Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 173

Άρθρο 173: Μελέτη αναγνώρισης και επιλογή θέσης (SELECTION OF SITE) Γενικό Σχέδιο Ανάπτυξης (MASTER PLAN)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εργοδότης (αρμοδία αρχή) οφείλει να χορηγήσει επί επιστροφή:

 

Υψομετρικό χάρτη της περιοχής 1:50.000 και
ανεμολογικά διαγράμματα αυτής εφόσον διατίθενται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

 

2. Βάσει των δύο αυτών στοιχείων ο Μελετητής πρέπει να μελετήσει σύμφωνα με τους κανονισμούς του ANNEX 14 του ICAO τη βέλτιστη κατεύθυνση διαδρόμου ή διαδρόμων του Αερολιμένα.

 

3. Βάσει της παραπάνω κατεύθυνσης μελετάται πάνω σε χάρτη η δυνατότητα κατασκευής Αερολιμένα κάτω από τους περιορισμούς των κανονισμών του ICAO.

 

4. Κατά το στάδιο αυτό υποβάλλονται τα παρακάτω:

 

α) Υψομετρική γενική οριζοντιογραφία, σε κλίμακα 1:50.000. Σε αυτή φαίνονται γενικές υψομετρικές καμπύλες (ισοδιάστασης 10 m) οι άξονες των προτεινόμενων διαδρόμων με τη χιλιομέτρηση τους, τα επίπεδα προσεγγίσεων κ.λ.π. με διαγράμμιση περιοχών εμποδίων κατά τους κανονισμούς του ICAO, οι θέσεις οικισμών, ποταμών, χειμάρρων και ρευμάτων με τις ονομασίες αυτών, τα άξια λόγου τοπωνυμία και αυχένες, οι υπάρχουσες στην περιοχή οδοί πάσης φύσεως, σιδηροδρομικές γραμμές, οι κυριότερες ατραποί κ.λ.π. Η γενική οριζοντιογραφία έχει την ένδειξη του βορρά και περιλαμβάνει ευρύτερη περιοχή από αυτή που διερευνάται μεταξύ μεγάλων αστικών κέντρων για την απεικόνιση της σύνδεσης του Αερολιμένα με αυτά. Στην οριζοντιογραφία αυτή περιλαμβάνεται κάθε σημαντικό έργο που μπορεί να επηρεάσει τη γενική θέση του υπό μελέτη Αερολιμένα με υπόδειξη της επίδρασης του έργου, κατόπιν συλλογής κάθε χρήσιμης πληροφορίας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς (π.χ. Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού, Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας, Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας, Τουρισμός, Οικισμός, Υπηρεσίες Υδραυλικών Έργων κ.λ.π.).

 

β) Υψομετρική οριζοντιογραφία σε κλίμακα 1:20.000 ή 1:25.000. Πάνω στην οριζοντιογραφία αυτής με υψομετρικές καμπύλες ισοδιάστασης 5 m, είτε πάνω σε τοπογραφικό χάρτη που χορηγείται από του Εργοδότη, εφόσον αυτός διαθέτει τέτοιον, είτε από ανατύπωση με δαπάνη της αρμόδιας αρχής, σχεδιάζονται κατά τις διατάξεις των κανονισμών του ICAO τα επίπεδα προσέγγισης κ.λ.π. της περιοχής του Αερολιμένα όπως και κάθε τυχόν υπάρχον εμπόδιο κατά περιοχές. Αναγράφονται σε αυτήν όλα τα στοιχεία που υπάρχουν στη γενική οριζοντιογραφία του εδαφίου α της παρούσας με περισσότερες λεπτομέρειες, επιπλέον δε τα ακόλουθα:

 

Υπάρχουσες στην ζώνη πάσης φύσεως οδοί, σιδηροδρομικές γραμμές, γραμμές Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού ενδεικτικά.
Ακάλυπτες περιοχές, θαμνώδεις ή δασωμένες. Περιοχές με εδάφη μονίμως ή περιοδικώς κατακλυζόμενα, γενικώς επισφαλή, θέσεις λήψης νερού για την κατασκευή όπως και δοκίμων υλικών και κατάλληλων δανείων (λατομεία, ορυχεία, ρεύματα κ.λ.π.).
Σημαντικές υφιστάμενες μεμονωμένες οικίες εξωκλήσια, μνημεία και άξια λόγου τεχνικά έργα με τις ονομασίες τους, αρχαιολογικοί χώροι κ.λ.π.

 

γ) Μηκοτομή σε κλίμακα για μήκη 1:20.000 ή 1:25.000 και 1:1.000 για τα ύψη, για την περιοχή των επιπέδων προσέγγισης. Σημειώνονται σε αυτή τα υψόμετρα εδάφους, η χιλιομέτρηση, τα επίπεδα προσέγγισης, οι κατά μήκος κλίσεις αυτών με διαγράμμισης των περιοχών τυχόν εμποδίων.

 

δ) Γενικό σχέδιο ανάπτυξης του αερολιμένα (master plan), βάσει των προβλεπόμενων για το έτος στόχο ή και ενδιάμεσων χρονικών σταδίων εξελίξεων κινήσεων αεροσκαφών, επιβατών, εμπορευμάτων κ.λ.π. Για τα προβλεπόμενα έργα από το γενικό σχέδιο ανάπτυξης υποδομής διαδρόμων, τροχοδρόμων, δαπέδων αεροσκαφών κ.λ.π. σχέδιο σε κλίμακα 1:5.000, επίσης μηκοτομή σε κλίμακα 1:5.000 για τα μήκη και 1:20 για τα ύψη, στην οποία σημειώνονται τα υψόμετρα εδάφους, η προτεινόμενη ερυθρά των διαδρόμων με τις κλίσεις τους σύμφωνα με τους κανονισμούς του ICAO.

 

ε) Αναλυτική έκθεση.

 

Η αναλυτική έκθεση που συνοδεύεται ενδεχομένως από φωτογραφίες χαρακτηριστικών θέσεων της ζώνης στις οποίες σημειώνεται η προτεινόμενη θέση του αερολιμένα περιλαμβάνει:

 

ε)α) Αντίγραφα σχετικών εντολών και οδηγιών του Εργοδότη (αρμόδια αρχή).

ε)β) Απόσπασμα χάρτη οδικού δικτύου της περιοχής του αερολιμένα σε κατάλληλη κλίμακα, στον οποίο σημειώνεται η γενική θέση του αερολιμένα σε σχέση με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο.

ε)γ) Απόσπασμα γεωλογικού χάρτη της περιοχής σε κλίμακα 1:50.000.

ε)δ) Περιγραφή κάθε μία από τις λύσεις που βρέθηκαν με λεπτομερή ανάπτυξη που περιέχει τα ακόλουθα για κάθε λύση που αναγνωρίστηκε:

 

Γενικό χαρακτηρισμό των εδαφών της περιοχής του αερολιμένα, που προκύπτει με μακροσκοπική έρευνα.
Γεωμορφολογία του εδάφους και γενική περιγραφή κάλυψης της ζώνης του αερολιμένα από χλωρίδα, θάμνους, δέντρα και καλλιέργειες.
Μεγάλα υψόμετρα, περιπτώσεις χιονιών, παγετών, ομίχλης (παρακωλύσεις της εναέριας κυκλοφορίας από αυτά κ.λ.π.).
Περιγραφή των τοπικών καιρικών συνθηκών (άνεμοι, βροχοπτώσεις, κλίμα κ.λ.π.).
Παράθεση στοιχείων από εκτελούμενα στην περιοχή έργα εγγειοβελτιωτικά, υδρονομικά υδροηλεκτρικά κ.λ.π. επιρροές σε αυτά ή από αυτά με την κατασκευή του αερολιμένα.
Παράθεση τυχόν άξιων λόγου στοιχείων γεωργικών, κτηνοτροφικών, δασικών, βιοτεχνικών και βιομηχανικών, επί της παραγωγής των οποίων αναμένονται επιδράσεις από την κατασκευή του έργου.
Περιγραφή τοπίων, θέσεις που ενδείκνυνται για τουριστική αξιοποίηση κ.λ.π.
Τουριστική ή αρχαιολογική σημασία και αναμενόμενο όφελος από την κατασκευή του έργου.
Εξυπηρέτηση των γύρω Οικισμών (πληθυσμιακά στοιχεία βάσει απογραφών του Κράτους, απασχολήσεις κ.λ.π.).
Ιδιαίτερη μνεία απαιτούμενων σημαντικών γεφυρώσεων, περιγραφή τους, αιτιολόγηση εκλογής θέσεων γεφυρών, παράθεση στοιχείων των μεγάλων ρευμάτων, πρόχειρη εκτίμηση ανοίγματος των σημαντικών γεφυρών ή άλλων αξίων λόγου τεχνικών έργων.
Σύνδεση του αερολιμένα με το υπάρχον δίκτυο, σιδηροδρομικούς σταθμούς, λιμένες. Επιπτώσεις στη διακίνηση αγαθών μέσω των παραπάνω συνδέσεων λόγω της κατασκευής του αερολιμένα.
Αναμενόμενα οφέλη από άλλα εκτός από τα παραπάνω αίτια.

 

ε)ε) Ανάπτυξη των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων κάθε μιας από τις λύσεις που μελετήθηκαν με συγκρίσεις μεταξύ τους και λεπτομερή περιγραφή που περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

 

Τυχόν προτεινόμενες και αιτιολογημένες από το μελετητή διάφορες λύσεις για τη θέση του αερολιμένα.
Θέσεις λήψης νερού, δοκίμων υλικών γενικά και δανείων (αναφέρονται οι θέσεις που τυχόν εξετάστηκαν εργαστηριακά από τον Εργοδότη (αρμόδια αρχή) καθώς και οι νέες προτεινόμενες θέσεις).
Ευκολίες και δυσχέρειες της εκτέλεσης του έργου.
Συγκρίσεις από άποψη οικονομίας κατασκευής και συντήρησης.
Συμπεράσματα συνοπτικής αεροπορικής κυκλοφοριακής έρευνας και αναμενόμενου κυκλοφοριακού φόρτου για το έτος στόχο ή και ενδιάμεσων χρονικών σταδίων, βάσει των δεδομένων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

 

ε)στ) Εκτίμηση δαπάνης των έργων κάθε μιας από τις παραπάνω λύσεις με τα ακόλουθα στοιχεία:

 

Εκτίμηση του όγκου των χωματουργικών έργων ανά τμήματα και στο σύνολο βάσει προχείρου χαρακτηρισμού εδαφών και προϋπολογισμό με τιμές μονάδας κατασκευής των έργων που ισχύουν στην περιοχή.
Εκτίμηση της δαπάνης κατασκευής των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων του αερολιμένα.
Εκτίμηση των ποσοτήτων και της δαπάνης οδοστρωσίας και ασφαλτικών βάσει των διαθέσιμων κατάλληλων αδρανών υλικών και του προτεινόμενου τύπου οδοστρώματος.
Εκτίμηση της δαπάνης έργων φωτοσήμανσης του αερολιμένα και τυχόν εμποδίων.
Εκτίμηση των δαπανών των αναγκαίων απαλλοτριώσεων.
Εκτίμηση της δαπάνης άλλων συναφών εργασιών (κόμβων, παράλληλων οδών εξυπηρέτησης, μεταθέσεων γραμμών Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού ή Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας, αποκατάστασης δευτερευουσών οδών κ.λ.π.).

 

ε)ζ) Προτάσεις.

 

Βάσει των ανωτέρω στοιχείων ο μελετητής προτείνει την λύση που προκρίνεται κατά τη γνώμη του και αξιολογεί τις άλλες επικρατέστερες λύσεις. Στην περίπτωση κατά την οποία κατά την επιτόπια έρευνα ο Μελετητής επισημάνει ορισμένες θέσεις, οι οποίες χρήζουν εδαφοτεχνικής αναγνώρισης να προτείνει τη διενέργεια αυτής, η οποία ενεργείται μετά από έγκριση του Εργοδότη (αρμόδια αρχή).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.