Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 196

Άρθρο 196: Προκαταρκτική μελέτη εγγειοβελτιωτικών έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σκοπός.

Σκοπός της Προκαταρκτικής Μελέτης είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης της περιοχής και ο καθορισμός των προς μελέτη εγγειοβελτιωτικών έργων.

 

2. Διάρθρωση - Στοιχεία.

Η Προκαταρκτική Μελέτη περιλαμβάνει Τεύχος - Κείμενο, σχέδια και Συνοπτική Έκθεση. Το Τεύχος - Κείμενο περιέχει

α) Γενική περιγραφή της περιοχής,

β) Σχέδιο ανάπτυξης,

γ) Εφαρμογή Προδιαγραφών για την κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων,

δ) Προμετρήσεις,

ε) Προϋπολογισμούς,

στ) Δημοσιονομική Διερεύνηση,

ζ) Προώθηση της Μελέτης σε συμπληρωματικά στοιχεία απαιτούμενα για την εκπόνηση των επομένων σταδίων.

 

Το περιεχόμενο των παραπάνω στοιχείων καθορίζεται σε γενικές γραμμές στη συνέχεια, διευκρινίζοντας όμως ότι η Προκαταρκτική Μελέτη είναι δυνατόν περιλαμβάνει και άλλα στοιχεία που απαιτούνται για το σκοπό αυτής, μετά από πρόταση του Μελετητή που εγκρίνεται από τον Εργοδότη (αρμόδια αρχή) στην τελευταία αυτή περίπτωση.

 

3. Γενική περιγραφή της περιοχής.

 

Σε αυτή αναφέρονται:

 

α) Θέση, όρια, έκταση, υδρολογική λεκάνη της προς αξιοποίηση περιοχής, όπως και γειτονικές λεκάνες οι οποίες την επηρεάζουν.

β) Διοικητική διαίρεση της περιοχής (Δήμοι, Κοινότητες κ.λ.π.).

γ) Φυσική διαμόρφωση της περιοχής, δηλαδή το ανάγλυφο, τα ρεύματα που τη διασχίζουν, τη δασοκάλυψη κ.λ.π.

δ) Κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής, δηλαδή βροχή, θερμοκρασία, εξάτμιση, υγρασία, άνεμοι (ισχύς, διεύθυνση, συχνότητα) και επίδραση των συνθηκών αυτών στις καλλιέργειες. Με τον ίδιο τρόπο πρέπει να αναφέρονται οι υφιστάμενοι στην περιοχή μετεωρολογικοί σταθμοί, τα υψόμετρα αυτών καθώς και τα έτη των παρατηρήσεων.

ε) Γενική γεωλογική διάρθρωση και τεκτονική κατασκευή της περιοχής.

στ) Υδρολογικές συνθήκες της περιοχής, δηλαδή:

στ)α) Δίαιτα των βροχών και απορροών των διαρρεόντων την περιοχή ρευμάτων σε πρώτη προσέγγιση.

στ)β) Περιγραφή και δίαιτα των υφιστάμενων στην περιοχή λιμνών, λιμνοθαλασσών και ελών.

στ)γ) Υπάρχοντα πηγαία ύδατα και δίαιτα αυτών.

στ)δ) Υπόγεια ύδατα και συνθήκες εκμετάλλευσης αυτών.

στ)ε) Νερά που μπορούν να αποκτηθούν με την κατασκευή ταμιευτηρίων σε κατάλληλες θέσεις, με την καλλιέργεια των πηγών όπως και με εμπλουτισμό των υπογείων υδροφόρων στρωμάτων.

στ)στ) Ποιότητα των διαθέσιμων υδάτων και καταλληλότητα τους για άρδευση ή άλλη χρήση.

στ)ζ) Τυχόν υφιστάμενες υδατικές δεσμεύσεις.

στ)η) Συνολικά διαθέσιμη ποσότητα υδάτων για άρδευση με βάση τα στοιχεία των προηγούμενων παραγράφων.

ζ) Περιγραφή των υφιστάμενων έργων στην περιοχή, δηλαδή: αρδευτικών, αποχετευτικών, αποστραγγιστικών, αντιπλημμυρικών και συγκοινωνιακών έργων.

η) Περιγραφή των μελετών που εκπονήθηκαν ή των υπό εκπόνηση μελετών αξιοποίησης της περιοχής ή τμημάτων αυτής.

θ) Απόψεις σχετικά με την επάρκεια και συμπεριφορά των εγγειοβελτιωτικών έργων που έχουν εκτελεστεί στην περιοχή, καθώς επίσης και σχετικά με τις υφιστάμενες μελέτες.

ι) Εδαφολογική αναγνώριση της περιοχής σύμφωνα με την οικεία προδιαγραφή.

ι)α) Περιγραφή των γεωργοοικονομικών και κοινωνικών συνθηκών της υπό αξιοποίηση περιοχής σε συντομία ως εξής:

ι)α)α) Πληθυσμός (κάτοικοι, οικογένειες, επαγγελματική κατανομή πληθυσμού, ενεργός πληθυσμός, διαθέσιμο εργατικό δυναμικό κατά εποχές).

ι)α)β) Συνθήκες διαβίωσης (Δαπάνες συντήρησης γεωργικής οικογενείας, ύδρευση, ηλεκτρισμός, υπηρεσίες, εκπαίδευση, αγροτική πίστη, συνεταιρισμοί κ.λ.π.).

ι)α)γ) Υφισταμένη χρήση των γαιών (καλλιεργούμενες εκτάσεις, βοσκές, λειμώνες, δάση, δασικές εκτάσεις, ορεινές βοσκές, εκτάσεις ακαλλιέργητες, άγονες, αλατούχες, έλη, λίμνες, εκτάσεις κοινόχρηστες ανεπίδεκτες καλλιέργειας, οδοί, οικισμοί κ.λ.π.).

ι)α)δ) Κατανομή, μέγεθος και κατάτμηση των ιδιοκτησιών, όπως και τυχόν δημόσιες, κοινοτικές και εκκλησιαστικές εκτάσεις).

ι)α)ε) Υφισταμένη γεωργοκτηνοτροφική εκμετάλλευση για το σύνολο της κτηματικής περιοχής και για το εντός της περιμέτρου των έργων τμήμα των κοινοτήτων αυτής ως εξής:

- Κατανομή των καλλιεργειών κατ' είδος και έκταση, των αρδευόμενων καλλιεργειών σε σχέση με τις πηγές πορισμού του αρδευτικού νερού, μέθοδοι καλλιέργειας, αμειψισπορές, λίπανση, μηχανικός εξοπλισμός κ.λ.π.

- Ζωικός πληθυσμός της περιοχής (εργασίας - παραγωγής).

- Απόδοση παραγωγής, πρόσοδοι (ακαθάριστο γεωργικό εισόδημα, καθαρό οικογενειακό εισόδημα), δαπάνες εκμετάλλευσης, απορροφουμένη εργασία κ.λ.π.

- Επεξεργασία, διακίνησις και διάθεση των αγροτικών προϊόντων.

- Αποθηκευτικοί χώροι, ψυγεία και γεωργικές βιομηχανίες.

ι)α)στ) Υφισταμένη ανάπτυξη των λοιπών κλάδων της οικονομίας (δάση, αλιεία, ορυκτός πλούτος, βιομηχανία, βιοτεχνία, εμπόριο, τουρισμός κ.λ.π.).

ι)β) Υφιστάμενα προβλήματα:

ι)β)α) Δημογραφικά, κοινωνικά και οικονομικά, δηλαδή: Υποαπασχόληση, μετανάστευση, μέγεθος αγροτικής ιδιοκτησίας, κατοικία, συγκοινωνία, εξηλεκτρισμός, ύδρευση, υγιεινή, περίθαλψη, παιδεία, γεωργοτεχνικό επίπεδο των αγροτών, κατεργασία, διακίνηση και διάθεση των αγροτικών προϊόντων, αγροτική πίστη και γεωργικές επενδύσεις.

ι)β)β) Γεωργικής ανάπτυξης, δηλαδή: Αντιπλημμυρική προστασία καλλιεργούμενων εκτάσεων και οικισμών, στράγγιση, άρδευση, συστηματοποίηση των εδαφών, προστασία από διάβρωση και αξιοποίηση των επικλινών εδαφών, αξιοποίηση ή βελτίωση των παθογενών εδαφών, όπως και τυχόν άλλα αξιόλογα προβλήματα που σχετίζονται με τη μελέτη, την αξιοποίηση και την ανάπτυξη των έργων.

 

4. Σχέδιο ανάπτυξης, δηλαδή:

 

α) Γενικές κατευθύνσεις σε συμφωνία με τυχόν υπάρχουσα εγκεκριμένη χωροταξική μελέτη επί της ενδεδειγμένης ανάπτυξης κάθε κλάδου της οικονομίας (γεωργία, δάση, αλιεία, βιοτεχνία, τουρισμός κ.λ.π.) με σκοπό την ορθολογική οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, την αύξηση της απασχόλησης και της ανόδου του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού.

 

β) Σχέδιο γεωργικής ανάπτυξης, υπό την προϋπόθεση επίλυσης των προαναφερόμενων προβλημάτων και βάσει των υφιστάμενων δυνατοτήτων (διαθέσιμο εργατικό δυναμικό, μορφωτικό και τεχνικό επίπεδο των αγροτών, υφιστάμενο υδατικό δυναμικό, δυνατότητα για απόκτηση νέων εδαφών με την αποξήρανση ελών, λιμνών, λιμνοθαλασσών, εδαφών κάτω από τη θάλασσα, με την αξιοποίηση παθογενών εδαφών και με την εκχέρσωση και με τη δημιουργία αναβαθμών σε επικλινή εδάφη, αντιπλημμυρική προστασία και βελτίωση των συνθηκών στράγγισης κ.λ.π.).

 

Στο σχέδιο γεωργικής ανάπτυξης προτείνονται:

 

β)α) Η ενδεδειγμένη χρήση γαιών και κατανομή των καλλιεργειών εντός της περιμέτρου των έργων, οι αμειψισπορές, οι μέθοδοι καλλιέργειας, η ενδεδειγμένη κτηνοτροφική εκμετάλλευση και οι μορφές εκμετάλλευσης (γεωργική, κτηνοτροφική, μικτή). Κατά τον καθορισμό της κατανομής των καλλιεργειών λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι του Υπουργείου Γεωργίας ως προς τις προβλεπόμενες καλλιέργειας βάσει του ευρυτέρου γεωργικού προγράμματος της περιοχής.

 

β)β) Γεωργοτεχνικά στοιχεία (ανάγκες των καλλιεργειών σε νερό και ειδικές παροχές άρδευσης, προτεινόμενο σύστημα άρδευσης, χαρακτηριστικά και διάταξη αρδευτικού δικτύου τελευταίου βαθμού, δόση άρδευσης και αρδευτικές κεφαλές, ενδεδειγμένος τρόπος συστηματοποίησης εδαφών με άρδευση, μέθοδοι αξιοποίησης παθογενών εδαφών, ενδεδειγμένος τρόπος δημιουργίας αναβαθμών σε επικλινή εδάφη κ.λ.π.).

 

β)γ) Αναμενόμενα αποτελέσματα εφαρμογής του σχεδίου γεωργικής ανάπτυξης (αποδόσεις, όγκος, αξία, δαπάνες και απορροφώμενες ακέραιες εργατικές μονάδες της μελλοντικής γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής), γεωργικά και κτηνοτροφικά έσοδα για το σύνολο των κτηματικών περιοχών και ιδιαίτερα για την περιοχή της περιμέτρου των έργων συνολικά και ανά στρέμμα (ακαθάριστο εισόδημα, γεωργικό εισόδημα, καθαρό εισόδημα). Μέσο οικογενειακό γεωργικό και κτηνοτροφικό εισόδημα, ενδεδειγμένη μέθοδος ιδιοκτησίας για την εξασφάλιση ανεκτού βιοτικού επιπέδου (βιώσιμος κλήρος), πλεονάζων ή ελλειμματικός γεωργικός πληθυσμός, άμεσες ωφέλειες από την εφαρμογή του σχεδίου γεωργικής αξιοποίησης (σύγκριση εισοδημάτων υφιστάμενων και αναμενόμενων συνολικά και ανά στρέμμα όπως και μέσο οικογενειακό) έμμεσες ωφέλειες από την εφαρμογή του σχεδίου αξιοποίησης.

 

γ) Προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρμογή του προτεινόμενου σχεδίου ανάπτυξης, δηλαδή:

γ)α) Αναδασμός. Η εφαρμογή αυτού εξετάζεται για ολόκληρη την κτηματική περιοχή των κοινοτήτων και ιδιαίτερα για την περιοχή που βρίσκεται εντός της περιμέτρου των έργων.

γ)β) Μέτρα για την κατεργασία, διακίνηση και διάθεση της αναμενόμενης παραγωγής. (Κατασκευή αποθηκών, σιλό, ξηραντηρίων, ψυγείων κ.λ.π. και ίδρυση γεωργικών βιομηχανιών, αναγκαία μέσα και οργάνωση μεταφορών, μέτρα για την εμπορία και διάθεση της παραγωγής).

γ)γ) Έργα υποδομής και κοινής ωφέλειας (βελτίωση συνθηκών συγκοινωνίας, ύδρευσης, εξηλεκτρισμού, τεχνικού και μορφωτικού επιπέδου και απασχόλησης).

γ)δ) Διοικητικά μέτρα (Ίδρυση οργανισμών εγγειοβελτιωτικών έργων, σταθμών έρευνας και εφαρμογής, ανάπτυξη υπηρεσιών κ.λ.π.).

γ)ε) Επισήμανση απαιτούμενων επενδύσεων παράλληλων με τα έργα (μηχανικού εξοπλισμού, φυτειών, ζωικού κεφαλαίου, εγκαταστάσεων). Η αποπληρωμή αυτών υπολογίζεται έντοκα στις δαπάνες εκμετάλλευσης του σχεδίου αξιοποίησης.

 

5. Προτεινόμενα για κατασκευή εγγειοβελτιωτικά έργα.

- έργα πολλαπλής σκοπιμότητας

- αντιπλημμυρικά

- αποχετευτικά και αποστραγγιστικά

- αρδευτικά

- έργα αγροτικής οδικής επικοινωνίας

- συσχετισμός υφιστάμενων έργων

- πλήρης αξιοποίηση διαθέσιμων υδάτων

 

Η μελέτη κάθε παραπάνω έργου επεκτείνεται τόσο ώστε να ικανοποιείται ο αρχικός επιδιωκόμενος σκοπός που τίθεται με την Προκαταρκτική Μελέτη.

 

α) Αντιπλημμυρικά έργα.

Εάν υπάρχουν προβλήματα αντιπλημμυρικής προστασίας πρέπει να εκτιμώνται οι πλημμυρικές παροχές με βάση το μέγεθος των λεκανών απορροής και των υφιστάμενων υδρολογικών στοιχείων και να δίνονται οι προσεγγιστικές διατομές σε συναρτήσει αυτών, το μήκος διευθέτησης και η φύση των απαιτούμενων έργων προστασίας. Επίσης πρέπει να αναφέρονται τα τυχόν απαιτούμενα σημαντικά έργα γεφύρωσης καθώς και άλλα σημαντικά τεχνικά έργα αναγκαία για τη συμπλήρωση της διευθέτησης.

 

β) Αποχετευτικά και αποστραγγιστικά έργα.

Εάν προβλέπεται η κατασκευή αποχετευτικών και αποστραγγιστικών έργων, πρέπει να δίδονται οι κατά προσέγγιση διαστάσεις των τάφρων και με βάση την παροχή τους, την εικαζόμενη κλίση τους και το αναγκαίο βάθος αποστράγγισης για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται βαθύ αποστραγγιστικό δίκτυο.

 

Επίσης δίδονται στοιχεία για την ισαποχή των τάφρων και το μήκος αυτών κατά κατηγορίας, δηλαδή: πρωτεύουσας, δευτερεύουσας, τριτεύουσας, απλές αποχετευτικές ή αποχετευτικές και στραγγιστικές. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η αποβολή των υδάτων προβλέπεται να γίνεται με μηχανική ανύψωση, δίδονται στοιχεία της ετήσιας δαπάνης λειτουργίας. Επίσης αναφέρονται τα βασικότερα τεχνικά του αποχετευτικού ή στραγγιστικού δικτύου.

 

γ) Αρδευτικά έργα.

 

γ)α) Αρδευτικό νερό.

Αυτό υπολογίζεται με βάση τα στοιχεία της σχετικής παραγράφου, όπου διερευνάται η ποσότητα του νερού που μπορεί να εξασφαλισθεί από νερά πηγών ή επιφανειακά. Εφόσον προτείνεται η εξεύρεση του απαιτούμενου νερού με την κατασκευή φραγμάτων αποθήκευσης οι σχετικές προτάσεις βασίζονται πάνω στα ακόλουθα:

 

- Επί γεωλογικής αναγνώρισης που συντάσσεται σύμφωνα με την οικεία προδιαγραφή από την οποία προκύπτει ότι οι γεωλογικές συνθήκες των λεκανών κατάκλυσης και των θέσεων των φραγμάτων παρουσιάζονται καταρχήν ευνοϊκές για τη δημιουργία ταμιευτήρων.

- Επί τοπογραφικών στοιχείων επί χαρτών κλίμακας τουλάχιστον 1:20.000 που δεν προέρχονται από μεγέθυνση του 1:50.000 από τα οποία προκύπτει ότι η τοπογραφική διαμόρφωση των προτεινόμενων θέσεων ενδείκνυται για τη δημιουργία ταμιευτήρων. Τα παραπάνω στοιχεία συμπληρώνονται με τομές στις θέσεις των φραγμάτων και των λεκανών κατάκλυσης.

- Επί υδρολογικών στοιχείων, που προέρχονται από τις υφιστάμενες υδρολογικές παρατηρήσεις στις εξεταζόμενες περιοχές ή αν αυτές δεν υπάρχουν από ανάλογες σε άλλες γειτονικές περιοχές και από τις οποίες να προκύπτουν κατά ικανοποιητική προσέγγιση οι απορρέουσες ποσότητες νερού οι οποίες προβλέπεται να συγκεντρωθούν εντός των ταμιευτήρων.

 

γ)β) Εκτάσεις που θα αρδευτούν.

Αυτές υπολογίζονται με βάση το παραπάνω εξασφαλισμένο αρδευτικό νερό των αρδεύσιμων εκτάσεων και της τοπογραφικής διαμόρφωσης της περιοχής που προκύπτουν από την εδαφολογική αναγνώριση.

γ)γ) Δίκτυο μεταφοράς και διαμονής.

Διερευνάται το σύστημα άρδευσης που θα εφαρμοστεί και ο καταρχήν ενδεικνυόμενος τρόπος κατασκευής των αρδευτικών αγωγών, δηλαδή από επενδεδυμένες διώρυγες, προκατασκευασμένα αυλάκια, σωληνωτούς αγωγούς υπό πίεση για άρδευση υπό χαμηλή πίεση ή με τεχνητή βροχή.

γ)δ) Εάν η άρδευση γίνεται με μηχανική ανύψωση δίδονται τα κύρια χαρακτηριστικά των αντλιοστασίων και η ετήσια δαπάνη λειτουργίας τους.

γ)ε) Αναφέρονται, στη δυνατή προσέγγιση, το συνολικό μήκος των αρδευτικών αγωγών κατά κατηγορίες (πρωτεύον, δευτερεύον και τριτεύον δίκτυο) και τα σημαντικότερα από τα απαιτούμενα τεχνικά έργα του αρδευτικού δικτύου.

 

δ) Έργα αγροτικής οδικής επικοινωνίας.

Το προτεινόμενο αγροτικό οδικό δίκτυο δίδεται κατά κατηγορίες (πρωτεύον και δευτερεύον) με το πλάτος των καταστρωμάτων και οδοστρωμάτων, το πάχος των στρώσεων αμμοχάλικων και του ολικού μήκους του πρωτεύοντος και δευτερεύοντος δικτύου κατά προσέγγιση. Επίσης περιλαμβάνονται τα σημαντικότερα από τα τεχνικά έργα του οδικού δικτύου (γέφυρες κ.λ.π.).

 

ε) Συσχετισμός υφιστάμενων έργων.

 

ε)α) Εάν στην περιοχή υπάρχουν σε λειτουργία εγγειοβελτιωτικά έργα, κατά τη μελέτη των προτεινόμενων έργων, εξετάζεται η δυνατότητα και επιδιώκεται η ένταξη αυτών στο γενικότερο προτεινόμενο σχέδιο αξιοποίησης, είτε ως έχουν είτε με αναμόρφωση και συμπλήρωση αυτών εφόσον απαιτείται.

 

ε)β) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες στην εξεταζόμενη περιοχή υφίστανται και λειτουργούν αρδευτικά δίκτυα τα οποία και μετά την κατασκευή των προτεινόμενων έργων προβλέπεται ότι θα εξακολουθούν να λειτουργούν ως ανεξάρτητα, προτείνεται η ορθολογική κατανομή των διαθέσιμων υδατικών πόρων μεταξύ αυτών και των προτεινόμενων νέων έργων.

 

στ) Πλήρης αξιοποίηση διαθέσιμων υδάτων.

 

στ)α) Εάν τα συνολικώς υπολογιζόμενα ως διαθέσιμα νερά υπερκαλύπτουν τις ανάγκες σε αρδευτικό νερό της εξεταζόμενης περιοχής, προτείνεται ο πλέον πρόσφορος τρόπος χρησιμοποιήσεως αυτών, προς αξιοποίηση γειτονικών περιοχών κ.λ.π.

στ)β)Εντός του πλαισίου των προτεινόμενων αρδευτικών έργων εξετάζονται οι υπάρχουσες τυχόν σοβαρές δυνατότητες εκμετάλλευσης των νερών για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

 

6. Προμετρήσεις.

Αυτές συντάσσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και στατιστικών δεδομένων και αφορούν στα πάσης φύσεως έργα, δηλαδή: τα πολλαπλής σκοπιμότητας, τα αντιπλημμυρικά, τα αποχετευτικά - αποστραγγιστικά, αρδευτικά καθώς και τα έργα οδικής αγροτικής επικοινωνίας.

 

7. Προϋπολογισμοί.

Ο προϋπολογισμός συντάσσεται με βάση τις προμετρήσεις και με τιμές μονάδας που λαμβάνονται από άλλα όμοια έργα.

 

α) Ο προϋπολογισμός σύμφωνα με τα παραπάνω αναλύεται ως εξής:

α)α) Προϋπολογισμός έργων πολλαπλής σκοπιμότητας π.χ. φράγματα αποθήκευσης κ.λ.π.

α)β) Προϋπολογισμός αντιπλημμυρικών έργων.

α)γ) Προϋπολογισμός αποχετευτικού και αποστραγγιστικού δικτύου.

α)δ) Προϋπολογισμός σημαντικών έργων αποχετευτικού - αποστραγγιστικού (σήραγγες, αντλιοστάσια κ.λ.π.).

α)ε) Προϋπολογισμός αρδευτικού δικτύου.

α)στ) Προϋπολογισμός σημαντικών έργων αρδευτικών δικτύων (σήραγγες, αντλιοστάσια, φράγματα παροχετεύσεως κ.λ.π.).

α)ζ) Προϋπολογισμός οδικού δικτύου.

α)η) Προϋπολογισμός σημαντικών έργων οδικού δικτύου (μεγάλες γέφυρες κ.λ.π.).

α)θ) Προϋπολογισμός κινητών συγκροτημάτων τεχνητής βροχής, ισοπεδώσεων, συστηματοποιήσεων, απαλλοτριώσεων με αναγραφή της αντίστοιχης έκτασης, βελτίωσης παθογενών κ.λ.π. εδαφών, καθώς και απρόβλεπτων δαπανών.

 

β) Εκτός των παραπάνω συντάσσονται και οι ακόλουθοι προϋπολογισμοί:

β)α) Προϋπολογισμός αντιπλημμυρικών έργων.

β)β) Προϋπολογισμός αποχετευτικών - αποστραγγιστικών έργων.

β)γ) Προϋπολογισμός αρδευτικών έργων.

β)δ) Προϋπολογισμός έργων αγροτικής οδικής επικοινωνίας.

 

γ) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η όλη περιοχή προς αξιοποίηση διακρίνεται σε υποπεριοχές που διαχωρίζονται σαφώς μεταξύ τους, οι ανωτέρω προϋπολογισμοί συντάσσονται και ιδιαίτερα για κάθε μία από τις υποπεριοχές αυτές.

 

8. Δημοσιονομική διερεύνηση.

 

α) Ετήσιες επιβαρύνσεις.

α)α) Δαπάνη κατασκευής των έργων που περιλαμβάνει και τους τόκους της περιόδου κατασκευής και ετήσια δαπάνη απόσβεσης αυτών έντοκα και άτοκα με επιδότηση κατά τα εκάστοτε ισχύοντα για το σύνολο της περιμέτρου των έργων και ανά στρέμμα καθαρής έκτασης που αξιοποιείται.

α)β) Ετήσιες δαπάνες συντήρησης έργων και ανανέωσης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και κινητών πτερύγων άρδευσης. Υπολογίζονται ως ποσοστά του κόστους κατασκευής τους.

α)γ) Ετήσιες δαπάνες λειτουργίας των έργων, δηλαδή:

- Δαπάνες ενέργειας λειτουργούν αντλιοστασίων κ.λ.π.

- Δαπάνες προσωπικού αντλιοστασίων, φραγμάτων και δικτύων (τεχνικό προσωπικό, φύλακες υδρονομείς).

α)δ) Δαπάνες διοίκησης των έργων (διοικητικές δαπάνες Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων).

α)ε) Σύνολο ετήσιων επιβαρύνσεων και ανά στρέμμα καθαρής έκτασης που αξιοποιείται δηλαδή:

- απόσβεσης των έργων,

- συντήρησης και ανανεώσεως,

- λειτουργίας και

- διοίκησης.

β) Άμεσες ωφέλειες, δηλαδή η αναμενόμενη από την κατασκευή των έργων καθαρή αύξηση των εσόδων γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης για το σύνολο της περιμέτρου των έργων και ανά στρέμμα καθαρής έκτασης που αξιοποιείται μετά την αφαίρεση και των ετήσιων επιβαρύνσεων. Επικαιροποίηση (ACTULISATION) των εσόδων για ολόκληρη την περίοδο ζωής των έργων με επιτόκιο 6%.

γ) Σύγκριση δαπάνης ωφέλειας.

γ)α) Συντελεστής αποδοτικότητας κεφαλαίων, δηλαδή η σχέση της καθαρής αύξησης των εσόδων (ακαθάριστα, γεωργικό εισόδημα, καθαρά) προς το κεφάλαιο που διατίθεται (μετά τους τόκους) για την κατασκευή των έργων.

γ)β) Έλεγχος οικονομικής ευστάθειας των έργων με τη σύγκριση της καθαρής αύξησης των εσόδων προς το σύνολο των ετησίων επιβαρύνσεων χωριστά για τις περιπτώσεις άτοκης απόσβεσης με επιδότηση και έντοκης απόσβεσης.

δ) Έμμεσες ωφέλειες.

ε) Ικανότητα αποπληρωμής των έργων από τους γεωργούς.

στ) Κόστος αρδευτικού ύδατος ανά m3 (Σύνολο ετησίων επιβαρύνσεων προς το αρδευτικό νερό που καταναλώνεται ετησίως) και καθαρή απόδοση αυτού (καθαρά έσοδα προς το σύνολο του νερού που καταναλώνεται ετησίως) για τις βασικότερες από τις προτεινόμενες καλλιέργειες και για το σύνολο των καλλιεργειών της περιοχής που αξιοποιείται.

ζ) Συμπεράσματα.

 

9. Προώθηση της Μελέτης σε επόμενα στάδια.

Προτάσεις πάνω στη σκοπιμότητα ή μη της προώθησης σε στάδιο προμελέτης ή και απευθείας οριστικής μελέτης του όλου έργου ή τμημάτων αυτού.

 

10. Εργασίες συγκέντρωσης συμπληρωματικών στοιχείων που απαιτούνται για την εκπόνηση των επόμενων σταδίων. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ενδείκνυται η προώθηση του έργου σε περαιτέρω στάδια (Προμελέτης ή Οριστικής Μελέτης) προτείνονται οι απαιτούμενες προς εκτέλεση εργασίες και έρευνες για την απόκτηση συμπληρωματικών στοιχείων αναγκαίων για την εκπόνηση του επομένου σταδίου της μελέτης, με προμέτρηση και προϋπολογισμό αυτών.

 

11. Σχέδια - Χάρτες - Οριζοντιογραφίες - Σχέδια Έργων.

 

Αυτά είναι:

 

α) Χάρτης ολόκληρης της Χώρας σε κατάλληλη κλίμακα στον οποίο φαίνεται η θέση του έργου.

β) Χάρτης σε κλίμακα 1:50.000 ή 1:100.000 για τις μεγάλες περιοχές στον οποίο φαίνεται η περίμετρος των έργων και η διοικητική διαίρεση (όρια κτηματικών περιοχών κοινοτήτων).

γ) Χάρτης σε κλίμακα 1:50.000 που δείχνει τις λεκάνες απορροής των ρευμάτων που διασχίζουν την περιοχή, καθώς επίσης και τις λεκάνες απορροής που τροφοδοτούν τυχόν προτεινόμενους ταμιευτήρες.

δ) Οριζοντιογραφία 1:20.000 στην οποία σημειώνονται τα υφιστάμενα τεχνικά έργα, δηλαδή: οδοί, τάφροι, αναχώματα, διώρυγες και τεχνικά έργα.

ε) Οριζοντιογραφία στην ίδια αυτήν όπως παραπάνω κλίμακα (1:20.000) στην οποία σημειώνονται με τα καθορισμένα σύμβολα τα προτεινόμενα νέα έργα, δηλαδή: τα αντιπλημμυρικά, αποχετευτικά - αποστραγγιστικά και αρδευτικά έργα, όπως επίσης και τα έργα αγροτικής οδικής επικοινωνίας. Επί της ίδιας οριζοντιογραφίας σημειώνονται και τα ιδιαίτερης σημασίας τεχνικά έργα, δηλαδή: αντλιοστάσια άρδευσης και αποχέτευσης, σήραγγες, γέφυρες μεγάλων ανοιγμάτων, φράγματα εκτροπής και φράγματα εναποθήκευσης με τις λεκάνες κατάκλυσης.

στ) Γεωλογικός χάρτης σε κλίμακα 1:20.000 για τις περιοχές των λεκανών απορροής στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προτείνεται η κατασκευή φραγμάτων αποθήκευσης.

ζ) Διατομές στις θέσεις των προτεινόμενων φραγμάτων αποθήκευσης και των λεκανών κατάκλυσης.

η) Προσχέδια (οριζοντιογραφία, διατομές κ.λ.π.) σε κατάλληλη κλίμακα των φραγμάτων αποθήκευσης ή εκτροπής με τα έργα υπερχείλισης, υδροληψίας κ.λ.π.

θ) Μηκοτομές των προτεινόμενων ρευμάτων προς διευθέτηση, που συντάσσονται επί τη βάσει των οριζοντιογραφιών σε κλίμακα 1:20.000 στις οποίας σημειώνονται και οι προτεινόμενες διατομές τους.

ι) Μηκοτομές των προτεινόμενων σηράγγων με τις διατομές τους βάση στοιχείων που λαμβάνονται ομοίως από τις οριζοντιογραφίες σε κλίμακα 1:20.000.

 

12. Συνοπτική Έκθεση.

Αυτή περιλαμβάνει περιληπτικά στοιχεία της Προκαταρκτικής Μελέτης που εκπονήθηκε όπως π.χ. γενική περιγραφή, υδρολογικά, εδαφολογικά, γεωργοτεχνικά και γεωργοοικονομικά στοιχεία, προτεινόμενα έργα, προϋπολογισμού αυτών κ.λ.π. και συνοδεύεται από την οριζοντιογραφία της Γενικής Διάταξης Έργων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.