Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 129

Άρθρο 129: Περιεχόμενα μελέτης αναγνώρισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βάσει των στοιχείων που λαμβάνονται επί του εδάφους καταρτίζονται τα ακόλουθα τεύχη:

 

1. Γενική οριζοντιογραφία σε κλίμακα 1:50.000.

 

Σε αυτή εμφανίζονται γενικές υψομετρικές καμπύλες (ισοδιάστασης 10-15 ανάλογα με τις εγκάρσιες κλίσεις των εδαφών), οι άξονες των προτεινόμενων οδεύσεων με τη χιλιομέτρησή τους, οι θέσεις οικισμών, οι σπουδαιότεροι ποταμοί, χείμαρροι και ρεύματα με τις ονομασίες τους, τα άξια λόγου τοπωνύμια και αυχένες, οι υπάρχουσες στην περιοχή οδοί πάσης φύσεως, σιδηροδρομικές γραμμές, οι κυριότερες ατραποί κ.λ.π.

 

Η γενική οριζοντιογραφία σε κλίμακα 1:50.000 έχει την ένδειξη του βορρά και περιλαμβάνει ευρύτερη περιοχή από αυτή που διερευνάται μεταξύ μεγάλων αστικών κέντρων για την απεικόνιση της σύνδεσης της οδού που μελετάται με αυτά.

 

Στην οριζοντιογραφία αυτή πρέπει να περιλαμβάνεται κάθε υφιστάμενο ή υπό μελέτη σημαντικό έργο (π.χ. φράγματα, διώρυγες, αγωγοί πετρελαίου κ.λ.π.) που μπορεί να επηρεάσει τη γενική πορεία χάραξης της υπό μελέτη οδού, με αιτιολόγηση της επίδρασης αυτής κατόπιν συλλογής κάθε χρήσιμης πληροφορίας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς (π.χ. Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού, Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας, Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας, Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, Οικισμού, Υπηρεσίας Υδραυλικών Έργων κ.λ.π.).

 

2. Οριζοντιογραφία σε κλίμακα 1:20.000.

 

Αυτή σχεδιάζεται με υψομετρικές καμπύλες ισοδιάστασης 10 - 20 m (του οικείου τοπογραφικού χάρτη που χορηγείται από τον Εργοδότη) (αρμόδια αρχή), αναγράφονται δε σε αυτή όλα τα στοιχεία που περιέχονται στη γενική οριζοντιογραφία της παραγράφου 1 με περισσότερες λεπτομέρειες, επιπλέον δε τα ακόλουθα:

 

Υφιστάμενες στη ζώνη διάβασης πάσης φύσεως οδοί, σιδηροδρομικές γραμμές, γραμμές Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού (ενδεικτικά) και οι κυριότερες ατραποί.

 

Περιοχές με εδάφη γαιώδη, ημιβραχώδη και βραχώδη, βάσει των επιφανειακών ενδείξεων. Ακάλυπτες περιοχές, θαμνώδεις ή δασωμένες. Περιοχές με εδάφη μονίμως ή περιοδικώς κατακλυζόμενα, κατολισθαίνοντα, καταρρέοντα, ασταθή, γενικά ύποπτα, ιδιαιτέρως απόκρημνα. Θέσεις λήψης νερού, για την κατασκευή της οδού όπως επίσης και δοκίμων υλικών (λατομεία, ορυχεία, ρεύματα) και κατάλληλων δανείων.

 

Σημαντικά υφιστάμενα μεμονωμένα κτίσματα, εξωκλήσια, μνημεία και άξια λόγου τεχνικά έργα με τις ονομασίες τους, αρχαιολογικοί χώροι κ.λ.π.

 

3. Μηκοτομή σε κλίμακα για τα μήκη 1:20.000 και δεκαπλάσια για τα ύψη.

 

Σε αυτή σημειώνονται τα υψόμετρα εδάφους, η χιλιομέτρηση, η ερυθρά γραμμή και οι κατά μήκος κλίσεις της.

 

Με τον ίδιο τρόπο σημειώνονται οι διασταυρώσεις με άλλες οδούς ή σιδηροδρομικές γραμμές (με ένδειξη ισόπεδης ή ανισόπεδης διάβασης), οι διασταυρώσεις με γραμμές Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού υψηλής τάσης, υδραγωγεία, αγωγοί πετρελαίου, υδραυλικά έργα υφιστάμενα ή υπό μελέτη κ.λ.π. οι θέσεις ανακαμπτόντων ελιγμών, οι θέσεις των ιδιαζόντως υπόπτων ή απόκρημνων εδαφών, οι θέσεις και το είδος των σημαντικότερων γενικά έργων.

 

4. Αναλυτική έκθεση.

 

Η έκθεση περιλαμβάνει:

 

α) Αντίγραφα σχετικών εντολών και οδηγιών του Εργοδότη (αρμόδια αρχή).

 

β) Απόσπασμα χάρτου οδικού δικτύου της περιοχής της οδού σε κλίμακα 1:200.000 ή 1:500.000, στο οποίο σημειώνεται η γενική πορεία χάραξης της οδού.

 

γ) Απόσπασμα γεωλογικού χάρτη της περιοχή της οδού σε κλίμακα 1:500.000 με τη γενική πορεία χάραξης της οδού.

 

δ) Περιγραφή κάθε μια από τις λύσεις που ερευνήθηκαν με λεπτομερή ανάπτυξη που περιέχει τα ακόλουθα για κάθε μία από τις λύσεις που αναγνωρίστηκαν:

 

δ)α) Περιγραφή των διαφόρων γεωλογικών στρωμάτων που συναντήθηκαν.

δ)β) Γεωμορφολογία του εδάφους (ορεινά, λοφώδη, πεδινά τμήματα, κοιλάδες, όρη, χαράδρες, υδροκρίτες, πτυχώσεις, εδάφη ξηρά, κατακλυζόμενα κ.λ.π.). Αιτιολόγηση των αυχένων και άλλων χαρακτηριστικών σημείων διάβασης που επιλέχθηκαν.

δ)γ) Γενικό χαρακτηριστικό των εδαφών διάβασης (γαιώδη, ημιβραχώδη, βραχώδη) που προκύπτει με μακροσκοπική έρευνα.

δ)δ) Γενική περιγραφή της κατάλυσης της ζώνης διάβασης από χλωρίδα ή δάση και από καλλιέργειες.

δ)ε) Μεγάλα υψόμετρα, περιπτώσεις χιονιών, παγετών, ομίχλης (παρακωλύσεις της κυκλοφορίας λόγω αυτών κ.λ.π.).

δ)στ) Περιγραφή των τοπικών καιρικών συνθηκών (κλίμα, βροχοπτώσεις κ.λ.π.).

δ)ζ) Παράθεση στοιχείων από εκτελούμενα στην περιοχή της οδού έργα εγγειοβελτιωτικά, υδρονομικά, υδροηλεκτρικά κ.λ.π. Επιρροές σε αυτά ή λόγω αυτών στην κατασκευή της οδού.

δ)η) Παράθεση τυχόν άξιων λόγου στοιχείων γεωργικών, κτηνοτροφικών, δασικών, βιοτεχνικών και βιομηχανικών, στην παραγωγή των οποίων αναμένονται επιδράσεις λόγω της κατασκευής του έργου.

δ)θ) Περιγραφή τοπίων και τυχόν προσαρμογή των οδεύσεων σε αυτά (θέσεις ενδεικνυόμενες για τουριστική αξιοποίηση κ.λ.π.).

δ)ι) Τουριστική ή αρχαιολογική σημασία των οδεύσεων και αναμενόμενο όφελος εκ της κατασκευής της οδού.

δ)ι)α) Εξυπηρέτηση των τριγύρω οικισμών (πληθυσμιακά στοιχεία βάσει απογραφών του Κράτους, απασχολήσεις κατοίκων κ.λ.π.).

δ)ι)β) Ιδιαίτερη μνεία απαιτούμενων σημαντικών γεφυρώσεων, περιγραφή τους, αιτιολόγηση εκλογής θέσεων γεφυρών, παράθεση στοιχείων των μεγάλων ρευμάτων, πρόχειρη εκτίμηση ανοίγματος των σημαντικών γεφυρών ή άλλων άξιων λόγου τεχνικών έργων.

δ)ι)γ) Σύνδεση των οδεύσεων με το υπάρχον οδικό δίκτυο, σιδηροδρομικούς σταθμούς, λιμένες και αεροδρόμια. Επιπτώσεις στη διακίνηση αγαθών μέσω των παραπάνω συνδέσεων λόγω της κατασκευής της οδού.

δ)ι)δ) Αναμενόμενα οφέλη από άλλα αίτια εκτός από τα παραπάνω αναφερόμενα.

 

ε) Ανάπτυξη των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων κάθε μία λύσης που μελετήθηκε με συγκρίσεις μεταξύ τους και λεπτομερή περιγραφή που περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

 

ε)α) Τυχόν προτεινόμενα διάφορα γεωμετρικά στοιχεία με δικαιολόγηση, για κάθε μία από τις λύσης ή για τμήματα αυτών.

ε)β) Ισοδύναμα μήκη εκμετάλλευσης βάσει μόνο κλίσεων.

ε)γ) Θέσεις λήψης νερού, δόκιμων υλικών εν γένει και δανείων. (Θα αναφερθούν οι θέσεις που τυχόν εξετάστηκαν εργαστηριακά από τον Εργοδότη καθώς και οι νέες προτεινόμενες θέσεις).

ε)δ) Ευκολίες και δυσχέρειες της εκτέλεσης του έργου.

ε)ε) Συγκρίσεις από άποψης οικονομίας κατασκευής και συντήρησης.

ε)στ) Συγκρίσεις των λύσεων από άποψης ισοδύναμων μηκών βάσει κλίσεων υψομέτρων, χιονιών, παγετών, ομίχλης κ.λ.π.

ε)ζ) Συμπεράσματα συνοπτικής κυκλοφοριακής έρευνας και αναμενόμενου κυκλοφοριακού φόρτου μετά 10 και 20 έτη, βάσει απόψεων του Εργοδότη (αρμόδια αρχή) ή κυκλοφοριακών μελετών που έχουν προηγηθεί.

 

στ) Εκτίμηση δαπάνης των έργων κάθε μιας από τις παραπάνω λύσεις με τα ακόλουθα στοιχεία:

στ)α) Εκτίμηση του όγκου των χωματουργικών έργων ανά τμήματα και στο σύνολο βάσει προχείρου χαρακτηρισμού εδαφών και προϋπολογισμό με τρέχουσες τιμές μονάδας κατασκευής των έργων που ισχύουν στην περιοχή.

στ)β) Εκτίμηση της δαπάνης κατασκευής των αναγκαίων μικρών και μεγάλων τεχνικών έργων.

στ)γ) Εκτίμηση των ποσοτήτων και της δαπάνης οδοστρωσίας και ασφαλιστικών βάσει των διαθέσιμων κατάλληλων αδρανών υλικών και του προτεινόμενου τύπου οδοστρώματος.

στ)δ) Εκτίμηση των δαπανών των αναγκαίων απαλλοτριώσεων.

στ)ε) Εκτίμηση των δαπανών άλλων συναφών εργασιών (κόμβων, παράλληλων οδών εξυπηρέτησης, μετάθεσης γραμμών Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού ή Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας, αποκατάστασης δευτερευόντων οδών κ.λ.π.).

 

ζ) Προτάσεις.

 

Βάσει όλων των παραπάνω στοιχείων προτείνεται η προτιμητέα λύση και κατά σειρά αξιολόγησης η κατάταξη των άλλων επικρατεστέρων λύσεων.

 

Η έκθεση της αναγνώρισης δεν μπορεί να υποκαταστήσει μελέτη σκοπιμότητας, γεωλογική μελέτη ή κυκλοφοριακή μελέτη.

 

Σε περίπτωση κατά την οποία κατά την επιτόπια έρευνα επισημανθούν ορισμένες περιοχές, οι οποίες χρήζουν γεωλογικής χαρτογράφησης κ.λ.π. πρέπει πριν την υποβολή της μελέτης αναγνώρισης να προταθεί δικαιολογημένα η διενέργεια αυτής. Ο Εργοδότης (αρμόδια αρχή) εφόσον εγκρίνει, διατάζει την εκτέλεση αυτών, παρατείνοντας ανάλογα την προθεσμία υποβολής της αναγνώρισης, χωρίς αποζημίωση του Μελετητή για την εν λόγω παράταση.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.