Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 172

Άρθρο 172: Στάδια μελέτης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η πλήρης μελέτη ενός Αερολιμένα διακρίνεται και παραδίδεται από τον Μελετητή σε ξεχωριστά στάδια ως κατωτέρω:

 

α) Μελέτη αναγνώρισης και επιλογή θέσης (SELECTION OF SITE). Γενικό Σχέδιο ανάπτυξης (MASTER PLAN) του Αερολιμένα.

β) Προμελέτη.

γ) Οριστική μελέτη.

 

2. Η μελέτη επόμενου σταδίου προϋποθέτει την έγκριση από την αρμόδια αρχή του προηγούμενου σταδίου και την εντολή για κάτι τέτοιο.

 

3. Σε περίπτωση κατασκευής έργων ανάπτυξης σε υφιστάμενο Αερολιμένα, για τον οποίο έχει προηγηθεί σύνταξη και έγκριση του Γενικού σχεδίου του, μπορεί να ανατεθεί η εκπόνηση οριστικής μόνο μελέτης, για καθοριζόμενο στάδιο ανάπτυξης, με τη χορήγηση στον Μελετητή των στοιχείων, της προμελέτης των στοιχείων των έργων που έχουν εκτελεστεί και των απαιτούμενων στοιχείων, για την εκπόνηση της οριστικής μελέτης. Για την περίπτωση αυτή η αμειβόμενη εργασία περιορίζεται στο συγκεκριμένο στάδιο της μελέτης.

 

4. Σε περίπτωση μη ύπαρξης Γενικού σχεδίου και εκπόνησης αυτού κατόπιν εντολής της αρμόδιας αρχής από τον Μελετητή, η εργασία αυτή καθορίζεται σε ποσοστό 30%.

 

5. Για τη λεπτομερή γνώση των χαρακτηριστικών του εδάφους, έδρασης των έργων, υποδομής και ανωδομής μπορεί, όπου απαιτείται, κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης του Μελετητή και έγκρισης από την αρμόδια αρχή, παράλληλα με τα στάδια των ανωτέρω μελετών να υποβάλλονται και οι ακόλουθες μελέτες που συντάσσονται κατά τις οικείες προδιαγραφές και αμείβονται ιδιαίτερα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις περί αμοιβών Μηχανικών:

 

α) Εδαφοτεχνική μελέτη με τις απαιτούμενες έρευνες ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό (π.χ. έλεγχος υπεδάφους για την έδραση επιχωμάτων, καθορισμός κλίσεως ευστάθειας πρανών υψηλών ορυγμάτων, καθορισμός θέσεων σημαντικών γεφυρών, καθορισμός πηγών και ποσοτήτων δοκίμων υλικών οδοστρωσίας και τεχνικών έργων κ.λ.π.).

 

β) Εδαφοτεχνική μελέτη για την μελέτη θεμελίωσης των πάσης φύσεως κτιριακών εγκαταστάσεων.

 

6. Η πλήρης μελέτη ενός μεμονωμένου τεχνικού έργου διακρίνεται και παραδίδεται από τον Μελετητή σε ξεχωριστά στάδια, σύμφωνα με τις οικείες προδιαγραφές.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.