Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 164

Άρθρο 164: Περιεχόμενο και κατηγορία μελετών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το περιεχόμενο των μελετών των λιμενικών έργων αναφέρεται στις ακόλουθες κατηγορίες:

 

1. Των θαλασσίων έργων, δηλαδή:

α) Εξωτερικών λιμενικών έργων.

α)α) Μώλοι.

α)β) Κυματοθραύστες.

α)γ) Βραχίονες.

β) Εσωτερικών λιμενικών έργων.

β)α) Κρηπιδότοιχοι πάσης φύσεως με τον εξοπλισμό των έξαλλων ανωδομών τους δηλαδή των κάθε φύσεως αγωγών (για την ύδρευση, αποχέτευση, υγρά καύσιμα, διέλευση καλωδίων ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνων κ.λ.π.) δεστρών, κρίκων προσδέσεως, κλιμάκων εν γένει προσκρουστήρων - τριβείων κ.λ.π.).

β)β) Ειδικά θαλάσσια έργα (όπως λ.χ. μόνιμες δεξαμενές κ.ά.).

β)γ) Εκσκαφές μέσα στον θαλάσσιο πυθμένα, επιχώσεις κ.λ.π. και

 

2. Των έργων ξηράς ή ανωδομών, δηλαδή:

α) Κτιριακών πάσης φύσεως.

α)α) Υπόστεγα.

α)β) Αποθήκες.

α)γ) Σιλό.

α)δ) Ψυγεία.

α)ε) Ειδικά κτίρια.

α)στ) Επιβατικοί σταθμοί.

β) Συγκοινωνιακών.

β)α) Οδοί.

β)β) Σιδηρόδρομοι.

β)γ) Λοιπά έξαλλα έργα διαμόρφωσης χερσαίων χώρων με τους ενσωματωμένους αγωγούς κάθε φύσης.

γ) Μόνιμες μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εν γένει εγκαταστάσεις των έργων που αναφέρονται στα εδάφια και β της παρούσας και

δ) Μεταφορικά ή ανυψωτικά μηχανήματα και μηχανικός και ηλεκτρολογικός γενικά εξοπλισμός των λιμένων.

 

3. Έτσι, οι κατηγορίες των μελετών διακρίνονται αντιστοίχως:

α) Σε μελέτες θαλάσσιων έργων τις οποίες καλύπτουν οι παρούσες προδιαγραφές.

β) Σε μελέτες έργων ξηράς ή ανωδομών, οι οποίες καλύπτονται από τις οικείες προδιαγραφές.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.