Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 174

Άρθρο 174: Αντικείμενο - προμελέτη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Βάσει της εγκεκριμένης από τον Εργοδότη (αρμόδια αρχή) λύσης της μελέτης αναγνώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 173 του παρόντος για τον καθορισμό της μέγιστη προβλεπόμενης κατηγορίας του αερολιμένα κατά τους κανονισμούς του ICAO και της έκτασης αυτού, εκπονείται ταχυμετρική αποτύπωση της περιοχής του αερολιμένα σε κλίμακα 1:5.000 με υψομετρικές καμπύλες ανά 0,50 m και χαράσσονται οι άξονες των διαδρόμων αεροσκαφών με τις εξασφαλίσεις τους. Πάνω στην προαναφερόμενη αποτύπωση σχεδιάζεται το εγκεκριμένο από τον Εργοδότη (αρμόδια αρχή) Γενικό Σχέδιο ανάπτυξης (MASTER PLAN), σύμφωνα με τους κανονισμούς του ICAO στο οποίο πρέπει να φαίνονται οι διάδρομοι και τα δάπεδα στάθμευσης αεροσκαφών, κτιριακές εγκαταστάσεις Αεροσταθμών η Αεροσταθμού Πύργου Ελέγχου, Μηχανοστασίου, σταθμού αυτοκινήτου, κτιρίου RADAR, πιθανώς εμπορευματικού Αεροσταθμού, Πυροσβεστικού σταθμού εγκατάστασης καυσίμων και γενικά κάθε εγκατάσταση που είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του Αερολιμένα, όπως επίσης οι εσωτερικές οδοί επικοινωνίας, μεταξύ των κτιριακών εγκαταστάσεων, δάπεδα στάθμευσης αυτοκινήτων, οδοί προσπέλασης από το οδικό δίκτυο της χώρας προς τις εγκαταστάσεις του αερολιμένα, όλα τα αναγκαία στοιχεία για την τελική ανάπτυξη του αερολιμένα.

 

Πάνω στο παραπάνω γενικό σχέδιο με αιτιολογημένη έκθεση ο Μελετητής θα προτείνει την κατασκευή των απαραίτητων έργων κατά θέσεις, διαστάσεις κ.λ.π. τόσο για την αρχική λειτουργία του Αερολιμένα όσο και για τα σχέδια μεταγενέστερης εξέλιξης αυτού, με τους ενδεικτικούς προϋπολογισμούς τους.

 

2. Περιεχόμενα Προμελέτης.

 

Η προμελέτη περιλαμβάνει τα παρακάτω:

α) Τοπογραφικά διαγράμματα:

 

Αυτά εκπονούνται σε κλίμακα 1:5.000 με ισοδιάσταση 0,50 m σύμφωνα με τις οικείας προδιαγραφές και τους Κανονισμούς εκπόνησης τοπογραφικών, κτηματογραφικών και χαρτογραφικών εργασιών, κατά την εκπόνηση των δε ελέγχονται, εποπτεύονται και παραλαμβάνονται από τον Εργοδότη (αρμόδια αρχή). Οι διαστάσεις της αποτύπωσης περιορίζονται στις απαιτούμενες διαστάσεις για την τοποθέτηση του συνόλου του γενικού σχεδίου αναπτύξεως (MASTER PLAN).

 

α)α) Οριζοντιογραφία.

Πάνω στο τοπογραφικό διάγραμμα σχεδιάζεται το Γενικό Σχέδιο ανάπτυξης του Αερολιμένα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος. Βάσει αυτών συντάσσονται οι κατά μήκος τομές των έργων υποδομής (διάδρομοι, τροχόδρομοι, δάπεδα στάθμευσης αεροσκαφών, εσωτερικές και εξωτερικές οδοί κ.λ.π.) για μεν τα μήκη σε κλίμακα 1:5.000 για δε τα ύψη 1:20 η 1: 10.

 

α)β) Μηκοτομή.

Στις μηκοτομές αναγράφονται τα απαιτούμενα υψόμετρα εδάφους με τρόπο ώστε να αποδίδεται η ακριβής απεικόνιση της μορφής του, η ερυθρά γραμμή με τις κατακόρυφες συναρμογές αυτής, η χιλιομέτρηση, οι ευθυγραμμίες και καμπύλες με τα στοιχεία τους και οι κατά μήκος κλίσεις της ερυθράς γραμμής. Επίσης σημειώνονται όπως και στην οριζοντιογραφία, οι αναγκαίες λεπτομέρειες, όπως οι θέσεις των τεχνικών έργων, οι ονομασίες αξιόλογων χειμάρρων, οι θέσεις, τα ανοίγματα και το είδος όλων των προτεινόμενων τεχνικών έργων, οι διασταυρώσεις με άλλες οδούς ή σιδηροδρομικές γραμμές (με ένδειξη ισόπεδης ή ανισόπεδης διάβασης), με γραμμές Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού υψηλής τάσης, υδραγωγεία, αγωγούς πετρελαίου, διώρυγες η τάφρους υδραυλικών δικτύων και οι θέσεις των γενικά επισφαλών εδαφών για τα οποία κρίθηκε υποχρεωτική η κατασκευή ειδικών έργων (εξυγίανσης κ.λ.π.). Επιπλέον σημειώνεται κατά τμήματα ο χαρακτηρισμός των εδαφών βάσει επιφανειακών ενδείξεων σε γαίες, ημίβραχο και βράχο.

 

α)γ) Τυπικές εφαρμοστέες διατομές.

Συντάσσονται σε κλίμακα 1:50 ή 1:100 με πλήρη στοιχεία οδοστρωσίας, κλίσεων πρανών κ.λ.π. σύμφωνα με τους κανονισμούς του ICAO, όπως τα έργα υποδομής αεροσκαφών, με τα δεδομένα των κυκλοφοριακών συνθηκών και εδαφοτεχνικών ερευνών και σύμφωνα με τις οικείες προδιαγραφές όσον αφορά τα έργα οδοποιίας κ.λ.π.

 

α)δ) Χαρακτηριστικές διατομές.

Αυτές σχεδιάζονται βάσει των στοιχείων της υψομετρικής οριζοντιογραφίας με τοποθέτηση πάνω σε αυτές του περιγράμματος των έργων, λαμβάνονται σε θέσεις στις οποίες απαιτούνται, για τη μελέτη ειδικών τεχνικών έργων όπως τοίχων αντιστήριξης, στραγγιστηρίων κ.λ.π.

 

α)ε) Πίνακας χρωματισμών.

Ο πίνακας χωματισμών συντάσσεται κατά τα υποδείγματα του Εργοδότη βάσει γραφικών διαγραμμάτων, νομογραφημάτων κ.λ.π.

 

α)στ) Διάγραμμα θέσεων λήψης δοκίμων υλικών.

Σημειώνονται σε αυτόν με ένδειξη της χιλιομετρικής απόστασης τους από το κέντρο βάρους (κ.β.) των έργων του Αερολιμένα, είτε είναι εντός της ζώνης που αποτυπώνεται είτε εκτός, οι θέσεις πηγών δοκίμων υλικών, από λατομεία, ορυχεία, ρεύματα, χειμάρρους κ.λ.π. με ένδειξη εάν είναι ιδιωτικές, δημόσιες, κοινοτικές, σε εκμετάλλευση η νέες προτεινόμενες. Επίσης αναγράφονται χρήσιμα ενδεικτικά στοιχεία, σχετικά με την ποσότητα και την ποιότητα τους (βάσει τυχόν εργαστηριακών εξετάσεων που γίνονται η βάσει μακροσκοπικής εξέτασης η και βάσει εδαφοτεχνικής εξέτασης, με την εντολή πάντοτε του Εργοδότη (αρμόδια αρχή) σχετικά με τις οδούς προσπέλασης και την κατάσταση βατότητάς τους, σχετικά με τις απαιτούμενες απαλλοτριώσεις ή την κατασκευή οδών προσπέλασης κ.λ.π.

 

β) Πίνακας κτιριακών εγκαταστάσεων και τεχνικών έργων και εκτίμηση της δαπάνης αυτών.

Για τα οικοδομικά έργα συντάσσεται πίνακας με τους προτεινόμενους όγκους τους κατά χρονικό στάδιο πραγματοποίησης της κατασκευής.

 

Για τα τεχνικά έργα συντάσσεται πίνακας ο οποίος περιλαμβάνει βάσει της μορφολογίας του εδάφους, των προσφερόμενων υλικών και των τοπικών και λοιπών συνθηκών, τις θέσεις, τα ελάχιστα απαιτούμενα ανοίγματα, το είδος και την καταρχήν μορφολογία προκειμένου περί γεφυρών και οχετών,τις θέσεις και το είδος των τοίχων αντιστήριξης, των επενδεδυμένων τάφρων, των λιθένδυτων πρανών, των ερεισμάτων - ρείθρων, των πεζοδρομίων, των κλειστών αποχετεύσεων των στραγγιστηρίων, των έργων προστασίας, των έργων διευθέτησης χειμάρρων στην είσοδο και έξοδο τεχνικών έργων κ.λ.π. Επισημαίνονται τα μεγαλύτερα των τεχνικών έργων όπως και εκείνα, για τα οποία κατόπιν οικονομοτεχνικής σύγκρισης που γίνεται κατά το στάδιο της μελέτης τους είναι δυνατόν να προκύψουν σημαντικές μεταβολές ως προς την καταρχήν παραπάνω καθορισμένη μορφή τους. Η εκτίμηση της δαπάνης των κτιριακών έργων γίνεται βάσει ογκομέτρησης και των τεχνικών γενικά έργων γίνεται κατά προσέγγιση βάσει των στοιχείων των υφιστάμενων τύπων, λεκάνης απορροής, της εμπειρίας από παρόμοια έργα, η άλλων σχετικών στοιχείων.

 

γ) Προμέτρηση οδοστρωσίας και ασφαλτικών εργασιών.

Αυτή γίνεται βάσει των παρεχόμενων από τον Εργοδότη (αρμόδια αρχή) στοιχείων και προτύπων. Ο μελετητής μπορεί να υποβάλει και τις δικές του προτάσεις, κατόπιν εδαφοτεχνικών μελετών και βάσει των τυπικών εφαρμοστέων διατομών όπως στο εδάφιο α) α)γ της παρούσας.

 

δ) Προϋπολογισμός δαπάνης κατά στάδια.

Περιλαμβάνει τα χωματουργικά, τεχνικά, οδοστρωσία και ασφαλτικά έργα βάσει τιμών μονάδας της περιοχής του έργου και την εκτίμηση της δαπάνης κτιριακών και τεχνικών έργων που γίνεται σύμφωνα με το παραπάνω εδάφιο β' της παρούσας. Επίσης την κατ' εκτίμηση δαπάνη για τα απαιτούμενα έργα απαλλοτριώσεων, κόμβων και δευτερευουσών οδών (προσπέλασης, παράλληλων οδών εξυπηρέτησης), μετατόπισης γραμμών Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού και Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας, σήμανσης και λοιπών εργασιών που είναι απαραίτητες για τον προσδιορισμό κατά προσέγγιση της απαιτούμενης δαπάνης για την κατασκευή του Αερολιμένα.

 

ε) Τεχνική Έκθεση.

Η έκθεση περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 

ε)α) Περιγραφή του αντικείμενου της προμελέτης.

Λεπτομερή περιγραφή του αντικείμενου της προμελέτης και αιτιολόγηση της προτεινόμενης λύσης από τη μελέτη αναγνώρισης.

 

ε)β) Χωρονομική τοποθέτηση του Αερολιμένα.

Συσχετισμός του Αερολιμένα με το πρόγραμμα ανάπτυξης του δικτύου Αερολιμένων της Χώρας εφόσον δοθούν σχετικά στοιχεία από τον Εργοδότη (αρμόδια αρχή). Προσαρμογή με το γενικό οδικό δίκτυο της Χώρας και με το οδικό δίκτυο της περιοχής του Αερολιμένα κάτω από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

Εξυπηρετούμενες πόλεις και οικισμοί και πληθυσμιακά στοιχεία αυτών. Τουριστική ή αρχαιολογική εξυπηρέτηση της περιοχής. Επιπτώσεις από την κατασκευή του Αερολιμένα σε κοντινά έργα βιομηχανικά, στην γεωργία, βιοτεχνία κ.λ.π. της περιοχής και αντίστροφα επίδραση πάνω στον Αερολιμένα, των παραπάνω. Σχετικές μεταφορές με τον Αερολιμένα προς λιμένες, σιδηροδρομικούς σταθμούς και λοιπούς Αερολιμένες.

 

ε)γ) Γεωμορφολογία του εδάφους.

Περιγραφή των διαφόρων γεωλογικών στρωμάτων που συναντώνται, υδροκριτών εδαφών ξηρών, κατακλυζόμενων, επισφαλών κ.λ.π.

 

ε)δ) Καιρικές και εδαφικές συνθήκες.

Παρουσίαση στοιχείων σχετικά με δυσχέρειες από τις καιρικές συνθήκες. Άνεμοι, κλίμα, ετήσια ύψη βροχής, παγετοί, ομίχλες, υδρολογικές συνθήκες εδάφους κ.λ.π.

 

ε)ε) Αιτιολογία των εφαρμοστέων μηνών διαδρόμων κ.λ.π.

Πλάτος οδοστρωμάτων και ερεισμάτων, επικλίσεις πρανών ορυγμάτων και επιχωμάτων, είδος οδοστρώματος βασισμένο στα τοπικά διαθέσιμα δόκιμα υλικά και το πάχος του με υπολογισμό βάσει του (CBR) CALIPORNIAN BEARING RATIO κατά τα δεδομένα της εδαφοτεχνικής έρευνας. Αιτιολόγηση εφαρμογής διαφορετικών διατομών.

 

ε)στ) Οι προτάσεις που αφορούν έργα και θέσεις προσπελάσεων κατοικημένων περιοχών και λοιπές ειδικές κατασκευές.

 

ε)ζ) Αποχετεύσεις ομβρίων υδάτων, αποστράγγισης διαδρόμων, τροχοδρόμων, δαπέδων, οδών κ.λ.π. Ειδικές συνθήκες ανάγκης πυκνών οχετών. Προτάσεις υλικών δομής και είδους οχετών. Γεφυρώσεις μεγάλων ρευμάτων. Είδη γεφυρών και τρόποι κατασκευής αυτών. Αιτιολογικά στοιχεία (λεκάνες απορροής κ.λ.π.) για τον καθορισμό των ανοιγμάτων των γεφυρών και οχετών. Βοηθητικά εξυγιαντικά η υδρονομικά έργα η άλλα έργα προστασίας, στοιχεία σχετικά με αυτά και αιτιολόγηση της ανάγκης εκτέλεσης αυτών.

 

ε)η) Τρόπος εκτέλεσης έργου.

Εκτίμηση χρόνου διάρκειας της κατασκευής. Εκτέλεση κατά στάδια. Ιδιαίτερες δυσκολίες για την τακτοποίηση πριν την έναρξη της κατασκευής (απαλλοτριώσεις, διαπραγματεύσεις με διάφορους οργανισμούς κοινής ωφέλειας και υπηρεσίες). Παρακαμπτήριες οδοί. Εργατικό δυναμικό της περιοχής. Κατάλληλος χρόνος για την κατασκευή (τυχόν αποκλεισμός χειμερινών περιόδων κ.λ.π.). Άλλες δυσχέρειες.

 

ε)θ) Στοιχεία εναέριας κίνησης.

Παράθεση των χορηγούμενων στοιχείων από τον Εργοδότη (αρμόδια αρχή) σχετικά με την υφιστάμενη εναέρια κίνηση και τον οδικό κυκλοφοριακό φόρτο και την επίδραση πάνω σε αυτά της κατασκευής του Αερολιμένα.

 

ε)ι) Τα συμπεράσματα και οι εφαρμογές στην προμελέτη των μέχρι τώρα εδαφοτεχνικών και γεωλογικών ερευνών όπως και τυχόν προτάσεις του μελετητή για περαιτέρω έρευνες.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.