Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 162

Άρθρο 162: Στάδια μελέτης σηματοδότησης οδικών κόμβων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι μελέτες σηματοδότησης εκπονούνται σε δύο στάδια:

 

1. Στάδιο προκαταρκτικής μελέτης.

 

α) Αυτό περιλαμβάνει τη συλλογή και εξέταση (διερεύνηση) των απαιτούμενων κυκλοφοριακών στοιχείων, τα οποία αποτελούν τα κριτήρια για την εγκατάσταση της σηματοδότησης.

β) Τη διερεύνηση και προσδιορισμό των θέσεων των υπό σηματοδότηση κόμβων του οδικού δικτύου.

γ) Την εξέταση της ανάγκης καθώς και του δυνατού βαθμού αναδιαμόρφωσης των υπό σηματοδότηση κόμβων.

δ) Τον προσδιορισμό των κόμβων, οι οποίοι απαιτούν συντονισμένη σηματοδότηση.

ε) Τον τυχόν προσδιορισμό των προσφερόμενων ως μονόδρομων για συντονισμένη σηματοδότηση και

στ) Τον τυχόν περιορισμό ή αποκλεισμό ορισμένων κινήσεων σε ορισμένους κόμβους για την απλοποίηση της υπό σηματοδότηση ρυθμιζόμενης κυκλοφορίας. Η απεικόνιση των παραπάνω διερευνήσεων πρέπει να παρουσιάζεται σε χάρτες σε κλίμακα 1:5.000, εκτός της διερεύνησης η οποία απαιτεί οριζοντιογραφία της υφιστάμενης κατάστασης των υπό σηματοδότηση κόμβων ή αρτηριών σε κλίμακα 1:500 (οικοδομικές και ρυμοτομικές γραμμές, πλάτη πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων, εμπόδια ορατότητας, δέντρα, περίπτερα, στύλοι, νησίδες, πινακίδες σήμανσης κ.λ.π.).

 

2. Στάδιον οριστικής μελέτης. Αυτό περιλαμβάνει:

 

α) Στις περιπτώσεις σηματοδοτήσεων οδικών κόμβων που λειτουργού ανεξάρτητα:

α)α) Την σύνταξη πίνακα των φόρτων κυκλοφορίας όλων των υφιστάμενων ρευμάτων κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών βάσει κυκλοφοριακών μετρήσεων του υπό μελέτη κόμβου ανά ημίωρα κατά τις ώρες των αιχμών ανηγμένες σε μονάδες επιβατικών αυτοκινήτων.

α)β) Τον προσδιορισμό των χωριστών προς ρύθμιση κυρίων καθώς και ενδιάμεσων φάσεων καθώς και τον υπολογισμό του χρόνου περιόδου.

α)γ) Οριζοντιογραφία σηματοδοτικής εγκατάστασης της διασταύρωσης σε κλίμακα 1:500 με την προτεινόμενη τυχόν κυκλοφοριακή αναδιάταξη, τις κρασπεδώσεις, τις νησίδες, τις θέσεις ιστών, τις θέσεις σηματοδοτών οχημάτων και πεζών, τις διαβάσεις των πεζών, την οριζόντια καθώς και την κατακόρυφη σήμανση, τα βέλη πορείας, τα βέλη προδιαλογής, τη θέση της συσκευής ζεύξης, καθώς επίσης και τις θέσεις σωληνώσεων για τα υπόγεια καλώδια σηματοδότησης. Αυτά πρέπει να είναι πολυαγωγά κατάλληλα για τις ζεύξεις των πολύπλοκων κυκλωμάτων μεταξύ των σηματοδοτών όπως και μεταξύ των σηματοδοτών και συσκευών ζεύξης, τάσης λειτουργίας 220 VOLT εναλλασσόμενου ρεύματος. Για τη σχεδίαση της σηματοδοτικής εγκατάστασης πρέπει να χρησιμοποιούνται τα ειδικά ενιαία σύμβολα.

α)δ) Χρονικό διάγραμμα (ή πρόγραμμα) λειτουργίας της σηματοδότησης, το οποίο προκύπτει από την διερεύνηση της σηματοδότησης από κυκλοφοριακή τεχνική, και παριστά τη χρονική διάρκεια των διαδοχικών ενδείξεων όλων των σηματοδοτών της διασταύρωσης κατά τη διάρκεια μιας περιόδου, χρησιμεύει δε ως βάση για την επεξεργασία των ηλεκτρικών ζεύξεων. Η σύσταση τουλάχιστον 3 προγραμμάτων κρίνεται σκόπιμη για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών αναγκών κατά δύο αιχμές, όπως και κατά την περίοδο εκτός αιχμών.

α)ε) Τεχνική έκθεση στην οποία αναφέρονται οι υπολογισμοί της κατανομής του χρόνου των πράσινων ενδείξεων, η τεχνική της εγκατάστασης καθώς και ο τρόπος λειτουργίας και ο τύπος της συσκευής ζεύξης.

α)στ) Προμέτρηση των απαιτούμενων υλικών και εργασιών.

α)ζ) Ενδεικτικό προϋπολογισμό ξεχωριστά για τα απαιτούμενα υλικά και τις συσκευές, τις εργασίες εγκατάστασης της σηματοδότησης κόμβου και της κυκλοφοριακής αναμόρφωσης (κρασπέδων, νησίδων κ.λ.π.).

α)η) Τεχνικές προδιαγραφές των υλικών και συσκευών ως και κατασκευαστικά σχέδια αυτών. Επίσης προδιαγραφές ή κανονισμούς εκτέλεσης εργασιών των διαφόρων εγκαταστάσεων.

 

β) Για τις περιπτώσεις που λειτουργούν συντονισμένα σηματοδοτούμενοι κόμβοι, επιπλέον από τα οριζόμενα στο εδάφιο α της παρούσας, περιλαμβάνονται στην οριστική μελέτη:

β)α) η σύνταξη οριζοντιογραφίας της σηματοδοτικής εγκατάστασης σε κλίμακα 1:500 ή 1:1.000 ολόκληρης της υπό σηματοδότηση αρτηρίας (αντί κάθε κόμβου χωριστά) με όλες τις ενδείξεις των αναφερόμενων στο εδάφιο α, α)γ) καθώς και με την ένδειξη του δικτύου τηλεχειρισμού, με κατάλληλα καλώδια.

β)β) Το διάγραμμα χρόνου αποστάσεων (πράσινο κύμα) για ολόκληρη την υπό σηματοδότηση αρτηρία.

 

 



Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.