Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 195

Άρθρο 195: Αντικείμενο - στάδια - σκοπός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αντικείμενο.

Οι εν προκειμένω Τεχνικές Προδιαγραφές προσδιορίζουν: τους όρους εκπόνησης των μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων και περιγράφουν τις υποχρεώσεις των Μελετητών και τις σχέσεις αυτών με τους Εργοδότες για την τεχνικοοικονομική εκτέλεση των έργων. Τυχόν ειδικότεροι όροι των ως άνω μελετών διαλαμβάνονται στις συμβάσεις με τις οποίες αυτές ανατίθενται.

 

2. Στάδια.

Οι μελέτες για τις οποίες έχουν συνταχθεί οι παρούσες προδιαγραφές διακρίνονται στα εξής τέσσερα διαδοχικά στάδια:

 

α) Προκαταρκτικές Μελέτες.

β) Προμελέτες (με παράρτημα χωμάτινων και λιθόρριπτων φραγμάτων).

γ) Οριστικές Μελέτες (με παράρτημα χωμάτινων και λιθόρριπτων φραγμάτων).

γ)α) Οριστικές Μελέτες όχι σε βαθμό πληρότητας εφαρμογής.

γ)β) Οριστικές Μελέτες με πληρότητα εφαρμογής.

δ) Μελέτες εφαρμογής και

δ)α) Ειδικές μελέτες εφαρμογής που εκπονούνται με εντολή του Εργοδότη (αρμόδια αρχή).

 

Η εκπόνηση του επομένου σταδίου προϋποθέτει την έγκριση του προηγούμενου σταδίου από τον Εργοδότη (αρμόδια αρχή) και την εντολή προς αυτό.

 

3. Σκοπός.

Οι παραπάνω μελέτες αποβλέπουν στον προσφορότερο τεχνικοοικονομικό καθορισμό των εγγειοβελτιωτικών έργων.

 

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.