που απαιτούνται στην περιοχή της γεφύρωσης και των απαιτούμενων προστατευτικών έργων.

 

η) Σχέδια

 

Οριζοντιογραφία των προβλεπόμενων έργων επί του τοπογραφικού διαγράμματος ζώνης, σημειώνοντας και του ίχνος της πλημμύρας που υπολογίστηκε.
Κατά πλάτος τομές της υφιστάμενης κοίτης και των προβλεπόμενων έργων διευθέτησης και προστασίας, σημειώνοντας και την ανωτάτη στάθμη ύδατος που υπολογίστηκε.
Κατά μήκος τομή, σημειώνοντας και την ανωτάτη στάθμη ύδατος που υπολογίστηκε.
Οριζοντιογραφία της γεφύρωσης στην οποία φαίνεται η γέφυρα και τα τυχόν προτεινόμενα έργα διευθέτησης και προστασίας ανάντη και κατάντη αυτής, επί του τοπογραφικού διαγράμματος, στη θέση της γεφύρωσης.
Χάρτης σε κλίμακα 1:50.000, όπου σημειώνεται η θέση της γεφύρωσης, η οδός που μελετάται, τα όρια και η έκταση της λεκάνης απορροής και η οποία συνοδεύεται από διάγραμμα της υψομετρικής καμπύλης της λεκάνης απορροής, όπου αναγράφεται και το μέσο υψόμετρο της λεκάνης αυτής που προκύπτει και που αναφέρεται τόσο στη στάθμη της θάλασσας, όσο και στη θέση της γεφύρωσης.
Κατά μήκος τομή στον άξονα της γέφυρας, όπου σημειώνεται απαραίτητα η ανωτάτη στάθμη ύδατος, το υψόμετρο του κάτω πέλματος του φορέα και το ελεύθερο ύψος ασφάλειας μεταξύ ανωτάτης στάθμης ύδατος και κάτω πέλματος του φορέα.
Κατά πλάτος τομή της γέφυρας.
Διατομές των τυχόν προτεινόμενων προστατευτικών έργων σε κλίμακα 1:100.

 

θ) Παρεκκλίσεις

 

Παρεκκλίσεις των ανωτέρω προβλεπόμενων με προσθήκη ή απλούστευση στοιχείων επιτρέπονται σε ειδικές περιπτώσεις με πρόταση του μελετητή και έγκριση του Εργοδότη (αρμόδια αρχή) μετά από εντολή του.

 

11. Υδραυλικά στοιχεία των γεφυρώσεων ρευμάτων που μελετώνται σε περίπτωση εκπόνησης πλήρους μελέτης διευθέτησης τους.

 

Παρέχονται σε αναλογία με τα προαναφερθέντα για την περίπτωση μη εκπόνησης πλήρους μελέτης διευθέτησης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.