Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 175

Άρθρο 175: Οριστική μελέτη αερολιμένων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αντικείμενο - Σκοπός.

 

Η οριστική μελέτη εκπονείται μετά την έγκριση της προμελέτης (και του περιλαμβανομένου σε αυτή Γενικού Σχεδίου Ανάπτυξης του Αερολιμένα) από τον Εργοδότη (αρμόδια αρχή) και κατόπιν εντολής αυτού ο Μελετητής θα προβεί στην αποτύπωση της περιοχής του Αερολιμένα η οποία προβλέπεται κατά το τελικό στάδιο ανάπτυξης αυτού και επί της αποτύπωσης αυτής στη χάραξη των απαιτούμενων έργων. Για τις κτιριακές ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις του Αερολιμένα ισχύουν οι οικείες προδιαγραφές και κανονισμοί. Η οριστική μελέτη αποβλέπει στην οριστική επίλυση του προβλήματος της σταδιακής ανάπτυξης του Αερολιμένα από τεχνικής και οικονομικής άποψης. Περιλαμβάνει τη μεταφορά και χάραξη πάνω στο έδαφος των αξόνων διαδρόμων, τροχοδρόμων, έργων ανωδομής κ.λ.π. που εγκρίθηκαν, τον καταρτισμό των σχεδίων των τευχών που απαιτούνται και την τελική επεξεργασία όλων των παραπάνω για τη δημοπράτηση του έργου.

 

2. Περιεχόμενα οριστικής μελέτης.

 

α) Εργασίες υπαίθρου.

 

Σε αυτές περιλαμβάνονται οι εξής:

 

α)α) Τοποθέτηση των κορυφών των αξόνων των διαδρομών, τροχοδρόμων, δαπέδων, οδών προσπέλασης, οδών εσωτερικής κυκλοφορίας, κτιριακών εγκαταστάσεων κ.λ.π. με τη μεταφορά επί του εδάφους του εγκεκριμένου οριστικού Γενικού Σχεδίου Αναπτύξεως του Αερολιμένα καθόσον αφορά τα έργα αυτού που προβλέπονται από την οριστική μελέτη.

 

Οι κορυφές αριθμούνται ενδεικτικά Κ1, Κ2, Κ3 κ.λ.π, επισημαίνονται με μόνιμο τρόπο και εξασφαλίζονται όπως στα οριζόμενα περί τοπογραφικών εργασιών. Ειδικά εδώ οι εξασφαλίσεις τοποθετούνται γενικά εκτός του εύρους κατάληψης των έργων και με τρόπο ώστε μετέπειτα να είναι ευχερής ο προσδιορισμός των κορυφών από αυτές.

 

α)β) Πασσάλωση των αξόνων κ.λ.π.

 

Γίνεται στα χαρακτηριστικά σημεία των έργων για την πιστή απεικόνιση της μορφής τους με ευθυγραμμίες και καμπύλες. Η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών πασσάλων σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 20 m. Οι πάσσαλοι κατά κανόνα πρέπει να είναι ξύλινοι διαστάσεων 3 x 3 x 30 cm από ανθεκτική ξυλεία, δεν πρέπει δε να εξέχουν περισσότερο από 4 cm από το έδαφος.

 

Σε περιπτώσεις βραχώδους εδάφους η υφιστάμενου οδοστρώματος οδού κ.λ.π. αντί ξύλινων πασσάλων χρησιμοποιούνται αναγραφές με σταυρό επί του βράχου ή σιδερένιοι ήλοι ανάλογων διαστάσεων. Ενδεικτικά οι πάσσαλοι αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς 1, 2, 3, 4, με γράμματα Α,Δ,Τ, η Λ, Υ, Ω, Ω', Υ', Α', με τον αντίστοιχο δείκτη των καμπυλών. Οι αποστάσεις μεταξύ των πασσάλων μετρούνται σε οριζόντια προβολή με χαλύβδινη μετροταινία. Στις επιμήκεις ευθυγραμμίες διαδρόμων κ.λ.π. σε χαρακτηριστικά ενδιάμεσα σημεία τους πρέπει να τοποθετούνται σε αποστάσεις όχι μεγαλύτερες των 300 m αντί πασσάλων ορόσημα που εξασφαλίζονται όπως και οι κορυφές της χάραξης. Επί των πασσάλων αναγράφεται με μολύβι ο αριθμός τους, οι δε κεφαλές τους χρωματίζονται με ανεξίτηλο ερυθρό χρώμα. Ομοίως με ανεξίτηλο ερυθρό χρώμα σημειώνονται οι κορυφές και οι εξασφαλίσεις αυτών καθώς και γύρω εμφανή χαρακτηριστικά σημεία για τη διευκόλυνση της ανεύρεσης της χάραξης. Στις καμπύλες εφαρμόζονται γενικά αποδεκτές καμπύλες συναρμογής, τα χαρακτηριστικά των οποίων προδιαγράφονται από τα πρότυπα του Εργοδότη (αρμόδια αρχή) και τους κανονισμούς του ICAO. Στα καμπύλα τμήματα οι αποστάσεις μεταξύ των πασσάλων πρέπει να μετρώνται και να είναι σύμφωνες με αυτές που προκύπτουν από τους υπολογισμούς.

 

α)γ) Εγκατάσταση μόνιμων σταθερών υψομετρικών αφετηριών (REPERES).

Χρησιμοποιούνται ορόσημα η βραχόσημα, απαραίτητα με ορειχάλκινο μπουλόνι κατάλληλων διαστάσεων. Οι αποστάσεις μεταξύ των εν λόγω REPERES πρέπει να μην υπερβαίνουν 500 m. Κατά προτίμηση τίθενται δίπλα στις θέσεις τεχνικών έργων, οπωσδήποτε δε εκτός του εύρους κατάληψης και εξασφαλίζονται κανονικά.

 

α)δ) Διπλή γεωμετρική χωροστάθμηση.

Εκτελείται σε όλους τους πασσάλους. Εάν είναι εφικτό εξαρτάται από απόλυτο υψομετρικό βασικού χωροσταθμικού δικτύου της Χώρας, αλλιώς εφαρμόζονται απόλυτα υψόμετρα από τη μελέτη αναγνώρισης η την προμελέτη ή από υψομετρικό χάρτη.

 

α)ε) λήψη διατομών.

Λαμβάνονται κατά τρόπο που να εξασφαλίζουν την πιστή απεικόνιση του εδάφους, οι δε θέσεις αυτών τηρουμένων των ελάχιστων αποστάσεων αυτών υποχρεωτικά όπως παραπάνω όπως και των χαρακτηριστικών αποστάσεων (καμπύλες κ.λ.π.) επιλέγονται, με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται με οποιαδήποτε μέθοδο υπολογισμού ο κατά το δυνατόν ακριβής όγκος χωματουργικών εργασιών (ορυγμάτων, επιχωμάτων κ.λ.π.). Οι διατομές εκτείνονται σε αρκετό πλάτος εκατέρωθεν κάθε πλευράς του άξονα της χάραξης, σε κάθε δε περίπτωση καλύπτουν το εύρος κατάληψης των διαδρόμων, τροχοδρόμων κ.λ.π. και επιπλέον περιθώριο περίπου 50 m από κάθε πλευρά.

 

α)στ) Αποτύπωση των θέσεων των τεχνικών έργων.

 

Αυτή εκτελείται στο αναγκαίο για τη διαμόρφωση του τεχνικού πλάτους ζώνης είτε ταχυμετρικά, είτε με πύκνωση των κατά πλάτος διατομών, είναι δε εξαρτημένη οριζοντιογραφικά και υψομετρικά από τον άξονα.

 

α)ζ) Χαρακτηρισμός των εδαφών.

Γίνεται κατά διατομή (βάσει επιφανειακών ενδείξεων η υφιστάμενων εδαφικών τομών παρά τον άξονα) σε γαίες, ημίβραχο και βράχο. Κατόπιν εντολής του Εργοδότη (αρμόδια αρχή), προκειμένου για σημαντικά ορύγματα, μπορούν να εκτελούνται γεωτρήσεις για την ακριβέστερη κατάταξη των ορυγμάτων.

 

α)η) Προσδιορισμός των θέσεων λήψης δοκίμων υλικών λατομείων και αμμοχάλικου (είτε από ορυχεία, είτε από ρεύματα, χειμάρρους και ποτάμια), καθορίζεται η ποιότητα και ποσότητα αυτών βάσει εδαφοτεχνικών ερευνών εφόσον απαιτούνται τέτοιες και δεν εξαντλήθηκαν κατά το στάδιο της προμελέτης και περιγράφονται οι οδοί προσπέλασης με την κατάσταση βατότητάς τους.

 

β) Εργασίες γραφείου.

 

Αυτές συνίστανται στην επεξεργασία των στοιχείων υπαίθρου. Βάσει αυτών καταρτίζονται τα παρακάτω τεύχη:

 

β)α) Οριζοντιογραφία σε κλίμακα 1:2.00 για τους διαδρόμους και 1:1.00 ή 1:500 για τους τροχόδρομους.

Στην οριζοντιογραφία φαίνονται η θέση των αξόνων των χαράξεων, τα άκρα του οδοστρώματος, ερεισμάτων και ζωνών ασφάλειας, η θέση των κορυφών και όλων των πασσάλων με τους αριθμούς τους, η χιλιομέτρηση, τα στοιχεία των καμπυλών, οι θέσεις των εξασφαλίσεων των κορυφών και ενδεχομένων ενδιάμεσων πασσάλων αφετηριών με τις εξασφαλίσεις τους. Επίσης φαίνονται η κατεύθυνση του Βορρά, οι ονομασίες των χειμάρρων, ποταμών και μεγάλων ρευμάτων, οι θέσεις διασταυρώσεων με διώρυγες και τάφρους υδραυλικών δικτύων, αγωγούς πετρελαίου και ύδρευσης και ιδιαίτερες ενδείξεις εξυπηρετικές για τη μόρφωση της εικόνας των προτεινόμενων έργων.

 

β)β) Μηκοτομή σε κλίμακα 1:1.00 για τα μήκη και 1:20 ή 1:10 για τα ύψη (ή 1:50 ή 1:100 σε περιπτώσεις πολύ ψηλών ορυγμάτων ή επιχωμάτων).

Σε αυτή φαίνονται οι πάσσαλοι της χάραξης με τις αποστάσεις μεταξύ τους και από την αρχή, τα υψόμετρα αυτών, η χιλιομέτρηση, τα υψόμετρα της οριστικής στάθμης της επιφάνειας κύλισης, οι κλίσεις και οι συναρμογές της ερυθράς γραμμής με κατακόρυφες καμπύλες με όλα τα στοιχεία αυτών κατά τους κανονισμούς του ICAO. Επίσης οι κλίσεις των τάφρων και στραγγιστηρίων. Στις κατά μήκος τομές αυτών με την ερυθρά γραμμή, φαίνονται οι υψομετρικές διαφορές, οι ευθυγραμμίες και καμπύλες από την οριζοντιογραφία, οι θέσεις, τα ανοίγματα ενδεικτικά η οριστικά (εφόσον έχουν μελετηθεί) με ειδική παρατήρηση για αυτό πάνω στον τίτλο της μηκοτομής και το είδος όλων των τεχνικών έργων που απαιτούνται, και δίκτυα ύδρευσης, αγωγούς πετρελαίου, αγωγούς Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού υψηλής τάσης, οι ονομασίες των χειμάρρων που συναντώνται, των ποταμών και των μεγάλων σχετικώς ρευμάτων, οι περιοχές ιδιαιτέρως υπόπτων εδαφών.

 

β)γ) Τυπικές εφαρμοστέες διατομές σε κλίμακα 1:100 έως 1:500 και για τα ύψη 1:50 έως 1:10.

Φαίνονται σε αυτές τα πλάτη οδοστρώματος, ερεισμάτων και ζωνών ασφάλειας, τα πάχη και το είδος των στρώσεων υπόβασης, βάσης και ασφαλτικών σύμφωνα με τις ισχύουσες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής αυτών. Ειδικά για οδοστρώματα ο υπολογισμός αυτών συντάσσεται για βάρη αεροσκαφών τα οποία είναι τα μέγιστα βάρη τα οποία μπορούν να λειτουργούν στον αερολιμένα κατά το τελικό στάδιο ανάπτυξης αυτού. Επίσης πρέπει να καθορίζονται σαφώς τα υλικά κατασκευής τους, οι κλίσεις οδοστρωσίας, στάθμες χωματουργικών και πρανών, τα πάχη των προς αφαίρεση φυτικών γαιών, οι διαστάσεις των τάφρων, στραγγιστηρίων και λοιπά αναγκαία στοιχεία της διατομής προς εφαρμογής σε διάφορες περιπτώσεις της μελέτης και ο τρόπος κατασκευής όλων των παραπάνω στοιχείων σε σχέδια λεπτομερειών, αναφερόμενος πάντοτε στις εγκεκριμένες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής. Τα στοιχεία πάχους και είδους υπόβασης προτείνονται μετά από εδαφοτεχνική έρευνα βάσει ειδικών κατά περίπτωση μελετών, εφόσον ορίζεται διαφορετικά από τον Εργοδότη (αρμόδια αρχή) με τη βοήθεια προτύπων που χορηγούνται από αυτόν.

 

β)δ) Διατομές σε κλίμακα 1:10 και για τα ύψη 1:100 για ψηλά ορύγματα και επιχώματα, και 1:50 έως 1:20 για τα λοιπά.

Σχεδιάζονται πρώτα οι διατομές εδάφους, μετά δε τον καθορισμό της θέσης της ερυθράς τοποθετείται σε αυτές το περίγραμμα των διαδρόμων και τροχοδρόμων με τα πλάτη και εγκάρσιες κλίσεις του οδοστρώματος και ερεισμάτων στην επιφάνεια κύλισης, καθώς και στάθμη χωματουργικών. Επίσης φαίνεται το πάχος οδοστρωσίας, οι κλίσεις των πρανών ορυγμάτων και επιχωμάτων και οι τάφροι. Τα στραγγιστήρια και οι τυχόν τοίχοι αντιστήριξης πέρα του εύρους κατάληψης σχεδιάζονται ενδεικτικά, οι δε οριστικές κατασκευαστικές διαστάσεις αυτών προκύπτουν από ιδιαίτερη μελέτη. Επίσης σημειώνονται η χιλιομετρική θέση της διατομής, ο αριθμός πασσάλου, το υψόμετρο της επιφάνειας κύλισης στον άξονα, οι επιφάνειες ορυγμάτων και επιχωμάτων, οι επιφάνειες των τυχόν προς αφαίρεση φυτικών και ακαταλλήλων γαιών, η επιφάνεια των ζωνών ασφάλειας με επένδυση με φυτικών γαιών.

 

β)ε) Πίνακας Χωματισμών.

Στο τεύχος τούτο περιλαμβάνονται οι αριθμοί των διατομών, οι χιλιομετρικές θέσεις αυτών, οι αποστάσεις μεταξύ, τα εφαρμοστέα μήκη, τα εμβαδά ορυγμάτων και επιχωμάτων, οι όγκοι αυτών (γαίες, ημίβραχος, βράχος) οι όγκοι μετά την εφαρμογή του επιπλήσματος (αρνητικού η θετικού) τα περισσεύματα επιχωμάτων, ορυγμάτων και το αλγεβρικό άθροισμα των όγκων από την αρχή. Επίσης περιλαμβάνονται και οι όγκοι των φυτικών και ακαταλλήλων γαιών που αφαιρούνται στις βάσεις έδρασης οδοστρωμάτων και επιχωμάτων και στις επιφάνειες των γαιωδών ορυγμάτων, οι οποίες δεν υπολογίζονται κατά τη σύνταξη του διαγράμματος κίνησης γαιών για την κατασκευή ορυγμάτων.

 

β)στ) Πίνακας επιφανειών επένδυσης πρανών επιχωμάτων με φυτικές γαίες και Σύνταξη σχεδίου γενικής ισοπέδωσης σε κλίμακα 1:2000 η 1:500 (GRADING PLAN).

 

β)ζ) Διάγραμμα κίνησης γαιών σε κλίμακα συνήθως 1:2.00 για τα μήκη και ανάλογο για τα όψη - όγκους.

Συντάσσεται κατά την μέθοδο BRUCKNER. Μέσα μεταφοράς προβλέπονται:

 

α) Προωθητήρας για τις μεταφορές μέχρι 80 m.

β) Προωθητήρας με χωματοσυλλέκτη για τις μεταφορές μεταξύ 80 m και 1500 m.

γ) Αυτοκίνητο για τις μεταφορές πέρα των 1500 m.

 

Κατά τον υπολογισμό των μεταφορών λαμβάνεται υπόψη η θεωρητική κίνηση των γαιών κατά BRUCKNER και η κίνηση των υλικών, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή τυχόν επιχωμάτων με τεχνητή ανάμιξη σύμφωνα με τις ισχύουσες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές είτε αυτά λαμβάνονται από δάνεια είτε από ορύγματα.

 

β)η) Πίνακας κίνησης γαιών.

Βάσει του παραπάνω διαγράμματος κίνησης γαιών συντάσσεται πίνακας για την εύρεση των μέσων αποστάσεων μεταφορών όγκου δανείων κ.λ.π. στοιχείων. Κατά τη σύνταξη του πίνακα λαμβάνονται υπόψη και τα αντίστοιχα άρθρα των Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές του Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

 

β)θ) Πίνακας πάσης φύσεως Τεχνικών Έργων.

Περιλαμβάνει θέσεις και σύντομη περιγραφή των πάσης φύσεως τεχνικών έργων και πλήρη μελέτη αυτών, δηλαδή οχετών, γεφυρών, τοίχων αντιστήριξης λιθένδυτων πρανών, εξυγιαντικών έργων, εκτροπών και διευθετήσεων υδάτινων φυσικών η τεχνητών ροών, έργων διαμόρφωσης νησίδων, πεζοδρομίων, ρείθρων, στραγγιστηρίων, υπονόμων, έργων προστασίας του Αερολιμένα κ.λ.π. Αυτά συντάσσονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές οριστικών μελετών οδών και ειδικών οδηγιών της αρμόδιας αρχής. Ειδικότερα για τους οχετούς και τις γέφυρες υπολογίζονται τα ελάχιστα ανοίγματα τους όπως προκύπτουν από τις λεκάνες απορροής, τυχόν διαθέσιμων υδραυλικών μελετών ή άλλων στοιχείων, τα φέροντα δε στοιχεία τους υπολογίζονται για βάρη αεροσκαφών τα οποία είναι τα μέγιστα βάση τα οποία μπορούν να λειτουργούν στον Αερολιμένα κατά το τελικό στάδιο της ανάπτυξης αυτού.

 

β)ι) Τοπογραφικά διαγράμματα θέσεων των πάσης φύσεως τεχνικών έργων.

Αυτά συντάσσονται για κάθε τεχνικό ιδιαίτερα, σε κλίμακα 1:500 με πλήρη ακρίβεια, ώστε να διασφαλίζεται στη συνέχεια, άρτια μελέτη των τεχνικών έργων με τα οριστικά διαγράμματα εκτέλεσης αυτών.

 

β)ι)α) Διάγραμμα θέσεων λήψης δοκίμων υλικών, δανείων και αποθέσεων.

Περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία όπως ορίζεται στο εδάφιο β)η της παρούσας.

 

β)ι)β) Τεύχος δαπάνης των πάσης φύσεως τεχνικών έργων.

Περιλαμβάνει την δαπάνη των αναφερομένων πάσης φύσεως τεχνικών έργων στο εδάφιο β)θ της παρούσας, συμπεριλαμβανομένης κάθε δαπάνης για την πλήρη ολοκλήρωση αυτών, των προμετρήσεων που συντάσσονται βάσει των Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών εκτέλεσης αυτών που ισχύουν.

 

β)ι)γ) προμέτρηση εργασιών.

Περιλαμβάνει τις ποσότητες των χωματουργικών έργων, της οδοστρωσίας και των ασφαλτικών, των τεχνικών έργων και των συνοδών έργων φύτευσης, παρακαμπτηρίων οδών, μεταθέσεων στύλων, αποκατάστασης διακοπών συγκοινωνίας σε οδούς κ.λ.π. Οι ποσότητες των προμετρήσεων κατ' είδος εργασιών πρέπει να είναι σύμφωνες με τις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές εκτέλεσης των έργων του Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

 

β)ι)δ) Τιμολόγιο.

Συντάσσεται βάση των εκάστοτε εγκεκριμένων αναλύσεων τιμών με όλα τα απαιτούμενα κονδύλια και τιμές μονάδας της περιοχής, στην οποία υπάγεται το έργο κατά το εξάμηνο, εντός του οποίου υποβάλλεται η μελέτη.

 

β)ι)ε) Προϋπολογισμός δαπάνης.

Σύμφωνα με τη γενική προμέτρηση εργασιών του εδαφίου β)ι)γ της παρούσας και το τιμολόγιο καταρτίζεται ο αναλυτικός προϋπολογισμός δαπάνης όλων των εργασιών, περιλαμβάνοντας τη δαπάνη για τα πάσης φύσεως τεχνικά έργα όπως και τις λοιπές εργασίες, οι οποίες περιλαμβάνονται στην παραπάνω προμέτρηση. Επίσης στον προϋπολογισμό περιλαμβάνεται σε ειδικό κεφάλαιο Διάφορα έργα η δαπάνη των κατ' εκτίμηση εργασιών που προμετρώνται στο εδάφιο β)ι)γ της παρούσας. Στο τέλος του Προϋπολογισμού αναγράφεται και κονδύλι απρόβλεπτων δαπανών.

 

β)ι)στ) Αναλυτική τεχνική έκθεση - Τεχνική Περιγραφή.

Η έκθεση περιέχει το ιστορικό και όλα τα αναφερθέντα στην μελέτη αναγνώρισης και προμελέτη στοιχεία πληρέστερα εκτιθέμενα με τα παρεμβαλλόμενα μέχρι την οριστική μελέτη παρατηρήσεις, συμπεράσματα, διορθώσεις, συμπληρώσεις κ.λ.π. Επιπρόσθετα αναπτύσσονται εδώ και τα εξής:

 

- Τυχόν ειδικά μέτρα που λαμβάνονται για τμήματα των εσωτερικών οδών κ.λ.π. εντός του Αερολιμένα (διατομές, στάθμες, πεζοδρόμια, επικλήσεις, αποχετεύσεις, στάσεις λεωφορείων, θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων, ιδιαίτερη μέριμνα για την οδοστρωσία αυτών κ.λ.π.).

- Προσφερόμενες θέσεις σύνδεσης του Αερολιμένα με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο.

 

β)ι)ζ) Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

β)ι)η) Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

β)ι)θ) Συμπληρωματική Τεχνική Προδιαγραφή.

 

3. Κτηματολόγιο.

 

Όπου με την οριστική μελέτη υποβάλλεται κτηματολογικό διάγραμμα με πίνακα και εκτιμητική έκθεση, της έκτασης που καθορίζεται στη διαταγή σχετικά με τη σύνταξη της οριστικής μελέτης, ισχύει εν προκειμένω το σχετικό άρθρο προδιαγραφών τοπογραφικών εργασιών.

 

4. Δαπάνες σύνταξης μελετών έργων υποδομής Πολιτικών Αερολιμένων.

 

α) Η εργασία σύνταξης κτηματολογίων, κτηματολογικού πίνακα, εδαφοτεχνικών ερευνών, όπως και η εργασία αποτυπώσεων πάνω στο έδαφος περιοχών οι οποίες μεταγενέστερα δεν χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των προμελετών και μελετών και των οποίων είχε διαταχθεί αποτύπωση, αποζημιώνεται ιδιαίτερα βάσει των οικείων διατάξεων περί αμοιβών Μηχανικών.

 

β) Όλες οι υπόλοιπες εργασίες που απαιτούνται για τη σύνταξη των μελετών αναγνώρισης, προμελετών, οριστικών μελετών κ.λ.π. (δηλαδή μεγεθύνσεις από χάρτες, αποτυπώσεις σε διάφορες κλίμακες, διατομές, μηκοτομές κ.λ.π.) δεν αποτιμώνται ιδιαίτερα, η αποτίμηση αυτών περιλαμβάνεται στις διατάξεις περί αμοιβών Μηχανικών για μελέτες έργων Πολιτικής Αεροπορίας, με ποσοστό επί του προϋπολογισμού των έργων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.