Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 140

Άρθρο 140: Στάδια μελέτης τεχνικών έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η μελέτη των πάσης φύσεως τεχνικών έργων, καταρτίζεται σε τρία στάδια ως ακολούθως:

 

1. Προκαταρκτική επεξεργασία και προγραμματισμός των αναγκαίων γεωτεχνικών, υδραυλικών ή άλλων ερευνών. Κατά την προκαταρκτική επεξεργασία, η οποία πρέπει να υποβάλλεται κατά τη διάρκεια της οριστικής μελέτης της χάραξης της οδού, ή το αργότερο με αυτή, γίνεται γενική διερεύνηση του προβλήματος κάθε τεχνικού και καθορίζονται οι τυχόν υδραυλικές ή άλλες δεσμεύσεις κ.λ.π. Για μια γέφυρα λ.χ. πάνω από υδάτινη ροή συντάσσεται η υδραυλική μελέτη για τον καθορισμό του υδραυλικά απαιτητού ελεύθερου ανοίγματος στάθμης κ.λ.π., για ένα τοίχο αντιστήριξης παράπλευρα σιδηροδρομικής γραμμής γίνεται αίτηση για την άποψη και τις τυχόν καταρχήν παρατηρήσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας κ.λ.π.

 

Προγραμματίζονται με τον ίδιο τρόπο οι απαιτούμενες γεωλογικές, εδαφοτεχνικές κ.λ.π. έρευνες, όπως επίσης και κάθε άλλη προεργασία που απαιτείται για την περαιτέρω απρόσκοπτη συνέχιση της μελέτης, όπως η εύρεση των πηγών και διαπίστωση της καταλληλότητας των αδρανών υλικών, της ποσότητας αυτών, των προσπελάσεων των πηγών κ.λ.π.

 

2. Προμελέτη (προκαταρκτική μελέτη).

 

Μετά έγκριση της προκαταρκτικής επεξεργασίας από τον Εργοδότη (αρμόδια αρχή) συντάσσεται η προμελέτη του έργου. Σκοπός της είναι η κατά προσέγγιση εκτίμηση της δαπάνης με σχέδια και τεύχη και η γενική μελέτη του έργου για την εξεύρεση της καλύτερης δυνατής κάθε φορά λύσης. Η προμελέτη μιας ή και περισσότερων λύσεων, εφόσον απαιτούνται, υποβάλλονται στον Εργοδότη (αρμόδια αρχή) με δικαιολογητική έκθεση του Μελετητή, στην οποία προκύπτει η προτεινόμενη από αυτόν λύση.

 

3. Οριστική μελέτη.

 

Μετά έγκριση της προμελέτης από τον Εργοδότη (αρμόδια αρχή) συντάσσεται η οριστική μελέτη του έργου. Σκοπός της είναι η σύνταξη των απαιτούμενων πάσης φύσεως υπολογισμών και σχεδίων εκτέλεσης σε πληρότητα που να επιτρέπει την οικονομοτεχνική κατασκευή του έργου.

 

4. Στα μικρής σημασίας τεχνικά έργα συμπεριλαμβανομένων και των οχετών μέχρι ανοίγματος 4,00 m, η προμελέτη γενικώς παραλείπεται, πάντως όμως στην έκθεση που συνοδεύει τη μελέτη των τεχνικών έργων εξαντλείται βάσει των τοπικών συνθηκών (προσφερόμενων αδρανών υλικών κ.λ.π.) ο οικονομοτεχνικός τρόπος κατασκευής του τεχνικού έργου και η μορφολογία αυτού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.