Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 171

Άρθρο 171: Κατηγορίες μελετών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εκπόνηση των μελετών Πολιτικών Αερολιμένων γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς και τα εγκεκριμένα εκάστοτε πρότυπα μελέτης και κατασκευής πολιτικών αερολιμένων (εφόσον υφίστανται), όπως και των οδών, γεφυρών και λοιπών έργων (υδραυλικών κ.λ.π.) του Υπουργείου Δημοσίων Έργων με τις ισχύουσες περί αυτών προδιαγραφές.

 

2. Όσον αφορά τις μελέτες που χρηματοδοτούνται από πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων, ισχύει και ο κατά το χρόνο υπογραφής της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης Κανονισμός Ανάθεσης Μελετών Δημοσίων Επενδύσεων (ΚΑΜΔΕ).

 

3. Στους Πολιτικούς Αερολιμένες της χώρας πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Εθνών (ICAO) INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANISATION ANNEX 14.

 

4. Τα βιβλιάρια αναγραφής μετρήσεως υπαίθρου και πρόχειρων σχεδίων, οι πάσης φύσεως απαραίτητοι υπολογισμοί (τριγωνισμών, οδεύσεων, χωροσταθμήσεων κ.λ.π.), οι πάσης φύσεως πίνακες (συντεταγμένων, υψομέτρων, κτηματολογίων κ.λ.π.), βάσει των οποίων εκπονούνται τα απαραίτητα τοπογραφικά διαγράμματα που αναφέρονται στις παρούσες προδιαγραφές, της αναγνώρισης, της προμελέτης, της οριστικής μελέτης και το κτηματολόγιο της οδού, καταρτίζονται σύμφωνα με τους κανονισμούς της Υπηρεσίας Τοπογραφήσεων και Κτηματολογίου του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και παραδίδονται ταυτόχρονα με την υποβολή της αναγνώρισης, προμελέτης, οριστικής μελέτης και κτηματολογίου κ.λ.π. προς έλεγχο των εν λόγω σταδίων της μελέτης.

 

5. Κατηγορία μελετών.

 

Οι μελέτες Πολιτικών Αερολιμένων όσον αφορά μεν τα έργα υποδομής (διάδρομοι, τροχόδρομοι, δάπεδα στάθμευσης αεροσκαφών), αυτά που αφορούν την κυκλοφορία των Αεροσκαφών, εντάσσονται στην ίδια κατηγορία, όσον αφορά δε τα λοιπά έργα στις οικείες κατηγορίες τους.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.